KIRKEBLAD - Kerte Kirke

Transcription

KIRKEBLAD - Kerte Kirke
KIRKEBLAD
ORTE OG KERTE
JUNI, JULI OG AUGUST 2013
SIDEN SIDST:
Orte Kirke:
Dåb:
Sebastian Knecht Rousing,
Orte Byvej:
døbt d. 3. marts 2013.
Lea Simone Knecht Rousing,
Orte Byvej:
døbt d. 3. marts 2013.
Ayla Kønskov Mortensen,
Orte Vejsmark:
døbt d. 3. marts 2013.
Mille Kønskov Mortensen,
Orte Vejsmark:
døbt d. 3. marts 2013.
Ida Kalhøj Bastholm,
Bellinge:
døbt d. 31. marts 2013.
Wagner Nybo Groth Møller,
Ladegårde Byvej:
døbt d. 21. april 2013.
Bisættelser/begravelser:
Lene Handlos Olsen,
Orte Vejsmark:
Bisat fra Sygehuskapellet d. 3. april 2013.
Helga Therkildsen,
tidl. Skalbjergvej:
bisat d. 9. april 2013.
Egon Rasmussen,
Ladegård Mark:
begravet d. 8. maj 2013.
Kerte Kirke:
Dåb:
Johannes Peter Ulrich Hess,
Ørsbjerg Skovvej:
døbt d. 3. marts 2013.
Thea Gysbæk Rasmussen,
Kolding:
døbt d. 26. maj 2013.
2
Konfirmationer i
Orte og Kerte
fremover:
2014:
Orte 26.-27. april
Kerte 11. maj
2015:
Orte 3. maj
Kerte 10. maj
2016:
Orte 24. april
Kerte 8. maj
2017:
Orte 7. maj
Kerte 14. maj
2018:
Orte 29. april
Kerte 13. maj
Salmemaraton:
Vedtofte Kirke. 4. juni.
(salme 320-345)
Kærum Kirke 26. juni.
(salme 346-385)
Salmemaraton
holder sommerferie
i juli og august.
Konfirmandindskrivning
til konfirmation i 2014 finder sted:
I Kerte Kirke søndag d. 18. august kl. 10.30.
I Orte Kirke søndag d. 1. september kl. 19.00.
Begge gange starter vi med at deltage i gudstjenesten i
kirken, derefter finder indskrivningen sted, og der gives nogle
praktiske oplysninger.
Vi slutter af med kage og juice/kaffe.
Det er ikke nødvendigt at medbringe dåbsattest.
Vil du med i Aarup Bio og
se en film om en præsts
usædvanlige opgave i et
fængsel ?
Søren Kragh-Jacobsen har netop haft
premiere på sin nye film, som hedder
“I lossens time”.
Den handler om præsten Helen, spillet
af Sofie Gråbøl, som får til opgave at
tale med en traumatiseret og voldelig
indsat i et fængslet.
Du får muligheden for at se filmen
sammen med andre, hvis du møder op:
Torsdag d. 20. juni kl. 10.00 i Aarup
Bio, på Industrien. Det koster 50 kr.
at komme ind at se filmen, og efter
filmen samles vi til en kop kaffe i
biografen. Alle er velkomne.
3
Friluftsgudstjeneste i Orte
søndag d. 9. juni kl. 11.00
Annekskirkegården på Orte Vejsmark.
Lad os samles i det grønne – solskin
eller regndryp, vi klarer det
hele, for vi kan altid rykke ind under
madteltets beskyttende tag.
Stolene står klar, Eva Østergaard
er klar med fløjtespil til
akkompagnement
af salmerne, vi skal synge. Og den
sædvanlige menu venter efter
gudstjenesten: frikadeller og
kartoffelsalat, dertil øl og vand.
Kom og vær med – det er hyggeligt
og rart!
Sankt Hans aften:
Sankt Hans aften falder på en søndag i år. Helt
traditionelt holdes der i Kerte Kirke Sankt Hans
gudstjeneste kl. 20.15.
Under gudstjenesten synger vi bl.a. kirkens særlige
Sankt Hans salme: »Sankt Hans i sognets kirke«.
Ved gudstjenestens afslutning tændes to fakler ved
kirkens alterlys, og dernæst bæres de to fakler ud
på kirkegården, hvor vi får ild på fakler til enhver,
der vil gå med i fakkeloptoget gennem Kerte.
Efter et par runder ender vi på Toften, hvor Kerte
Gymnastikforening traditionen tro har sørget for
bål og hygge med salg af pølser og drikkevarer
med mere.
Sankt Hans i Kerte er altid noget særligt!
4
Hvad sker der dog på Orte
Kirkegård?
Man kan blive helt
forskrækket over synet af
kirkegården i disse måneder
– mange gravsteder er
blevet nedlagt, og det ser en
smule tomt ud. Ja, næsten
som en byggeplads.
Men der er en mening med
det, og graverne Bjarne
Nicolajsen og Ivan Anderson
forsikrer os om, at det nok
skal blive endog meget
smukt.
Der er sået græs på de mange tomme felter, og målet er at vi i stedet for
en kirkegård med mange tomme, ubenyttede gravsteder får en kirkegård,
som virkelig kan betegnes som »De Dødes Have«.
Hvor der bliver udblik og meget grønt, et mere ensartet og roligt syn for
øjet.
Og hvor de tilbageværende gravsteder hver især kommer til deres ret og
bliver fremhævet som de personlige minder, de er, om et elsket menneske,
der nu hviler i De Dødes Have.
Vi håber, at alle kirkegårdens besøgende bliver glade for det endelige
resultat. Gravstenene fra de nedlagte gravsteder er stillet ned i lapidariet
(stensamlingen i nederste hjørne)
Efterlysning!
For en del år siden blev Knud Aarups
bog “Om Kerte Kirke” omdelt i Kerte
sogn.
Vi håber selvfølgelig, at der er
mange, der har glæde af bogen.
Men skulle der være nogle af jer
ejere af bogen, der skal flytte eller
bare gerne vil give nye tilflyttere
mulighed for at få bogen, så vil vi
gerne lave en indsamling.
Bogen kan afleveres i
præstegårdens postkasse, eller
man kan ringe til præsten eller
menighedsrådsformanden, som så vil
komme forbi og hente bogen.
På forhånd tak for hjælpen.
5
KONFIRMATIONER
TILLYKKE
ORTE KIRKE 5.MAJ
6
KERTE KIRKE 12. MAJ
7
Søren Kierkegaard 200 år
“Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen”
Hvad kan vi tage med os fra Søren
Kierkegaards 200 års dag?
D. 5. maj 2013 havde teologen og
filosoffen Søren Kierkegaard 200 års
fødselsdag.
Der er talt og sagt meget om ham i
dette år. Og det er ikke slut endnu.
Jeg vil dog gerne blot have lov at
citere fra én af Kierkegaards »Tre
gudelige Taler«.
Ofte bliver Søren Kierkegaards
tungsind fremhævet. Dette skal da
også have sin plads.
Men tæller man op på ordet »glæde«
i hans forfatterskab, vil man komme
op på et højt antal af forekomster.
»Gud er Glæde« kunne man
passende minde hinanden om med
Kierkegaard.
For uden Gud er der kun
fortvivlelse…
10
Læs herunder om glæden i den
tredje af Kierkegaards »Tre gudelige
Taler«.
Disse gudelige taler fra 1849
- samt de opbyggelige Taler fra
1844 – beskriver Kierkegaard i sit
forord således, at de »bydes med
høire Haand« – i Modsætning til
Pseudonymen, der raktes og rækkes
med Venstre.
Underforstået: i de opbyggelige
og gudelige taler møder vi den
egentlige Kierkegaard. Tror jeg
godt, jeg tør stå inde for…
Fortsat godt Kierkegaard-år! Der er
garanteret også noget for dig.
Sognepræst Susanne Andersen.
Søren Kierkegaard 200 år
Hvad er Glæde, eller det at være
glad? Det er, i Sandhed at være sig
selv nærværende; men det at være
sig selv i Sandhed nærværende,
det er dette »Idag«, dette at være
idag, i Sandhed at være
idag.
(…)
Herefter fortsætter Kierkegaard
med at opregne, hvor meget der
egentlig er at glæde sig over i livet:
Altsaa, at Du blev til, at Du er til,
at Du I dag« faar det Fornødne,
for at være til; at Du blev til, at
Du blev Menneske; at Du kan
see, betænk, at Du kan see, at
Du kan høre, at Du kan lugte, at
Du kan smage, at Du kan føle; at
Solen skinner for Dig – og for Din
Skyld, at, naar den bliver træt, at
saa Maanen begynder, og at saa
Stjernerne tændes; at det bliver
Vinter, at hele Naturen forklæder
sig, leger fremmed – og for at
fornøie Dig; at det bliver Foraar, at
Fuglen kommer i talrig Flok – og for
at glæde Dig, at det Grønne spirer
frem, at Skoven voxer sig skjøn, og
staar Brud – og for at glæde Dig: at
det bliver Efteraar, at Fuglen reiser
bort, ikke fordi den gjør sig kostbar,
o, nei, men for at Du ikke skal blive
kjed af den, at Skoven gjemmer sin
Pynt for næste gangs Skyld, det er,
for at den næste Gang kan glæde
Dig: dette skulle være Ingenting at
glæde sig ved?! (…)
Hvis dette ikke er at glæde sig ved,
saa er der Ingenting at glæde sig
ved.
Betænk, at Lilien og Fuglen er
Glæden, og dog have de jo, ogsaa
saaledes forstaaet, meget mindre
at glæde sig ved end Du, Du som jo
tillige har Lilien og Fuglen at glæde
Dig ved.
Lær derfor af Lilien og lær af Fuglen,
der er Læremesteren: er til, er idag,
og er Glæden…
Og Kierkegaard samler op ved at
sige: »Kaster al Eders Sorg paa Gud«
11
NY BOG:
KIRKERNE I ASSENS KOMMUNE - EN KULTURARV
udkom 1. juni
D. 1. juni i år udkom denne fine, nye bog om kirkerne i Assens Kommune. Bogen er skrevet af lokale ildsjæle rundt
omkring i provstiet.
Også Orte og Kerte Kirke præsenteres i bogen, med ledsagende flotte billeder.
Det er planen, at hver kirke får nogle eksemplarer stillet til
rådighed, og den vil være at finde på bibliotekerne, i boghandlerne og som sagt i kirkerne. Bogen kan erhverves til den
beskedne pris af 50 kr.
På næste side giver vi en smagsprøve på teksterne om Orte
og Kerte Kirker:
12
Der har været kirke i Orte lige fra
omkring 1200-tallet.
Den første bygning eller de første
bygninger er for længst væk.
Når man i dag kommer til kirken,
ser man en hvidkalket kirke med et
tårn fra 1400-tallet og et kirkeskib
bygget mellem 1850 og 1855.
Kirken var omkring 1850 så nedslidt,
at det blev besluttet at rive kirkeskibet ned og bygge et nyt og større.
Den gamle kirke var blytækt og
havde 5 krydshvælvvinger ifølge
biskop Jacob Madsens visitatsbog…
Fortsættes i bogen!
Tidligere menighedsrådsformand
Otto Clement har skrevet teksten om Orte Kirke.
Kerte Kirke ligger midt i Kerte Sogn,
og der har den ligget siden ca.
1100. Den ligner på mange måder
en almindelig landsbykirke; men den
har et særpræg, som ingen andre
danske kirker: nemlig et kirketårn,
som ligger 16 m. fra selve kirken.
Det fortælles, at trolden i Barløse
ville hindre bygningen af tårnet, som
kunne bruges til klokkeringning, så
han kastede sten mod byggepladsen.
Derfor måtte man opgive at bygge
tårnet på den ”rigtige” plads ved
kirkens vestmur.
Forklaringen er nok snarere den,
at jordbunden ikke kunne bære et
kirketårn.
Kirken ligger ret højt i terrænet,
så vi skal op ad en trappe for at
komme op til indgangsdøren, hvor
en indskrift siger: Kommer hid til
mig alle I, som arbejder og er besværede, og jeg vil give jer hvile.
Så er vi alle velkomne i kirken…
fortsættes i bogen!
Tidligere skoleinspektør ved
Kerteskolen Ove Holm Hansen
har skrevet teksten om Kerte
Kirke, og sognepræst Susanne
Andersen har tilføjet enkelte
detaljer.
13
Menighedsrådsmøder:
Kerte Menighedsråd:
torsdag d. 6. juni kl. 18.00.
Orte Menighedsråd:
mandag d. 3. juni kl. 19.00 (budgetmøde).
onsdag d. 14. august kl. 19.00.
tirsdag d. 10. september kl. 19.00.
onsdag d. 9. oktober kl. 19.00.
Alle i Kerte Præstegårds konfirmandstue.
Præstens sommerferie:
Jeg holder ferie fra og med mandag d. 24. juni til og med
onsdag d. 3. juli og igen fra mandag d. 8. juli til og med
søndag d. 21. juli.
I ferien kan sognepræst Rikke Knudsen i Aarup kontaktes på
tlf. 64 43 16 43.
Med venlig hilsen og god sommer!
Susanne Andersen
SOMMERMUSIK I KERTE KIRKE
21.-27. juli vil Kerteskolen være fuld af liv og musik. Skolen vil være
rammen om et kursus for tyve unge talentfulde fløjtenister fra hele landet. ‘Øveteknik - der rykker!’
Kurset starter og slutter med koncerter i Kerte Kirke.
21. juli kl 19.00: Lærerkoncert
27. juli kl 11:Koncert med alle kursister og lærere i stort fløjteensemble
14. juli: Koncert med Heinrich Christensen fra Boston, orgel og Eva
Østergaard, fløjte. I anledning af Bastilledagen spilles der fransk musik.
I støbeskeen har vi en musik/sangaften med mange af de skønne danske
sommersange. Vi får besøg af Povl Balslev fra Vor Frue i Svendborg,
som som vil præsentere sangene, og sammen med Eva Østergaard lave
improvisationer over nogle af sangene.
14
ADRESSER:
Sognepræst: Susanne Andersen, Kertevej 56, Kerte, 5560 Aarup. tlf. 64 43 12 47
Mandag fri. e-mail: [email protected]
Sognemedhjælper: Eva Østergaard, tlf. 20 72 47 66 [email protected].
Orte Sogn: www.ortekirke.dk
Formand: Elsebeth Buhl Hededam, Bankevejen 30, 5560 Aarup tlf: 30283465,
e-mail: [email protected]
Graver: Bjarne Nicolajsen, Højbakken 12, 5560 Aarup. tlf: 21645138
e-mail: [email protected], bells@mail.dk
Kirketjener: Ivan Anderson, tlf: 40 53 37 01
Kirkeværge: Mogens Hansen, Orte Byvej 11, Orte, 5560 Aarup. tlf. 64 45 12 28
e-mail: [email protected]
Kerte Sogn: www.kertekirke.dk
Formand: Lars Kr. Pedersen, Bjergevej 14, 5560 Aarup.
tlf. 64 49 17 18 / 20 80 23 89 e-mail: [email protected]
Graver: Frede Petersen, tlf. 21 76 88 99, e-mail: [email protected]
Kirketjener: Jørn Erik Pedersen, tlf. 40 20 99 47.
Kirkemusiker: Eva Østergaard, tlf. 20 72 47 66
Kirkeværge: Erling Andersen, Havrebakken 4, Kerte, 5560 Aarup tlf. 29 63 51 02
Kirkebladet bliver udgivet fire gange om året i 1400
eksemplarer ogtrykt hos Fair Reklame, Odense.
Redaktionen:
Sognepræst Susanne Andersen
Marie Lyhr, Orte
Lars Kr Pedersen, Kerte
Eva Østergaard
15
1. s.e. Trinitatis
lørdag
2. s.e. Trinitatis
3. s.e. Trinitatis
4. s.e. Trinitatis
5. s.e. Trinitatis
6. s.e. Trinitatis
7. s.e. Trinitatis
8. s.e. Trinitatis
lørdag
9. s.e. Trinitatis
10. s.e. Trinitatis
11. s.e. Trinitatis
12. s.e. Trinitatis
13. s.e. Trinitatis
14. s.e. Trinitatis
15. s.e. Trinitatis
Sø. 2. juni
Lø. 8. juni
Sø 9. juni
Sø. 16. juni
Sø. 23. juni
Sø. 30. juni
Sø. 7. juli
Sø. 14. juli
Sø. 21. juli
Lø. 27. juli
Sø. 28. juli
Sø. 4. august
Sø. 11. august
Sø. 18. august
Sø. 25. august
Sø. 1. september
Sø. 8. september
SKYDEBJERG
10.15
19.00
konfirmandindskrivning
10.15
13.00 dåbsgudstjeneste
9.00 Rikke Knudsen
10.15
10.15
11.30
15.00 Dåbsgudstj.
Susanne Andersen
19.00
Konfirmandindskrivning
10.15
10.15
9.00
11.30 Rikke Knudsen
10.15
Annekskirkegård
11.00 Friluftsgudstj.
ORTE
KERTE
11.30
9.00 Rikke Knudsen
(Konfirmandindskrivning)
19.00 Stillegudstjeneste
10.30
15.00 Koncert
9.00 Rikke Knudsen
19.00 Koncert
11.00 Koncert
10.30
20.15 Skt Hans
gudstjeneste
14.00 Dåbsgudstj.
11.30 Rikke Knudsen