Povzetek pobude

Comments

Transcription

Povzetek pobude
Povzetek pobude
Povzetek pobude v slovenskem jeziku
Cilji pobude so:
- da se bodo odpadki uporabili kot sekundarna surovina – biomasa;
- da se bo proizvedla in prodala električna energija;
- da se bo proizvedla toplotna energija, ki se bo prav tako prodala;
- racionalna izraba pridobljene energije, tako da bomo ogrevali celotni kraj Polzelo
- izgradnja toplotnega sistema v tem kraju;
Stopnja tehnološke pripravljenosti za uvedbo na trg je TRL 9 (dejanski sistem dokazan v delovnem
okolju).
Prednostna področja SPS:
1. zdravo bivalno in delovno okolje:
Lokalna energetska samooskrba. V našem primeru bomo odpadni les predelali v sekundarno surovino
in ogrevali lokalno centralno kurjavo.
Aktivnosti, ki bodo pripeljale do želenega učinka z oceno časovne dimenzije:
Do konca leta 2017 naj bi ta tovarna kogeneracije začela z delovanjem.
Povzetek pobude v angleškem jeziku
The objectives of the initiative are:
- That the waste will be used as a secondary raw material – biomass;
- That the electricity will be produced and sold;
- That the heat energy will be produced and also sold;
- Rational use of produced energy, so we will be able to heat up the whole place Polzela;
- Construction of a thermal system in that place.
The level of technological readiness is TRL 9 – actual system proven in operational environment.
Relevance initiatives for priority areas of the SPS:
1. healthy living and working environment
Local self-sufficiency energy. In our case we will process waste wood into secondary raw material and
heating local central heating.
The activities that will lead to the desired effect with the assessment and the time dimension:
Cogeneration factory is supposed to start with its operation unit the end of year 2017.