Curapuls 670 - Handicare.dk

Transcription

Curapuls 670 - Handicare.dk
Curapuls 670
Brugsvejledning
2
INTRODUKTION
Curapuls 670 er et computerstyret apparat til
pulserende kortbølgeterapi med en eller to
induktionselektroder.
Simpel og sikker i brug
De forskellige parametre vælges ved hjælp af
tryktaster, og indstilling sker ved brug af en enkelt
central kontrolknap. Mikrocomputeren regulerer og
overvåger alle funktioner under brug. Umiddelbart efter
indkobling udfører mikrocomputeren automatisk en
selvtest af det elektroniske system i Curapuls 670 med
henblik på sikker og korrekt funktion.
Optimal energioverførsel
Der er lagt særlig vægt på optimal overførsel af
højfrekvens energien til vævene.Mikrocomputeren
finjusterer løbende tilpasning vævskarakteristika.
Der er blevet udviklet specielle induktions-elektroder
med en høj kapacitet brug i Curapuls 670. Disse er af
typen Ciruplode, og fås i forskellige størrelser og
former. De er forsynet med en afskærmning af det
elektriske felt, således at kun magnetfeltet udsendes.
Den type elektrode, (stor/lille/ ellipseformet), der er
sluttet til hver kanal, bliver umiddelbart genkendt af
apparatet, så muligheden for ukorrekte indstillinger
udelukkes.
Ved utilstrækkelig energioverførsel afbrydes strømmen
til Circuploden. Dette angives ved et blinkende
advarselslys og ved en lydalarm. Denne form for
kontaktindikator hindrer ineffektiv behandling og
medvirker dermed til, at et optimalt behandlingsresultat
opnås.
Generelt
Curapuls 670 er et moderne og sikkert apparat, der er
let at bruge. Det er blevet udviklet, produceret,
kalibreret og pakket med største omhu. Før brug af
Curapuls 670 er det vigtigt, at denne brugsvejledning
gennemlæses omhyggeligt. Sørg desuden for, at
denne brugsvejledning til enhver tid er tilgængelig for
personalet.
I forbindelse med brugen af dette apparat, henviser vi
t
i
l
bøger
ne”
Kor
t
bøl
get
er
api
”og”
Pul
ser
ende
kor
t
bøl
get
er
api
medCur
apul
s670”
.
BRUGERANSVAR
Enraf Nonius kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
konsekvenser for hverken behandler eller patient ved
forkert/fejlagtig diagnose, forkert brug af apparat eller
tilbehør, misforståelse af denne betjeningsvejledning
eller af terapihæfterne. Konsekvenserne af ukorrekt
vedligeholdelse er også udelukket for ansvar.
Curapuls 670 overholder de internationale
standardkrav vedrørende sikkerhed indenfor området
medicinsk elektronisk udstyr IEC 601-1 (Generel
Standard), IEC 601-2-3 (Standard for
kortbølgeterapiudstyr) og IEC 601-1-2 (Standard for
EMC). Ifølge IEC 601-1-2 (1993) direktivet, stk.
36.201.1.8, er klasse A udstyr og/eller systemer
(CISPR 11 Klassificering) tilladt på hjemmemarkedet,
når de benyttes med en læge eller anden kvalificeret
person fra sundhedsvæsenet som overvågende
myndighed.
Service og vedligeholdelse
Det anbefales at Curapuls 670 testes ved hjælp af
retningslinierne i service manualen, samt at den
sikkerhedstestes en gang om året hos det lokale,
autoriserede servicekontor. Det anbefales også, at der
holdes opsyn med al aktivitet vedrørende service og
vedligeholdelse. I visse lande er dette obligatorisk. Det
er ikke tilladt for uautoriserede personer at åbne
udstyret, og sker dette, annulleres garantiretten.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skade på
udstyret eller skade på personer, der benytter eller
bliver behandlet med udstyret, hvis disse skader
skyldes, at service eller vedligeholdelse er udført af
personer eller firmaer, der ikke er autoriserede af
producenten.
Advarsel:
Brug af kontrolpanelet, tilpasninger eller procedurer,
der ligger udover de i denne manual specificerede, kan
resultere i risikabel udsættelse for kortbølgeenergi.
Installation
God luftcirkulation omkring apparatet er en ubetinget
nødvendig for at undgå overophedning.
 Apparatet må ikke placeres nær varmekilder
såsom radiatorer eller varmluftkanaler. Undgå
udsættelse for direkte sollys.
 Apparatet skal placeres således, at
varmeudledningen kan overføres til omgivelserne.
Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
3
 Ydermere anbefales det, at Curapuls 670 ikke
benyttes umiddelbart efter ekstreme
temperaturudsving.
 Det anbefales, at mobiltelefoner ikke benyttes i
nærheden af udstyret.
 Træk aldrig i elektroderne eller elektrodearmene
når udstyret skal flyttes eller transporteres. Dette
kan medføre, at Curapuls 670 vælter.
 Af sikkerhedsgrunde skal hjulene på udstyret låses
før behandling påbegyndes.
 Curapuls 670 er ikke beregnet til brug i såkaldte
vådrum (hydroterapirum).
Hvis væske eller fremmede objekter skulle komme
ind i kabinettet, skal der slukkes for strømmen,
træk stikket ud af apparatet og få det undersøgt
hos nærmeste autoriserede servicekontor før
udstyret benyttes igen.
Tilslutning
Curapuls 670 er et klasse I, type BF apparat ifølge
IEC 601-1. Det betyder, at Curapuls 670 skal
tilsluttes en stikkontakt med jord. Brug kun den
medfølgende ledning.
Før apparatet tilsluttes lysnettet bør det sikres, at
spændingen og frekvensen som angivet på
Curapuls 670 svarer til det anvendte lysnet.
Kontroller at den anvendte stikkontakt opfylder
lokale krav vedrørende lægepraksis og lignende
(elektriske) krav.
4
BEHANDLING
Generelt
Før Curapuls 670 tages i brug, bør terapimanualen
”
Pul
ser
endekor
t
bøl
get
er
api
medCur
apul
s670”
læses grundigt igennem. Kapitlerne om
indikationer og kontraindikationer er specielt vigtige
hvad angår sikker og effektiv behandling.
Bemærk desuden venligst følgende:
 Ud fra sikkerhedshensyn må kun
ubeskadigede elektrodekabler og elektroder
benyttes.
 Elektroniske høreapparater skal tages af, for at
undgå skade eller funktionsfejl.
 Patienter under behandling må ikke kunne
komme i berøring med omgivende
metalobjekter såsom møbler, radiatorer eller
vinduesrammer.
 Patienter med nedsat varme/kulde sensibilitet i
behandlingsområdet skal behandles med
ekstra forsigtighed. Det anbefales, at der kun
behandles a-termisk.
 Hold specielt øje med patientens sensationer
og check objektive reaktioner (for eksempel på
huden).
 Det kan under ingen omstændigheder
anbefales at behandle lokalbedøvede områder.
Møbler og påklædning
Metaldele i møbler kan skabe kraftige
feltkoncentrationer. Brug derfor kun metalfri
træmøbler.
Til alle behandlinger med kortbølge anbefales det,
at patienten klædes af, og at et håndklæde
placeres mellem huden og Circuploden (for at
modvirke svedansamlinger og for at undgå kontakt
mellem hud og elektrode). Der er to fordele ved at
behandle patienter på denne måde: først og
fremmest sikres det, at der ikke forefindes
metalobjekter i højfrekvensfeltet (metaldele i
påklædning eller i pynt under tøjet). Derudover
undgås utilsigtede energikoncentrationer som følge
af sved eller beklædningsgenstande af nylon eller
læder.
Implanterede elektroniske apparater
Det er ikke tilladt at behandle en patient med et
implanteret elektronisk apparat (for eksempel en
pacemaker) med kortbølgeudstyr.
Metalimplantater
Metal koncentrerer højfrekvensenergi. For at
undgå uønskede feltkoncentrationer omkring et
metalimplantat med efterfølgende skader
(brandsår), bør kortbølgeterapi ikke benyttes
t
er
mi
sk.Set
er
api
manual
en ”
Pul
ser
ende
kor
t
bøl
get
er
api
medCur
apul
s670”
,kapi
t
l
etom
”
kont
r
ai
ndi
kat
i
oner
”
.
Kombinationsterapi
Eftersom Curapuls 670 udstråler et højfrekvensfelt,
som kan have indvirkning på elektroniske kredsløb
i udstyr i nærheden af Curapuls 670, må der på det
kraftigste advares mod enhver form for
kombinationsbehandling der involverer brug af
andet (medico-teknisk) udstyr.
Højfrekvensinterferens
Curapuls 670 opfylder de nuværende CE-krav til
HF-udstråling og immunisering.
Curapuls 670 skaber et højfrekvensfelt, som er
designet til at generere termiske og biologiske
virkninger i kroppens væv og led. I fri luft reduceres
højfrekvensfeltet fra elektroderne, kablerne og
behandlede patienter med kvadratet på afstanden.
Dette højfrekvensfelt kan have indvirkning på
elektroniske kredsløb placeret i nærheden.
Denne højfrekvensinterferens er i næsten alle
tilfælde en følge af direkte udstråling af den tilladte
frekvens på 27.12 MHz. På trods af, at det
påvirkede udstyr ikke er tunet til denne frekvens,
kan stråling påvises i flere kredsløb, hvilket
betyder, at højfrekvenssvingningens modulation
bliver hørlig og/eller synlig (med et lysstofrør). Med
lav- og middelfrekvens el-terapiudstyr kan
kortbølgens pulsfrekvens eventuelt også
registreres af patienten.
Udstyr fra forskellige producenter påvirkes i
forskellig grad af højfrekvensinterferens. Dette
skyldes, at udstyr fra nogle producenters side ikke
er tilstrækkeligt skærmet mod udefra kommende
højfrekevnsfelter. Hvis interferens opstår,
anbefales det, at der tages kontakt til den
pågældende producent.
Følgende punkter bør bemærkes for at minimere
risikoen for højfrekvensinterferens:
 Desto større afstand mellem
kortbølgeapparatet og andet udstyr, desto
mindre er risikoen for højfrekvensinterferens.
Placer kortbølgeapparatet og patienten
mindst 2 meter fra omgivende udstyr og/eller
fra lange metalgenstande.
 Benyt en separat netgruppe (fase) til
kortbølgeapparatet. Hold netledninger langt fra
hinanden.
5
 Sørg for, at kortbølgeapparatets netledninger
ikke kommer i nærheden af patienten og/eller
elektrodeledninger, eller netledninger fra andet
(medico-teknisk) udstyr.
 Brug kun en behandlingsstol eller bænk, der er
fuldstændig metalfri.
6
ELEKTRODEARME
KONTROLPANEL
Metalpladen i elektrodearmens brede ende skal
monteres på bagsiden af Curapuls. Brug den
medfølgende topnøgle. Armen kan tilsluttes
således, at fingerskruerne enten vender udad eller
ind imod apparatet.
1. Oplyst LCD display
Fingerskruerne kan indstilles uden brug af værktøj.
Det anbefales, at skruerne spændes netop så fast,
at armen stadig kan indstilles, uden at skruerne
skal løsnes.
3. Enter tast
Med denne tast bekræftes valg af funktion.
De medfølgende kabelclips kan monteres hullerne i
elektrodearmenes smalle sider. Blindpropperne
kan om ønsket monteres i de ubenyttede huller.
Hvis fingerskruen til fastspænding af elektroden i
armen skrues ud, kan den lilla indsats i
elektrodeholderen falde ud. Bliver denne væk eller
ødelagt, skal den erstattes af en ny, der monteres
og fastlåses med elektrodeholderens
fingerskrue før en Circuplode installeres.
Circuploden kan ikke installeres, hvis den lilla
indsats ikke er på plads.
se oversigtstegningen)
2. Start/Stop knap
Med denne knap kan behandlingen
startes/stoppes
4. Piletaster
Med disse taster kan curseren til valg af
funktioner flyttes i displayet.
5. Central kontrol
Med denne kanp kan parametrene i displayet
ændres.
6. On/Off knap
7. Ventilationsåbninger
Ventilationsåbningerne i kabinettet giver
tilstrækkelig luftcirkulation til at fjerne den
varme, der opstår i apparatet. Det er vigtigt at
disse åbninger aldrig tildækkes.
8. Stik til Circuploder
Elektroden tilsluttes apparatet gennem dette
stik HF kablet. Dette kabels længde og
impedans er af afgørende betydning. Af denne
grund må kun det medfølgende kabel fra
Enraf-Nonius benyttes.
Tilslutning af andre kabler end det
medfølgende fra Enraf-Nonius kan
påvirke patientens sikkerhed og er derfor
ikke tilladt.
9. Monteringsskruer til elektrodearme (4x)
10. Netindgang med sikringer
Den medfølgende netledning sluttes til dette
stik, som også indeholder to netsikringer. Se
afsnittet "Fejlfinding".
11. Tilslutningsstik for udligningsjord
Denne tilslutning bruges i områder, hvor den
lokale lovgivning kræver tilslutning af et ekstra
udligningskabel. Et specielt kabel kan leveres
til dette formål. Se venligst kataloget.
12. Typeskilt
Denne plade giver al information for at
identificere apparatet, såsom type, version og
serienumre (til brug ved service, garanti osv.)
Her er også oplysning om netspænding,
frekvens og strømforbrug.
7
EFFEKT
Pulseffekt og middeleffekt
Spidseffekt (pp) og middeleffekt (p).
Pulseffekt (PE)
Pulseffekten er spidseffekten i pulsen som vist i
diagrammet til højre.
Middelseffekt (GE)
Middeleffekten bestemmes af pulseffekten,
pulstiden og pulsfrekvensen.
Middeleffekten, som beregnes ud fra de fastsatte
parametre, kan vises i displayet ved omskiftning
mellem udlæsning af spidseffekt
.
Figuren nedenfor viser middeleffekten ved
forskellige pulsfrekvenser og pulstider med en
spidseffekt på 200 Watt. De grå kolonner indikerer
værdierne ved brug af en Circuplode-E
8
CIRCUPLODER
Curapuls 670 kan leveres med tre typer elektroder.
Circuplode diam. 140 mm anvendes til
dybdebehandling af små områder. Det er den mest
universelle og derfor mest brugte elektrode.
Circuplode diam. 90 mm passer perfekt til
behandling af mindre led (for eksempel håndled)
og til behandling af børn.
Circuplode-E (ellipseformet Circuplode) er
specielt udviklet til behandling af større områder
såsom hofteleddet og store, aflange muskler.
Circuplode-E kan bruges med en pulsfrekvens på
800 Hz –ideelt til termisk behandling.
I de fleste forprogrammerede behandlingsforslag
gives der også anbefaling af den bedst egnede
Circuplode til diagnosen.
Der skal placeres et håndklæde mellem elektroden
og huden før behandling startes.
Pulstid, pulsfrekvens, spidseffekt og behandlingstid
kan alle indstilles på Curapuls 670. Når der
benyttes to elektroder, anvendes den valgte
pulsfrekvens og behandlingstid på begge
elektroder, mens de andre parametre kan sættes
individuelt for hver elektrode.
Tilslut de nødvendige elektroder og tænd apparatet
med on/off knappen. Efter at Curapuls 670 er
tændt og har udført en selvtest, vises
softwareversion og sprogvalg på displayet.
Efter få sekunder vises hovedmenuen med
følgende muligheder:
 Set parameters (indstil parametre)
 Treatment memory (behandlingshukommelse)
 Treatment protocols (behandlingsprotokoller)
Systemindstillinger
I hovedmenuen er det muligt at fastsætte
standardindstillinger for Curapuls 670. For at gøre
dette holdes tasten pil-venstre nede i 2 sekunder.
En undermenu med følgende muligheder vises:
Sprog
Vælg det ønskede sprog ved at dreje den centrale
kontrolknap.
Gå videre til næste mulighed ved at trykke på
tasten pil-ned.
Kontrast
Drej på den centrale kontrolknap for at opnå den
ønskede kontrast.
Lyd
Derermul
i
ghedf
oratv
æl
gemel
l
em ”
on”og”
of
f
”
v
edatdr
ej
epådencent
r
al
ekont
r
ol
knap.Hv
i
s”
on”
vælges, høres en lydalarm hver gang, der trykkes
på en piletast, enter-tasten eller starttasten.
Mode
Her kan der vælges mellem en konventionel
skærm, og en skærm, der kun viser middeleffekt.
Skærm
Derkanv
æl
gesmel
l
em ”
nor
mal
”
,dv
s.mør
ke
bogst
av
erpål
y
sbaggr
und,el
l
er”
i
nv
er
se”(
l
y
se
bogstaver på mørk baggrund).
Efter at præferencer er indtastet, bruges pil-ned
tasten for at vende tilbage til hovedmenuen. Tryk
på enter-tasten.
9
Fastsættelse af parametre
Menuen”
Set
t
i
ngt
hepar
amet
er
s”(
Fast
sæt
t
el
seaf
parametre) findes ved at placere curseren på den
med piletasterne og derefter taste enter.
Bogstaverne A og B i venstre og højre hjørne på
den øverste linie indikerer, at der er tilsluttet 2
Circuploder. Hvis der kun er tilsluttet 1 Circuplode,
vises kun A eller B.
De fast indstillede parametre ses I skærmens
midtersektion. Parametrene kan indstilles med den
centrale kontrolknap. Med de 4 piletasterer kan der
flyttes imellem de forskellige parametre og til den
nederste skærmlinie.
Hvis der ikke er tilkoblet en Circuplode, vil venstre
og højre kolonne i midtersektion være blanke.
Hvis en elektrode har utilstrækkelig kontakt til
patienten under behandling, indikeres dette med
en rytmisk lydalarm, og ved at curseren lyser. Der
udsendes ingen stråling, før der er tilstrækkelig god
kobling mellem Circuplode og patient.
Nederst til højre ses nummeret på det valgte
programmet. Hvordan et program lagres i
hukommelsen beskrives nedenfor.
De givne parametre kan ændres ved først at gå til
parametermenuen med pil-op tasten. Derefter er
det muligt at flytte til hvert parameter med
piletasterne, og ændre dem med den centrale
kontrolknap.
Der kan kun indstilles en pulsfrekvens på 800 Hz,
når der kun er tilsluttet én Circuplode-E.
Hvis der er tilkoblet en 100 W Circuplode, og
spidseffekten sættes til 200 W, reducerer Curapuls
670 automatisk spidseffekten til 100 W så snart
behandlingen påbegyndes.
Intensiteten kan sættes i spring på 5 Watt.
Tiden kan sættes med 30 sekunders intervaller og
maksimalt på 30 minutter.
For at vende tilbage til hovedmenuen, flyttes
curseren med piletasten til <<-tegnet i nederste,
venstre hjørne og tast enter.
At lagre et program
Det er muligt at lagre et program i hukommelsen
ef
t
eratpar
amet
r
eneerbl
ev
etændr
et
.Gåt
i
l
”
st
or
e”
symbolet i nederste, højre hjørne med piletasterne.
Med den centrale kontrolknap er det muligt at
vælge det ønskede programnummer og lagre
pr
ogr
ammetunderdet
t
e.Sy
mbol
et”
*
”ef
t
er
nummeret betyder, at der allerede er lagret et
program under dette nummer. Hvis der trykkes på
enter-tasten, vil det tidligere lagrede program blive
overskrevet uden yderligere advarsel.
For at slette et allerede lagret program sættes alle
indstillinger til deres minimum værdi (65 s, 26 Hz,
0 W og 0 min.). Disse værdier lagres under det
nummer, der ønskes slettet
Man vender tilbage til hovedmenuen med pil-ned
tasten, og herfra kan man komme videre til
behandlingshukommelsen eller
behandlingsprotokollerne. Tast enter.
Behandlingshukommelse
Vælg et program med den centrale kontrolknap.
Der vises kun de numre, hvor et program er lagret.
Apparatet skælner mellem programmer, der er
gemt under forskellige forudsætninger. Hvis der
f.eks. er gemt 24 programmer med konventionel
indstilling og 1 program med middeleffekt, vises
kun et program, når apparatet er indstillet til at vise
middeleffekt.
Parametrene for allerede lagrede programmer kan
ændres og gemmes på ny.
Hvis der ændres i parametrene, ændres teksten i
denøv
r
eskær
ml
i
ni
e”
behandl
i
ngspar
amet
r
e”
,og
v
edsi
denafpr
ot
okol
nummer
etv
i
ses”
st
or
e”
symbolet med et nummer bagved.
Det nuværende program kan overskrives (flyt med
pi
l
et
ast
er
net
i
l
”
st
or
e”sy
mbol
etl
ængst til højre og
tast Enter) eller et allerede lagret program kan få et
nyt nummer (vælg først et nyt nummer med den
centrale kontrolknap, og tast derefter Enter).
Behandlingsprotokoller
Ved hjælp af pil-ned tasten eller den centrale
kontrolknap kan der vælges mellem følgende
diagnosegrupper:







Artralgi
Neuralgi
Dermatologi
Vasomotrisk insufficiens
Sene- og muskeltilhæftning
Myalgi
Bløddelsskader
Se appendix for et overblik over protokollerne.
Tast pil-venstre for at vende tilbage til
protokolskærmen på et hvilket som helst tidspunkt.
10
Den ønskede protokol hentes ved at finde den med
pil-op eller pil-ned tasterne eller med den centrale
kontrolknap og derefter taste Enter. Dette gælder
også, hvis der ønskes en underliggende protokol.
Navnet på den valgte protokol vises i den øverste
skærmlinie sammen med hvilke Circuploder, der er
I brug.
Behandlingsparametrene findes I skærmens
midterste sektion.
Midt på skærmens nederste linie er der en
anbefaling til optimalt Circuplodevalg. CPL90 står
for Circuplode 90 mm.
CPL140 står for Circuplode 140mm.
CPL-E står for den ellipseformede Circuplode-E.
I nederste højre hjørne vises nummeret på den
valgte protokol. Man kan også gennemse andre
protokoller ved at placere curseren på dette symbol
og vælge med den centrale kontrolknap.
Fl
y
tt
i
l
hov
edmenuenv
edatgåt
i
l
”
<<”sy
mbol
eti
nederste venstre hjørne og taste Enter.
Behandlingen startes ved at stykke på
startknappen. Uret begynder at tælle ned, så snart
en Circuplode har tilstrækkelig kontakt.
11
INDIKATIONER / KONTRA-INDIKATIONER
Indikationer
Følgende er specifikke indikationer for pulserende
kortbølgeterapi:
Post-traumatiske tilstande, for eksempel
 Forstuvning eller forvridning
 Contusion
 Ruptur
 Fraktur
 Hæmatom
 Hudafskrabning
Post-operative tilstande, for eksempel
 kæbe-, fod- og hofteoperationer
Inflammation, for eksempel
 kronisk ostitis
 bursitis (evt. med forkalkning)
 sinuitis
Periferiske kredsløbsforstyrrelser
Sårheling
Absolutte kontra-indikationer
 Maligne tumorer
 Pacemaker
 Graviditet
 Tuberkulose
 Feber
 Bakteriel infektion
Relative kontra-indikationer
 Implanterede metaldele
 Alvorlige kredsløbsforstyrrelser såsom
arteriosclerose, thrombose etc.
 Hjertelidelse
 Akut infektion, akut inflammation
 Nedsat varme/kulde sensibilitet
12
VEDLIGEHOLDELSE
Før Curapuls 670 rengøres eller anden vedligeholdelse
udføres, skal udstyret slukkes og netstikket tages ud af
stikkontakten.
Kontrolpanelet og kabinettet kan rengøres med en fugtig
klud. Elektroderne kan desinficeres med en klud vædet
med 70% alkohol. Elektroderne må ikke desinficeres med
damp (autoklavering) eller gas.
Undersøg elektroder og elektrodekabler regelmæssigt for
skader og dårlige kontakter. Beskadigede elektroder eller
elektrodekabler må ikke benyttes. Kablets længde er af
afgørende betydning. Af denne grund må kun anvendes
originale kabler fra Enraf-Nonius.
FEJLFINDING
Selvtest
Når apparatet tændes, udfører den indbyggede
mikrocomputer en selvtest af alle apparatets funktioner.
Efter selvtesten vises apparatets informationsskærm med
oplysninger om softwareversion og sprog. Disse
oplysninger skal opgives til service afdelingen i tilfælde af
fejl, som ikke kan løses lokalt.
Hvis en fejltilstand opdages under selvtesten eller under
behandling, vil dette vises på displayet, og behandlingen
stoppes automatisk.
En fejltilstand kan opstå som følge af eksterne faktorer,
såsom forstyrrelser på lysnettet. I disse tilfælde kan
fejltilstanden rettes ved at slukke og tænde apparatet.
Når apparatet tændes på ny, udføres igen en selvtest,
hvorefter apparatet er klar til brug, hvis alle funktioner
findes i orden.
Hvis Curapuls 670 ikke fungerer korrekt, eller slet ikke
fungerer, kan følgende muligheder prøves for at spore
fejlen.
Displayet lyser ikke op
 Undersøg om stikket er korrekt tilsluttet i kontakten.
 Kontroller at stikkontakten virker.
 Undersøg sikringerne i lysnettet og udskift defekte
sikringer.
Behandling kan ikke startes
 Kontroller at behandlingstid er indstillet.
 Undersøg om en elektrode er tilkoblet.
 Prøv et andet kabel eller elektrode.
Hvis disse undersøgelser ikke afslører grunden til
fejltilstanden, er apparatet formodentlig i stykker. Tilkald
service fra en autoriseret Enraf-Nonius forhandler.
Udskiftning af sikringer
Defekte netsikringer kan udskiftes af brugeren. Sluk for
apparatet. Træk stikket ud af netindgangen og fjern
netstikket fra stikkontakten. Skru sikringsholderen af –
brug for eksempel en mønt. Udskift den defekte sikring
med en ny sikring af samme type (T6.3H250V). Skru
sikringsholderen på plads til den er fingerstram og forbind
apparatet med lysnettet.
Åbning og forsøg på reparation af apparatet af
uautoriserede personer kan beskadige apparatet og er
derfor ikke tilladt. I disse tilfælde forbeholder EnrafNonius sig ret til at annullere producentens garanti.
13
SPECIFIKATIONER
Frekvens
Kanaler
Pulstid
Pulsrepetitionsfrekvens
Spidseffekt
Middeleffekt
Behandlingstid
: 27,12 MHz (0,6%)
:2
: 65, 82, 110, 150, 200, 300, 400 s (5%)
: 26, 35, 46, 62, 82, 110, 150, 200, 300, 400, 600, og 800 Hz (5%)
: 0 –200 W (20%) i 50 Ω
: 0 –64 W (20%) i 50 Ω
: 0 –30 minutter (5%)
TEKNISKE DATA
Netspænding
Netfrekvens
Strømforbrug
Elektrodekabel
Sikkerhedsklasse
Jordmodstand
Jordlækstrøm
Jordlækstrøm, enkeltfejl
(IEC krav 1000 A)
: 110-120 V, 220-240 V (10%)
: 50-60 Hz
: max. 1,6 A (ved 230V)
: 50 Ω, 150 cm.
: I, type BF
: typisk 0,12 Ω(IEC krav 0,2 Ω)
: typisk 200 A (IEC krav 500 A)
: typisk 400 A
Mål
Vægt (enheden)
Elektrodearm
: 39 x 40 x 93 (bredde x dybde x højde)
: ca. 45 kg. (ekskl. arm)
: ca. 2,5 kg.
Symboler og markeringer på typeplade
Ikke-ioniserende stråling
Enheden skal tilsluttes en stikkontakt med jord
lækstrømmen og jordtilslutningen på enheden opfylder kravene i IEC 601-1 og IEC 601-2-3.
TÜV-GS
Dette udstyr opfylder alle kravene i EMC direktivet (89/336/EEC og 92/31/EEC) og bruger overgangstid
efter Medical Device Directive (93/42/EEC).
14
APPENDIX: OVERSIGT OVER PROTOKOLLER
Artralgier
 akut artritis
 kronisk artritis
 akut capsulitis
 kronisk capsulitis
 carpaltunnel syndrom
 cartilago inflammation
 discitis
 frossen skulder
 meniscopati
 sacro-iliacale syndromer
 spondylitis
 piskesmældslæsion
Neuralgier
 brachialgi
 causalgi
 neuritis
 fantomsmerte
 herpes zoster
 intercostal neuralgi
 meralgia paræsthetica
(Mb, Roth-Bernhardt)
 pseudo radiculære smerter
 ischialgi
Dermatologi
 decubitus, trin 1 & 2
 decubitus, trin 3 & 4
 keloid dannelser
 arsmerte
 hudtransplantat
 ulcus cruris
Vasomotirisk insufficiens
 arteritis
 claudicatio intermittens
 Mb. Raynauld
 Perfusionsproblemer
 Venøs insufficiens
 Sekundært lymfodem
 Refleksdystrofi
Sene- og muskeltilhæftning
 achillodyni
 epicondylitis lat/med
 akut ligamentskade
 kronisk ligamentskade
 akut tendinitis
 kronisk tendinitis
Myalgi
 hypertoni
 myalgi, akut, dyb
 myalgi, akut, superficiel
 myalgi, kronisk, dyb
 myalgi, kronisk, superficiel
 myoficisk triggerpoint, diffust
 myoficisk triggerpoint, skarpt
 spændings hovedpine
Bløddelsskader
 bursitis, akut
 bursitis, kronisk
 muskelruptur, akut
 muskelruptur, kronisk
 akut lumbago
 kronisk lumbago
 overbelastningsskade, akut
 overbelastningsskade, kronisk