Företrädesrätt till anställning, flödesschema

Comments

Transcription

Företrädesrätt till anställning, flödesschema
Flödesschema gällande Företrädesrätt vid Lunds universitet 2010-09-21
Anställd/a har gjort anspråk på företrädesrätt
Anmälan om företrädesrätt görs av arbetstagaren skriftligt
till sektionen Personal, [email protected]
Sektionen Personal distribuerar en gång/vecka (till handläggare av
anställningsärenden eller till rekryterare/personalsamordnare som området
anmält att handlägga anställningsärenden) en aktuell lista över anmälda
företrädesrätter .
Anmälan kan göras när som helst under den tid då
företrädesrätten gäller dvs. från den tidpunkt då
uppsägning skedde eller besked lämnats att anställningen
upphör och därefter till dess nio månader förflutit från den
dag då anställningen upphörde
Område/institution anmäler att ledig anställning finns
Lista över företrädesrätter från sektionen Personal
kontrolleras i syfte att hitta någon som begärt företräde till
återanställning.
Att en arbetstagare har företrädesrätt hindrar inte att område/institution
ledigkungör anställningen. Ledigkungörs anställningen är dock den som anmäler
företrädesrätt att anse som sökande till anställningen. Det kan dock finnas skäl till
att inte ledigkungöra t.ex förkortas anställningsprocessen markant om man önskar
anställa någon som har begärt företrädesrätt.
Företrädesrätten gäller när en tillsvidareanställd arbetstagare
sagts upp pga arbetsbrist eller har haft en tidsbegränsad
anställning som upphört pga arbetsbrist.
Vid tidsbegränsad anställning ska arbetstagaren när
anställningen upphör ha varit anställd hos arbetsgivaren mer
än tolv månader under de senaste tre åren. Den som har
ansökt om företrädesrätt ska ha tillräckliga kvalifikationer för
den lediga anställningen.
Företrädesberättigade finns
Företrädesrätten kan inte åberopas för befordran. Företrädesrätten gäller heller inte
i konkurrens med omplaceringsrätten. Omplacering enligt Lagen om
anställningsskydd går före den som begärt företrädesrätt . Vid tillsättning av
anställning i staten har företrädesrätten en begränsad betydelse då grundlagens krav
på förtjänst och skicklighet vid tillsättning har företräde. Ledigkungörs en anställning
kan även en icke företrädesberättigad söka anställningen och konkurrera med de
företrädesberättigade. Företrädesrätten gäller heller inte i konkurrens med
företrädesrätt för deltidsanställd som anmält företrädesrätt till anställning med
högre sysselsättningsgrad om den anställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya
arbetsuppgifterna.
Deltidsanställd arbetstagare som anmält att han/hon vill ha
en anställning med högre sysselsättningsgrad har rätt till
sådan anställning förutsatt att den deltidsanställde har
tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
JA
Finns flera företrädesberättigade?
Efter turordningsindelning görs en bedömning om
arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för
anställningen. Kravet på tillräckliga kvalifikationer ska anses
uppfyllt även om arbetstagaren behöver en viss normal
inlärningstid.
Nej
CV hämtas i DFS av område/institution för granskning av
den företrädesberättigades profil och för uppgift om vilken
anställningsform och befattningstyp den anställde begär
företrädesrätt till. En anmälan kan vara generell och avse
alla anställningar som anmälaren har tillräckliga
kvalifikationer för. En anmälan kan också vara begränsad
och endast avse vissa typer av anställningar. Om det är en
begränsad anmälan ska den företrädesberättigade anses
som sökande till de anställningar som omfattas av
anmälan.
Område/institution tar kontakt med den
företrädesberättigade för att informera om den lediga
anställningen
Är företrädesberättigad intresserad av den lediga
anställningen kallas han/hon till intervju för bedömning om
den företrädesberättigade har tillräckliga kvalifikationer
för anställningen.
Turordning ska fastställas i varje ärende om anställning
(även vikariat). Turordningskretsen ska omfatta alla
arbetstagare som anmält företrädesrätt hos arbetsgivaren.
Huvudregeln är att arbetstagarens plats i turordningen
bestäms med utgångspunkt av arbetstagarens
sammanlagda anställningstid i staten.
Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt 32 § Lag
(1982:80) om anställningsskydd, LAS, om önskemål finns att
anställa en arbetstagare, om fråga uppkommer om vem av
flera företrädesberättigade som ska få återanställning eller
en anställning med högre sysselsättningsgrad.
Institutionen önskar anställa den
företrädesberättigade
JA
Om område/institution önskar anställa
en ensam företrädesberättigad behöver
ingen förhandling ske enligt 32 § Lag
(1982:80) om anställningsskydd (LAS)
Handläggning av anställningen
fortsätter enligt gängse rutiner.
Nej
Om en arbetstagare har företrädesrätt
och har anmält anspråk på den har
arbetsgivaren (området/institutionen)
förhandlingsskyldighet enligt 32 § Lag
(1982:80) om anställningsskydd (LAS) när
arbetsgivaren avser att anställa en annan
arbetstagare än den som har
företrädesrätt. Det gäller också om frågan
uppkommer om vem av flera
företrädesberättigade som ska få
återanställning eller en anställning med
högre sysselsättningsgrad.
Förhandlingen förs med den eller de
organisationer som har kollektivavtal
med arbetsgivaren
Tag kontakt med de fackliga