Napredovanje projekta TRECVET Core Curriculum - TCC-SCV

Comments

Transcription

Napredovanje projekta TRECVET Core Curriculum - TCC-SCV
Novice št. 2 – Julij 2015
Napredovanje projekta TRECVET Core Curriculum
Voditelji čolnov, ki lahko delajo kjerkoli v EU!
Delo na projektu
nadaljnji koraki
do
sedaj
in
Zdi se, kot da smo šele včeraj objavili prve
TCC-SCV novice, v katerih smo vas obvestili,
da se je s 1. septembrom začel projekt, ki
ga sofinancira EU in ki bo trajal do avgusta
2016. V resnici pa je preteklo že šest
mesecev! Zato vas ponovno obveščamo o
delu in napredku, ki smo ga naredili na
projektu do sedaj.
V prvih mesecih projekta TCC-SCV smo se
osredotočili na razvoj metodologije in analize
dela nacionalnih strokovnjakov. Priročnik o
postopkih standardne analize, ki podrobno
pojasnjuje metodologijo, s pomočjo katere
bomo analizirali izbrane kvalifikacije, bo
kmalu dostopen na naši spletni strani. V
skladu z navedenim priročnikom smo
analizirali učne načrte sedmih držav:
Hrvaške, Češke republike, Francije, Nemčije,
Slovenije, Španije in Velike Britanije in jih
individualno
vnesli
v
programsko
podatkovno bazo z imenom MultiFex.
called MultiFex.
V bazo podatkov smo učne načrte vnesli
tako, da smo celotni načrt najprej razdelili
na
osnovne
elemente
(Fundamental
Elements-FEs – glej spodaj obrazložitev),
jih vnesli v program MultiFex in nato
vsakemu elementu določili ključno besedo,
na osnovi katere smo jih povezali v
kategorije. Na ta način smo lahko elemente
med sabo primerjali. Strokovnjaki so z
uporabo te metode do sedaj analizirali in
vnesli približno 8 500 osnovnih elementov.
V naslednjem koraku se bodo TCC-SCV
partnerji osredotočili na pregled vnešenih
elementov
in
se
odločili,
kako
bi
najprimerneje predstavili javnosti to bazo
podatkov.
Prosimo
vas,
da
redno
spremljate objave na naši spletni strani
www.tcc-scv.eu
V drugi polovici tega leta bomo objavili
primerjalno orodje, s pomočjo katerega
bodo lahko vsi zainteresirani uporabniki
podrobno
pregledali
primerjavo
med
kvalifikacijami za voditelje čolnov,
Definicija FE- osnovni elementi:





Osnovni element je najmanjša samostojna vsebinsko zaključena enota učnega načrta, ki
predstavlja logično in konkretno učno enoto.
Lahko vsebuje samo znanje (samo teorija) ali pa je lahko kombinacija znanja in spretnosti
(praktični del). Če je osnovni element definiran kot spretnost, je samoumevno, da vsebuje tako
znanje kot tudi element apliciranja tega znanja v praksi z namenom izvršitve določene naloge ali
rešitve problema.
Je avtonomna enota in ni odvisna od ostalih osnovnih elementov.
Za usvojitev osnovnih elementov je predvideno predznanje, ki je pričakovano za povprečno
starost 16-letnih šolarjev.
to ne velja za poklicne kvalifikacije
voditeljev čolnov manjših plovil in ribičev.
Ta poklicna kvalifikacija še ni priznana
med 28-imi članicami Evropske unije, zato
prihaja do velikih težav pri zaposlovanju v
času velike brezposelnosti.
registriranih za gospodarske namene,
navedenih sedmih držav. Za tem bomo
oblikovali nov temeljni TRECVET učni
program in junija 2016 predstavili vse
naše rezultate na konferenci v Bruslju.
Predstavitev TCC-SCV projekta na
delavnici
v
okviru
Evropskih
pomorskih dnevov 2015
29. maja 2015 je projektni vodja Sea
Teach sodeloval na delavnici, ki sta jo s
podporo Evropske komisije organizirala
European Boating Industry (partner na
projektu TCC-SCV) in Europêche and
European Transport Workers’ Federation
(ETF) v Atenah.
Združen dogodek, na temo omejitev na
področju delovne mobilnosti evropskih
morjeplovcev in poklicnih pomorščakov v
pomorskem in ribolovnem sektorju, je
potekal v okviru
Evropskih pomorskih
dnevov, ki so najpomembnejši letni
dogodek
na
področju
pomorstva.
Dogodek je združil predstavnike Evropske
komisije, člane Evropskega parlamenta in
tudi
predstavnike
pomorskega
in
ribolovnega sektorja celotne Evrope.
Kljub temu, da je Evropa kot celota en
sam trg, da so administrativni postopki
zelo poenostavljeni kar zadeva življenja in
študija kjerkoli v Evropi,
Beate
Gminder,
vodja
Oddelka
za
pomorsko politiko Sredozemskega in
Črnega morja pri Evropski komisiji, je
navedla, da je bil ta problem priznavanja
poklicne kvalifikacije že zabeležen in
vključen v EU strategijo za obmorski in
pomorski turizem. Konstantinos Tomaras,
namestnik vodje Enote za prosto gibanje
strokovnjakov pri Evropski komisiji, je
obrazložil, kaj so to regulirani poklici in
katere EU direktive in na kakšen način
morajo biti aplicirane s strani nacionalnih
organov.
Na prvi okrogli mizi je Fanis Kiriacoulis
(direktor
Kiriacoulis
Mediterranean)
predstavil izzive s področja čarterstva v
Evropi, na katerem primanjkuje jasnih
regulativ
na
nacionalnem
in
tudi
evropskem nivoju ter hkrati opaža tudi
pomanjkanje
vidnosti
tega
sektorja
nasploh.
pomanjkanje vidnosti tega sektorja nasploh.
Silja Teege (Sea Teach, vodja projekta TCCSCV) je opisala problematiko z vidika
čarterskih podjetij in njihovih voditeljev
čolnov. Silja je obrazložila, da voditelji čolna
lahko delajo samo na plovilih določene
države, saj nacionalni organi priznavajo
samo lastne kvalifikacije. Obrazložila je
tudi, na kakšen način bo projekt TCC-SCV s
pripravo Osnovnega evropskega učnega
načrta predstavil rešitev za to področje.
Delavnica je pokazala, da priznavanje
nacionalnih
poklicnih
kvalifikacij
med
posameznimi EU članicami vpliva na
številne sektorje. Kljub temu, da obstaja
na tem področju Evropska direktiva o
poklicnih kvalifikacijah, se nacionalni organi
ne zavedajo dolžnosti do ocene poklicne
kvalifikacije vsakega posameznika in do
priznanja te kvalifikacije, če je enakovredna
nacionalnim zahtevam, ali do možnosti
dopolnilnega
izobraževanja
ali
usposabljanja, s katerim lahko posameznik
doseže
nivo
zahtevane
nacionalne
kvalifikacije. Dopolnilno izobraževanje ali
usposabljanje ne pomeni, da morajo
ponovno pridobiti celotno novo kvalifikacijo,
marveč samo manjkajoča znanja, da
njihova prvotna kvalifikacija doseže nivo
ciljne kvalifikacije države, v kateri želijo
opravljati delo. Prav to pa je tudi cilj
projekta TCC-SCV, ki bo nacionalnim
organom omogočil orodje, s katerim lahko
naredijo
primerjavo
kvalifikacij
med
posameznimi državami in na osnovi tega
ugotovijo razlike in manjkajoča znanja.
www.twitter.com/TccScv
Povezava
do predstavitve TCC-SCV:
www.facebook.com/trecvet
http://goo.gl/usrUFw
https://goo.gl/MJBSPj
Povezava do predstavitve TCC-SCV:
http://goo.gl/usrUFw
Pretekli projekti, ki se navezujejo
na delo TCC-SCV projekta
TCC-SCV projekt se osredotoča na samo
določene države in določeno vrsto
poklicne kvalifikacije. Bistvo projekta pa
se prekriva v svojih temeljnih lastnostih,
kot
so
harmonizacija,
reforma
in
objektivne
primerjave,
s
številnimi
preteklimi EU projekti in študijami.
KNOWME
2013,
“Standardizacija
kvalifikacij
znotraj
evropskega
pomorskega in izobraževalnega sektorja”.
V večji meri splošna študija, ki pa
poudarja osnovno temo usklajevanja med
državami članicami, ki bi omogočila večjo
mobilnost, kar je tudi lastnost projekta
TCC-SCV. Njihovi izsledki kažejo na to, da
je “priznavanje kvalifikacij” in “izmenjava
znanja in usposabljanj med državami
članicami”
bistvenega
pomena
pri
izpolnitvi tega cilja.
TRTD
FP4
Methar
Project
on
Harmonisation of European Maritime
Education and Training Schemes
(2000) predlaga reforme “od spodaj
navzgor”, kar v primeru projekta TCC-SCV
pomeni, da je potrebno vključiti in
odgovoriti
na
potrebe
in
zahteve
voditeljev čolnov manjših plovil, lokalnih
organov in industrije ter jih seznaniti z
izsledki projekta.
Z uporabo priporočil in izsledkov teh
projektov bomo na projektu TCC-SCV
nadaljevali zastavljeno delo s ciljem
ustvariti orodja in sistem, s pomočjo
katerega bomo z nadaljnjim delom
omogočili boljše pogoje dela za plovila,
registrirana za gospodarske namene, za
njihove
voditelje
in
industrijske
uporabnike.