Ladda ner rapporten

Transcription

Ladda ner rapporten
AKTIVA BIOGRAFER I VÄRMLAND -
EN SAMMANSTÄLLNING OCH KORTFATTAD
LÄGESRAPPORT
Oskar Hagström 2010
Innehåll
Inledning
Bakgrund och avgränsning
Tidigare rapporter
Biografläget i Värmland idag
Film i Värmlands biografarbete
– vad görs och vad kan göras
3
3
3
4
Aktiva värmländska biografer
Bio Nordvärmland, Ambjörby
Filmhuset Palladium, Arvika
Sveabiografen, Arvika
Folkets Hus Bio, Charlottenberg
Folkan Bio, Filipstad
Folkets Hus Bio, Forshaga
Folkets Hus Bio, Grums
Bio Hagfors
Folkets Hus Bio, Skoghall
Arenan, Karlstad
Filmstaden, Karlstad
Folkets Hus Bio, Högboda
Bio Grand, Kristinehamn
Folkets Hus Bio Borgen, Björneborg
Bio Munkfors
Teaterbiografen, Sunne
Biografen Saga, Säffle
Biografen Stjärnan, Torsby
Folkets Hus Bio, Årjäng
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Avslutning
De värmländska biograferna och framtiden
Bilaga 1
Bilaga 2
24
26
29
2
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Bakgrund och avgränsning
Arbetet med denna rapport tog sin början sommaren 2009 då jag inledde en praktik på Film i
Värmland. Min huvudsakliga uppgift var att jobba med visningsfrågor. Inledningsvis träffade jag
biografarbetare och kulturrepresentanter i de värmländska kommunerna för att få en överblick
över biografläget i länet. Jag tittade även lite grann på biografläget i Åmål och Bengtsfors för att
få en jämförelse med grannlänet Västra Götaland. Jag hann tyvärr inte resa runt och träffa alla,
men de jag inte kunde besöka har jag haft telefon- eller e-postkontakt med istället. Jag deltog
under hösten 2009 också på fortbildningar för regionala filmresurscentran kring visningsfrågor i
Uppsala och Stockholm. På dessa fick jag värdefulla kunskaper om bio och visning och hur man
jobbar med dessa frågor centralt, och regionalt runt om i landet.
I den här rapporten presenteras de arton aktiva biografer som finns i Värmlands län idag med
fakta- och kontaktuppgifter, samt med en kortfattad lägesrapport som visar antal visningar på
varje biograf, om det förekommer specialvisningar som skolbio eller filmstudioverksamhet och
hur läget ser ut inför kommande digitala omläggning, som väntas ske inom ca fem år och innebär
att alla filmkopior blir digitala, och med andra ord att digital utrustning kommer att krävas för
biografvisningar. Min rapport fokuserar helt på biograferna och deras tankar om framtid m.m.
och tar inte upp kommunernas inställning och biografarbete i annan än den mån som den
kommenterats av biografarbetarna, även om jag också, som sagt, träffat en del
kommunrepresentanter.
Tidigare rapporter
När det gäller biografrapporter för Värmlands län så gjordes en omfattande av Ulf Nordström
1996 med titeln Biografer i Värmland. Bakgrund, lägesbeskrivning och utvecklingsmöjligheter. Denna
rapport innehöll samtliga värmländska biografer och skiljer sig på så sätt från min som bara
behandlar de aktiva. Går man tillbaka ytterligare några år så finner man Per Söderlings Film och bio
i Värmlands län från 1992 som Ulf Nordström också använder i sin rapport.
Biografläget i Värmland idag
Idag finns det aktiva biografer i samtliga värmländska kommuner utom i Storfors, där Folkets
Hus nyligen gick i konkurs och köptes av kommunen med resultatet att biografen tills vidare
lades ned. De tre största kommunerna – Karlstad, Arvika och Kristinehamn – har vardera två
biografer, övriga kommuner en. Läget för biograferna skiljer sig rejält. Ett fåtal är privatägda, en
(Arenan, Karlstad) är kommunägd, medan flertalet drivs av föreningar (i de flesta fall Folkets husföreningar). Vissa har visningar dagligen medan andra bara har någon visning i månaden. När det
gäller digital utrustning så finns det idag på Arenan i Karlstad, Folkan Bio i Filipstad och Folkets
Hus Bio i Skoghall (Hammarö). Ingen av dessa har dock utrustning av 2K-kapacitet, vilket är den
standard som branschen i USA kommit överens om ska krävas för visning av amerikansk film.
Men glädjande nog beviljades både Arenan och Stjärnan i Torsby SFI:s stöd Digitalt projekt för
införskaffande av digital utrustning med 2K-kapacitet. Med tanke på att stöd bara beviljades 27
biografer i hela Sverige så får det ses som en framgång för Bio-Värmland att två biografer från
regionen finns med bland de utvalda.
Ulf Nordström beskriver i sin biografrapport att det 1996 fanns 30 värmländska biografer som
visade film någorlunda regelbundet (minst en visning i veckan). Nu är siffran nere på 18 aktiva
biografer i länet och flera av dessa har inte ens visningar varje vecka. Med andra ord skulle man
kunna säga att biografläget i länet ser mörkt ut med minskande antal både vad gäller aktiva
biografer och antal visningar. Själv hade jag också en ganska mörk bild av biografläget när jag
3
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
började mitt arbete. Jag tänkte exempelvis på SF:s ökande marknadsandel genom köpet av
Astoria för några år sedan och hur detta ledde till att biografen Royal i Karlstad lades ned. Detta
innebär att det sedan dess bara finns en kommersiell biograf (Filmstaden) och en kommunal
(Arenan) i Karlstad. Med så få biografer i länets självklara centralort så kunde man ju tänka sig att
läget inte var så lätt för biografer på de mindre orterna. Om inte biograferna överlevde i Karlstad,
hur skulle de då göra det på orter som är en sjundedel så stora? Men det går alltid att vända på
myntet – kanske kan de få biograferna i Karlstad innebära något positivt för landsortsbiograferna.
Finns det mindre att välja på i centralorten kanske fler väljer biografen på den egna orten,
resonerade jag vidare.
Bland de biografarbetare jag mött eller på annat sätt kommunicerat med under mitt arbete har jag
framförallt slagits av just deras optimism och framtidstro. Visst är det ekonomiska läget många
gånger svårt och en sådan investering som digital utrustning innebär är en omöjlighet för många
av biograferna om man inte får ekonomiskt stöd från kommunen eller annan instans. Ändå är
många positiva och tror att man kommer att kunna skaffa digital utrustning inom en inte alltför
avlägsen framtid och att denna investering kommer att innebära ett lyft för biografen. Många blir
nog också sporrade av att två värmländska biografer fick SFI:s stöd för införskaffande av digital
utrustning. Man ser att det inte är omöjligt för mindre orter i Värmland att få stödpengar vilket
kan göra att fler bryr sig om att söka framtida stöd. Att man överhuvudtaget söker är i sig något
positivt – man visar att här finns vi och vi vill verkligen driva en bra biograf här. Något annat
som faktiskt ser ljusare ut nu än när Ulf Nordström skrev sin rapport är antalet filmstudios – då
fanns det bara filmstudioverksamhet i Karlstad och Kristinehamn, nu finns det även i Säffle.
Dessutom finns det filmklubb i Kil och Bio Kontrast i Arvika. Väldigt glädjande är också att det i
skrivande stund blivit klart att Värmland får en nittonde aktiv biograf under hösten 2010, det är
Torsby kommun som får biograf nummer två när man drar igång bioverksamhet i Ambjörby
Folkets Hus. Personligen tror jag denna satsning kan falla väl ut – Torsby är en till ytan stor
kommun och för kommuninvånarna är det lite för långt att åka till Karlstad för att gå på bio. En
biograf i Ambjörby skulle också kunna locka skidturister på besök i Branäs skidanläggning.
De biografarbetare i Värmland som jag varit i kontakt med anser att biografen, för att överleva
och fylla en värdefull funktion, måste vara det bästa visningsfönstret för film och rörlig bild samt
fungera som en mötesplats, vilket troligtvis är en riktig analys. Genom digitalisering blir biografen
något mer än bara biograf – den blir en kulturarena där möjligheter finns för film, livesänd opera
via satellit, livesända idrottsevenemang m.m. Dessutom gör den det enkelt att visa lokala
produktioner vilket kan innebära ett ökat intresse för eget filmskapande för människor på mindre
orter. Biografen måste nog bli just en sådan här arena, där både människor och olika
kulturyttringar kan mötas, för att fylla en funktion i en tid där möjligheterna att tillgodose sig en
film är fler än någonsin förut.
På många mindre orter är biografen den enda kulturinstitutionen vid sidan av biblioteket. Detta
kommenterade Jens Lanestrand som är filmkonsulent med inriktning mot bio- och visningsfrågor
i Västra Götaland på en träff där dessa frågor diskuterades i Vänersborg. Jag håller med honom
om att detta är någonting viktigt att trycka på, speciellt när det gäller att övertyga kommunerna
om vikten av att ha en biograf på orten. Till skillnad från biblioteket så är biografen främst en
kvällsöppen institution och erbjuder därmed andra möjligheter för kommuninvånarna att på den
egna orten tillgodo se sig kultur. Och genom de nya möjligheter som digitaliseringen innebär så
blir biografen också mer av just kulturinstitution.
4
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Film i Värmlands biografarbete – vad görs och vad kan göras?
Film i Värmlands biografarbete består främst i en fortlöpande dialog med biograferna och
kommunerna i länet. Man tillhandahåller också ett biograf- och evenemangsstöd som kan sökas
för speciella visningar eller evenemang som filmfestivaler etc. Något som flera av de
biografarbetare som jag pratat med har eftersökt är hjälp med att skriva ansökningar för stöd från
exempelvis SFI. Många känner att de saknar vana att skriva ansökningar och att det blir för
krångligt och tidskrävande så att de hellre struntar i det eftersom chanserna att de ska få stödet
ändå inte känns speciellt stora. Enligt Ramon Reissmüller på Svenska Filminstitutet är det dock
över 90 % av de biografer som söker stöd hos dem som faktiskt får det. Här skulle alltså Film i
Värmland kunna fylla en viktig funktion, dels genom att informera om att det faktiskt är en
väldigt stor del av ansökningarna som beviljas och dels genom att hjälpa till med ansökningar.
Skulle man kunna utarbeta mallar för hur olika ansökningar kan se ut? Eller kanske anordna
fortbildningar gällande ansökningsskrivande för biografarbetarna i länet?
I ett projektarbete vid kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet som gjorts som projekt i
samarbete med Film i Värmland jämförs biografen Arenan i Karlstad med två andra biografer
lokaliserade i Kungsör (Västmanland) och i Mark (Västra Götaland). Arbetet presenterar också en
modell för hur man kan göra biografen mer attraktiv som visningsfönster för film och som
mötesplats. Detta arbete kommenteras i denna rapports avslutande del. Som bilagor har jag valt
att ta med en kortfattad sammanställning i tabellform som visar hur de värmländska biograferna
marknadsför sig på Internet, gjord av mig själv samt statistik från Svenska Filminstitutet som
visar biobesökssiffror i de värmländska kommunerna för 2009.
5
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Bio Nordvärmland, Ambjörby (Torsby kommun)
Salonger:
1
Platser:
150
Visningar:
Målsättningen är att det ska vara 2 i veckan, fredag och söndag, 1:e
okt till 1:e april.
Adress:
Folkets Hus
680 52 Ambjörby
Telefon:
0738-1236300
Internet:
www.ambjorby.se
Ägare:
Ambjörby Folkets Hus-förening
Kontaktperson:
Mattias Gerke
070-36 00 717
Läge inför digitalisering:
Biografen invigdes i november 2010. Det var sju år sedan det funnits
en biograf i Ambjörby, och ännu längre sen som Folkets Hus slutade
med sina biovisningar. Än så länge finns bara 35
millimetersutrustning, som blivit uppgraderad med surroundljud (12
nya högtalare) men man vill satsa på digitalisering så fort som möjligt.
Övrigt:
Med hjälp av stödet man fick från Film I Värmland vid invigningen,
ska man under det kommande året anordna filmdagar tillsammans
med en grundskola i området.
6
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Filmhuset Palladium, Arvika
Salonger
2
Platser
200 i stora salongen och 63 i lilla.
Visningar
Minst 14 i veckan, ofta 25-30.
Adress
Hamngatan 11
671 31 Arvika
Telefon
0570-129 50
Internet
http://www.palladiumbio.se/
Ägare
Palladium Holding AB
0570-14350
Kontaktperson
Biografföreståndare Erica Johansson
070-5694431
[email protected]
Läge inför digitalisering
Erica avvaktade med digitalisering 2010. Hon tror att det kan bli
möjligt för alla biografer att köpa digital utrustning billigare när SF
digitaliserar. SFI:s stöd söktes inte då Erica tyckte det blev för
tidskrävande och jobbigt att skriva ansökan. Det är nu 2011 beslutat
att biografen skall digitaliseras, och ombyggnationen börjar i mitten
av februari 2011. 2010 var ett lite tråkigt år för biobranschen. Men,
Värmlands Filmfestival som hölls i april blev mycket lyckad, och den
kommer att återkomma 2011 med utökade tider och bredare
program.
Övrigt
Skolbio är inbokat i lokalen. Under våren hoppas Erica att det blir
filmklubbsaktivitet på Palladium. Den 16-17 april 2010 var det
premiär för Värmlands Filmfestival med visningar bl. a. på Palladium.
7
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Sveabiografen, Arvika
Salonger
1
Platser
261
Visningar
Ca 2 visningar i veckan (endast Bio Kontrast).
Adress
Magasinsgatan 17
671 31 Arvika
Telefon
0570-105 39
Internet
http://www.biokontrast.nu
Ägare
IOGT-NTO
[email protected]
Kontaktperson
Kaj Stuart-Beck (ordförande i Arvika Bio Kontrast-förening)
0570-24090
[email protected]
Läge inför digitalisering
Avvaktade 2010 men var i kontakt med Bengtsfors och Vansbro
angående digitalbioprojekt. Försökte få med kommunen. Ingen
digitalisering i sikte 2011, mest på grund av pengarna inte finns.
Kommunen är osäker på vad de vill göra med fastigheten och vill
eventuellt använda den till något annat än biovisning. Palladium ska
nu digitaliseras, och diskussion har förts huruvida Bio Kontrast ska
flytta in till dem eller inte.
Övrigt
Bio Kontrast är projektansvarig för skolbioverksamheten i Arvika.
Dessa visningar sker både på Svea och Palladium. Den 16-17 april
2010 var det premiär för Värmlands Filmfestival med visningar bl. a.
på Svea. Filmfestivalen blev mycket lyckad, antagligen på grund av
god annonsering och den skall återkomma i april, något föreningen
ser fram emot.
8
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio, Charlottenberg (Eda kommun)
Salonger
1
Platser
300
Visningar
Ca 1 per månad.
Adress
Torget 1
673 32 Charlottenberg
Telefon
0571-30073, 0571-20091
Internet
http://www.fhpcharlottenberg.se
Ägare
Folkets husföreningen i Charlottenberg
Kontaktperson
Ådel Gnörud
[email protected]
Läge inför digitalisering
Inga planer på digitalisering 2010, och detta är oförändrat 2011. Det
är en kostnadsfråga, och även om man kan söka pengar så finns det
två små biografer i området (denna samt en i Åmotfors) och kommer
det några pengar så behövs de på båda ställena. Ganska låga
publiksiffror, och man är glada så länge man kan köra ens analogt.
Övrigt
Kör skolbio då och då enligt efterfrågan. I Eda kommun har det
också visats biofilm i Åmotfors Folkets Hus, men verksamheten där
är nedlagd på obestämd tid då enda maskinisten är sjuk.
9
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkan Bio, Filipstad
Salonger
1
Platser
230
Visningar
I snitt tre per vecka.
Adress
Viktoriagatan 8
682 30 Filipstad
Telefon
0590-103 70
Internet
http://www.filipstadfhus.se/Biografen.htm
Ägare
Nya Folkets Husföreningen i Filipstad
[email protected]
Kontaktperson
Rånald Engelbrekt
070-6990932, 0590-10181
Läge inför digitalisering
Har digital projektor men inte med 2K-kapacitet. Visar livesänd
opera.
10
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio, Forshaga
Salonger
1
Platser
230
Visningar
1-2 per vecka.
Adress
Vinkelgatan
667 22 Forshaga
Telefon
054-873040
Internet
http://www.forshagafh.se
Ägare
Folkets Hus
[email protected]
Kontaktperson
Bob Wallace
[email protected]
076-8046067
Post:
Box 76
667 22 Forshaga
Läge inför digitalisering
Det fanns 2010 en digital videokanon i lokalen men man avvaktade
med att skaffa digital bio. 2011 söktes pengar men de har inte fått
tillräckligt för en total omställning. De 31 000 de fick har använts till
att införa digitalt ljud. De har även köpt in en projektor för att
underlätta för projekt så som Raketfilm.
Övrigt
Ett bioråd där Bob Wallace är drivande finns. Man har mycket på
gång, bl.a. seniorbio. Forshaga Filmförening körde Raketfilm under
hösten. Filmkvällar anordnas varje tisdag av Forshaga Filmförening,
som gärna vill växa. Raketfilm kördes även 2010.
11
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio, Grums
Salonger
1
Platser
313
Visningar
Ca 1-2 filmer i månaden som visas enligt efterfrågan.
Adress
Sveagatan 118
664 34 Grums
Telefon
0555-10158
Internet
http://www.bioguiden.se
Ägare
Folkets Hus i Grums
Kontaktperson
Elvi Hansson
0555-61282
[email protected]
Läge inför digitalisering
Avvaktade 2010 men var intresserade av att söka framtida stöd. Läget
är ungefär samma 2011. De har försökt få med kommunen för att
kunna få stöd, för närvarande utan resultat. Eftersom föreningen är
liten måste kommunen med.
Övrigt
Filmsättning via Värmlandskedjan. Tyvärr har de under 2010 blivit
en man kort då en maskinist avlidit. De skulle behöva någon som
vill komma och lära sig, men det är svårt att få folk ideellt.
12
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Bio Hagfors, Hagfors
Salonger
1
Platser
297
Visningar
Minst två i veckan.
Adress
Folkets väg 1
683 31 Hagfors
Telefon
0563-14250
Internet
http://www.bioguiden.se
Ägare
ABF i Hagfors
[email protected]
Kontaktperson
Jessica Bäckman
[email protected]
Post:
Box 194
683 24 Hagfors
Läge inför digitalisering
Man sökte SFI:s stöd Digitalt projekt för införskaffande av 2Kutrustning men erhöll det tyvärr inte. På grund av ekonomiska skäl
ligger biografen nere sedan 1:a april 2010, men den är inte avfärdad
på något sätt ännu. De befinner sig i en mellanperiod, där de olika
föreningarna ska utreda tillsammans med kommunen hur pengarna
ska fördelas, och Jessica ska då försöka driva fram biograffrågan så
mycket som möjligt. Denna utredning ska genomföras under 2011.
Övrigt
I Hagfors finns även Fasaden som inte är registrerad biograf. Här körs
bl.a. filmklubbsvisningar via dvd. Fasaden har digital utrustning (ej
2K) och har börjat köra live opera.
13
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio, Skoghall (Hammarö kommun)
Salonger
1
Platser
287
Visningar
1-2 i veckan, fler vid speciella tillfällen som jul etc.
Adress
Skogåsvägen 3
Skoghall
Telefon
054-515500
Internet
http://www.folketshusskoghall.com
Ägare
Folkets Hus i Skoghall
[email protected]
Kontaktperson
Föreståndare Magnus Moberg
054-51 55 00
Post:
Box 37
663 21 Skoghall
Läge inför digitalisering
Det fanns digital bio men inte med 2K-kapacitet 2010. Utrustningen
användes bl.a. till livesänd opera. Ansökan om pengar till utrustning
med 2K-kapacitet lämnades in av Magnus den 25:e jan 2011, och
förhoppningen är att man ska få det. Besökssiffrorna var något sämre
2010 än föregående år, men operasändningarna är populära. Ett
annat koncept som fungerar är seniorbion, som alltid drar en hel del
folk.
Övrigt
Man kör seniorbio på måndagar kl. 15. Föreställningarna vänder sig
till de över 65 och har ett något lägre pris än övriga visningar. Detta
evenemang har blivit mycket populärt.
14
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Arenan, Karlstad
Salonger
1
Platser
165
Visningar
3-4 visningar i veckan.
Adress
Västra Torggatan 26
651 84 Karlstad
Telefon
054-298560
Internet
http://www.karlstad.se/arenan
Ägare
Karlstads kommun
Kontaktperson
Kultursekreterare Anders Ek
054-298562
[email protected]
Post:
Arenan, Kultur- och
Fritidsförvaltningen,
Karlstads Kommun
651 84 Karlstad
Läge inför digitalisering
Arenan var redan digital biograf 2011 och skulle snart skaffa
utrustning av 2K-kapacitet eftersom man fått SFI:s stöd Digitalt
projekt för detta. Arenan har 2011 2K-kapacitet sedan en tid tillbaka.
Att man slängt ut det gamla maskineriet och ersatt det har sänkt
uppspolningskostnader och diverse andra utgifter har sedan
digitaliseringen blivit lägre. Bara positivt.
Övrigt
Arenan är inte bara biograf utan, som namnet antyder, en kulturarena
som fungerar som teaterscen, musikestrad och konferenslokal.
Filmstudion Mowie har också sina visningar här, ca tio per termin.
15
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Filmstaden, Karlstad
Salonger
8
Platser
Totalt 819, fördelande enligt följande. 1 Palladium: 83, 2 Scala: 168, 3
Metropol: 73, 4 Cinema: 60, 5 Royal: 89, 6 Roxy: 42, 7 Röda kvarn:
62, 8 Skandia: 194 platser.
Visningar
Ca 144 visningar en vanlig vecka.
Adress
Drottninggatan 33 A
651 10 Karlstad
Telefon
054-771 8400
Internet
http://www.sf.se
Ägare
Svensk Filmindustri
Kontaktperson
Jenny Apelgren
[email protected]
Post:
Box 426
651 10 Karlstad
Läge inför digitalisering
Under våren 2010 installerade SF digitala 3D-projektorer i minst en
salong i alla sina biografstäder. Filmstaden i Karlstad fick sin första
salong med digital 3D-utrustning den 17 april 2010.
Övrigt
Under dagtid när biografen är stängd för allmänheten förekommer
företagsvisningar, skolbio och konceptbio.
16
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio, Högboda (Kils kommun)
Salonger
1
Platser
100
Visningar
Ca en visning i månaden.
Adress
Bodavägen 25
665 93 Kil
Telefon
0554-20064
Internet
http://www.skogshyddan.fhp.nu
Ägare
Folkets Hus i Högboda
Kontaktperson
Barbro Jordell
[email protected]
Läge inför digitalisering
Inga konkreta planer men är intresserade av att få veta mer om
möjliga stöd att söka för investering av ny utrustning etc.
Övrigt
Får filmer via värmlandskedjan. Kör i nuläget inte skolbio eller
matinévisningar. I kommunen finns även Kils Filmklubb som visar
film på dvd i Sannerudsskolans aula. Programmet riktar sig främst till
barn och familjer.
17
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Bio Grand, Kristinehamn
Salonger
3
Platser
Totalt 181, fördelande enligt följande. Saga: 87, Röda Kvarn: 58,
Roxy: 36.
Visningar
Vanligtvis en visning per salong och kväll, d.v.s. totalt ca 21 i veckan.
Adress
Broängsgatan 3
Telefon
0550-34990 (dag) 0550-34992 (kväll)
Internet
http://www.grandkonferens.se
Ägare
Folkets hus, Kristinehamn
[email protected]
Kontaktperson
Sofia Hunter
070-553 49 92
Post:
Box 19
681 21 Kristinehamn
Läge inför digitalisering
Man avvaktade 2010 men viljan att digitalisera huset fanns, inte minst
för att kunna visa livesänd opera. Biografen ”blöder” pengar och
under jan-feb 2011 kommer det att bestämmas vem som ska driva
den i fortsättningen, Sofia tror att den förening som begär minst
bidrag av kommunen kommer att få den. Först när detta är klart kan
det bli aktuellt att diskutera tekniska upprustningar.
Övrigt
Man kör skolbio på Grand som faktureras kommunen och man vill
också starta barnfilmklubb. En filmstudio finns som tills nyligen hade
sina visningar på Bio Grand, men de har nu bytt lokal till
Artillerisalen i Presteruds Konferenscenter.
18
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio Borgen, Björneborg (Kristinehamns kommun)
Salonger
1
Platser
96
Visningar
Mellan 15 och 25 på ett år.
Adress
Degerforsvägen 6
Björneborg
Telefon
0550-27042
Internet
http://www.bioguiden.se
Ägare
Folkets hus, Björneborg
Kontaktperson
Folkets Hus-föreståndare Hans Hilding
0551-20379, 070-3620960
Post:
Box 1025
680 71 Björneborg
Läge inför digitalisering
Var intresserade av digital utrustning men kostnaderna
kändes väldigt höga. Ingen digitalisering i sikte, på grund av
ekonomiska svårigheter. Samhället är litet och utrustningen
dyr, därför känns det svårt att övertyga kommunen. En eventuell
lösning skulle kunna vara att föra in 1,4 K-utrustning temporärt,
eftersom det börjar brådska med tekniken. Även något enklare som
blueray och bättre projektor skulle kunna vara tillfälligt substitut.
Man jobbar med Film i Kedja som vill att de visar en film en hel
vecka, men med 630 hushåll totalt skulle det i så fall bli flera tomma
visningar. Detta löser man genom att låta filmen ”resa runt” i
området och visas en dag på varje ställe.
Övrigt
Har filmsättning via Folkets Hus och Parker. Man kör inte skolbio
idag men ställer gärna upp om skolor är intresserade. Man har också
provat seniorbio men utan något vidare resultat.
19
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Bio Munkfors, Munkfors
Salonger
1
Platser
210
Visningar
Ca 3 visningar i månaden mellan september och mars. Även enstaka
visningar under sommaren.
Adress
Kapellvägen 26
Munkfors
Telefon
0563-50130
Internet
http://www.mfkonferenscenter.se
Ägare
Munkfors förenings- och konferenscenter
Kontaktperson
Birgitta Svensson
[email protected]
Post:
Box 114
684 23 Munkfors
Läge inför digitalisering
Inga konkreta planer på digitalisering i nuläget.
Övrigt
Anledningen till att man bara visar film från september till mars är att
lokalen under resterande del av året ofta är uthyrd till annat.
Skolbiovisningar förekommer men är sällsynta.
20
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Teaterbiografen, Sunne
Salonger
1
Platser
196
Visningar
I nuläget 2-3 i månaden men satsar på fler inom kort.
Adress
Kvarngatan 20
686 30 Sunne
Telefon
0565-13040
Internet
http://www.teaterbiografen.se (finns även en facebook-grupp)
Ägare
Sunne Revy- och Musikförening
Kontaktperson
Johan Gustavsson
070-3226880
[email protected]
Läge inför digitalisering
Sökte 2010 pengar från olika håll för en allmän upprustning.
Bl. a. sökte man Leader-stöd för att kunna skaffa digital utrustning.
Man sökte också SFI:s stöd Digitalt projekt men fick det inte.
Senare under 2010 gick flera olika aktörer ihop med föreningen och
samlade pengar, vilket resulterade att biografen till slut fick 2Kutrustning lagom till jul. Men lokalen är inte renoverad på över 30 år
och det finns ett stort behov av det.
Övrigt
Mycket på gång under våren, bl.a. skolbio och matinéer. Man satsar
på kringarrangemang, hade bl.a. en visning av Pettson och tomtemaskinen
där man hade jultomte som delade ut julklappar. Svenska storfilmer
går bäst. Kringarrangemangen har varit uppskattade och
framförallt sportlovsbio med tillhörande tillställningar har visats
vara framgångsrikt.
21
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Biografen Saga, Säffle
Salonger
1
Platser
300
Visningar
Oftast en visning per kväll.
Adress
Västra Storgatan 3
661 30 Säffle
Telefon
0533-10122
Internet
http://www.bioguiden.se
Ägare
Komikburken i Säffle HB
Kontaktperson
Biografföreståndare Kalle Bäckström (hyr lokalen av kommunen)
070-5109943, 0533-15980
[email protected]
Läge inför digitalisering
Det fanns ett kommunalt beslut om investering av digital utrustning
för biograflokalen men en sådan investering skulle medföra en
hyreshöjning för Kalle Bäckström, vilket han motsatte sig.
Diskussion pågick. I februari 2011 övertog Säffle Kommun ansvaret
för biografen, då ekonomiska svårigheter gjorde att Kalle valde att
säga upp kontraktet. Detta är dock en temporär lösning och i
framtiden är det tänkt att biografen skall drivas av en entreprenör.
Digitaliseringen är ännu inte verklighet, och lokalen är i behov av en
hel del upprustning. Det sistnämnda har kommunstyrelsens
arbetsutskott kommit med förslag till anslag för.
Övrigt
En filmstudio med ca 80 medlemmar visar film i lokalen ca 7-8 ggr
per termin. I oktober 2009 var det premiär för Säffle och Åmåls
filmfestival med visningar i städernas Saga biografer. Skolbio visas
regelbundet och man har i olika omgångar fått pengar både från
kommunen och från SFI för detta. Filmer med värderingstema har
tagits fram i samarbete med elever, lärare och föräldrar. Kalle
planerar även för biografvisningar i Svanskog folkets hus i framtiden.
22
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Biografen Stjärnan, Torsby
Salonger
1
Platser
221
Visningar
2008 hade man 359 visningar, och man tror att man kommer att
hamna på något liknande 2009, vilket blir ett ungefärligt snitt på en
visning om dagen.
Adress
Järnvägsgatan 2
685 30 Torsby
Telefon
0560-10333
Internet
http://www.stjarnan.se
Ägare
Föreningsrådet Stjärnan
[email protected]
Kontaktperson
Bo Willebrand
[email protected]
Läge inför digitalisering
Stjärnan sökte och blev en av 27 svenska biografer som erhöll SFI:s
stöd Digitalt projekt. Den digitala utrustningen är förhoppningsvis
installerad till påsken 2010. Man valde att även skaffa 3D-projektor i
samband med uppgraderingen och blev således Värmlands första
biograf som hade detta. Det ska dock främst ses som ett
komplement. Diskussion har förts för att införa en filmstudio.
Övrigt
Skolbio och företagsbio visas fortlöpande efter önskemål, seniorbio
minst en gång i månaden mellan september och april.
23
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Folkets Hus Bio, Årjäng
Salonger
1
Platser
228
Visningar
Ca en visning i veckan.
Adress
Skolvägen
672 32 Årjäng
Telefon
0573-10426
Internet
http://www.bioguiden.se
Ägare
Föreningen Folkets Hus i Årjäng
Kontaktperson
Tore Hermansson
0573-10951
Läge inför digitalisering
Man sökte SFI:s stöd Digitalt projekt men fick det inte. Det finns en
vilja att digitalisera men man är beroende av att kommunen hjälper
till ekonomiskt, vilket i nuläget är oklart om de kan tänka sig/har
möjlighet till.
Övrigt
Ingen skolbio eller filmstudioverksamhet i nuläget, men man visar
matiné ungefär var tredje vecka.
24
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
De värmländska biograferna och framtiden
Som jag beskrev i inledningen så upplevde jag en mycket större optimism och framtidstro bland
de värmländska biografarbetarna än jag väntat mig. Kanske kan det här vara passande att fråga sig
om det verkligen finns anledning till optimism gällande den värmländska biogrfens framtid eller
om man istället borde känna oro? För att besvara denna fråga borde man kanske börja med att
fråga sig om det överhuvudtaget finns ett värde i att ha biograferna kvar i en tid där man kan se
film på otaliga andra sätt.
Ett biografvärde finns i hög grad, enligt mig. Exempelvis har ju biografen ett väldigt stort värde
för filmbranschen då en stor del av branschens intäkter kommer från försäljning av biobiljetter.
Biografen kan i vissa fall också ha ett värde som kulturarv, ett exempel på det är ju Teaterbiografen i
Sunne. Men för att biografen ska vara värdefull för människor i vår tid och i den närmaste
framtiden är förmodligen två saker viktigare än andra. Den ena är att ge människor starkare och
bättre filmupplevelser än de får genom något annat visningsfönster. För att uppnå detta är det
självklart viktigt för biograferna att vara tekniskt uppdaterade. Folk kommer inte att gå på bio om
filmupplevelsen de får där inte är bättre än den de får via TV:n eller datorn, Med andra ord, om
inte biografen är det bästa visningsfönstret för film fyller den heller inte någon viktig funktion,
dess värde försvinner. Den andra saken är att ge människor möjlighet att mötas genom film (och
andra kulturupplevelser). När det gäller denna sociala aspekt är det kanske inte en filmvisning
eller live-operasändning i sig som är det viktiga (då finns ju inget utrymme för social interaktion)
utan det som händer innan och efter visningen, samt under en eventuell paus. Vad kan man då
göra för kringarrangemang och dylikt för att människor ska uppleva biografen som en plats dit
man går, inte bara för att se på film utan lika mycket för att mötas och umgås?
På Kulturvetarprogrammet vid Karlstads universitet gjordes nyligen ett projektarbete om
biografutveckling. Arbetet, som gjordes av studenterna Petra Landström och Johanna Sander, var
också ett uppdrag från Film i Värmland, man ville jämföra en värmländsk biograf med ett par
biografer från andra delar av Sverige och sedan, utifrån denna jämförelse, ta fram en
projektmodell för biografer att kunna arbeta utifrån. En jämförelse mellan Arenan i Karlstad,
ThorModéen Teatern i Kungsör och Konserthus Bio i Kinna gjordes. Man kom dock i arbetet fram till
att en allmänn projektmodell blir en omöjlighet då biografernas förutsättningar är så vitt skilda.
Istället redovisades olika möjliga satsningar för biografer att göra. Dessa satsningar är i de flesta
fall exempel på sådant som kan göras i samband med exempelvis en filmvisning för att stärka
biografens sociala funktion. Några av de satsningar som Landström och Sander beskriver
kommer jag att kommentera nedan i sällskap med andra kringevenemang, som de värmländska
biografarbetarna beskrivit för mig, och några egna funderingar och idéer:
På Thor Modéen Teatern har ett projekt drivits i fyra år där man visar film för barn med biljetter för
endast tio kronor. Man har fått stöd för detta från SFI. Innan dessa visningar har man kört extra
många trailers för att locka gästerna till det ordinarie programmet (beskrivs i Landström/Sander’s
projektarbete). Ett sådant här projekt skulle säkert kunna fungera på många platser i Värmland,
kanske något för barnkommunen Forshaga?
I filmstudion Mowie, där jag sitter i stryrelsen, har vi med framgång bjudit in en filmregissör att
prata lite innan visning av dennes film. Detta är självklart inte möjligt att genomföra så ofta men
vid andra tillfällen brukar någon ur styrelsen presentera filmen innan visning, vilket också brukar
vara uppskattat. En annan idé som Mowie tänker prova under våren är att anordna en dvdbytarträff i samband med en visning. Det kanske inte låter optimalt ur biolobbysynpunkt att byta
dvd:er men kanske kan man locka filmintresserade människor som kommer för att byta filmer till
att på samma gång lösa medlemskap i filmstudion? Vidare har vi i Mowie provat att låta
25
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
medlemmarna rösta fram en av terminens filmer. Detta skulle också kunna fungera för den
vanliga biografen, något som Landström och Sander också beskriver i sitt projektarbete.
Folkets Hus Bio i Skoghall har under en tid mycket framgångsrikt bedrivit seniorbio med nedsatta
biljettpriser för pensionärer och fika i anslutning till visningarna. Detta evenemang har sedan
spridit sig till flera andra värmländska orter.
Att synas på internet kommer att bli viktigare och viktigare för biograferna (se bilaga 1). Genom
att starta en facebook-grupp för sin biograf når man enkelt medlemmarna med information, här
kan man också locka nya biobesökare, starta diskussionstrådar kring de filmer man visar o.s.v.
Detta har bland annat Teaterbiografen i Sunne och filmstudion Mowie gjort.
Ovan finns alltså några exempel på vad som kan göras för att stärka biografens roll som
mötesplats, självklart finns det mängder med andra saker man kan göra – det gäller för den
enskilda biografen att finna ut vad som fungerar och kan genomföras hos just dem. Kan
biografen fortsätta att vara det bästa visningsfönstret för film och samtidigt stärka sin roll som
mötesplats så tror jag dess värde fortsatt är stort.
Om man nu bestämt sig för att biografen fyller en viktig funktion, både som visningsfönster och
mötesplats, och därmed är värd att bevara, kan man gå tillbaka till den ursprungliga frågan: Finns
det verklig anledning till optimism gällande de värmländska biograferna eller bör man istället oroa
sig för deras framtid? Visst finns det anledning till optimism, 2009 hade värmland de högsta
biobesökssiffrorna sedan 2004 (se bilaga 2), och att värmlänningarna går på bio avspeglas ju
också i att det startas en ny biograf i länet till hösten: Folkets Hus Bio i Ambjörby. Mycket
glädjande är ju också att vi har tre digitala biografer i länet, Folkets Hus Bio i Skoghall, Folkan Bio i
Filipstad och Arenan i Karlstad. I både Skoghall och Filipstad kör man regelbundet live opera.
Arenan har också tillsammans med Stjärnan i Torsby fått SFI:s stöd Digitalt projekt och kommer
inom kort att skaffa digital utrustning av 2K-kapacitet. Den 17:e april digitaliseras även en av
Filmstaden i Karlstads salonger. Digitaliseringen av Biovärmland är helt klart igång, vilket i sig är
ett bevis för att man tror på framtriden och vågar satsa.
Men visst kan det också finnas anledning till en viss oro. Många biografer i Värmland har det
jobbigt. Det krävs stora ideella arbetsinsatser för att de överhuvudtaget ska gå runt och några
kommer nog tyvärr att stryka på foten när den digitala omläggningen sker (d.v.s. när alla
filmkopior övergår till digital form). För orterna närmast centralorten Karlstad är det svårt att
locka folk till den lokala biografen när avståndet är litet till det större utbudet. Ett ganska troligt
scenario är att det blir färre biografer i länet på sikt men det behöver nödvändigtvis inte vara av
ondo – förhoppningsvis kan då dessa biografer lättare nå en högre kvalitetsstandard och alla
värmlänningar på ett inte alltför långt avstånd få en biograf som verkligen är det bästa
visningsfönstret för film. Det finns ju också, som sagt, många andra sätt att visa film på, kanske
kan de orter som inte har egen biograf hitta andra former av visningar som passar dem, och som
kan fungera som komplement till länets biograforter. Exempelvis har det i både Sunne och
Grums diskuterats/varit på gång filmvisningar av något slag i biblioteket. I det stora hela ser både
jag och värmlands biografarbetare ljust på länets filmframtid.
26
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Bilaga 1: Värmländska biografer på Internet
Biograf
Websida +
-
Bio
Nordvärmland,
Ambjörby
Ja
•
•
•
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
•
Info om
salonger/platser
Dåligt med info
Filmhuset
Palladium,
Arvika
Ja
•
•
•
•
•
Info om
salonger/platser
Saknas helt
Folkets Hus
Bio,
Charlottenberg
(Eda)
Ja
•
•
•
•
•
Filminfo
Biljettbokning
Dåligt med info
Folkan Bio,
Filipstad
Ja
•
•
•
•
•
Info om
salonger/platser
Mycket info
Folkets Hus
Bio, Forshaga
Ja
•
•
•
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
online
Program
Kontaktuppgifter
Info om
salonger/platser
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
telefon
Program
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
telefon
Info om
salonger/platser
•
Filminfo
Dåligt med info
•
Folkets Hus
Bio, Grums
Bio Hagfors
Folkets Hus
Bio, Skoghall
(Hammarö)
Nej
Saknar web
Ja
•
•
Program
Filminfo
Ja
•
•
•
•
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Biljettansökan
online
Info om
salonger/platser
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Info om
•
Arenan,
Karlstad
Ja
Representation
på kommunens
webplats
•
•
•
•
•
•
•
27
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
Info om
salonger/platser
Saknas helt
Saknas helt
Dåligt med info
•
Biljettbokning
Har sin webplats
hos kommunen
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
salonger/platser
Biograf
Websida
+
Filmstaden,
Karlstad
Ja
•
•
•
•
•
Folkets Hus Bio,
Högboda (Kil)
Ja
•
•
Bio Grand,
Kristinehamn
Ja
•
•
•
•
Folkets Hus Bio
Borgen,
Björneborg
(Kristinehamn)
Bio Munkfors
Nej
-
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
online
Info om
salonger/platser
Program
Kontaktuppgifter
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
telefon
Representation
på kommunens
webplats
Saknas helt
•
•
•
•
Saknar web och epostadress
Ja
•
Kontaktuppgifter
•
•
•
•
Teaterbiografen,
Sunne
Ja
•
•
•
•
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Info om
salonger/platser
•
Biografen Saga,
Säffle
Biografen
Stjärnan, Torsby
Nej
Folkets Hus Bio,
Årjäng
Nej
Ja
Filminfo
Biljettbokning
Info om
salonger/plats
er
Info om
salonger/plats
er
Program
Filminfo
Biljettbokning
Info om
salonger/plats
er
Biljettbokning
Saknar web
•
•
•
•
Program
Filminfo
Kontaktuppgifter
Biljettbokning
telefon
•
Info om
salonger/plats
er
Saknar web och epostadress
28
Saknas helt
Dåligt med info
Dåligt med info
Saknas helt
Mycket info
Saknas helt
Mycket info
Mycket info
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Marknadsför sig bra på Internet: Palladium och Svea i Arvika, Folkan i Filipstad, Folkets Hus
i Forshaga, Folkets Hus i Skoghall, Arenan och Filmstaden i Karlstad, Bio Grand i Kristinehamn,
Teaterbiografen i Sunne, Biografen Stjärnan i Torsby.
Ok marknadsföring på Internet: Folkets Hus i Charlottenberg.
Bör bättra sin marknadsföring på Internet: Folkets Hus i Grums, Bio Hagfors, Folkets Hus i
Högboda, Folkets Hus i Björneborg, Bio Munkfors, Biografen Saga i Säffle, Folkets Hus i Årjäng.
Bilaga 2: Biografstatistik från Svenska Filminstitutet över de värmländska
kommunerna per september 2010
Kommun
Besök
Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors
Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors
Storfors*
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng
25 648
570
5 025
2 696
1 249
2 334
3 945
261 893
243
17 916
722
296
5 462
4 646
11 561
2 197
Intäkter
Föreställningar
2 007 446
34 200
404 400
160 160
72 073
174 956
230 507
24 542 062
14 580
1 537 881
52 320
25 420
427 613
309 120
998 193
137 033
1 048
10
124
52
9
61
82
7 840
5
1 358
15
14
119
324
421
46
Kommuninvånare Besök/invånare
26 034
8 524
10 562
11 266
9 091
12 480
14 926
85 753
11 706
23 808
3 771
4 273
13 255
15 547
12 414
9 855
1,0
0,1
0,5
0,2
0,1
0,2
0,3
3,2
0,0
0,8
0,2
0,1
0,4
0,3
0,9
0,2
Bilaga 3: Frågor till alla Sveriges kommuner januari 2011 från Svenska
Filminstitutet. Värmlands svar
1. Kan kommunen (eller planerar ni att) bidra till finansiering av den lokala biografens
digitalisering?
2. Stödjer kommunen idag biografens verksamhet genom ekonomiskt bidrag?
3. Är svaranden en kommun som har biograforter som har mindre än 30 000 invånare?
Värmland
273 265
Komplementbiograf finns i Arvika och Karlstad. Biografen i Torsby har både kompletterande
och kommersiell repertoar. Kristinehamn har två biografer Folkets Hus i tätorten och Folkets
Hus i Björneborg. SF finns i Karlstad (Filmstaden).
Arvika
26 034
29
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Digitalisering pågår.
1. Ja
2. Ja
3. Ja
Komplementbiograf finns – flyttar ev in i digitaliserade biografen sen.
Eda
8 524
1. Saken skall utredas efter en förfrågan från Folkets Hus
2. Samlat bidrag till Folkets Hus föreningen
3. Ja
Filipstad
10 562
1. Ja, planering pågår
2. Ja
3. Ja
Forshaga
11 266
1. Ja om frågan kommer
2. Ja
3. Ja
Grums
9 091
1. Möte planeras.
2. Biografen ägs av kommunen men bioverksamheten drivs av Folketshusföreningen i Grums.
3. Ja.
Hagfors
12 480
Ej svar. Biografen nedlagd sedan ett år (ABF)
Hammarö
14 926
1. Ja – möte planeras
2. Ja genom stöd t Folkets Hus
3. Ja
30
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Karlstad
85 753
Digitalisering genomförd (komplementbiografen Arenan som är kommunal)
Kil
11 706
1. Nej
2. Nej
3. Ja
Kristinehamn
23 808
1. Nej – tsv inga diskussioner
2. Ja
3. Ja
Munkfors
3 771
1. Nej
2. Ja (medel till Munkfors Förenings och konferenscenter)
3. Ja
Storfors
4 273
1. Nej - Ingen sådan diskussion pågår.
2. Ja
3. Ja
Sunne
13 255
1. Digitalisering har genomförts utan direkt stöd från kommunen
2. Ja bidrag till Teater och revyföreningen som driver biografen
3. Ja
Säffle
15 547
Kommunen har tagit över biografen.
1. Ja
2. Ja (driver den)
3. Ja
Torsby
12 414
Digitalisering genomförd med kommunens stöd (Stjärnan)
Ny biograf i Ambjörby Folkets Hus ev planer senare.
31
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010
Årjäng
9 855
1. Vet ej förrän vi ser en ansökan
2. Ja, genom stöd till drift av biograflokalen
3. Nej
32
Oskar Hagström/ Isbelle Byh 2010

Similar documents