Praktisk afgrænsning ved træer

Comments

Transcription

Praktisk afgrænsning ved træer
Udvidelse af vindmøllepark ved Nejst
Brønderslev Kommune har modtaget en anmeldelse om udvidelse af eksisterende vindmøllepark ved Nejst
beliggende mellem Brønderslev og Tylstrup. Jysk Vindenergi ansøger i samarbejde med lodsejerne i området om opstilling af yderligere tre vindmøller på en parallel sydøst-nordvest gående række ca. 430 meter
nord for eksisterende 4 møller. Vindmøllerne er af samme type som de eksisterende og vil have en totalhøjde på 140 meter og vil hver have en effekt på ca. 3,3 MW.
Projektområdet ligger ca. 2,7 km syd for Brønderslev Syd og ca. 3 km sydvest for Ø. Brønderslev. Området er afgrænset af Hirtshalsmotorvejen mod vest og af Ålborgvej mod øst.
De viste visualiseringer er vejledende og viser et eksempel på hvordan området kan udnyttes til vindenergiformål. Hvis der arbejdes videre med projektet vil mølletype, den nøjagtige placering, højde mv. blive
endelig fastlagt og der vil udarbejdes visualiseringer og beregninger på det konkrete projekt.
Som på det eksisterende Nejst projekt har Jysk Vindenergi, i samarbejde med de nærmeste naboer på
bl.a. Nejstvej, Skovengvej og Kraghedevej, lavet særlige naboordninger til det fremtidige projekt. Der vil
desuden monteres skyggestop, så naboerne ikke udsættes for eventuelle skyggekast fra vindmøllerne.
Økonomiudvalget besluttede i januar 2014 at afholde en fordebat om projektet, inden der tages stilling til,
om der skal udarbejdes plangrundlag, VVM-redegørelse og miljøvurdering for projektet.
Der skal udarbejdes nyt plangrundlag
Hvis vindmøllerne skal opstilles, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag. Den overordnede planproces er
vist i diagrammet nedest på siden. Inddragelse af borgerne er et vigtigt element i en planproces og der vil
derfor undervejs være mulighed for at deltage i planlægningen ved at indsende idéer, forslag eller indsigelser eller deltage i debatten på borgermøder. Derudover skal der udarbejdes forskellige plandokumenter
som beslutningsgrundlag for Byrådet:
Kommuneplantillæg
Området er ikke udpeget til vindmølleformål i kommuneplanens retningslinier. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor området udpeges til vindmølleformål og der fastsættes overordnede
retningslinier for projektet.
Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der indkaldes idéer og forslag. Alle, der har idéer og forslag
til indholdet af kommuneplantillægget opfordres til at indsende dem til Brønderslev Kommune.
Værditabsordningen
Køberetsordningen
VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) stiller krav om,
at vindmølleopstilleren skal udbyde mindst 20% af et vindmølleprojekt i ejerandele til personer,
der har fast bopæl i en afstand af
4,5 km fra vindmøllerne. Disse
andele sælges til vindmølleopstillers kostpris. Såfremt alle andele ikke afhændes til personer i en
radius af 4,5 km fra vindmøllerne kan andelene købes af alle, der
har fast bopæl i kommunen.
Vindmølleopstilleren skal annoncere om muligheden for at købe
ejerandele i lokalaviser og skal
fremlægge udbudsmateriale, der
beskriver projektet inden møllerne nettilsluttes.
VE-loven giver mulighed for at få
kompensation af værditab på beboelsesejendomme som følge af
opsætning af vindmøller.
Ifølge VE-loven skal ansøger og
Energinet.dk afholde et offentligt
møde, hvor der informeres om
værditabsordningen. På mødet
skal ansøger redegøre for vindmøllernes konsekvenser for de
omliggende ejendomme og mulighederne for at søge om værditabserstatning.
Ifølge lovgivningen skal mødet
afholdes senest fire uger før høringsfasen for VVM-redegørelse
og lokalplan udløber.
Den grønne ordning
Hver gang der opstilles vindmøller
i kommunen, opspares der et beløb svarende til 88.000 kr pr. MW.
Pengene samles i en pulje, der
kaldes ”grøn ordning”. Et projekt
på 9,9 MW medfører 871.200 kr i
den grønne ordning.
Pengene kan bruges til finansiering af en lang række projekter,
der har til formål at styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle
og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på
at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i
kommunen.
Byrådet har vedtaget, at mindst
25 % af midlerne i den grønne
ordning skal bruges i det lokalområde, hvor vindmøllerne opstilles.
Hvis du er interesseret i at vide mere om ordningerne, kan du læse mere på hjemmesiden www.energinet.dk.
Oversigtskortet viser ca. placering af tre nye møller nord
for de eksisterende møller
ved Nejst. De nye møller
er vist med turkis signatur.
Ø. Brønderslev
H
I løbet af debatfasen opfordres alle til at komme med forslag og idéer til miljøforhold, der skal undersøges og belyses i VVM’en.
Ålborgvej
ts
ha
ls
m
ot
or
ve
nabogener i form af støj og skygge,
vurderinger af den landskabelige påvirkning gennem visualiseringer,
vurdering af naturpåvirkninger,
beskrivelse af hvor meget CO2 udledning, der fortrænges ved projektet.
ir
-
je
n
VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og miljøvurdering
Da møllerne er over 80 m høje skal der udarbejdes en VVM-redegørelse for det konkrete projekt. VVM’en
skal beskrive og vurdere vindmøllernes miljømæssige påvirkning. En VVM for vindmølleprojekter beskriver typisk emner som f.eks.:
3 ordninger for naboer til vindmøller
Udover udarbejdelse af VVM skal der ifølge miljøvurderingsloven udarbejdes en miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg. Da miljøvurdering og VVM dækker mange af de samme undersøgelser udarbejdes de som ét samlet dokument.
Lokalplan
Opstilling af vindmøllerne kræver også, at der udarbejdes en lokalplan, der fastsætter detaljerede bestemmelser for hvor møllerne må placeres, hvor høje de må være, deres udseende, vejadgang til vindmøllerne osv.
Når der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, VVM og miljøvurdering skal de godkendes
af Byrådet inden de udsendes i 8 ugers offentlig høring. I den offentlige høring har alle mulighed for at
komme med indsigelser, idéer og forslag. Når den offentlige høring udløber, behandler Byrådet alle de indlæg kommunen har modtaget og tager stilling til, om planerne skal vedtages endeligt.
Debatfase
Politisk
behandling
Politisk behandling
Udarbejdelse
af kommuneskal
der
arbejdes
medVVM og
- skal der arbejdes videre
plantillæg,videre
lokalplan,
planlægning
for
projektet?
med planlægningen?
miljøvurdering
Byrådet beslutter
Udarbejdelse
af kommuneom planforslag
kan
plantllæg,
VVM-redegørelse,
godkendes
miljøvurdering
og lokalplan
Nejst
Byrådet
Eventueltog
VVM-tilladelse og byggetilEventuelt lokalplan
og behandler indsigelser
Offentlig høring
VVM tilladelse til opstilladelse til opstilling
VVM-redegørelsebeslutter
for vind-om planerne skal vedi 8 uger
ling af vindmøllerne
af vindmøllerne
møller i Manna Kær. tages endeligt
Deltag i debatten!
Skal dine synspunkter indgå i behandling af sagen?
BRØNDERSLEV
KOMMUNE
Har du forslag, idéer eller synspunkter til forhold, du mener bør indgå i miljøvurdering af vindmølleprojektet?
Hvis du har forslag, idéer og synspunkter til det fremlagte projekt, skal de sendes til:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
eller pr. e-mail til: [email protected]
Forslag og bemærkninger skal være modtaget senest den 7. marts 2014 kl. 14.
Borgermøde
Du kan også deltage i debatten og få mere information om projektet på borgermødet:
Onsdag den 12. februar 2014 kl. 19.00 på Kraghedevej 7, 9382 Tylstrup
Visualisering set mod sydøst fra V. Starengvej
På mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål om vindmølleprojektet til ansøger og Brønderslev
Kommune.
Udvidelse af vindmøllepark ved Nejst
- Hvad mener du?
Debatperiode:
Fra den 10. februar 2014
Til den 7. marts 2014
Borgermøde onsdag den 12. februar kl. 19.00
Visualisering set mod nord fra Skovengvej
Har du spørgsmål?
Kontakt planlægger Louise Rom Weikert
E-mail [email protected]
Tlf.nr. 9945 4632.
Visualisering set mod nordvest fra Ålborgvej

Similar documents