05.18 11 referat repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøde

Comments

Transcription

05.18 11 referat repræsentantskabsmøde og bestyrelsesmøde
Protokol: Ringkøbing-Skjern Boligforening
18. maj 2011
Dagsorden:
Referat af:
Tilstede var: 51 repræsentantskabsmedlemmer og 5
ansatte, i alt 56.
Indkaldt:
1
14. april
Tid:
onsdag den 18. maj kl. 18.00 Sted: Rofi Centret,
Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing
Repræsentantskabsmøde med dagsorden:
Med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Bestyrelsens skriftlige og mundtlige
beretning for det forløbne repræsentantskabsår. Skriftlig beretning omdeles
senest 7 dage før mødet sammen med
eventuelle forslag.
18
Der henvses til dagsordenen:
Formanden bød velkommen og indledte med,
at dette var det første ordinære repræsentantskabsmøde i den ny Ringkøbing Skjern Boligforening og at vi havde valgt at holde mødet i
Ringkøbing, fordi der så kun var transport til
dem fra Tarm og Skjern. Næste møde i 2011
bliver i Tarm. Reprræsentantskabsåret omhandler kun de 5 måneder, der er gået siden
det stiftende møde og vil i stort omfang gå på
de ting der er sket og vil ske i forbindelse med
fusionen.
1. valg af dirigent, referent og stemmetællere – Erik Nielsen blev efter indstilling fra
bestyrelsen valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelse og forslag var udsendt
rettidigt. Referent Jørgen Bitsch Hansen
og stemmetællere samme, samt Per Rask
og Erik Hansen. Der var mødt 51 stemmeberettigede og 6 ansatte.
2. Karsten aflagde beretning og kom herunder ind på en række forhold bestyrelsen
havde set på og fremover skal se på. Anvendelse af dispositionsmidler, tilskud til
kunst, små erhverv i alemene boliger, beboerdemokrati, udlejningsproblemer,
markedsføring, råderet, alternativ energi
og støtte hertil. Der henvises til den
mundtlige beretning, der er vedhæftet.
Der var stor interesse for alternativ energi.
Der blev opdelt spørgeskema om pejlepukter til udsmykning og sociale aktivite-
side 19
ter. 26 gik ind for, at der blev afsat penge i
budgettet, 7 sagde nej og resten undlod
tilkendegivelse. Med hensyn til beboerdemokrati og konference i Laugesens så
tilkendegivelsen således ud: 31 sagde ja til
kursus, heraf 25 som i dag og 3 kun til lørdag aften. 12 sagde nej, hvoraf 8 gerne
ville have det, men en hverdagsaften.
3) Godkendelse af regnskabet for foreningerne, med revisionsbemærkninger, samt forelæggelse af budget for
foreningen. – Vedlagt: Regnskab for jeres tidligere respektive forening/selskab.
Der var specielt bemærkninger til belysning, bør fastholdes om natten af hensyn
til færdsel og for at undgå tyveri. Erik Nielsen nævnte, at man på Kronager havde
opsat enkelte lamper på blokkene, som en
slags vågelys. Jørgen Bitsch nævnte, at
heller ikke Kommunen er tilfreds med den
nuværende ordning og arbejder på ny LED
belysning med natsænkning. Til Karstens
bemærninger om, at vi alle skulle være
med til markedsføring og efterlysning af
gode idéer, nævnte Per Rask, at hvis der
skulle indsamles gode idéer fra repræsentantskabet skulle der være en tovholder,
så det ikke løb ud i sandet. Det lovede
Karsten. Det blev endvidere af Henning Bo
Madsen fremhævet, at annoncering skulle
ske lokalt, gerne på skoler og i sportsklubber. Per Kragh Thomsen havde herefter et
indlæg, hvor han fremhævede at regnskabsresultaterne alle var positive, at han
håbede, at der kom noget konstruktivt ud
af styringsdialogen og sagde, at vi jo stod
stærkere overfor Kommunen, når vi talte
på 1700 beboeres vegne. Bestyrelsen
havde været ved at se på, hvordan vi klarede os i forhold til øvrige og kunne konstatere, at vi lå pænt under gennemsnittet
med administrationsomkostninger i forhold til alle regioner. Bestyrelsen ville se
på muligheden af at måle os på andre
punkter. Beretningen blev taget til efterretning.
3. Regnskab. Jørgen Bitsch nævnte, at der
var 4 regnskaber og gav mulighed for at få
uddybet det udsendte. Ingen ønskede en
side 20
Budget 2011 blev forelagt og godkendt
på sidste møde. Endvidere vedlægges
nøgletal for afdelinger i alle organisationer.
4) Indkomne forslag - forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest onsdag den
4. maj 2011 Indsendes til Boligforeningens kontor i Ringkøbing..
5) Valg af formand for den nye RingkøbingSkjern Boligforening. Karsten Håkonsen
er på valg.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
i område Ringkøbing. På valg er
Hans Ove Hansen og Leif Kastner
b. Valg af ét medlem til bestyrelsen
i område Skjern – ingen valg, Da
Mads Vendelbo er valgt indtil ordinært møde i 2012
c. Valg af ét medlem til bestyrelsen
i område Tarm. På valg er Per
Kragh Thomsen.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisor
gennemgang og var tilfredse med, at alle
var kommet ud med positivt resultat. Brian Simonsen spurgte dog til om der ikke
på posten ekstraordinære udgifter skulle
afsættes noget i budgettet. Jørgen Bitsch
svarede, at det ville han ikke lægge op til.
Hvis der ikke var plads i regnskabet, ville
der typisk være mulighed for at tage beløbet fra dispositionsfonden.
4. Der var ikke indkommet forslag.
5. Karsten Håkonsen blev genvalgt som formand uden modkandidat.
6. For Ringkøbing blev Hans Ove Hansen og
Leif Kastner genvalgt uden modkandidater
og i Tarm blev Per kragh Thomsen ligeledes genvalgt uden modkandidat.
7. Som suppleanter i Ringkøbing blev der kun
foreslået Laura Brunhøj og Jørn Eskild Nielsen. Laura blev første suppleant. I Tarm
blev Jens Winding, Erik Hansen og Kaj
Grosen foreslået. Efter skriftlig afstemning
blev Jens Winding 1. suppleant og Erik
Hansen 2. suppleant.
8. Valg af revisor. Bestyrelsen indstillede PricewaterhouseCoopers PWC. Jørgen Bitsch
nævnte, at der havde været en indbudt licitation mellem KPMG og PWC, da PWC
havde været revisor for Skjern Ældreboligforening og i øvrigt havde været revisor
side 21
9) Evt., herunder spisning. Spisning forventes ca. kl. 20.00
for RB tidligere i næsten 50 år. Derfor var
bestyrelsen enige om, at laveste bud talte
og PWC var lavest med 177.000 kr. incl.
moms mod KPMG´s 187.500 kr. PWC blev
enstemmigt valgt.
9.
Evt. Her var der drøftelse af, hvordan vi
skulle komme videre med alternativ energi og der var stemning for at holde en
energi dag. Henning Bo Madsen, der p.t.
har en ansættelse i Kommunens energisekretariat ville gerne være med.
Ringkøbing den 19. maj 2011
Som dirigent
som formand
Som referent
Erik Nielsen
Karsten R Håkonsen
Jørgen Bitsch Hansen
Skriftlig og mundtlig beretning side 21A.
2
Konstituering efter valg af bestyrelse på repræsentantskabsmøde den 18. maj 2011
Bestyrelsen, der er uændret, konstiturede sig
også uændret. Karsten valgt formand, Per
Kragh-Thomsen konstitueret som næstformand, øvrige menige bestyrelsesmedlemmer.
3
Evt. næste møde
Næste møde onsdag den 8. juni kl. 17.30. Der
serveres smørrebrød under mødet.

Similar documents