Indstilling Udbud af Valdemarsgade 18, Aarhus C

Comments

Transcription

Indstilling Udbud af Valdemarsgade 18, Aarhus C
Indstilling
Til
Aarhus Byråd via Magistraten
Fra
Teknik og Miljø
Dato
21. maj 2015
Udbud af Valdemarsgade 18, Aarhus C
Den kommunale ejendom Valdemarsgade 18, Aarhus C,
foreslås solgt til boligformål.
1. Resume
Teknik og Miljø ønsker at sælge ejendommen
Valdemarsgade 18, Aarhus C, som tidligere indgik som en
del af kommunens forsyning af administrationsbygninger,
ved gennemførelse af et offentligt udbud i foråret 2015.
2. Beslutningspunkter
At Teknik og Miljø bemyndiges til at udbyde
Valdemarsgade 18, Aarhus C på de beskrevne vilkår.
3. Baggrund
Teknik og Miljø ønsker at udbyde ejendommen beliggende
Valdemarsgade 18, Aarhus C (matr.nr. 1294n, 1294u og
1294t, Marselisborg, Århus Grunde) til salg ved offentligt
udbud i foråret 2015.
Ejendommens grundareal udgør ca. 8.400 m2.
Ejendommen indgik tidligere som en del af kommunens
forsyning af administrationsbygninger, men står nu delvis
tom. I august 2015 flytter de nuværende brugere til
Rådhuset, hvorefter ejendommen vil være helt fraflyttet.
Ejendommen vil blive udbudt til boligformål.
Udbud af Valdemarsgade 18, Aarhus
side 1 af 4
På arealet er det tidligere kasernehospital fra 1880
beliggende samt en række senere opførte tilbygninger.
Bygningen, som tidligere har huset kasernehospitalet, er
bevaringsværdig (kategori 3) og skal derfor istandsættes
med respekt herfor. Det er vurderet, at bygningen kan
omdannes til tidssvarende og rummelige boliger samtidig
med, at den historiske værdi bevares.
De øvrige bygninger på ejendommen er opført i hhv.
1940, 1958 og 1973 og kan alle nedrives af en kommende
køber.
4. Den forventede effekt
Salg af ejendommen vil bidrage til, at der sikres et
varieret udbud af attraktive boliger i Aarhus Midtby til
honorering af de kommende års befolkningstilvækst.
5. De planlagte ydelser
Det foreslås, at en del af ejendommen, det tidligere
kasernehospital, sælges til almene boliger. Ejendommen
udgør ca. 1.920 etm. og kan rumme ca. 20 familieboliger.
Salg af denne del af ejendommen vil ske ved særskilt
indstilling til byrådet herom.
Den resterende del af ejendommen vil blive udbudt til salg
i foråret 2015 i overensstemmelse med § 68 i
lovbekendtgørelse nr. 971 af 27. juli 2013 om
kommunernes styrelse, og bekendtgørelse nr. 799 af 24.
juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens
henholdsvis regionens faste ejendomme.
Ved udbuddet forudsættes det, at tilbud skal holde sig
indenfor gældende plangrundlag i forhold til
bebyggelsesprocent. Herved kan der etableres ca. 810.000 etagemeter nybyggeri.
Ejendommen vil blive udbudt til en mindstepris svarende
til markedsprisen, som er vurderet af en ekstern
ejendomsmægler.
Tildelingskriterierne vil være en kombination af højeste
pris samt kvaliteten i tilbudsgivers projekt, herunder
Udbud af Valdemarsgade 18,
Aarhus
side 2 af 4
projektets arkitektoniske kvaliteter og variation. Tilbud
skal indeholde forslag til, hvordan byggeri på grunden
mest hensigtsmæssigt kan placeres i forhold til grundens
terrænforhold og omkringliggende bebyggelse. Endvidere
vil der blive lagt vægt på, at der sikres boliger i varierende
størrelser.
Ejendommen vil blive udbudt på det vilkår, at køber skal
udarbejde en lokalplan for ejendommen, som giver
mulighed for opførelse af købers projekt.
Køber skal forestå al byggemodning af arealet og etablere
parkeringspladser i henhold til gældende norm.
Ejendommen vil blive udbudt på vilkår, at købsaftale skal
forelægges byrådet til godkendelse.
Ejendommen vil blive overtaget, når der er vedtaget en
lokalplan, som giver mulighed for købers projekt.
Købesummen forfalder til betaling på dette tidspunkt.
6. Organisering af indsatsen
Teknik og Miljø vil – såfremt byrådet tiltræder denne
indstilling – gennemføre offentligt udbud af ejendommen i
foråret 2015.
7. Konsekvenser for ressourcer
Valdemarsgade 18 er forudsat solgt som del af
finansieringsgrundlaget for tidligere gennemførte projekter
for opførelse af administrationsbygninger.
Tilbygningerne på Valdemarsgade 18 har fungeret som
kommunal administrationsbygning uden lejebetaling, idet
de gennem flere år var forudsat solgt.
Det tidligere kasernehospital har huset et misbrugscenter
under Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Centrets flytning blev godkendt af byrådet den 26. oktober
2011. Det fremgår af denne indstilling, at en del af
finansieringen blev tilvejebragt via indtægten ved et salg
af Valdemarsgade 18.
Udbud af Valdemarsgade 18,
Aarhus
side 3 af 4
Salgsprovenuet ved salg af Valdemarsgade 18 med
fradrag for salgsomkostninger og korrigeret for
Magistraten for Teknik og Miljøs lejetab vil derfor tilgå
reservekontoen ”Provenu ved salg af
administrationsbygninger”.
Der vil i forbindelse med særskilt fremsendelse af
indstilling ved salg blive redegjort for den samlede
økonomi.
Kristian Würtz
/
Erik Jespersen
Bilag
Bilag 1:
Kort over ejendommen.
Tidligere beslutninger
Ingen
Sagsnummer: 14/019368-2
Lix: 40
Byudvikling og Mobilitet
Sagsbehandler: Camilla Gade Birkeholm/
Tlf.: 89 40 23 60
Hans Peder Larsen
E-post: [email protected]
Tlf.: 41 85 59 69
E-post: [email protected]
Udbud af Valdemarsgade 18,
Aarhus
side 4 af 4

Similar documents