Remissvar: Visselblåsare, Stärkt skydd för arbetstagare som slår

Transcription

Remissvar: Visselblåsare, Stärkt skydd för arbetstagare som slår
2014-10-06
Remissvar: Visselblåsare, Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden (S0U 2014:31)
Syftet med utredningen är att minska risken för repressalier mot visselblåsare. Vi delar
utredningens ståndpunkt att visselblåsare är av stor betydelse för skydd av samhället
mot t.ex. korruption, brottslighet och oetiska handlingar.
Det är av avgörande betydelse att arbetstagare ska kunna slå larm om allvarligare
missförhållanden utan rädsla för repressalier. En utgångpunkt för utredning är att
arbetsgivaren eller andra arbetstagare inte skadas om detta kan undvikas.
Utredningar visar att arbetstagares kännedom om missförhållanden är avsevärt större än vad
som motsvarar arbetstagarnas anmälningar av missförhållanden. Det är av stort samhällsvärde
att missförhållanden rapporteras och lagförslaget syftar till att underlätta denna rapportering.
Bland annat nedanstående punkter ska underlätta arbetstagarens rapportering:
1. Arbetstagaren behöver inte ha bevis för missförhållande utan endast misstanke är
tillräckligt skäl för larm.
2. Öppenheten för kritik och granskning är betydligt generösare i den offentliga sektorn
jämfört den privata. Strävan är att minska dessa skillnader.
3. En bidragande orsak till få larm om missförhållanden är rädsla för repressalier.
Lagförslaget innehåller tydliga regler mot löner, karriär eller andra repressalier mot
visselblåsare.
Lagen tar även fasta på arbetsgivare och andra löntagares intressen. För att minimera skadan
mot arbetsgivaren är en arbetstagare skyldig att i första hand larma internt och först därefter
externt. Undantag från denna regel är synnerliga skäl som t.ex. stor risk för direkta
repressalier.
Då misstanke är tillräcklig grund för larm av visselblåsare kommer med automatik en del av
larmen vara felaktiga. Vid larm utpekas ibland chefer eller andra arbetstagare som
syndabockar. Vid larm om missförhållanden inom kreditinstitut lagstadgas om effektiva
procedurer för att följa upp larmen. Tydlig objektiv kontroll av larm inom andra sektorer
saknas.
Om t.ex. ledningen på en arbetsplats anklagas för rasism får inte chefer eller andra
arbetstagare dömas av en delvis informerad allmänhet, massmedia eller politiker.
Sammanfattningsvis är lagen till skydd för visselblåsare en viktig lag med stora förbättringar
för arbetstagare som slår larm om missförhållanden. Lagen innehåller rimliga begränsningar
för att minimera skadorna för arbetsgivare.
Skyddet för andra utpekade arbetstagare är däremot inte acceptabelt. På samma sätt som andra
anklagade måste arbetsgivare och andra arbetstagare ha rätt att få anklagelser prövade.
Repressalier mot personal får inte som i fallet ¨Rasismanklagelser Södertälje sjukhus 2010¨
ske p.g.a. påtryckningar av massmedia och politiker.
För Stockholms läkarförenings styrelse
Björn Cars
Styrelseledamot
Stockholms Läkarförening