Uddannelsesplan - Vejgaard Østre Skole

Comments

Transcription

Uddannelsesplan - Vejgaard Østre Skole
Forslag
til vedtægtsændring indsendt af bestyrelsen
Bestyrelsen har fornylig modtaget nedenstående mail fra Randers Kommunes jurist:
Til Foreningen NYT LlV, Att.'Asger Brandstrup, formand
Byrådet har den 27. oktober 2OL4 vedtaget, at byrådet fremover som udgangspunkt kun godkender
vedtægtsbestemmelser for bestyrelser m.v. således at byrådet har valgfrihed til at vælge mellem
byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer.
Beslutningen er truffet med den begrundelse, at en sådan politik for repræsentation øger
valggruppens handlemuligheder og mindsker risikoen for, at enkelte byrådsmedlemmer pålægges
en ekstraordinær stor arbejdsbyrde.
Det betyder, at §6 i vedtæ$erne for NYT LIV ikke kan godkendes. Foreningen kan ikke specificere
fra hvilket udvalg de ønsker bestyrelsesmedlemmer, og der bør i stedet anvendes en åben
formulering, hvor der er valgfrihed, således den er i overensstemmelse med politikken for
repræsentation. Formuleringen kunne være "Et bestyrelsesmedlem udpeges af Randers Kommunes
byråd".
Såfremt
I
stadig ønsker
et
medlem udpeget af byrådet, b6r
I
indsende nye vedtægter til
godkendelse.
Med venlig Hilsen
Caspar Halbye
Jurist
På baggrund af mailen ser vi os nødsaget
til at ændre §6, stk. 1. i vores vedtægter.
Nuværende ordlyd
§6stk.1
Bestyrelsen består af fem medlemmer. Fire medlemmer er val4 for to-årige perioder
på skift. Desuden opfordres Randers Kommunes Socialudvalg til at udpege et medlem
til bestyrelsen.
Forslag til fremtidig ordlyd
§6stk.1
Bestyrelsen består af fem medlemmer, Fem medlemmer er val$ for to-årige perioder
på skift. Desuden opfordres Randers Kommunes byråd'til at udpege et 5. medlem af
bestyrelsen.

Similar documents