מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה

Transcription

מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה
‫מהדורה ‪01‬‬
‫נוהל מפת"ח‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫הגלופה שלהלן מיועדת לסייע בכתיבה מהירה ואיכותית של מפ"ל‪ .‬למפ"ל ‪ -‬מסמך‬
‫פנימי לבדיקה ‪ -‬יש תפקיד כפול‪ :‬א‪ .‬מסמך מנחה המגדיר (מראש) את אופן בדיקת‬
‫ההצעות ואשר נכתב במקביל למפרט‪ ,‬לפני היציאה למכרז‪ .‬ב‪ .‬מסמך מסכם ‪ -‬מפ"ל‬
‫ממולא ‪ -‬המכיל את תוצאות בדיקת ההצעות וסיכומן‪ .‬גלופה זו בנויה כך שתתאים‬
‫לשתי מטרות אלה גם יחד‪.‬‬
‫להבנה מלאה של הגלופה ושימוש נכון בה‪ ,‬יש לעיין בערכה בקשה להצעות שבכרך‬
‫מחזור חיים‪ .‬מומלץ לעיין גם בערכה "תיעוד‪ :‬כללים לכתיבה" שבכרך נושאים תומכים‪.‬‬
‫שימוש בגלופה זו מותנה ברישוי מפת"ח‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .1‬כללי ‪ -‬מנהלה‬
‫‪ .2‬תנאי סף‬
‫‪ .3‬ציונים‪ ,‬משקלות ותבחינים‬
‫‪ .4‬סיכום תועלות (איכות ההצעות)‬
‫‪ .5‬סיכום עלויות‬
‫‪ .6‬סיכום סופי‪ :‬עלות‪/‬תועלת‬
‫©‬
‫נוהל מפת"ח הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים‬
‫הזכויות במגזר הממשלתי הן של משרד האוצר‬
‫הזכויות מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ‬
‫זכויות השימוש של רוכשי הנוהל הן בהתאם לרישוי שברשותם‪.‬‬
‫‪ .0‬כללי ‪ -‬מנהלה‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .1‬כללי ‪ -‬מנהלה‬
‫מסמך זה מנחה את צוות הבדיקה להצעות ספקים בפנייה ____ מתאריך ___ לצורך קבלת הצעה‬
‫כוללת‪7‬חלקית למחשוב מערכת ________ \ רכישת תכנה \ חמרה ____‪ .‬בדיקת ההצעות תיעשה‬
‫בכפוף למסמך זה ובהתאם למפרט שנמסר לספקים‪.‬‬
‫תהליך הבדיקה‬
‫‪1.1‬‬
‫יש להתאים את שלבי הבדיקה לנהוג בארגון‬
‫תהליך הבדיקה כולל את השלבים ואבני הדרך הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקה לעמידה בכל תנאי פרק המנהלה‬
‫‪‬‬
‫בדיקה לעמידה בכל שאר תנאי הסף מדרגה ראשונה ושנייה‬
‫‪‬‬
‫כינוס ועדת הרכישות להחלטה את מי ממשיכים לבדוק‬
‫‪‬‬
‫בדיקת צד התועלת‪ :‬פרקים ‪ 4 ,3 ,0‬של המפרט‪ :‬מתן ציונים ושקלול‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקת עלויות‪ :‬פרק ‪5‬‬
‫‪‬‬
‫סיכום עלות‪7‬תועלת‬
‫‪‬‬
‫כינוס סופי של ועדת הרכישות‪7‬מכרזים‬
‫‪1.2‬‬
‫צוות הבדיקה‬
‫צוות הבדיקה מונה את האנשים הבאים‪:‬‬
‫_____________________‬
‫ועדת הרכישות (ועדת ההיגוי המינהלית) מורכבת מהאנשים הבאים‪:‬‬
‫________________________________‬
‫‪1.3‬‬
‫הגדרות‬
‫סרגל הבדיקה‬
‫סרגל הבדיקה הוא המפרט‪ .‬אמות המידה (הפרמטרים והקריטריונים) לבדיקת‬
‫ההצעות הם סעיפי המפרט שנמסר לספקים‪ ,‬בתוספת הבהרות שניתנו למציעים‬
‫בכנס הספקים (אם נערך כנס ספקים) או הועברו לכל המציעים בכתב‪ .‬סעיפי‬
‫המפרט מסווגים לפי הנחיות נוהל מפת"ח‪ .‬סוג התשובה הנדרשת וטיבה‬
‫מוסברים גם בכל סעיף במפרט לגופו‪.‬‬
‫סרגל תנאי סף‬
‫סרגל לבדיקת תנאי סף מורכב מכל הסעיפים במפרט שהוגדרו כתנאי סף (סימון‬
‫‪ )M‬והם מפורטים בגוף המפרט ובסעיף ‪ 0‬להלן (במפ"ל)‪.‬‬
‫סרגל התועלת‬
‫סרגל להערכת תועלת (איכות) המערכת כולל את כל רכיבי המפרט מפרקים ‪,0 ,0‬‬
‫‪ 4 ,3‬שמשקלם אינו ‪.1‬‬
‫סרגל העלויות‬
‫סרגל להשוואת עלויות ההצעות הוא סעיף ‪ 5‬במפרט‪ ,‬בפרט סעיף ‪ 5.5‬המסכם‬
‫את עלות ההצעה הכוללת ופריסתה‪.‬‬
‫<הגדרות נוספות> לפי החלטת הפרויקט ונוהלי הארגון‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1.4‬‬
‫‪ .0‬כללי ‪ -‬מנהלה‬
‫יחס עלות‪/‬תועלת‬
‫יחס עלות‪7‬תועלת עבור בדיקת מפרט זה הוא‪:‬‬
‫עלות ‪ ,_______ :‬תועלת‪______ :‬‬
‫[יחס זה מוגדר גם במפרט בסעיף ‪ 1.00‬והובא לידיעת הספקים]‪.‬‬
‫מקורות מידע‬
‫‪1.5‬‬
‫מקורות המידע לבדיקה זו הם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הצעות הספקים שתוגשנה בכתב‬
‫‪‬‬
‫חוות דעת שתוזמנה מיועצים _____‬
‫‪‬‬
‫הדגמות הספקים‬
‫‪‬‬
‫מקורות נוספים ________‬
‫טכניקות וכלים‬
‫‪1.6‬‬
‫בבדיקת הצעה זו ייעשה שימוש בטכניקות וכלים ממוחשבים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫___________________‬
‫‪‬‬
‫___________________‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪31‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .0‬תנאי סף‬
‫‪ .2‬תנאי סף‬
‫להלן פירוט תנאי הסף (‪ )Go/No-Go‬במפרט זה‪ .‬תנאים אלה הם משלושה סוגים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫סעיפי סף במפרט – דרישות סף‬
‫‪‬‬
‫תועלות (איכויות) סף‬
‫‪‬‬
‫עלויות מינימום ו\או מקסימום‬
‫רק הצעות שיעמדו בתנאים אלה יעברו לבדיקה המעמיקה יותר (שלב ‪ )0‬ויכללו בהשוואת עלות\תועלת‬
‫הסופית של ההצעות‪ .‬הכל כמוגדר להלן‪.‬‬
‫הערה למנסח המפ"ל‬
‫כדאי להתאים נוסח פתיח זה למקרה הנדון‪ .‬האם תנאי הסף במכרז כוללים רק סעיפי‬
‫סף (א לעיל) או גם תועלות ו\או עלויות סף (ב ו‪ -‬ג לעיל)‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫סעיפי סף – דרישות סף‬
‫סעיפי הסף בבקשה להצעות זו הם כל הסעיפים המנדטוריים המסומנים )‪ (M‬במפרט שאי עמידה‬
‫באחד מהם (דרגה ‪ )0‬או בשלושה מהם (דרגה ‪ )0‬פוסלת את ההצעה‪ .‬להלן הטבלאות המפרטות את‬
‫סעיפי הסף במפרט זה והתבחינים (הקריטריונים) למדידת העמידה בהם‪.‬‬
‫דרגה‬
‫רכיב סף במפרט‬
‫סיכום‪:‬‬
‫הנחיות \ תבחינים‬
‫החלטה‪:‬‬
‫ממצאים‬
‫נימוק‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ :1‬טבלת סעיפי סף עבור ספק ___‬
‫הטבלה הבאה מסכמת את עמידת כלל הספקים בתנאי הסף‪ .‬בהתאם לנתונים שבטבלה זו יוחלט אילו‬
‫ספקים עברו את תנאי הסף (ואילו לא) ולפיכך עוברים לשלב הבדיקה המקיפה‪.‬‬
‫דרגה‬
‫רכיב סף במפרט‬
‫סיכום‪:‬‬
‫הנחיות \ תבחינים‬
‫ספק א‬
‫ספק ב‬
‫החלטה החלטה החלטה החלטה‬
‫\נימוק \נימוק \נימוק \נימוק‬
‫טבלה מס' ‪ :2‬טבלת סעיפי סף מרוכזת למכרז___‬
‫‪2.2‬‬
‫ספק ‪N‬‬
‫תועלות סף‬
‫לפניך שתי אפשרויות‪ .‬בחר אחת מהן ומחק את הכותרת "אפשרות ‪ ”X‬וכן כל מידע‬
‫מנחה אחר שאיננו שייך למפ"ל שלך‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪ .0‬תנאי סף‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪31‬‬
‫אפשרות א‬
‫לא רלוונטי‪ .‬במפרט זה לא נקבעו ציוני סף לאיכות (תועלת) ההצעות‪ .‬שקלול העלות\תועלת הסופי הוא‬
‫הקובע‪.‬‬
‫אפשרות ב‬
‫במפרט זה נקבעו ציוני סף לאיכות (תועלת) ההצעות‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 1.00‬בפרק המנהלה‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫עלויות סף‬
‫לפניך שתי אפשרויות‪ .‬בחר אחת מהן ומחק את הכותרת "אפשרות ‪ ”X‬וכל מידע מנחה‬
‫אחר שאיננו שייך למפ"ל שלך‪.‬‬
‫אפשרות א‬
‫לא רלוונטי‪ .‬במפרט זה לא נקבעו עלויות סף‪ .‬שקלול העלות\תועלת הסופי הוא הקובע‪.‬‬
‫אפשרות ב‬
‫הצעה כספית שהיא מעל ערך כספי _____ תיפסל בשל …‬
‫הצעה כספית שהיא מתחת ערך כספי _____ תיפסל בשל …‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫‪ .3‬ציונים‪ ,‬משקלות ותבחינים‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .3‬ציונים‪ ,‬משקלות ותבחינים‬
‫‪3.1‬‬
‫סולם הציונים‬
‫סולם (סקאלת) הציונים לפיה ייבדקו ויוערכו ההצעות הוא‪:‬‬
‫‪ - 1‬אין תשובה (ברכיב סף ‪ -‬לא עובר)‬
‫‪ - 0‬לא מספק (ברכיב סף ‪ -‬לא עובר)‬
‫‪ - 0‬בינוני‬
‫‪ - 3‬טוב‬
‫‪ - 4‬טוב מאד‬
‫‪ - 5‬מעולה (כולל "צ'ופרים" מעבר לנדרש)‬
‫במהלך הבדיקה רשאי הצוות להיעזר בסימונים הבאים‪:‬‬
‫‪ - A‬לא ידוע‪ ,‬אין הערכה‪ ,‬אין טעם בבדיקה נוספת‪.‬‬
‫‪ - B‬לא ידוע‪ ,‬אין הערכה‪ ,‬יש מקום לבדיקה נוספת‪.‬‬
‫‪ - C‬דורש בדיקה נוספת (גם אם ניתן כבר ציון)‪.‬‬
‫סימונים ‪ B, C‬הם זמניים ויהפכו‪ ,‬בסופו של דבר‪ ,‬להפוך לציון מספרי או ל‪ .A -‬ציון סופי מסוג ‪A‬‬
‫יטופל באופן מיוחד (ע"י פיזור המשקל באופן יחסי בין הסעיפים ה"אחים")‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪3.2‬‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .3‬ציונים‪ ,‬משקלות ותבחינים‬
‫טבלת משקלות‬
‫להלן טבלה המפרטת את משקלות רכיבי התועלת‪ :‬פרקים (‪ 3 ,0 ,)0‬ו‪ 4 -‬במפרט‪.‬‬
‫שים לב!!! המספרים שבטבלה הם דוגמא בלבד!‬
‫רכיב‪/‬סעיף‬
‫ראשי‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫פירוט הרכיבים ‪ -‬רכיבים משניים‬
‫משקל רמה ‪1‬‬
‫משקל רמה‬
‫‪2‬‬
‫‪ 0.4‬ממשק אדם מחשב‬
‫‪31‬‬
‫‪/..1‬‬
‫‪ 0.00‬מודל הנתונים‬
‫‪01‬‬
‫‪0..1‬‬
‫‪ 0.02‬אבטחת מידע‬
‫‪35‬‬
‫‪2.01‬‬
‫‪ 0.00‬עומסים וביצועים‬
‫‪05‬‬
‫‪..51‬‬
‫סה"כ רכיבי פרק ‪ 2‬יישום‬
‫‪111‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ 3.0 – 3.02‬תכונות השרת(ים)‬
‫‪45‬‬
‫‪0..01‬‬
‫‪ 3.01 – 3.00‬תכונות מחשב הלקוח‬
‫‪01‬‬
‫‪/.01‬‬
‫‪ 3.31 – 3.33‬רשת התקשורת‬
‫‪35‬‬
‫‪00..1‬‬
‫סה"כ רכיבי פרק ‪3‬‬
‫‪111‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 4.0.4‬פרטי הספק‬
‫‪00‬‬
‫‪..3.‬‬
‫‪ 4.0‬תכנית עבודה‬
‫‪05‬‬
‫‪5./1‬‬
‫‪ 4.4‬תפעול המערכת‬
‫‪0.‬‬
‫‪..1.‬‬
‫‪ 4..‬שירות ותחזוקה‬
‫‪04‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 4./‬הטמעה‪ ,‬הדרכה והסבה‬
‫‪03‬‬
‫‪../4‬‬
‫סה"כ רכיבי פרק ‪4‬‬
‫‪111‬‬
‫‪33‬‬
‫סה"כ משקלות‬
‫)‪(30*26/100‬‬
‫‪111 111.11‬‬
‫טבלה מס' ‪ :3‬טבלת המשקלות‬
‫שים לב שבטבלה מוצגות שתי רמות לשקלול הרכיבים‪ .‬ניתן להוסיף רמות נוספות‬
‫לצורך שקלול רכיבים ברמה ‪ 3‬של עץ המערכת ואף רמות מפורטות יותר‪ .‬אם צריך‪ ,‬ניתן‬
‫לפרק את הטבלה לטבלאות משנה לפי הפרקים (הרכיבים) המרכזיים של המפרט‪:‬‬
‫יישום‪ ,‬טכנולוגיה ומימוש‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪3.3‬‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .3‬ציונים‪ ,‬משקלות ותבחינים‬
‫טבלת תבחינים וציונים‬
‫להלן טבלת הסיכום לפיה יחושבו ויסוכמו הציונים של הצעת ספק ‪ .X‬במפ"ל הממולא תשוכפל טבלה‬
‫זו עבור כל ספק‪.‬‬
‫המספרים שבטבלה הם דוגמא בלבד!‬
‫ניתן להפריד רכיבים "שהתנפחו" לטבלה נפרדת‪ .‬ראה טופס לימוד ועבודה "נספח ‪"3.3‬‬
‫בקיט זה‬
‫רכיב‪/‬‬
‫סעיף‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫משקל‬
‫רמה ‪1‬‬
‫ציון‬
‫נומינלי‬
‫ציון‬
‫משוקלל‬
‫פירוט רכיבים – רכיבי‬
‫משנה‬
‫תבחינים‬
‫(הפניה לטופס בדיקה)‬
‫‪ 0.4‬ממשק אדם מחשב‬
‫התאמה לתקן ‪...‬‬
‫‪/..‬‬
‫‪4‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪ 0.00‬מודל הנתונים‬
‫תואם גישת האובייקטים‬
‫‪0..‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪ 0.02‬אבטחת מידע‬
‫התאמה לתקן ‪...‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪32.4‬‬
‫‪ 0.00‬נפחים וביצועים‬
‫הצעה עם ביצועים גרועים‬
‫מהנדרש – ציון ‪0 - 0‬‬
‫הצעה עם ביצועים בדיוק‬
‫כנדרש – ציון ‪3 - 4‬‬
‫הצעה עם ביצועים גבוהים‬
‫מהנדרש – ציון ‪4 -5‬‬
‫‪..5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0..05‬‬
‫‪ 3.02-3.0‬שרת(ים)‬
‫עמידה בתקנים‪ ,‬אך ביצועים‬
‫נחותים ‪ -‬ציון ‪1 - 0‬‬
‫הצעה עם ביצועים בדיוק‬
‫כנדרש – ציון ‪3 - 4‬‬
‫הצעה עם ביצועים גבוהים‬
‫מהנדרש – ציון ‪4 -5‬‬
‫‪0..0‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪5../‬‬
‫‪ 3.00-3.01‬מחשב לקוח‬
‫עדיפות ל ‪...‬‬
‫‪/.0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪ 3.33-3.31‬תקשורת‬
‫עדיפות ל ‪...‬‬
‫‪00..‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪5../‬‬
‫‪ 4.0.4‬פרטי הספק‬
‫ראה טופס בדיקה‬
‫‪..3.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪02.0.‬‬
‫‪ 4.0‬תכנית עבודה‬
‫עמידה באבני הדרך ‪...‬‬
‫‪5./1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪00..‬‬
‫‪ 4.4‬תפעול המערכת‬
‫ראה טופס בדיקה‬
‫‪..1.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0..04‬‬
‫‪ 4..‬שירות ותחזוקה‬
‫עדיפות לזמני קריאה ‪...‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3..4.‬‬
‫‪ 4./‬השתלבות בארגון‬
‫ראה טופס בדיקה‬
‫‪../4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪43./‬‬
‫סה"כ‬
‫ציון על בסיס ‪( 111‬הציון המשוקלל הכולל לחלק ב‪)5 -‬‬
‫‪011.1‬‬
‫הסתייגויות הספק‪:‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫טבלה מס' ‪ :4‬טבלת סיכום ציונים להצעה \ספק ‪X‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫‪325..3‬‬
‫‪/2.0..‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪ .3‬ציונים‪ ,‬משקלות ותבחינים‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪31‬‬
‫הטור "תבחינים (הפניה לטופס בדיקה)" משמש להגדרת התבחינים (הקריטריונים \‬
‫אמות המידה)‪ ,‬היינו‪ ,‬הגדרה ברורה כיצד יש לתת את הציון לרכיב הנבדק (ציון ‪0‬‬
‫יתקבל אם ‪ ,...‬ציון ‪ 0‬יתקבל אם‪ ...‬וכו')‪ .‬במכרזים "פשוטים" בהם ניתן לנסח בקצרה‬
‫את התבחינים בלי "למרוח" את הטבלה לאורך הדף‪ ,‬יש לציין אותם בטבלה עצמה בלי‬
‫להזדקק לטפסים נוספים‪ .‬במקרים מורכבים יותר יש להפנות לטופס נפרד המוקדש‬
‫כולו לבדיקת רכיב (משנה) זה‪ .‬ראה נספח ‪" :3.3‬טופס בדיקה לרכיב משנה" בסוף‬
‫המפ"ל‪.‬‬
‫טבלה זו (עם או בלי טפסי הבדיקה) תיכתב פעם אחת‪ ,‬תשוכפל כמספר ההצעות ותחולק‬
‫לבודקי ההצעות‪ .‬בעת הבדיקה יינתן ציון נומינלי על פי בדיקת התבחין ולאחר מכן‬
‫יחושב ציון משוקלל ע"י הכפלת המשקל (ברמה ‪ )0‬בציון הנומינלי‪.‬‬
‫הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא ‪( 511‬לפי סקאלת הציונים הנ"ל בה הציון המקסימלי‬
‫הוא ‪" .)5‬נרמול הציון הסופי שבדוגמא הנ"ל לבסיס ‪ ,011‬יתן ציון סופי ‪7 5 =( /2.0..‬‬
‫‪.)325..3‬‬
‫השורה "הסתייגויות הספק" מיועדת לציין את כל ההסתייגויות וההערות המשמעותיות‬
‫שהיו לספק‪ ,‬בתשובתו למפרט‪ ,‬ואשר יש להם השלכות על ביצוע הפרויקט (אם הוא‬
‫יזכה בו)‪ .‬אם ישנן הסתייגויות רבות ויש צורך לחלקן לפי סעיפי המפרט‪ ,‬יש לצרף נספח‬
‫הסתייגויות מפורט במבנה דוגמת הטבלה שבסעיף ‪ 4.0‬להלן‪.‬‬
‫השורה "הערות" מיועדת להערות מסכמות של צוות הבדיקה‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .4‬סיכום תועלות (איכות ההצעות)‬
‫‪ .4‬סיכום תועלות (איכות ההצעות)‬
‫‪4.1‬‬
‫הציון המשוקלל לכל הצעה‬
‫להלן מבנה הטבלה המרכזת ומסכמת את ציוני כל ההצעות שעברו את סעיפי הסף ונבדקו באופן מלא‬
‫במכרז זה‪:‬‬
‫המספרים שבטבלה הם דוגמא בלבד!‬
‫רכיב‪/‬סעיף‬
‫פירוט רכיבים – רכיבי‬
‫משנה‬
‫הצעה א‬
‫הצעה ב‬
‫הצעה ג‬
‫פרק ‪2‬‬
‫‪...‬‬
‫הצעה ‪N‬‬
‫‪ 0.4‬ממשק אדם מחשב‬
‫‪30.0‬‬
‫‪0/.2‬‬
‫‪30.4‬‬
‫‪...‬‬
‫‪33.5‬‬
‫‪ 0.00‬מודל הנתונים‬
‫‪2.0‬‬
‫‪..2‬‬
‫‪01.0‬‬
‫‪...‬‬
‫‪00.1‬‬
‫‪ 0.02‬אבטחת מידע‬
‫‪32.4‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 0.00‬נפחים וביצועים‬
‫‪0..05‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 3.02-3.0‬שרת(ים)‬
‫‪5../‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 3.00-3.01‬מחשב לקוח‬
‫‪3.‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 3.33-3.31‬תקשורת‬
‫‪5../‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 4.0.4‬פרטי הספק‬
‫‪02.0.‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 4.0‬תכנית עבודה‬
‫‪00..‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 4.4‬תפעול המערכת‬
‫‪0..04‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪ 4..‬שירות ותחזוקה‬
‫‪3..4.‬‬
‫‪35.0‬‬
‫‪3/.0‬‬
‫‪...‬‬
‫‪3...0‬‬
‫‪ 4./‬השתלבות בארגון‬
‫‪43./‬‬
‫‪40.2/‬‬
‫‪44.12‬‬
‫‪...‬‬
‫‪43.22‬‬
‫סה"כ‬
‫‪385.33‬‬
‫‪335.15‬‬
‫‪411.65‬‬
‫‪...‬‬
‫‪41..35‬‬
‫ציון על בסיס ‪111‬‬
‫‪.8.166‬‬
‫‪...11‬‬
‫‪32.13‬‬
‫‪...‬‬
‫‪33.4.‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫טבלה מס' ‪: 5‬טבלת סיכום תועלות (ציונים משוקללים של ) ההצעות‬
‫‪4.2‬‬
‫הסתייגויות והרחבות‬
‫בעת התשובה להצעות יכול הספק להוסיף הסתייגויות וכמו כן להוסיף הרחבות (סעיפי ‪ .)X.2/‬ריכוז‬
‫הסתייגויות הספקים וההשלכות הנובעות מהם יובא לידיעת ועדת ההיגוי (ועדת הרכש) באמצעות‬
‫הטבלה הבאה‪.‬‬
‫רכיב\סעיף‬
‫סיכום‪:‬‬
‫הסתייגויות ספק א'‬
‫השלכות \ משמעויות‬
‫הסתייגויות ספק ב'‬
‫השלכות \ משמעויות‬
‫טבלה מס' ‪: 6‬ריכוז הסתייגויות הספקים‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫הסתייגויות ספק ‪n‬‬
‫השלכות \ משמעויות‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .5‬סיכום עלויות‬
‫‪ .5‬סיכום עלויות‬
‫הטבלאות הבאות מסכמות את עלויות ההצעות השונות ופריסתן‪.‬‬
‫סה"כ עלויות‬
‫‪5.1‬‬
‫בבניית השורות יש להיעזר תחילה בטבלאות המוצעות בקיט חישוב עלויות בכרך‬
‫נושאים תומכים‬
‫הצעה א'‬
‫מרכיב העלות‬
‫הצעה ב'‬
‫‪....‬‬
‫הצעה ‪n‬‬
‫‪ 5.0‬עלות הקמה‬
‫‪ 5.0‬עלות שוטפת ל‪ 5 -‬שנים‬
‫‪ 5.3‬עלות תצורות‬
‫‪ 5.5‬סה"כ נומינלי‬
‫‪ 5.5‬סה"כ מהוון‬
‫פריסת התשלומים‬
‫טבלה מס' ‪: .‬סיכום עלויות ההצעות‬
‫פריסת עלויות‬
‫‪5.2‬‬
‫הצעה‬
‫תקופה ‪A‬‬
‫תקופה ‪B‬‬
‫‪...‬‬
‫תקופה ‪T‬‬
‫הצעה א‬
‫הצעה ב‬
‫‪....‬‬
‫הצעה ‪N‬‬
‫טבלה מס' ‪: 3‬פריסת עלויות ההצעות‬
‫"תקופה" יוחלף ב"שנה"‪" ,‬רבעון\שנה"‪ ,‬או כל יחידת זמן אחרת‪.‬‬
‫בטבלה זו אין משמעות לסה"כ נומינלי‪ ,‬רק מהוון‪.‬‬
‫בפרויקטים קצרי מועד (עד שנה) אפשר לוותר על טבלת הפריסה – בכפוף להחלטת‬
‫הפרויקט\הארגון‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫סה"כ מהוון‬
‫‪ ..‬סיכום סופי‪ :‬עלות‪7‬תועלת‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪31‬‬
‫‪ .6‬סיכום סופי‪ :‬עלות‪/‬תועלת‬
‫להלן מוצגים סיכום חישובי עלות‪7‬תועלת ומציאת ההצעה הנבחרת‪:‬‬
‫סיכום עלות\תועלת ההצעות‬
‫מקרא והסבר לכותב המפרט‬
‫‪ .0‬ציר העלות (ציר ‪ Y‬צד שמאל) ייבנה באופן הבא‪ :‬ההצעה הזולה ביותר תקבל ערך של ‪.011%‬‬
‫שאר ההצעות יקבלו ערך לפי הנוסחא הבאה‪ :‬ערך ההצעה הזולה לחלק בערך הצעה ‪ X‬כפול‬
‫‪.011‬‬
‫ההצעה היקרה ביותר איננה ‪ .1‬ככל שההפרש בין ההצעה הזולה להצעה היקרה גדול יותר‪,‬‬
‫שואף הניקוד של ההצעה היקרה ל‪.1 -‬‬
‫‪ .0‬ציר התועלת (ציר ‪ Y‬צד ימין) ייבנה באופן הבא‪ :‬התועלות של ההצעות‪ ,‬יהיו הציון שהם‬
‫קבלו על בסיס ‪ .011‬ראה שורה אחרונה בטבלה ‪ 5.0‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬הציר האופקי – ציר ה‪ :X -‬הציר האופקי (ציר ‪ )X‬חולק לעשר נקודות עלות תועלת‪ .‬ככל‬
‫שהנקודה קרובה יותר לציר העלות‪ ,‬היחס עלות‪7‬תועלת נוטה יותר לצד העלות (הנקודה בה‬
‫ציר ה‪ X-‬מתלכד עם ציר העלות‪ ,‬פירושה שהשיקול היחיד הוא עלות‪ 1% :‬לתועלת ו‪011% -‬‬
‫לעלות)‪ .‬ככל שהנקודה קרובה יותר לציר התועלת‪ ,‬היחס עלות‪7‬תועלת נוטה יותר לצד‬
‫התועלת (הנקודה בה ציר ה‪ -X‬מתלכד עם ציר התועלת‪ ,‬פירושה שהשיקול היחיד הוא‬
‫תועלת‪ 1% :‬לעלות ו‪ 011% -‬לתועלת)‪.‬‬
‫השימוש בתרשים בכתיבת המפ" ל‬
‫השימוש המרכזי בתרשים בעת כתיבת המפ"ל‪ ,‬לפני יציאה למכרז‪ ,‬הוא לצורך התווית נקודת‬
‫העלות‪7‬תועלת של המכרז הספציפי‪ .‬יש להתחייב על כך מראש! בדוגמא לעיל‪ ,‬הנקודה שנבחרה‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬
‫מפ"ל ‪ -‬מסמך פנימי לבדיקה‬
‫גלופת לימוד‬
‫‪ ..‬סיכום סופי‪ :‬עלות‪7‬תועלת‬
‫‪1071/70100‬‬
‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪31‬‬
‫היא "‪ /1%‬תועלת ‪ 31% -‬עלות"‪ .‬התרשים גם ימחיש לגורם המחליט את השיטה ויצור הסכמה‬
‫באשר לאופן סיכום הבדיקה והצגת הממצאים‪.‬‬
‫השימוש בתרשים לסיכום הבדיקה‬
‫השימוש בתרשים בעת סיכום הבדיקה‪ ,‬הוא לפי הצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪ .0‬התווית הנקודות על ציר העלות כמוסבר לעיל‪.‬‬
‫‪ .0‬התווית הנקודות על ציר התועלת כמוסבר לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬חיבור נקודות העלות והתועלת לכל הצעה‬
‫‪ .4‬בחירת ההצעה הטובה ביותר (יחס עלות‪7‬תועלת מיטבי)‪ :‬יש להעלות אנך מנקודת‬
‫העלות‪7‬תועלת שנקבעה על הציר האופקי‪ .‬אנך זה חותך את כל קווי ההצעות שהותוו בפעולה‬
‫‪ .3‬ההצעה שנחתכת הכי גבוה היא ההצעה הנבחרת‪.‬‬
‫מקרי קצה‪ :‬הצעה שקו העלות‪7‬תועלת שלה נמוך לכל אורכו מהצעה אחרת (כלשהיא) ‪ -‬נופלת‪.‬‬
‫הצעה שקו העלות‪7‬תועלת שלה גבוה מכל שאר ההצעות לכל אורכו ‪ -‬נבחרת (בלי קשר לנקודת‬
‫היחס עלות‪7‬תועלת‪ ,‬היינו‪ ,‬בלי צורך להעלות אנך)‪.‬‬
‫©‬
‫ כל הזכויות שמורות לממשלת ישראל וחברת מתודה מחשבים בע"מ ‪-‬‬‫‪- www.methoda.co.il -‬‬