Obrazec za spremembo lastništva konja

Transcription

Obrazec za spremembo lastništva konja
KASAŠKA CENTRALA SLOVENIJE
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel:+386 (0)1 51 51 003, fax:+386 (0)1 51 51 004
e-mail: [email protected]
www.zveza-kasaska-centrala.si
Transakcijski račun: 03106-1000579153, ID za DDV: SI10240241
PRIJAVA SPREMEMBE PODATKOV O LASTNIŠTVU KONJA
Podatki o kasaču:
IME: ________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: __________, REJEC: __________________, SPOL (označi z X):
ž kobila
ž žrebec
ž kastrat
ŠTEVILKA MIKROČIPA: _______________________, BARVA: __________________
Podatki o poreklu – OČE: _____________________, MATI: ____________________
Podatki o poslu
ž Prodaja
ž Najem
ž Darilo
(označi z X):
PRODAJALEC / NAJEMODAJALEC*:
____________________________________________________
(ime in priimek fizične osebe ali ime pravne osebe)
____________________________________________________
(naslov fizične osebe ali sedež pravne osebe)
KUPEC / NAJEMNIK*:
_______________
(podpis)
____________________________________________________
(ime in priimek fizične osebe ali ime pravne osebe)
____________________________________________________
(naslov fizične osebe ali sedež pravne osebe)
*Če jih je več, navedite vse, zraven pa tudi njihove deleže izražene v %.
_______________
(podpis)
V/na: ______________________, dne: ______________.
Pomembno!
Za registracijo spremembe lastništva morate v celoti in čitljivo izpolniti ta obrazec ter ga na koncu
podpisati. Pogoj za registracijo spremembe lastništva je plačilo pristojbine v višini 12,00 EUR na
transakcijski račun KCS št.: 03106-1000579153 pri SKB d.d.
Kasaška centrala si pridržuje pravico, da zavrne nečitljive zahtevke.
Obrazec skupaj s kopijo plačila pristojbine pošljite na naslov Kasaške centrale.
Izpolni KCS
Prispelo na Centralo dne:_________________, registrirano dne:________________.
Žig in podpis:________________
Copyright - obrazec je samo za uporabo v okviru Kasaške centrale Slovenije.