VSEBINA VSTOPNEGA PREVERJANJA ZNANJ: Vstopno

Transcription

VSEBINA VSTOPNEGA PREVERJANJA ZNANJ: Vstopno
VSEBINA VSTOPNEGA PREVERJANJA ZNANJ:
Vstopno preverjanje znanj poteka v času od 11.5. 2015 do 15.5. 2015.
Vprašanja so pripravljena s strokovnih področij, za katere navajamo
priporočene smernice zdravljenja.
Pogoj za uspešno opravljen preizkus je pravilno rešenih 25 vprašanj od skupno
30 vprašanj. Rezultat prejme udeleženec takoj ob zaključku izpolnjevanja.
Zahtevana znanja:
V okviru posameznega javnozdravstvenega problema je poudarek na
znanjih, ki so vezana na zdravljenje z zdravili. Ključno je poznavanje nabora
možnih pristopov zdravljenja z zdravili vključujoč:
-
Namen zdravljenja,
-
Način odmerjanja in režima zdravljenja,
-
Načina uporabe zdravila,
-
Najbolj pogosti in najbolj resni neželeni učinki,
-
Prepoznava učinka zdravljenja,
-
Nefarmakološki ukrepi pri posamezni zdravstveni težavi,
ki pa seveda temelji na dobrem poznavanju bolezni, njene klinične
prezentacije in zaželenih ciljih zdravljenja.
Pri pripravi na vstopno preverjanje znanj naj se kandidati usmerijo na vsebine,
ki so ključne za dosego primarnih ciljev storitve Pregled uporabe zdravil, ki so:
pacientovo ustrezno razumevanje zdravstvene težave (bolezni) in zdravljenja
z zdravili, pravilno uporabo zdravil in sodelovanje pacientov z zdravljenjem z
zdravili. Za bolj plastično predstavo podajamo v nadaljevanju primere:
-
Izboljšanje pacientovega razumevanja namena zdravljenja z zdravili:
Kandidat naj razmisli, kaj je končni cilj zdravljenje z zdravili npr.
preprečevanje srčno žilnih zapletov v primeru zmanjševanja ravni
holesterola pri zdravljenju s statini; razmisli naj o vlogi posameznih skupin
zdravil pri zdravljenju posamezne bolezni, npr.: vloga olajševalcev in
preprečevalcev pri zdravljenju astme.
-
Zagotoviti pravilno uporabo zdravil: Kandidat mora poznati pravilno
uporabo zdravil, npr. tehnike inhaliranje v primeru astme in KOPB,
pravilna aplikacija inzulinov, itd., vključno z navodili in napotki bolniku, ki
zagotavljajo varnost uporabe, npr. naj se pred aplikacijo podjezičnega
prišila z nitratom usede.
-
Kako prepoznati, preprečevati in ukrepati ob neželenih učinkih zdravil,
pri tem naj se kandidat osredotoči na tiste, ki so najpogostejše, in tiste, ki
so najbolj resni: npr. bolnika, ki prejema inhalacijske glukokortikoide je
potrebno vprašati o težavah s kandidozo in v takem primeru svetovati
spiranje ust po aplikaciji zdravila; bolnika, ki prejema zaviralce kalcijevih
kanalčkov je potrebno vprašati o otekanju nog in v takem primeru
svetovati večerno jemanje.
-
Kateri so možni nefarmakološki pristopi zdravljenja bolezni npr. ustrezna
prehrana, opustitve kajenja, redna telesna vadba v primeru zmanjšanja
srčno-žilne ogroženosti ali bolezni.
Seznam priporočenih smernic za zdravljenje po strokovnih področjih in
priporočilo za prednostno rabo smernic.
Pri sprejemanju odločitev, ki jih podajate v odgovorih na zastavljena
vprašanja, prosimo, da prioritetno upoštevate strokovne informacije podane v
Povzetku glavnih značilnosti zdravila - SmPC (vir Centralna baza zdravil - CBZ).
Pri rabi navedenih priporočenih smernic, ki vam jih posredujemo v seznamu
priporočenih smernic (PRILOGA 1), prednostno upoštevajte smernice skladno
z zaporedjem kot so navedene.
Pripravila Komisija Skrbnik kompetenc.
SEZNAM PRIPOROČENIH SMERNIC (PRILOGA 1)
Srčno popuščanje (urejeno)
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure, 2012)
Angina pectoris (urejeno)
ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease, 2013
Dislipidemije (urejeno)
Smernice za obravnavo dislipidemij - slovenski prevod in prilagoditev
evropskih smernic, november 2012
Hipertenzija (urejeno)
Slovenske smernice za obravnavo hipertenzije 2013
Sladkorna bolezen (urejeno)
Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 pri odraslih
osebah, junij 2011 (http://www.endodiab.si/priporocila/sb/)
Type 2 diabetes, National clinical guideline for management in primary and
secondary care (update); July 2014
https://www.nice.org.uk/guidance/cg66/resources/cg66-type-2-diabetes-fullguideline2
Type 1 diabetes: Diagnosis and management of type 1 diabetes in children,
young people and adults; July 2014
http://www.nice.org.uk/guidance/cg15/chapter/1-guidance
Osteoporoza (DPB)
T. Kocjan; J.Preželj, M.Pfeifer et al. Smernice za odkrivanje in zdravljenje
osetoporoze. Zdrav Vestn 2013; 87: 207-217
J.A. Kanis, C. Cooper e tal, European guidance for the diagnosis and
management of osteoporosis in postmenopausal women
Astma in KOPB (LK)
Astma: http://www.ginasthma.org/
KOPB: http://www.goldcopd.com/
Antikoagulantna in antitrombotična zdravila (LK)
Knjiga Mavri A, Vene N: Smernice za vodenje antikoagulacijsko zdravljenja,
druga izdaja, SZD.
Priročnim Mavri A: Priročnik za uporabo novih peroralnih antikoagulacijskih
zdravil v klinični praksi, SZD.
Protitrombotična zdravila so predstavljena v poglavjih različnih smernic,
dostopnih
na:
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/escguidelines/Pages/GuidelinesList.aspx
Uporaba zaviralcev protonske črpalke (ZPČ) in drugih zdravil za težave z GIT
(APM)
Zbornik 14. Fajdigovi dnevi, okt 2012
Proton Pump Inhibitors; CMS Avg 2013
Benigna hiperplazija prostate - BHP (APM)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2950766/
http://www.uroweb.org/fileadmin/user_upload/Guidelines/11%20BPH.pdf
Zaprtje (APM)
NICE; Constipation in children and young people; May 2014
NHS; Laxative Treatment Guideline for Adults; www.cks.nhs.uk
Gastroenterology 2013; 144:211-217; AGA American Gastroenterological
Association Medical Position Statement on Constipation
www.patinet.co.uk/constipation-in-adults-pro
http://www.worldgastroenterology.org/assets/downloads/en/pdf/guidelines/
05_constipation.pdf
Bolečina (APM)
Odrasli, nemaligna bolečina:
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/Scoping_WHOGuide_no
n-malignant_pain_adults.pdf
Kronična bolečina (slovenske):
http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/VII.-Fajdigovi-dnevi.pdf
Bolečina pri raku:
http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/vestnik/st08-1/0712.PDF
Nevropatska bolečina:
http://www.nice.org.uk/guidance/cg173/resources/guidance-neuropathicpain-pharmacological-management-pdf
Glavobol (DPB)
B. Žvan, M. Zaletel, T. Pogačnik; Slovenske smernice za obravnavo migrene
2006; Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, Ljubljana 2006
http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search/$searchForm?SearchView,
Dostop 21.1.2015
The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia 2004; 24
(Suppl 1): 1-160.
http://www.glavobol.eu/2_5_Vrste-glavobolov.html, dostop 21.1.2015