Hent vedhæftet fil

Comments

Transcription

Hent vedhæftet fil
Styrelsesvedtægt pr. 1/8 2014
Vedtaget i byrådet 27/3 2014
Kapitel 1 Styrelsesvedtægt for styrelse af Lolland Kommunale skolevæsen i henhold til
Folkeskolelovens § 41.
Indhold
Kapitel 1 Indledning og indhold
Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning, valg
Kapitel 3 Skolebestyrelsens beføjelser
Kapitel 4 Elevråd
Kapitel 5 Rådgivende organer
Kapitel 6 Ikrafttræden
Kapitel 7 Bilag: Byrådets beslutninger på skoleområdet.







Bilag 1 Fokuspunkter, aftalestyring og politisk aftale
Bilag 2 Kompetencefordeling og ledelsesstruktur. Oversigt over kompetencefordeling
Bilag 3 Økonomistyring
Bilag 4 Skolestruktur, specialundervisning, skolefritidsordning og 2-sprogede
Bilag 5 Kommunalbestyrelsens rammer for skolebestyrelsens beslutninger
Bilag 6 Andre væsentlige forhold der ikke er henlagt til de enkelte skoler
Bilag 7 Lolland Kommunes regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen
Kapitel 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg
§ 1. Hver skoles bestyrelse består af 7 forældrerepræsentanter valgt for 4 år, 1
repræsentant for ungdomsuddannelserne, 1 repræsentant for erhvervslivet, 2
medarbejderrepræsentanter og 1 elevrepræsentant fra hver afdeling, der alle har
stemmeret.
Stk.2. Antallet af forældrerepræsentanter skal være 7. Hver skoleafdeling har mindst én
forældre repræsentant. Fejø skole har én repræsentant i Nordvestskolens bestyrelse. Hvis
skolen omfatter en specialklasserække, skal forældrerepræsentation for denne udgøre
mindst én.
Stk. 3. Skolelederen, souschef og SFO leder varetager skolebestyrelsens
sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk.4. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager
vedrørende enkelte elever eller medarbejdere.
§ 2. Forældrerepræsentanter og stedfortrædere vælges efter Lolland Kommunes regler om
valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Folkeskolen se bilag 7
Stk 2. Ungdomsuddannelserne udpeger i fællesskab en lokal ledelsesrepræsentant.
Stk 3. DI Lolland-Falster og LO udpeger i fællesskab en lokal repræsentant fra en
erhvervsvirksomhed.
Stk 4. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolelederen indkalder
samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, har været i ansættelsesforhold på
mindst 1 år og er omfattet af skolelederens ledelseskompetence, til en fælles valghandling.
De nævnte medarbejdere er valgbare. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater.
Hver medarbejder har én stemme. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest
stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.
Stk. 5. Medarbejderens valgperiode er et år. Valget finder sted i forbindelse med skolens
1
planlægning af det kommende skoleår og inden den 1. april. Skolelederen sørger for at
valgene afholdes.
Stk. 6. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af
elevrådet/elevforsamlingen. Valgperioden er et år. Skolelederen sørger for at valget finder
sted inden 1. september.
§ 3. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af
forældrerepræsentanterne som formand.
Stk. 2. Valget sker ved simpelt flertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning.
Afdelingsråd
§4 I hver klasse og i SFO vælger forældrene hvert år i september én repræsentant til
afdelingsrådet. I april 2014 afholdes ekstraordinært valg, således at afdelingsrådene kan
påbegynde arbejdet.
Stk. 2 Klasseråd og Afdelingsråd har ansvaret for at styrke forældreengagementet i
klasserne og på afdelingerne gennem møder og kulturelle aktiviteter, og dermed styrke
trivslen på afdelingen.
Stk. 3 Afdelingsrådets opgaver:
a. Disponering af den del af afdelings budget der er afsat til afdelingsrådets aktiviteter.
b. Drøftelse af afdelingens lærerplaner, tematiseringer og resultater
c. Emner og ideer der løftes til bestyrelsen.
d. Afdelingsrådet vedtager egen forretningsorden.
e. Afdelingsskolelederen er ansvarlig for møderne i afdelingsrådet.
Stk. 4 Afdelingsrådet sikrer, at der opstilles repræsentanter til skolebestyrelsesvalg.
Skolebestyrelsens mødevirksomhed og forretningsorden
Mødevirksomhed
§ 5. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem. Herudover kan kredsen af mødedeltagere ikke
udvides.
Stk.3. Skolebestyrelsen afholder sine møder på skift mellem afdelingerne i skolen.
Forretningsorden
§ 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et eller flere skolebestyrelsesmøder, deltager så
vidt muligt stedfortræderen.
Stk. 2. Hvis et medlem ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, skal anmodning herom
fremsendes til Skolesektorchefen.
§ 7. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller mindst fire af
bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
§ 8. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Formanden forbereder mødet og udsender dagsorden med evt. bilag senest 4 dage
før, leder mødet og drager omsorg for at beslutninger indføres i protokollen. Såfremt et
medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8
dage før mødet afholdes. Dagsorden og referat gøres offentligt tilgængelig på skolens
hjemmeside med de begrænsninger der følger af regler om tavshedspligt.
2
Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet
indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager,
der skal behandles på mødet.
§ 9. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til
stede.
§ 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt
tilstede under disse.
§ 11. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk.2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 12. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres for hvert møde hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen
underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Skolelederen eller souschefen fører under møderne bestyrelsens protokol.
Stk. 4. Skolelederen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne
tilføje protokollen sin opfattelse. Skolelederen træffer beslutning om, hvordan arbejdet skal
fordeles mellem skolelederen og souschefen.
§ 13. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til
drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.
Stk. 3. Skolebestyrelsen fastsætter principper for kommunikation og dialog mellem
skolebestyrelsen og forældrene på de enkelte skoleafdelinger og SFO-afdelinger.
Stk. 4 Principperne fastsættes efter forudgående dialog med forældrene.
§ 14. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden i henhold til denne
vedtægt.
§ 15. Byrådet yder ikke vederlag/diæter til forældre- og elevrepræsentanterne. Der ydes
dog kørselsgodtgørelse efter højeste takst for varetagelse af deres medlemskab af
skolebestyrelsen.
Kapitel 3
Skolebestyrelsens beføjelser
§ 16. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og inden for de mål og rammer, der
er fastsat af byrådet og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Stk. 2. Byrådet har delegeret sine beføjelser i henhold til lov om folkeskolen til
skolebestyrelsen, med mindre andet konkret er besluttet (bilag 2.1:Oversigt over
kompetencefordeling)
Stk. 3. Byrådets beslutninger er bilag til denne vedtægt.
3
Kapitel 4 Elevråd
§ 17. Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne et
elevråd.
Stk. 2. Eleverne afgør selv sammensætningen af og valg til elevrådet.
Stk. 3. Der kan dannes elevråd ved alle afdelinger
Kapitel 5 Fælles rådgivende organer
§ 18. Børne- og Skoleudvalget afholder mindst en gang årligt møder med formænd samt
næstformænd for alle skolebestyrelser, skolelederne samt næstformænd i skolernes MEDudvalg.
Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 19. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2014 og erstatter tidligere
styrelsesvedtægt med ikrafttræden 1. august 2012.
Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelserne.
Stk. 3. Ændringer i bilag til styrelsesvedtægten samt tilføjelser af bilag vil ske administrativt
ud fra beslutninger truffet af Byrådet i de konkrete spørgsmål, og efter at der forud er
indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne i de enkelte spørgsmål.
Stk. 4. Såfremt der sker ændringer i lovgivningen ændres samtidig bestemmelserne i
styrelsesvedtægten uden forudgående høring i skolebestyrelsen.
Kapitel 8 Bilag til styrelsesvedtægt: Byrådets beslutninger på skoleområdet
Bilagene indeholder en fortegnelse over alle de spørgsmål, som byrådet har taget stilling til
i relation til det kommunale skolevæsen som helhed og i relation til skolebestyrelserne.
Bilaget giver således gennem en samlet oversigt bl.a. skolernes brugere en orientering om
alle væsentlige beslutninger vedrørende ordningen for kommunens skoler.
Oversigt over Bilag:
Bilag 1 Politisk aftale
Bilag 2 Kompetencefordeling og ledelsesstruktur. Oversigt over kompetencefordeling.
Bilag 3 Økonomistyring. Ressourcemodel for normalundervisning og specialundervisning.
Bilag 4 Skolestruktur, specialundervisning, Skolefritidsordning og 2-sprogede.
Bilag 5 Kommunalbestyrelsens rammer for skolebestyrelsens beslutninger:
- timetal, specialundervisning, klassedannelse, 10. klasse
- kvalitetsrapport
Bilag 6 Andre væsentlige forhold der ikke er henlagt til de enkelte skoler
- skolebibliotek
- specialpædagogisk bistand i førskolealderen
- frit skolevalg
- indskrivning
- normeringsplan
- læseplaner
- ferieplanen
befordring
- hjemmeundervisning
Bilag 7 Lolland Kommunes regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i
folkeskolen.
Bilag revideret juni 2014
4
Bilag 1: Politisk aftale [Tilbage til §15] [til top]
Den politiske aftale fastlægger fokusområder, mål og indsatser for direktionen i
aftaleperioden. Seneste politiske aftale er fra 2014:
Link til bilag:
 Politisk aftale 2014
 Sammenhængende Børne- og Ungepolitik


http://reader.livedition.dk/lollandkommune/8/
http://www.lolland.dk/Politik/Byraad-og-udvalg/Den-Politiske-Aftale.aspx
Bilag 2: Kompetencefordeling og ledelsesstruktur [til top]
1. Kompetencefordeling
Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i
kompetencefordelingsskema.
Hovedpunkterne i kompetencefordelingen:
Økonomi:
Byråd fastsætter økonomiske rammer for de enkelte skoler og skolebestyrelsen godkender
skolens budget indenfor rammen.
Ansættelse og afsked:
Skolesektorchef beslutter ansættelse af skoleleder.
Skoleleder beslutter ansættelse af øvrige ledere og lærere.
Skolebestyrelsen har udtaleret i forbindelse med ansættelser.
Skolestruktur og indhold:
Byrådet beslutter mål og rammer for skolerne samt skolestruktur, antal skoler,
skoledistrikter, antal klassetrin på hver afdeling. Samt rammer for timetal, undervisning i
fritiden, specialundervisning.
Skolebestyrelsen har udtaleret på disse områder og beslutter principper for elevernes
timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, klassedannelse samt skole- og hjem
samarbejde.
Skolesektorchef beslutter ferieplan, segregeret specialundervisning og udsættelse af
skolestart.
Skoleleder beslutter alt der ikke er præciseret andetsteds.
2. Ledelsesstruktur:
Ledelsesstrukturen er ændret 2011.
De 4 skoler i kommunen ledes af hver sin skoleleder som referer til skolesektorchefen.
Skolelederen er også leder af en af skolens afdelinger.
Skolens ledelsesteam består af skoleleder, afdelingsskoleledere og afdelingsledere i skole
og SFO.
Skolens administrative koordinator er en stabsfunktion til skolelederen og deltager i
ledelsesgruppen som sekretær.
 Bilag 2.1. Kompetencefordeling - oversigtsskema.
 Bilag 2.2. Byrådets beslutning af ledelsesstruktur 2011
5
Bilag 2.1. Kompetenceoversigt [tilbage til §15.3] [tilbage til bilagsoversigt] [tilbage til bilag 2] [til top]
Oversigt over kompetencefordeling – senest vedtaget i byrådet 28/6 2012
Oversigten angiver kompetencefordelingen mellem Byrådet (BR) Skolebestyrelsen (SB),
Skolesektorchef (S) og Skoleleder (SC)
Kompetencefordelingen fremgår af fastlagte bestemmelser i lovgivningen og af
beslutninger truffet af Byrådet. Byrådet har med denne kompetencefordelingsplan
uddelegeret beslutningskompetence.
Forklaring til oversigten:
B
Beslutningstager
U
Udtaleret i henhold til lovgivning.
§ 40, stk. 2
fastsættelse af de økonomiske rammer for de enkelte
skoler
§ 44, stk. 3
godkendelse af skolens budget
§ 50, stk. 1, nr. 1
fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i
undervisning i fritiden efter § 3, stk. 3,
B
§ 50, stk.1, nr. 2
fastsættelse af evt. betaling for voksnes deltagelse i
undervisning efter § 3, stk. 5
B
§ 50, stk.1, nr. 3
fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i
kulturcenteraktiviteter, jf. § 3, stk. 6,
B
§ 50, stk. 2
fastsættelse af betaling for SFO, jf. § 3, stk. 4
B
§ 50, stk. 7,
forældrebetaling af forplejning på ekskursioner,
lejrskoler og skolerejser jfr. § 40, stk. 5
skoleleder
Skolesektorchef
Skolebestyrelse
byrådet
De økonomiske rammer
B
B
B
Ansættelse og afsked
§ 40, stk. 2, nr. 2,
ansættelse af skoleleder
stk 6 og § 44, stk. 7
U
§ 40, stk. 2, nr. 2,
ansættelse af pædagoger, lærere og ledere
stk 6 og § 44, stk. 7
U
§ 40, stk. 2, nr.2
afsked af skoleleder
§ 40, stk. 2, nr.2
afsked af pædagoger, lærere og ledere
B
B
B
B
Skolestruktur og indhold
6
fastlæggelse af mål og rammer for skolernes
virksomhed
B
U
§ 24, stk. 3
beslutning om nedlæggelse af selvstændig skole
B
U
§ 24, stk. 3-4
beslutning om fælles skoleledelse og eventuelt
fælles skolebestyrelse for flere skoler med hvert sit
skoledistrikt
B
U
§ 40, stk. 2, nr. 2
antallet af skoler
B
U
§ 40, stk. 2, nr. 3
fastlæggelse af skoledistrikter
B
U
§ 36, stk. 3
rammer for frit skolevalg ved optagelse (skolestart)
B
U
§ 36, stk. 3
retningslinjer for frit skolevalg under skoleforløbet
B
U
§ 36, stk. 5
fastsættelse af tidsfrist for indskrivning
B
§ 34, stk. 2
godkendelse af udsættelse af barns undervisning
med et år ud over undervisningspligtens indtræden
B
§ 40, stk. 2
klassetrin på hver enkelt afdeling 0.-3. klasse
§44.3
klassedannelse: klassetrin og klasser 4.-9. klasse
§ 40, stk. 2
integreret specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand jf. § 3
§ 40, stk. 2
vidtgående specialundervisning: specialklasser og
specialskoler
§ 40, stk. 2,
omfang af undervisning i fritiden jf. § 3, stk. 3
B
U
§ 40, stk. 2
omfang af skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 4
B
U
§ 40, stk. 2
rammer for timetal
B
U
§ 40, stk. 2
rammer for specialundervisning
B
§44, stk. 5
retningslinjer jf. § 3, stk. 5, voksne i undervisningen
på 8-10. klassetrin
B
§44, stk. 6
retningslinjer jf. § 3, stk. 6, kulturcenteraktiviteter
B
§ 40, stk. 2
kommunale rammer og retningslinier for indskrivning
og optagelse (skoleplacering)
§44, stk. 2
principper for indskrivning og optagelse i
skoledistriktet
B
§44, stk. 2
principper for frit valg mellem skoleafdelingen inden
for kommunalbestyrelsens rammer
B
§ 40, stk. 2
beslutning om hel eller delvis forplejning
§44, stk. 2 og stk. 9
principper for skolens kostpolitik
§ 40, stk. 2
skolebiblioteksordning i kommunen
B
skoleleder
Skolesektorchef
Skolebestyrelse
byrådet
§ 40, stk. 1
U
B
B
B
U
B
B
U
B
B
7
Skolesektorchef
§ 40, stk. 2
ferieplan og antal skoledage
U
B
§ 40, stk. 2
beslutning om andre spørgsmål, der ikke er henlagt
til de enkelte skoler
U
B
§ 40, stk. 3
læseplaner
B
U
§ 40a, stk. 1
årlig kvalitetsrapport
B
U
§ 40a, stk. 3
udarbejdelse af eventuel handlingsplan med henblik
på at forbedre det faglige niveau på en skole
B
U
§ 26
retningslinjer for befordring
B
§ 33, stk. 4
godkendelse af visse børns opfyldelse af
undervisningspligten uden for folkeskolen
§ 44, stk. 2.1
fastlæggelse af principper for elevernes timetal på
hvert klassetrin, udbud af valgfag,
specialundervisning og elevernes placering i klasser
B
§ 44, stk. 2.2
fastlæggelse af principper for samarbejdet mellem
hjem og skole
B
§ 44, stk. 2.3
fastlæggelse af principper underretning af hjemmene
om elevernes udbytte af undervisningen
B
§ 44, stk. 2.4
fastlæggelse af principper for arbejdets fordeling
mellem lærerne
B
§ 44, stk. 2.5
fastlæggelse af principper for fællesarrangementer
for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold,
udsendelse i praktik mv.
B
§ 44, stk. 2.6
fastlæggelse af principper for skolefritidsordningens
virksomhed
B
§ 44, stk. 4
godkendelse af undervisningsmidler
B
§ 44, stk. 4
fastsættelse af ordensregler
B
skoleleder
Skolebestyrelse
samarbejde med folkebibliotek
byrådet
§ 40, stk. 2
B
B
Øvrige styrelsesbestemmelser
§ 41, stk. 1
fastsættelse af vedtægt for styrelsen af kommunens
skolevæsen
B
§ 42, stk. 2
fravigelse af bestemmelsen om elevrepræsentation i
skolebestyrelsen på skoler, der kun har til og med 5.
klassetrin.
B
§ 42, stk. 3
beslutning om at et kommunalbestyrelsesmedlem
B
deltager uden stemmeret i skolebestyrelsens møder:
§ 42, stk. 9
beslutninger om nyvalg ved overførsel af f.eks.
nedlagt skoles elever
B
§ 42, stk. 10
beslutning om skolebestyrelsessamarbejde ved
sammenlægning af 2 skoler
B
§43, stk 2
Godkendelse af forældres udtræden af bestyrelsen
B
U
8
Byrådet har uddelegeret kompetencen til Børne- og
Skoleudvalget 28/6 2012
§ 43, stk. 3
beslutning om ydelse af vederlag og erstatning for
dokumenterede merudgifter til forældre- og
elevrepræsentanter i forbindelse med varetagelsen
af medlemskab af skolebestyrelsen
B
§ 44, stk. 8
afgiver indstilling til forsøgs- og udviklingsarbejde ud
over de mål og rammer som Byrådet har fastsat
U
§ 44, stk. 10.1
kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om
alle spørgsmål vedrørende skolen
U
§ 44, stk. 10.2
skal afgive udtalelse om alle spørgsmål Byrådet
forelægger skolebestyrelsen
U
B
Tilsyn
§ 40, stk. 1
tilsyn med skolens virksomhed jfr. § 2 stk. 1 og 2
§ 44, stk. 1
tilsyn med skolens virksomhed inden for deres
kompetenceområder og indenfor de rammer Byrådet
har lagt
B
B
9
Bilag 3 Økonomistyring [til top]
Ressourcerne til skolerne tildeles efter antal elever.
Normalundervisning:
Den økonomiske tildeling bygger på gennemsnitlig klassestørrelse på 20 elever.
Ressourcetildelingsmodellen fastlægges pr. 1. februar det pågældende år.
Fra skoleåret 2014/2015 implementeres folkeskolereformen som betyder, at eleverne
fremover gennemsnitlig skal have en skoleuge på 30 klokketimer i indskolingen, 33
klokketimer for mellemtrinnet og 35 klokketimer for udskolingen incl. 10. klasse.
Skoledagene rummer tid til fagopdelte timer og understøttende undervisning. I tiden til den
understøttende undervisning er der afsat tid til lektiehjælp. Det er obligatorisk for skolerne
at tilbyde lektiehjælp, men det er frivilligt for eleverne at deltage. Tid til lektiehjælp udgør 2
klokketimer i indskolingen, 3 klokketimer på mellemtrinet og 2 klokketimer i udskolingen
incl. 10 klasse. Den obligatoriske del af elevernes undervisningstid udgør derfor 28
klokketimer i indskolingen, 30 klokketimer på mellemtrinet og 33 klokketimer i udskolingen
incl. 10. klasse.
I ressourcetildelingen er det forudsat at:
• alle elever modtager lektiehjælp
• fordelingen mellem lærere og pædagoger vil være uforandret før og efter reformen
• ressourcetildelingen som hidtil er en rammetildeling byggende på elevtallet
• der er taget højde for en større udgift til lærerlønninger som følge af yderligere
undervisningstillæg
Specialundervisning:
Segregerede specialtilbud:
Centerafdelingen Blæsenborg er en specialskoleafdeling med særskilt budget.
Specialklasser er placeret på flere forskellige skoleafdelinger. Omfanget af segregerede
specialtilbud aftales med den enkelte skole.
Tildelingen for kommende skoleår udmeldes til de respektive skoler inden 1.februar ud fra
en demografisk og socioøkonomisk beregning.
Inkluderet specialundervisning:
Skolerne tildeles en ressource til supplerende undervisning, inkluderet undervisning samt
pædagogisk og praktisk støtte. Tildelingen sker ud fra en demografisk og socioøkonomisk
beregning.
10
Bilag 4 Skolestruktur
[til top]
a) antal skoler
Der er pr. 1/8 2008 4 skoler i Lolland Kommune med flg. afdelinger pr 1/8 2012:
Fjordskolen
Byskole-, Dannelunde- og Madeskovafdelingen
Maribo Skole
Borgerskole-, Blæsenborg-, Østofteafdelingen
Specialskoleafdelinger:
- Centerklasse på Blæsenborgafdelingen
- Margretheskoleafdelingen på Østofteafdelingen
Nordvestskolen
Stormark-, Søllested- og Ravnsborgafdelingen
Søndre Skole
Rødby- og Holebyafdelingen.
b) distriktsopdeling
Der er 4 skoledistrikter svarende til de 4 skoler.
For 10 klasse dog kun 2 skoledistrikter: Vest i Nakskov og øst i Maribo.
c) skolernes omfang med hensyn til:
1. antal klassetrin
0. – 6. Klasse:
Fjordskolen
Dannelunde- og Madeskovafdelingen
Maribo Skole
Blæsenborg- og Østofteafdelingen
Norvestskolen
Søllestedafdelingen
Søndre Skole
Holebyafdelingen.
0. – 9. klasse:
Fjordskolen
Byskoleafdelingen
Norvestskolen
Stormark- og Ravnsborgafdelingen
Søndre Skole
Rødbyafdelingen
7. – 9. Klasse:
Maribo Skole
Borgerskoleafdelingen
Lolland Kommunes visioner og målsætning fra 2007 tilstræber at skoler med
udskoling 7. – 9. klassetrin har 3 spor. Indtil der er plads til alle distriktets elever i 3
spor, kan der være udskoling på andre afdelinger.
2. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2.
Der er tre specialundervisningsniveauer:
Niveau 1:
Integreret specialundervisning på skolen: Særlig
tilrettelagt undervisning i minimum 9 timer/uge
Niveau 2:
Specialklasser, hvor elever modtager
specialundervisning i hele skoletiden.
Niveau 3:
Specialskoler.
3. Skolefritidsordninger pr. 1/8 2014:
SFO:
Der er etableret skolefritidsordning (SFO) ved alle skoler og afdelinger
fra kl. 06.30 - skoletid og fra 13.45 til 16.45 (fredag 16.00).
SFO-2:
Der er etableret SFO2 fra kl. 13.45/14.45 til 16.45 (fredag 16.00) på
Dannelunde-, Ravnsborg-, Søllested-, Østofte- og Holebyafdelingerne.
Juniorklub: Der er etableret juniorklub under Ungdomsskolen fra kl. 13.45/14.45 til
16.45 (fredag 16.00) i Nakskov, Maribo og Rødby.
11
4. Undervisning af tosprogede:
Byrådet har ikke vedtaget særskilte retningslinjer for undervisning af tosprogede
elever.
Der er etableret modtageklasser på Fjordskolen - Byskoleafdelingen og på Maribo
Skole for fremmedsprogede elever.
Links: Modtageklasser.
Modersmålsundervisning og dansk som andet sprog.
Bilag 5 Kommunalbestyrelsens rammer for skolebestyrelsens beslutninger. [til top]
1. Vedrørende undervisningen:
a) Elevernes timetal fra august 2014:
30 timer/uge for 0.-3. klasse.
33 timer/uge for 4.-6. klasse.
35 timer/uge for 7.-10. klasse.
b) Specialundervisning på skolen
Segregerede specialtilbud: specialklasse.
Inkluderet specialundervisning. Individuelt i minimum 9 timer pr. uge
c) Klassedannelser
Den enkelte skole afgør selv klassedannelsen mht. klassernes størrelse og
placering på eventuelle afdelinger. Hvis der sker ændringer i elevtal kan
klasseantal ændres ved skoleårets start. Dog kan skolen ikke beslutte at
nedlægge et klassetrin på en afdeling i 0.-3. klasse.
d) Koordination af valgfag.
Koordination af valgfag sker internt på distriktsskolen og dens afdelinger.
e) Undervisningstilbud i 10. klasse.
Lolland Kommune har to 10.klasser.
I Maribo ligger 10.klasse på Borgerskoleafdelingen.
I Nakskov ligger 10.klasse på Campus Nakskov, men hører til
Byskoleafdelingen.
f) Lolland Kommune har besluttet ikke at være repræsenteret i skolebestyrelser
2. Kvalitetsrapport.
Folkeskolelovens § 40 a. siger, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en
kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes
faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere
det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste
kvalitetsrapport.
De årlige kvalitetsrapporter siden 2006-7 kan ses på dette link: Lolland Kommunes
hjemmeside – vælg \skoleinfo og derefter \kvalitetsrapporter
12
Bilag 6 Andre væsentlige forhold, der ikke er henlagt til de enkelte skoler
[til top]
a) skolebiblioteksordning
Der er ikke aftalt fælles serviceniveau for skolernes pædagogiske
servicecentre. Der er ansat skolebibliotekskoordinator og der indgår 4 timer pr.
elev i skolernes ressourcemodel til pædagogisk servicecentre.
Link: Bekendtgørelse om skolebiblioteker
b) specialpædagogisk bistand i førskolealderen
Efter regler fastsat af undervisningsministeriet kan folkeskolen tilbyde
specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolen.
Efter samråd med forældrene foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering
af barnet. I de mest komplicerede tilfælde indhentes bistand fra VISO (den
nationale videns- og specialrådgivningsorganisation). Hvis vurderingen viser at
barnet har behov for specialpædagogisk bistand, skal vurderingen indeholde
et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. I
modsat fald skal vurderingen ledsages af en vejledning om, hvilke
foranstaltninger, der anses for hensigtsmæssige til bedring af barnets
situation.
I Lolland Kommune ligger Støtte- og ressourcecenter, taleundervisning og
undervisning af 2-sprogede i førskolealderen under Dagtilbud.
c) henvisning til undervisning på andre skoler og frit skolevalg?
Forældrene har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg,
såfremt elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger 24.
Der udstedes ikke skolebuskort.
Forældrene har dog altid krav på, at deres barn optages i distriktsskolen.
Skolegang udenfor eget skoledistrikt og børn fra andre kommuner:
a. Elever fra andre skoledistrikter og andre kommuner kan optages i anden
skole, såfremt elevtallet i den enkelte klasse på det enkelte klassetrin
derved ikke overstiger 24 elever (beslutning 2/10 2008).
b. Efter at børn bosiddende i distriktet er optaget, anvendes flg. kriterier:
1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
3. Nærmere boende går forud for fjernere boende
4. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en
prioritetsorden.
c. Buskort: For at sikre et reelt frit skolevalg, tildeles buskort, hvis eleven både
før og efter valg af skole overholder afstandskriterierne som beregnes
mellem hjem og distriksskole/afdeling (se pkt. h nedenfor).
Link: Byrådets vedtagelse i 2007 af regler vedr. frit skolevalg.
d. indskrivning/optagelse af elever
Lolland Kommune har administrativt fastsat følgende procedure for
indskrivning i folkeskolen:
- Indskrivningen foregår elektronisk.
- Alle børn der fylder 6 år i det følgende år
- Børn der fylder 5 år i inden 30/9 der følgende år kan optages, hvis det
vurderes at barnet er parat til at starte i skole
- Hvis skolestart ønsket udsat, skal dette ansøges inden 1. december.
13
Regler for skolestart mv. følger folkeskolelovens kapitel 5
Link: Lolland Kommunes hjemmeside – vælg \skoleinfo og derefter \indskrivning
e) normeringsplanen
Normeringsplanen i Lolland Kommune er den elevtalsafhængige
ressourcemodel, der bestemmer den enkelte skoles økonomiske ramme.
Se bilag 3
f) læseplaner
Skolerne i Lolland Kommune følger Undervisningsministeriet vejledende
læseplaner. Læseplanerne skiftede i 2009 navn til ”Fælles mål”, idet indholdet
af læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og
slutmål blev samlet i ét dokument. Fælles mål er opdelt i faghæfter til de
enkelte fag og klassetrin.
Link: Undervisningsministeriets hjemmeside - Fælles mål
g) ferieplanen
Der fastsættes fælles ferieplan for skolerne i Lolland Kommune.
Link: Lolland Kommunes hjemmeside – vælg \skoleinfo og derefter \ferieplan
g) befordring
Folkeskolelovens § 26 følges dvs.: Der skal være mindst 2,5 km på 0. - 3.
klassetrin, 6,0 km på 4. – 6. klassetrin, 7,0 km på 7. – 9. klassetrin. 9 km på 10.
klassetrin. Afstanden gælder mellem hjem og underisningssted i skolen.
Ved frit skolevalg: se pkt c ovenfor.
Vejmyndighed og Politi har i 2007 foretaget vurdering af skolevejene i Lolland
kommune. De vurdere, at der ikke kan udpeges nogle veje som værende
deciderede trafikfarlige.
Efterfølgende er flg. veje erklæret trafikfarlige: (opdateret 20/5 2014)

Fra krydset ved Ullerslev/Græshavevej og frem til Rundkørslen ved Søllested samt
vejstrækningen fra rundkørslen og frem til Vestre Landevej

Langøvej.

Krydset Nystedvej/Højbygaardvej i Holeby

Krydsene Maribovej/Frisenlundvej og Maribovej/Vesterborgvej samt Maribovej på
strækninger uden cykelsti eller hastighedsbegrænsning

Nakskov Landevej fra Vester Tirsted og Vestre Allé frem til krydset ved Havnevej ved
Rødbyhavn (vej 275) (alle klassetrin)

Havnevej, hvor cykelstien ophører ved Rødby, og Kirkeallé frem til Søndre Skoles
Rødbyafdeling (alle klassetrin)

Skørringevej er trafikfarlig for 0.-6. klassetrin.

Rødbyvej fra Nørreskovvej til cykelstis begyndelse ved Hillested er trafikfarlig for 0.-6.
klassetrin. (pr. 11/12 2012)
Link til bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen: befordring
i)
Lolland Kommunes regler for hjemmeundervisning fremgår af nedenstående
link der henviser til beslutning i byrådet d. 9/10 2008.
Skolesektorchefen har kompetencen i beslutninger vedr. hjemmeundervisning.
Der føres tilsyn med hjemmeunderviste elever hver 3. måned og der aflægges
prøve i relevante fag på alle alderstrin.
Syge elever kan undervises i hjemmet 4 timer/uge.
14
Link: Hjemmeundervisning
j)
Fraværsstrategi:NYT
Strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune
Link: Lolland Kommunes hjemmeside – vælg \skoleinfo og derefter \forebyggelse af fravær
k)
Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelse:
Byrådet ønsker ikke at udpege medlemmer til skolebestyrelser
15
Bilag 7 Lolland Kommunes regler om valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser i folkeskolen. 11/3 2014 [til top]
Nedenstående regler er udarbejdet på grundlag af folkeskolelovens af § 43 og BEK nr 28 af
14/01/2014 om valg af forældrerepræsentanter.
1) For hver skole nedsættes en valgbestyrelse med 3 medlemmer: Et medlem udpeget af byrådet,
en forældrerepræsentant (formand for den afgående skolebestyrelse) samt skolelederen.
Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af valget.
2) Valgtidspunkt: Skolebestyrelsesvalg finder sted i maj/juni måned efter nyvalg til byrådet. Forud
for valget gennemføres valgmøde på hver skole, efterfulgt af 10 dage til kandidatopstilling.
Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolederen.
3) Afstemning: Afstemning foregår elektronisk ved hjælp af ”KMD: Skole valg”. Hver
stemmeberettiget får tilsendt en adgangskode til elektronisk afstemning på ”KMD: Skole valg”.
Link på skolens hjemmeside åbner ”KMD: Skole valg”.
4) Mulighed for fredsvalg: Hvis de opstillede kandidater, senest 14 dage efter valgmødet, er enige
om opstillingsrækkefølge, afholdes ikke valg.
5) Valgbestyrelsen opgør valget og offentliggør resultatet på skolens hjemmeside.
6) Klager over valget rettes til valgbestyrelsen. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved
valget afgøres af kommunalbestyrelsen.
7) Skolebestyrelsens tiltræder 1. august efter nyvalg og konstituerer sig på første møde.
8) Suppleringsvalg gennemføres, efter ”Lolland Kommunes regler om valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen”, hvis der ikke er flere suppleanter på
listen, der kan indkaldes. Hvis der er behov for suppleant som repræsentant for en bestemt
afdeling, afholdes kun suppleringsvalg, hvis alle suppleanter er brugt.
9) Valgbarhed fremgår af Bekendtgørelse nr 28 om valg af forældrerepræsentanter:
§ 5. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets
tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt
de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.
Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er
endeligt fastlagt inden valget.
Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og
valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.
Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole
for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale
undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.
§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis
de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt
undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne
har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt
senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i
valget.
16
2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn,
der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden
giver sin tilslutning.
3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over
barnet samtykker heri.
4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor
sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor
sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at
forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til
nogen anden i medfør af nr. 2.
Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter
stk. 1.
§ 7. Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevne institution, jf.
folkeskolelovens § 24 a, en ungdomsskole som har fælles ledelse med folkeskolen, jf.
folkeskolelovens § 24 b eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
10) Bestyrelsens sammensætning og repræsentation fra den enkelte skoleafdeling:
1. 7 forældrerepræsentanter vælges for 4 år af og blandt de valgberettigede forældre, dog
således, at hver skoleafdeling har mindst ét medlem og en evt. specialklasserække er
repræsenteret ved mindst ét medlem.
2. Der afholdes valgmøde på hver skole i marts/april efter kommunalvalg, hvorefter
kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolelederen senest 10 dage efter valgmødet.
3. Hvis kandidaterne senest 14 dage efter valgmødet er enige om opstillingsrækkefølge
afholdes fredsvalg.
4. Digitalt valg til skolebestyrelse finder sted de første 2 uger af juni måned.
5. Forældrerepræsentanterne er valgt i forhold til antal stemmer – ved fredsvalg ifølge
opstillingsrækkefølge – dog således, at hver skoleafdeling har mindst et medlem og evt.
specialklasse er repræsenteret. Ikke valgte bliver suppleanter efter stemmeantal – eller
opstillingsrækkefølge ved fredsvalg.
6. Ny bestyrelse tiltræder pr. 1. august.
7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, erstattes vedkommende af den næste
på suppleantlisten, dog således at skoleafdelingen er repræsenteret. Hvis der ikke er flere
suppleanter fra den afdeling, hvor et medlem udtræder, kommer den næste suppleant til at
repræsentere den pågældende afdeling.
8. Formanden for Børne- og Skoleudvalget afgør evt. tvivlsspørgsmål og godkender
suppleanters indtræden i bestyrelsen. Formanden har mulighed for at indbringe spørgsmål
for Børne- og Skoleudvalget.
11) En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har
meddelt skolesektorchefen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en
bekræftelse på sin udtræden fra formanden for børne- og skoleudvalget.
12) Reglerne om Lolland Kommunes regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i
folkeskolen træder i kraft efter byrådets godkendelse 27. marts 2014.
17