årsberättelse för sektionen för sjukvårdsfarmaci verksamhetsåret 2013

Transcription

årsberättelse för sektionen för sjukvårdsfarmaci verksamhetsåret 2013
ÅRSBERÄTTELSE FÖR SEKTIONEN FÖR SJUKVÅRDSFARMACI
VERKSAMHETSÅRET 2013 (2012-11-08 – 2013-11-10)
VERKSAMHETSÅRET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Enligt styrelsebeslut i Sektionen för Sjukhusfarmaci omfattar verksamhetsåret tiden från
årsmöte till årsmöte. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 omfattar tiden från och
med årsmötet 2012 fram till årsmötet 2013.
MEDLEMMAR
Sektionen för Sjukhusfarmaci hade 328medlemmar under 2013, vilket är en ökning med
25 sedan föregående år.
STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Styrelsen har bestått av:
Sari Frigård, Apoteket AB (ordförande)
Matts Balgård, landstinget Uppsala län (sekreterare)
Ulrika Gillespie, Landstinget Uppsala län
Gunilla Englund, Läkemedelsverket
Magnus Munge, Landstinget Kronoberg
Johanna Wikman, Apotek Hjärtat
Zandra Öberg, Apoteket AB
Annika Tengvall har varit sektionens resursperson från Läkemedelsakademin och har
varit adjungerad till styrelsemötena.
Ordinarie ledamöter i Apotekarsocietetens fullmäktige har varit Sari Frigård och Matts
Balgård. Johanna Wikman och Gunilla Englund har varit fullmäktigesuppleanter. Under
verksamhetsåret har inga fullmäktigeaktiviteter ägt rum. Nästa ordinarie
fullmäktigemöte för apotekarsocieteten infaller i maj 2014.
Revisor för styrelsens verksamhet och räkenskaper har enligt beslut på årsmötet
081111 varit Apotekarsocietetens revisorer.
Valberedningen har utgjorts av Eva Einarsson (sammankallande), Sofia Jonsson och
Mattias Paulsson.
VERKSAMHET
Sektionens årsmöte 2012
Verksamhetsåret inleddes med ordinarie årsmöte 7 nov 2012 där 26 medlemmar deltog.
Verksamhetsberättelsen för 2012 godkändes och den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Gunilla Englund, Ulrika Gillespie, Magnus Munge och Zandra Öberg
nyvaldes till styrelsen för att ersätta Malin Östbring-Carlsson, astrid Forsström, Fredrik
Vondracek och Elisabet Nielsen som alla valt att avgå. Årsmötet avrundades med en
diskussion om verksamhetsplanering inför 2013. Arbetet med certifieringen i klinisk
farmaci och genomförande av en temadag som diskuterades har sedemera förverkligats
– se nedan.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft tio protokollförda möten. Fyra av dessa
har genomförts som telefonmöten.
Andra möten och arbetsgrupper
• Sari deltog vid Apotekarsocietetens ordförandekonferens 1–2 februari 2013.
• Ulrika har medverkat i arrangörsgruppen för Nordiskt nätverk för klinisk farmacis
möte i Göteborg 11 juni. Malin Östbring-Carlsson har skrivit ett detaljerat referat som
finns att läsa på sektionens hemsida under rapporter.
• Johanna har under året medverkat i Apotekarsocietetens remissgrupp för utarbetande
av kvalitetsindikatorer för apoteksverksamhet, vilket är ett Regeringsuppdrag som
Läkemedelsverket ansvarar för.
• Johanna har också medverkat i Apotekarsocietetens arbetsgrupp för revision av GPPdokumentet för god apotekssed.
Läkemedelskongressen 2012
Förra årets Läkemedelskongress ägde rum den 5–7 november 2012. Sektionen för
sjukhusfarmaci hade satt ihop ett eftermiddagsprogram med två teman:
individanpassad läkemedelsdosering och tankar kring den nya sjukhusfarmacin i
Sverige. Under den första rubriken inledde Elisabet Nielsen med att tala om metoder för
individanpassad dosering och farmakokinetiska faktorer som påverkar detta. Därefter
presenterade Carl Gustaf Linder huvudresultaten från SBU-rapporten om skattning av
njurfunktion. Efter fikarasten vidtog det andra temat som bestod i att Eva Sjökvist Saers
från APL, Johan Patrick Berlips från ApoEx och AnnSofie Fyhr från Jönköpings län i tur
och ordning presenterade sina tankar kring sjukhusfarmacimarknaden i Sverige.
Anförandena följdes av en diskussion modererad av Petra Hedbom från
Läkemedelsvärlden. Styrelsens intryck är att sektionsprogrammet blev det tämligen
lyckat och välbesökt. Sektionen arrangerade även en uppskattad workshop om EBM
under kongressen som drog tjugo deltagare.
Läkemedelskongressen 2013
I samarbete med sektionerna för galenisk farmaci och farmakokinetik &
läkemedelsmetabolism har styrelsen under verksamhetsåret planerat ett programspår
om avancerad smärtbehandling till Läkemedelskongressen 2013. Programspåret
belyser val av läkemedel, dosering och beredningsform till patienter med smärta samt
kliniska aspekter av avancerad smärtbehandling. Inbjuden huvudtalare till detta
program är Roger Knaggs, klinisk smärtapotekare från University of Nottingham i
Storbritannien.
Programförklaring för sektionen
Styrelsen hade ett strategimöte 10–11:e januari för att diskutera sektionens syfte, mål
och ståndpunkter i ljuset av de omvärldsförändringar som skett inom apotekmarknaden,
sjukvården och styrning via lagar och myndigheter. Två utgångspunkter för
diskussionen var att sektionen har ett behov av att synas mer samt att fortsätta vara en
relevant organisation/aktör för professionellt verksamma personer inom
sjukhusfarmaciområdet.
Strategidiskussionen utmynnade i ett förlag till ny missionsförklaring för sektionen med
mål och ståndpunkter som återges nedan:
Sektionens mission och mål
För en patientsäker, högkvalitativ och effektiv läkemedelsanvändning i hela vårdkedjan
krävs en stark farmaceutisk profession. Sektionen för sjukvårdsfarmaci arbetar för:
• Att samverka multiprofessionellt både nationellt och internationellt för att främja
en patientsäker, högkvalitativ och effektiv läkemedelsanvändning i hela
vårdkedjan.
• Att erbjuda kompetensutveckling och certifiering.
• Att implementera GPP i sjukhusfarmacin.
• Att uppmuntra och stötta praktisk farmaceutisk forskning och utveckling.
Sektionens ståndpunkter
Sektionen för sjukvårdsfarmaci anser att:
• Sjukvårdsnära apoteksverksamhet ska ta hänsyn till och anpassa sig till
patientens och vårdpersonalens specifika behov. Specialkompetens, anpassade
lager och lokaler är en förutsättning för detta.
• Det skall bedrivas forskning om läkemedelsanvändning och praktisk farmaci med
hög kvalitet i Sverige.
• Kontinuerlig kompetensutveckling ska vara obligatorisk och ett gemensamt
ansvar för individen och arbetsgivaren.
• Framtidens behov av sjukhusfarmaceutisk kompetens måste säkras i den
farmaceutiska grundutbildningen, såsom exempelvis extemporeberedning,
kvalitetsgranskning och ledarskap.
• Det ska finnas farmaceutisk kompetens på ledande positioner inom alla
verksamheter där läkemedel och läkemedelsfrågor är centrala.
• Det är av yttersta vikt att de olika aktiviteterna inom sjukhusapoteksfunktionen
samverkar för bästa patientnytta.
Namnbyte
Under året har sektionen bytt namn från sektionen för sjukhusfarmaci till sektionen för
sjukvårdsfarmaci. Motivet till namnbytet är att sjukhusfarmacin har blivit en mer
integrerad del av hälso- och sjukvården i och med att landstingens fått en stärkt
strategisk roll efter avregleringen. Många farmaceuter är idag landstingsanställda. Ordet
sjukvårdsfarmaci speglar bättre att sektionen verkar för en patientsäker, högkvalitativ
och effektiv läkemedelsanvändning i hela vårdkedjan
Temadag om kvalitetsgranskning
Styrelsen arbetade med att få till en temadag om kvalitetsgranskning i slutenvård under
våren 2013, men dessa planer fick skjutas upp på grund av att Socialstyrelsen ej kunde
medverka.
Temadag om upphandling
Sektionen har arrangerat en lyckad temadag om upphandling med titeln Den nya
svenska sjukvårdsfarmacin – som ett resultat av genomförda upphandlingar. Temadagen
ägde rum 26/9 i Apotekarsocietetens bibliotek på Wallingatan och drog 51 deltagare.
Programmet bestod av korta föredrag från apoteksföretag, partihandlare samt landsting
och regioner. Därtill gav advokat Martin Levinsohn en mycket bra inblick i gällande
regelverk runt LOU. Utöver presentationerna gav dagen utrymme för mycket
diskussioner och frågor.
Remisser
Sektionen har medverkat till Apotekarsocietetens remissvar på Läkemedelverkets
utredning av dostjänsten, Wallerströms apoteksutredning (SOU 2013:23) och
Socialstyrelsens remiss om terminologi kring ordinationsorsak och angränsande
begrepp.
Certifiering i klinisk farmaci
Under verksamhetsåret 2013 har ett utbildningsråd för genomförandet av certifieringen
i klinisk farmaci formerats. Utbildningsrådet utgörs av:
Matts Balgård, Landstinget Uppsala län, (sammankallande och styrelsens representant)
Cecilia Endrell, Landstinget Dalarna & Region Gotland
Sofia Jönsson, Region Skåne
Bettina Pfister, Västerbottens läns landsting
Maria Swartling, Landstinget Uppsala län och Uppsala universitet
Birgitta Seiving, pensionär, fd apotekschef Helsingborg
Syftet med certifieringen är att utgöra en kvalitetsgaranti för gedigen kunskap och
erfarenhet inom området klinisk farmaci. Utbildningsrådet har under verksamhetsåret
haft fyra möten och arbetet har resulterat i att upplägg, ansökningshandlingar,
kompetenskrav och bedömningskriterier för certifieringen nu färdigställts. Under
hösten 2013 kommer information och marknadsföring att ske och den första
certifieringsomgången äger rum våren 2014.
Diskussioner med nätverket för landstingsanställda apotekare
I samband med landstingsapotekarnas nationella möte i Kalmar 16–17/4 presenterade
Magnus Munge och Annika Tengvall Magnus sektionen och bjöd in till närmare
samarbete. Inom landstingsnätverket finns emellertid olika viljor kring ett närmare
samarbete. Diskussionen utmynnade i en omröstning om framtiden för
landstingsnätverket som slutade med ett knappt majoritetsbeslut att ej förena sig med
Apotekarsocieteten.
Stipendium till bästa fördjupningsprojekt vid magisterprogrammet i klinisk
farmaci
Sektionens fortbildningsstipendium à 3000 kronor för bästa fördjupningsprojekt vid
magisterprogrammet i klinisk farmaci tilldelades i år Malin Österberg. Juryn bestod av
Matts Balgård och Ulrika Gillespie. Malins projekt bestod av en jämförande kartläggning
av apotekares läkemedelsavstämningar på tre olika kliniker vid Mora lasarett (akut
ortopedi, elektiv ortopedi samt internmedicin).
Studiebesök från Norge
Styrelsen har efter sommaren varit engagerad i att ta emot två studiebesök från norska
sjukhusapoteksaktörer som önskat ta del av erfarenheterna av den avreglerade
apoteksmarknaden i Sverige.
Det första studiebesöket (Sykehusapotekene i Midt-Norge) ägde rum 22–23/8 och
inleddes med besök på Apotekarsocieteten i Stockholm 22/8 där Andreas Furängen, Sari
Frigård och Lars Åke Söderlund berättade om avregleringen. Fredag 23/8 besökte de
Akademiska sjukhuset i Uppsala där Astrid Forsström och Ulrika Gillespie belyste
landstingsperspektivet och klinisk farmaci.
Det andra studiebesöket (Sjukehusapoteka Vest) ägde rum 5/9 i Stockholm. Matts,
Johanna och Astrid Forsström träffade dem på förmiddagen och presenterade- samt
diskuterade avregleringen ur olika aspekter.
Båda grupperna var mycket nöjda med sina respektive studiebesök.
Internationella kontakter
• Astrid Forsström deltog vid EAHP-kongressen i Paris 13–15 mars.
Ulrika deltog vid International forum on Quality & Safety in healthcare, London 17–19
april.
• Matts och Sari representerade Sverige vid EAHP:s General Assembly i Aten 13–16 juni.
EAHP har under 2013 framgångsrikt lobbat för revideringen av direktiv 2005/36 om
ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer ska möjliggöra ett erkännande av en
specialisering i sjukhusfarmaci på europanivå. Andra stora frågor för EAHP är framtiden
för den enkät om sjukhusfarmacin i Europa som man genomför var femte år samt
planeringen av ett toppmöte om framtidens sjukhusfarmaci i maj 2014.
• Ulrika Gillespie och Magnus Munge har deltagit från Sverige vid EAHP:s Academy
Seminar om hälsoekonomi i Lissabon 13–15 Sep.
Publikationer
• Under året har två nyhetsbrev producerats och skickats via mejl till medlemmarna i
sektionen samt publicerats på sektionens hemsida.
• Informationsbladet om sektionen för sjukvårdsfarmaci har uppdaterats, både vad
gäller innehåll och grafisk utformning.
Uppsala, 2013-09-30
För styrelsen
Matts Balgård
Sekreterare
Sari Frigård
Ordförande

Similar documents