õrende 4 - Sverigedemokraterna i Munkedal

Transcription

õrende 4 - Sverigedemokraterna i Munkedal
Kommunstyrelsen
2015-04-15
Protokollsanteckning
Ärende 4, Årsredovisning 2014 för Munkedals Kommun
Sverigedemokraterna har noterat att resultatet för 2014 gav ett resultat på -1.9mkr.
Ett resultat som inte lär förbättras om inga större omvälvande omprioriteringar görs.
Majoriteten har dessutom valt att sänka skatten vilket den enade oppositionen var emot.
I den utsända skriften där indikationer och måluppfyllelser återfinns kan vi utläsa att
pensionsavsättningsmålet om 10 mkr i avsättning hade nåtts under förra mandatperioden.
Detta mål nåddes endast för att majoriteten valde att revidera om sitt mål.
Den s.k ”pensionsskulden” kommer fortsätta att växa och kommer 2025 att vara som störst.
Det kommer liksom det skrivs ut i årsredovisningen att drabba andra verksamheter.
Sverigedemokraterna har under förra mandatperioden inför döva öron påtalat behovet att öka
avsättningarna dit.
Vi noterar också att kommunen ej når tillfredställande mål i ”Godkänt alla ämnen åk 9” samt
”Arbetslöshetsstatistik 16- 24 år”.
Det kan vara vad vi anser vara effekterna av den centralisering av högstadieklasserna i kommunen
samt att en större del ungdomar inte känner sig delaktiga i samhället.
Det är förvisso svårt att förespråka återreglering av högstadium. Och också svårt att som
ensam liten kommun ändra en samhällsutveckling som vi ser sprida sig i landet.
Vi tror att om rätt satsningar sker, så som tillexempel av oss ofta föreslagna förbättringar i
landsbygden så kan vi bana väg för en ny typ av blomstrande företagsamhet med många nya
arbetstillfällen. – Inom Jordbruket främst.
Men härtill nödgas också satsningar på innovativa detaljplaner på landsbygden som tilltalar
entreprenörer/företagare. Vi bör inte naivt tro att alla företag eftersöker metersnärhet till
E6:an.
Det var så vi byggde folkhemmet och blomstrande samhällen förr, genom nya innovativa
lösningar som gick mot strömmen. Vår djupaste ambition är att bryta urbaniseringen.
Kommunen kan med fördel också även skapa ett byggnadsvårdsprojekt i
ungdomslyftsprojektet där ungdomar tillsammans kan vårda och renovera kulturellt och
principiellt viktiga byggnader i kommunen. En byggnad som allmänheten i nuläget verkligen
signalerar att vi vill bevara är ”Gula Villan”.
I slutet av 2014 blev det först kännbart och intensiverat diskuterat om de ökade kostnaderna i
sektor stöd. Någon kulmen har vi troligtvis inte nått, om man ska ge tillit till prognoser vi
tagit del av. Här är det viktigt att majoriteten (S,C och MP) tillsammans med båda
oppositionerna blåröda alliansen (M,FP,KD och V) och SD lägger stort engagemang i frågan
och noga deltar i de tillfälliga arenor som tillfälligt skapats för att lösa knutarna. De till oss
politiker lämnade rapporterna från KPMG och Public Partner bör tas emot med största
respekt.
Sjukfrånvaron på personalsidan har ökat sedan föregående år, detta är bekymmersamt då
personalen i huvudsak består av vårdutövare. Det sänder signaler om att arbetsbördan är hög
och stressen inom vården ökar.
Vi tror också att kommunen behöver satsa på att stärka personalens känsla av delaktighet. En
nöjd arbetstagare är också en lojal arbetstagare, en lojal arbetstagare skapar viktiga incitament
för en kontinuitet på personalsidan.
Vi önskar att se ett mål om personalomsättning, som ska kunna mätas inför nästa års
årsredovisning.
Härtill behövs fler kanaler än medarbetsenkäter, kanske rent av en arena där politiker och
personal frekvent träffas?
Vi har också noterat att kommunen gjorde en positiv budgetavvikelse på investeringssidan.
Detta är något som Sverigedemokraterna envist påtalat en längre tid. Vi måste frigöra mer
medel till välfärdssektorerna skola samt omsorg.
I övrigt yrkar Sverigedemokraterna bifall på årsredovisningen.
Heikki Klaavuniemi
Matheus Enholm