17. februar 2015 Mødested

Comments

Transcription

17. februar 2015 Mødested
ÅBEN DAGSORDEN
ØKONOMIUDVALG
Mødedato:
17. februar 2015
Mødested:
Gl. rådhus, byrådssalen
Mødetidspunkt:
12:30
Mødet hævet:
Deltagere:
Fraværende:
Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl
Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Niels Ole D.
Nielsen, Anders Bøge, Ditte Staun, Jan D. Andersen
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
INDHOLDSFORTEGNELSE
Sag nr.: Emne
1.
Budget- og regnskabsprocedure 2015 ............................................................. 2
2.
Gældspelje 2015.............................................................................................. 5
3.
En ny begyndelse i Teknisk Forvaltning | organisationstilpasning. .................. 7
4.
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - Skive, motorløb i Skive
Lufthavn .......................................................................................................... 9
5.
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Digital Turistservice .................................... 10
6.
Ansøgning til Vækstpuljen - Undersøgelse af turisme- og
oplevelsespotentialet i Jenle ......................................................................... 12
7.
Udmøntning af midler til erhvervssatsning .................................................... 14
8.
Ophør af specialtilbud på Oddense Skole ....................................................... 16
9.
Ådalskolen - Fremtidig organisering .............................................................. 17
10.
Navneændring daginstitutionen "Daycare Nord - Resen/Rosenbakken" ....... 19
11.
Anlægsbevilling - velfærdsteknologi i Socialafdelingen ................................. 20
12.
Sundhedspolitik 2015-2018........................................................................... 23
13.
Skive Rideklub etape 1 - anlægsregnskab ..................................................... 24
14.
Sparnord Arena - anlægsbevilling til udbedring af problemer med
tagkonstruktion og isolering af hallen. .......................................................... 25
15.
Anlægsregnskab, Indsatspuljen, usunde boliger - 2009 pulje ....................... 27
16.
Å-planen - Arrangement - Anlægsbevilling .................................................... 29
17.
Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune 2015-2024 ............................... 31
18.
Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup,
Strandet, Borup pumpelag ............................................................................. 33
19.
Ændring af takstblad for affaldsgebyrer ........................................................ 36
20.
Skive Vand A/S - Kommunegaranti ............................................................... 38
21.
Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til etablering
af flisfyret fjernvarmecentral ........................................................................ 40
22.
Studietur 2015 til Milano - Teknik- og Miljøudvalget ..................................... 43
23.
Tilllæg til reglerne for erstatning af dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse ..................................................... 44
24.
Pantebreve ved handicapindretning af boliger - rykning for nyt lån med
provenu til ejer. ............................................................................................. 45
Samlet bilagsliste ......................................................................................................... 1
SIDE 1
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
1.
BUDGET- OG REGNSKABSPROCEDURE 2015
Sagsnr. 779-2015-2611
Dok.nr. 779-2015-15553
Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Direktionen indstiller det foreliggende oplæg til Budget- og Regnskabsprocedure for 2015
med følgende bemærkninger.
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der forudsat en reduktion på 10, 20 og
30 mio. kr. i årene 2016-18 ved ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune.
Det foreslås, at der i 2016 foretages en reduktion på 0,53% på de enkelte fagudvalg svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen afklares som udgangspunkt i udvalgsmøderne
marts 2015 og udmøntes snarest derefter.
Der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1%. I forbindelse med budgetvedtagelsen
for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på
1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018, hvorfor der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen.
I det omfang nye aktiviteter i budget 2016 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for
fagudvalgets område kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag".
Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2016 fremsende nye anlægsforslag. De
nye anlægsforslag vurderes i forhold til de allerede indarbejdede rådighedsbeløb i overslagsårene.
Der udvælges 3-4 budgetanalyser af følgende områder:
Analyser af enkelte serviceområder, hvor udvælgelse kan ske på de store velfærdsområder:

Udsatte børn og unge

Dagpasning

Folkeskolen

Tilskud til idrætshaller

Socialområdet

Ældreområdet, herunder sygepleje

Sygedagpenge
Analyser af tværgående karakter:

Ejendomsområdet

Indkøbsaftaler

Befordring både i forhold til serviceområderne og medarbejdere – flådeejeranalyse

Erhvervs- og bosætningsinitiativer, herunder billigere byggegrunde, betaling af regninger til tiden og sagsbehandlingstider

Kontantfri kasse
Budgetanalyserne indgår i udvalgenes prioritering ved budgetlægningen for 2016.
Behandlingen af sagen om overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 fremrykkes 1
måned i forhold til tidligere år, således at den igen forelægges 1 måned forud for aflæggelsen af årsregnskabet.
Byrådets budgetseminar afholdes mandag d. 31. august 2015 med forudgående temamøde for byrådet om budgetstatus d. 25. august 2015. Forhandlingsgruppen sammensættes
med 2 repræsentanter fra V og S samt 1 repræsentant fra O, B, F og Ø.
SAGSFREMSTILLING
SIDE 2
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelse af og tilsyn med regnskab, halvårsregnskab, budgetopfølgning og budget.
På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens ”Principper for økonomistyring” en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyringen.
Stabene har således udarbejdet forslag til budget- og regnskabsprocedure i 2015. Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2014, budgetopfølgningen og halvårsregnskab for 2015 og budgetlægningen for 2016.
Regnskab 2014.
Opgørelsen af overførslerne af drift og anlæg fra 2014 til 2015 forelægges byrådet i mødet d. 24. marts 2015, hvilket er en måned tidligere end hidtil. Der foretages i økonomigruppen og ledelsessystemet forud for udvalgenes behandling en gennemgang af overførslerne med henblik på at vurdere, om der er overførsler for såvel drift som anlæg, der
kan tilføres kassen.
Regnskab 2014 tillige med årsberetningen indeholdende regnskabets hovedtal forelægges
for byrådet i mødet d. 28. april 2015.
Budgetopfølgning og halvårsregnskab 2015.
Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juni og
september 2015. Halvårsregnskabet for 2015 udarbejdes samtidig med forventet regnskab pr. 30.06.15. Tidspunkterne er bl.a. tilrettelagt med henblik på koordination med
budgetlægningen for 2016.
Budget 2016.
Budgetforløbet er uændret i forhold til budgetlægningen for 2015.
Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016.
Måned
Aktivitet
Februar
Fastlæggelse af budgetproceduren, 17. februar
Marts
Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg
Fagudvalgenes udmøntning af ½%’s bedre ressourceudnyttelse
Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
Drøftelse af økonomisk politik, 24. marts
April
Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 21. april
Maj
Status for Budget 2016, 19, maj
Juni
KL’ s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2016, medio
juni
Status for Budget 2016, 16. juni
Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August
Status budget 2016 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august
Udvalgenes prioritering af drift og anlæg
Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august
Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED,
25. august
Budgetseminar, 31. august
September
1. behandling af budget 2016, 15. september
Oktober
2. behandling af budget 2016, 6. oktober
Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR’er 7. oktober
Af budgetvedtagelsen for 2015 fremgår det: ”Fra 2016 sættes der i stigende grad fokus
på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus
på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af ½%
SIDE 3
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært
ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de
henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder. Alternativt kan man i forbindelse med udarbejdelse af beredskabskatalog fremsende 1½% fra
udvalgene, hvor den ½% er obligatorisk bidrag fra udvalget. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af beredskabskatalogerne på p.t. 1% årligt til budgetprioriteringen
skal udmøntningen ligeledes primært ske ved selektive besparelser. Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter
drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase.”
Det betyder, at der er 3 muligheder for at udmønte ½% bedre ressourceudnyttelse i fagudvalgene:
1. Generelle reduktioner som følge af produktivitetsfremmende initiativer i udvalgsmøderne i marts 2015.
2. Konkrete reduktioner, der udmøntes i udvalgsmøderne i marts 2015.
3. Udarbejdelse af reduktioner på ½% samtidig med udarbejdelsen af beredskabskataloget i alt 1½%, hvor den ½% er obligatorisk for udvalget.
Jf. budgetvedtagelsen for 2015 udarbejdes budgetanalyser. Analyserne forventes udover
en opgørelse af status at indeholde forslag til initiativer på de respektive områder. Der vil
være mulighed for delvis finansiering af ekstern medvirken fra direktionens pulje til projekter, effektivisering mv. på 405.000 kr.
Økonomiudvalget fastlægger budgetramme i møde i april 2015.
Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2016 i det vedtagne budget for 2016 fremskrevet til pris- og lønniveau 2016 med tekniske korrektioner som følge
af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster.
Den løbende budgetstatus forelægges økonomiudvalget i maj, juni og august på tidspunkter hvor udgiftsniveauet for fagudvalgene gøres op samt når der forventes at foreligge
udmeldinger om indtægtsniveauet.
Initiativer der er vedtaget i forbindelse med budget 2015 er implementeret eller under
implementering. Det drejer sig bl.a. om gennemførelse af konkrete besparelser fra 2016,
rammebesparelse på administrationen, besparelser på kommunale lejemål, oprustning på
erhvervsområdet, implementering af bosætningsstrategi og fjernelse af byggesagsgebyret.
Hoved MED orienteres om budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 4. marts 2015.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
BILAG
779-2015-1736
779-2015-37286
Budget- og Regnskabsprocedure, 2015 Ny
Budgetseminar 2015, program
SIDE 4
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
2.
GÆLDSPELJE 2015
Sagsnr. 779-2014-49
Dok.nr. 779-2015-11231
Sagsbeh. Charlotte Møller Petersen
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Stabene indstiller

At fem variabelt forrentede lån konverteres til ét fastforrentet lån til en indikativ
rente på 0,78%. Konverteringen foretages via en simpel DKK renteswap.
SAGSFREMSTILLING
Skive Kommune har den 26. november 2014 afholdt det halvårlige rådgivningsmøde med
KommuneKredit. KommuneKredit anbefalede Skive Kommune at foretage en lånekonvertering af 5 lån med en samlede gæld på 123 mio. kr.
Vicekommunaldirektøren er bemyndiget til at gennemføre en lånekonvertering, men
grundet lånekonverteringens størrelse, drøftes KommuneKredits anbefaling i økonomiudvalget.
Ultimo 2014 er kommunens låneportefølje på 524,5 mio. kr. eksklusiv finansiering af ældreboliger. 71 % af låneporteføljen er fast forrentede lån, mens 29 % er variabelt forrentede lån. Denne fordeling betyder, at den aktuelle låneportefølje er inden for de rammer,
der er fastsat i ”Skive kommunes formue og gældspleje”.
Fast
Variabel
Hovedtotal
DKK kr 368.339.043
kr 153.292.281
kr 521.631.324
EUR kr
2.877.997 kr
kr
2.877.997
Total kr 371.217.040
kr 153.292.281
kr 524.509.322
DKK
EUR
Total
Fast
70,2%
0,5%
70,8%
Variabel
29,2%
0,0%
29,2%
Hovedtotal
99,5%
0,5%
100,0%
Forslag til låneomlægning
Et element i rådgivningsaftalen med KommuneKredit er, at de løbende vurderer mulighederne for at optimere låneporteføljen. Med udgangspunkt i de nuværende historisk lave
faste renter, er det KommuneKredits anbefaling, at Skive kommune eksponerer sig yderligere til fast rente. KommuneKredit foreslår, at Skive kommune konverterer fem variabelt forrentede lån til ét fast forrentet lån med basis rente. Lånene har pr. ultimo 2014 en
samlet restgæld på 123,3 mio. kr.
Gennemføres den af KommuneKredit anbefalede konvertering, vil den fastforrentede andel af låneporteføljen herefter udgøre 94 %. Dette vil kunne ske til en indikativ fast rente
på 0,78 % over 20 år.
Konverteringen vedrører de nedenfor viste lån.
Lån nr.
Udløb
201137689
31. oktober 2022
201238701
30. april 2037
201239248
17. marts 2031
201239468 2. november 2037
201341318 13. december 2038
Samlet:
Nominel gæld
kr
kr
kr
kr
kr
kr
8.430.839
6.023.542
48.277.333
43.144.423
17.473.249
123.349.387
Variabel
rente p.t.
0,41%
0,29%
0,24%
0,28%
0,25%
0,27%
SIDE 5
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Efter konvertering til ét fast forrentet lån med basis rente
Fast rente
Lån nr.
Udløb
Nominel gæld
indikation
Nyt lån
3. maj 2034
kr 123.349.387
0,78%
Førende eksperter på det finansielle markedet, herunder Danske Bank, Nordea og KommuneKredit, forudsiger at de variable renter vil være stigende fra midten af 2015.
KommuneKredit anbefaler derfor, at en eventuel konvertering sker inden udgangen af 1.
halvår 2015.
Lån med basisrente (simpel renteswap)
Lån med basisrente er en lånetype KommuneKredit tilbyder. Basisrenten bliver fastsat af
KommuneKredit efter aftale med Kommunen i forbindelse med lånets etablering. Lån med
basisrente, er lån som omlægges via simpel renteswap. Ved brug af simpel renteswap er
det kun Skive kommune, der kan indfri swappen.
Resultatet af at benytte simple renteswap er, at Skive Kommune årligt betaler en fast
rente. Denne rente er i dag på 0,78 % og den vil være fast i hele lånets løbetid.
Der har fra Indenrigs- og Økonomiministeriet side løbede været fokus på kommunernes
anvendelse af forskellige swaptyper. Dette fokus afledte, at der i 2012, i forbindelse med
udarbejdelsen af en ny lånebekendtgørelse, blev strammet op på kommunernes mulighed
for at anvende swap. Den nye lånebekendtgørelse tillader kun helt simple renteswap,
hvilket den foreslåede konvertering overholder. Ydermere skal det tilføjes, at Skive Kommune aldrig har anvendt andet end simple renteswap.
KommuneKredit oplyser, at i 75 % af de kommuner, som har en rådgivningsaftale med
KommuneKredit, er kombinationen af et variabelt forrentet lån og en DKK renteswap den
mest anvendte metode til at eksponere sig til fast rente i låneporteføljen. Det er KommuneKredits vurdering, at risikoen ved renteswap er minimal og at kommuner derfor ikke
bør afholde sig fra at anvende swap til sikring af fast rente i kommunens låneportefølje.
JURA (herunder lovgrundlag)
Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 971 af 25.
juli 2013
ØKONOMI
Gennemføres konverteringen, vil kommunens renteudgifter stige med ca. 1,5 mio. kr. årligt, med udgangspunkt i det nuværende variable renteniveau. Det er dog markedets forventning at de variable renter vil stige, og at kommunen ved en konvertering i det nugældende marked er beskyttet mod de økonomiske konsekvenser heraf.
SIDE 6
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
3.
EN NY BEGYNDELSE I TEKNISK FORVALTNING | ORGANISATIONSTILPASNING.
Sagsnr. 779-2014-42645
Dok.nr. 779-2015-22804
Sagsbeh. Thomas Lindberg Ramsay
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Forvaltning indstiller at:
Økonomiudvalget godkender oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning.
SAGSFREMSTILLING
Teknisk Forvaltning har i 2014 iværksat et organisationsudviklingsprojektet kaldet ”En ny
begyndelse i TF”.
I forbindelse med dette projekt, er der arbejdet med et overordnet tema for den kommende virksomhedsplan kaldet ”VÆRDISKABENDE FORVALTNING” - med 3 spor for udviklingen af Teknisk Forvaltning. De er:
1. værdiskabende for borgere & samfund
2. værdiskabende samspil & ressourcebrug
3. værdiskabende arbejdsplads
De 3 spor har været omdrejningspunktet for input og emner til den kommende virksomhedsplan for TF. I processen har chefgruppen ageret styregruppe med et ’Udviklingsforum-TF’ bestående af alle chefer, teamledere og medrepræsentanter fra såvel administrationen i Den Blå Diamant, samt Entreprenørgården.
Alle medarbejdere har været involveret i og med, at de 3 spor har været sendt ud som
”stafetter” der har kørt på tur i alle afdelinger og ca. 1 x om måneden i efteråret 2014, er
der samlet op i ’Udviklingsforum- TF’.
Organiseringen i Teknisk Forvaltning har været et af flere emner i stafetterne. Flere input
har peget på et behov for, at styrket fokus på både den vertikale samt den horisontale
organisering. Projektorganisering og et mere tydeligt ledelsesmæssigt fokus på de tværgående og strategisk vigtige projekter, har bl.a. været påpeget, som udviklingsområder i
Teknisk Forvaltning.
Med dette oplæg tages der således ”hul” på udvikling af organiseringen i Teknisk Forvaltning. Forslaget har været drøftet med chefgruppen i oktober og sendt ud til kommentering/kvalificering hos alle ansatte, med den sidste stafetøvelse i november 2014. MEDudvalget har været involveret i både efteråret 2014 og igen i januar 2015. Teknik- og Miljøudvalget har fået præsenteret de overordnede ideer og tanker med justeringen i december 2014 og februar 2015.
SIDE 7
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Oplægget til organisationstilpasningen går i korte træk ud på, at der skal være en klar og
tydelig basisorganisation bestående af 3 afdelinger fremfor nu 4 afdelinger. Afdelingerne
giver et klart opgaveansvar, herunder økonomi og personaleansvar. Teknisk Forvaltning
har dog et stort behov for, at styrke evnen til, at arbejde både med ”sikker drift” men også udviklingsprojekter, som ofte vil gå på tværs af afdelingerne. Basisorganisationen suppleres derfor med en tværgående projektorganisering.
TF skal som hovedprincip være så dynamisk og fleksibel, at det er den konkrete opgave,
der definere behovet for organisering. Basisorganisationen skal sikre, at der er en stabil
og sikker drift, som stiller ressourcer tilråde for de opgaver og projekter, der prioriteres
både vertikalt og horisontalt i organisationen. En mere klar portefølje af strategisk vigtige
projekter udpeges fremover i eks. den kommende virksomhedsplan, med chefgruppen i
Teknisk Forvaltning som styregruppe. På den måde får chefgruppen både et ansvar for
tværgående og linjemæssige opgaver.
For at styrke den tværgående projektorganisering, arbejdes der med en ny rolle i Teknisk
Forvaltning. Det er en overordnet ’projektchef’ som får ansvaret for, at lede udvalgte projekter – og derudover kunne styrke den generelle projektstyring og organisering. Projektchefen er uden det daglige drift- og personalesansvar, og kan således dedikeres til tværgående udviklingstiltag. I første omgang er rollen tiltænkt den nuværende afdelingschef
for Plan & Byg, med særlig fokus på kommuneplanrevisionen, som et tværgående projekt.
På sigt tages der stilling til ansættelsen af en ny projektchef, herunder den konkrete jobog personprofil på den rette kandidat.
Den foreslåede model bygger på:
1. En afdeling (PLAN & SUPPORT) for fysisk udvikling/planlægning, Energibyen Skive
og forskellige supportfunktioner, herunder BBR og geodata
2. En ren myndighedsafdeling (BYG & MILJØ) med samtænkning af en række af de
store myndighedsfunktioner: Natur, Miljø og Byggesag
3. En drifts- og anlægsafdeling (DRIFT & ANLÆG) bestående af Park og Vej samt
Kommunale ejendomme og Energiservice.
4. en PROJEKTCHEF med reference til Teknisk Direktør. Projektchefen får ansvar for
udvalgte tværgående projekter/opgaver. På sigt indeholder rollen også støtte og
support til fortsat udvikling af projektorganiseringen og de konkrete projekter i
TF. Fokus er således på de tværgående projekter med en vis strategisk tyngde.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
BILAG
779-2015-22807
Oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning 2015..pdf
SIDE 8
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
4.
ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - STRIBEN - SKIVE, MOTORLØB I
SKIVE LUFTHAVN
Sagsnr. 779-2015-2026
Sagsbeh. Trine Højer
Dok.nr. 779-2015-20671
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Direktionen indstiller:
At
Foreningen Striben – Skive bevilges 50.000 kr. fra RENT LIV-puljen i tilskud til markedsføring af motorløb i Skive Lufthavn.
SAGSFREMSTILLING
Foreningen Striben – Skive søger midler fra RENT LIV-puljen til markedsføring af op til 4
motorløb i Skive Lufthavn i 2015.
Foreningens formål har fra starten været, at få flyttet de ulovlige gaderæs, der ofte foregår på offentlige veje på egnen, over i sikre og kontrollerede rammer. De ulovlige løb foregår uden nogen kontrol- eller sikkerhedsforanstaltninger, og er til stor gene og utryghed for naboer.
Ved at arrangere løb i lufthavnen, kan det ske under ordnede forhold, med tilstedeværelse af ordensmagt, samaritter og professionelle redningsfolk. Løbene tiltrækker et publikum der typisk ikke interesserer sig for foreningsliv, og som kan være vanskelige at få
kontakt til, da de netop ikke er formelt organiserede. Foreningen Striben – Skive giver
dem mulighed for organiseret socialt samvær på en sikker og lærerig måde, der ikke er til
fare for bløde trafikanter og til gene for naboer.
Ud over de sikkerhedsmæssige fordele ved at fjerne gaderæs fra offentlige veje, har løbene et ganske betydeligt publikumspotentiale. Til første løb, der blev afholdt 9. august
2014, var der, ifølge arrangørerne, 1700 tilskuere. Ifølge arrangørgruppen, siger erfaringerne fra events i Odense og Esbjerg, at tallet kan nærme sig de 10.000. Løbet kan derfor også blive meget attraktivt for sponsorer, hvilket på sigt kan give foreningen en bæredygtig økonomi.
Arrangørerne oplyser, at der ikke afholdes der regelmæssige billøb på samme måde andre
steder i landet, og det er unikt hvad denne målgruppe tilbydes i Skive.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
Status pr. 6. feb. 2015:
RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, og i hvert af årene
2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget.
Der er endnu ikke disponeret over midler i puljen i 2015.
BILAG
779-2015-11636
Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben - Skive
SIDE 9
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
5.
ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - DIGITAL TURISTSERVICE
Sagsnr. 779-2015-3415
Sagsbeh. Peter E. Steens
Dok.nr. 779-2015-23415
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Direktionen indstiller
At
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter bevilges 120.000 kr. til etablering
af 8-10 info-points i/ved havne samt på udvalgte turiststeder i oplevelsesklyngerne.
SAGSFREMSTILLING
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter søger midler fra RENT LIV-puljen. Der søges til
etablering af 8-10 elektroniske info-skærme med touchscreen, netforbindelse og søgemulighed for relevant information om lokalområdet, der skal gøre hele egnens oplevelsesudbud mere tilgængeligt for gæster udefra og dermed skabe sammenhæng mellem Limfjordslandets mange oplevelser og besøgssteder.
I Skive Kommunes turismepolitik 2015-2018 hedder det, at der i perioden skal arbejdes
på at skabe flere kontaktpunkter med gæster og lokale. Ved at fastholde den personlige
betjening på de væsentligste turiststeder – Fur, Spøttrup Borg, Glyngøre og Skive- og
dertil supplere betjeningen med nye digitale løsninger, kan politikken omsættes til virkelighed og man kan nå ud til mange flere gæster end hidtil.
Midtjysk Turisme konkluderede i 2014 at ”turisterne er krævende forbrugere og er vant til
at få aktuel her-og-nu information og det forventes at der stilles teknologier til rådighed
som kan forsyne dem med præcis det produkt eller den information som der er behov for
i deres konkrete situation”. Den valgte løsning fra Active Window vil kunne opfylde dette
behov, og benyttes med succes flere steder i landet, f.eks. i Vejle, Viborg og Holstebro.
Det forventes, at hver enkelt skærm vil kunne tjene sig selv ind flere gange årligt. Den direkte effekt, vil kunne måles i den øgede omsætning og beskæftigelse for det lokale turisterhverv som skærmene, via systemet Oplevelsesbooking, vil kunne generere.
Den afledte effekt er imidlertid den største. Ved at inspirere og vise gæsten vej til turistvirksomhederne, giver man dem den bedst mulige oplevelse i vores område og dermed
sikres det, at de kommer igen og at de anbefaler området til andre.
Efterfølgende drift varetages af SET indenfor eget budget.
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har i 2011 fået tilsagn om 120.000 kr. i støtte fra
TEKE-udvalget, og det anføres, at det er en del af 2012-budgettet, uden at finansieringen
dog anvises. Efter dialog med både Kultur og Familieforvaltningen og Teknisk Forvaltning,
må det konstateres at bevillingen er bortfaldet med budgetåret 2012.
På det foreliggende grundlag opstilles følgende projektbudget af ansøger:
Udgifter:
Konsulenter
Anlægsarbejder (netforbindelse)
Andre leverandørydelser
Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Rejser og transport
Informationskampagne
Revision
I alt
20.250,- kr.
15.000,- kr.
206.200,- kr.
204.280,- kr.
3.215,- kr.
45.055,- kr.
6.000,- kr.
500.000,- kr.
SIDE 10
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Finansiering:
LAG Skive (Land-LAG) (tilsagn)
LAG Skive (Fiskeri-LAG) (tilsagn)
Skive Kommunes RENT LIV-pulje
Landsbyudvalget (tilsagn)
Fur Sparekasse Fond
Egenfinansiering
I alt
50.000,- kr.
200.000,- kr.
120.000,- kr.
70.000,- kr.
30.000,- kr.
30.000,- kr.
500.000,- kr.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
Status pr. 6. feb. 2015:
RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, og i hvert af årene
2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget.
Der er endnu ikke disponeret over midler i puljen i 2015.
BILAG
779-2015-20681
Ansøgning – RENT LIV-puljen – Digital turistservice 2015
BILAG
779-2015-37699
Digital turistservice 2014.doc
SIDE 11
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
6.
ANSØGNING TIL VÆKSTPULJEN - UNDERSØGELSE AF TURISME- OG OPLEVELSESPOTENTIALET I JENLE
Sagsnr. 779-2015-1303
Sagsbeh. Trine Højer
Dok.nr. 779-2015-21974
ÅBENT
BESLUTNING
ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 2. FEBRUAR 2015
Fraværende:
Godkendt.
FORVENTET SAGSGANG
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Stabene indstiller
At
udvalget godkender at der afsættes 150.000 fra Vækstpuljen til en analyse, der afdækker turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle.
SAGSFREMSTILLING
Der søges 150.000 kr. i Vækstpuljen til at få udarbejdet en analyse af turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle set i et vækstperspektiv (jf. orienteringssag ved Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. dec. 2014).
Undersøgelsen skal se nærmere på, hvordan et øget fokus på Jenles potentiale kan have
betydning for turismen i kommunen. Nærmere bestemt vil undersøgelsen analysere og
beskrive, hvilke målgrupper der kan bringes i spil, og undersøgelsen vil ende ud i en konkret strategi for, hvordan potentialet ved og omkring Jenle kan udnyttes yderligere. Målet
med denne strategi vil være, at der på sigt kan skabes arbejdspladser i turismeerhvervet
med udgangspunkt i Jenle.
Jenle er en del af oplevelsesklyngen Østsalling og hjemsted for digteren og kunstneren
Jeppe Aakjær. Jenle er derfor ikke alene en stor del af Skive Kommunes historie, men også for den danske historie. Sammen med andre vigtige historiske kulturperler herunder
Ørslevkloster, Staarup Hovedgaard og Spøttrup Borg, vil undersøgelsen bidrage til et øget
fokus på egnens stedbundne aktiviteter; dette blandt andet gennem målrettet markedsføring til udvalgte målgrupper, analyseret og beskrevet i undersøgelsen.
Modsat produkter og aktiviteter indenfor mange andre erhverv, der kan flyttes rundt i
landet eller i verden, så er det anderledes med de stedbundne aktiviteter som fx Jenle.
Stedbundne aktiviteter er unikke og kan ikke flyttes, og det er derfor vigtigt, at man får
afdækket, hvilket potentiale der ligger i dem, og hvordan de bedst muligt udnyttes.
Med undersøgelsen af Jenle og dets turisme- og oplevelsespotentiale er det muligt at afdække vinkler på, hvordan udnyttelsen af potentialet sikres. Eftersom Skive Kommune er
samlingssted for mange stedbundne aktiviteter, som har stor betydning for lokalområdernes og Skive Kommunes fortid og fremtid er det vigtigt, at dette potentiale afdækkes.
Turismeerhvervet er en vigtig del af egnens og kommunens eksistens. Turisme er det
tredjestørste eksporterhverv i Danmark (3,6 %) – kun overgået af næringsmidler (8,9 %)
og transport (23,4 %). Turismeomsætningen i Skive Kommune var i 2011 på 482 millioner kroner, svarende til 675 årsværk. For at sikre denne omsætning og antallet af årsværk er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder mod at blive bedre til at tiltrække turister til
egnen og vores stedbundne aktiviteter.
SIDE 12
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Ud fra ovenstående vurderes det, at der med fordel kan afsættes midler til udarbejdelsen
af en undersøgelse om turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle, samt hvordan de stedbundne aktiviteter som Jenle kan udnyttes optimalt og øge omsætningen inden for turismeerhvervet.
Det vurderes ligeledes, at der også er fornuft i at se nærmere på det tværgående potentiale, der er for samspil mellem de øvrige kulturperler; Ørslevkloster, Staarup Hovedgaard
og Spøttrup Borg i kommunen. Undersøgelsen vil kunne vurdere, hvorvidt etableringen af
en litteratur-/kulturklynge på tværs af Skive Kommune vil være gavnlig for turisme- og
oplevelsesøkonomien.
Anbefalingen er derfor, at der afsættes midler til udarbejdelsen af en undersøgelse med
eksterne konsulenter om turisme- og oplevelsespotentialet i Jenle. Arbejdet med undersøgelsen forankres i Erhverv og Udvikling, og der nedsættes en styregruppe sammensat
af repræsentanter for Erhverv og udvikling, Kultur og Familieforvaltningen, SET og en repræsentant for Jenle.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
Status pr. 26.01.2015
Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. på budget 2015, og i 2016 og 2017 er der afsat
3 mio. kr. i budgetoverslaget.
Der er på nuværende tidspunkt 1,615 mio. kr. til disposition for bevilling i 2015.
I 2016 er der 2,47 mio. kr. til disposition for bevilling af midlerne i budgetoverslaget, og i
2017 er der ikke disponeret midler.
SIDE 13
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
7.
UDMØNTNING AF MIDLER TIL ERHVERVSSATSNING
Sagsnr. 779-2014-19553
Sagsbeh. Trine Højer
Dok.nr. 779-2015-32297
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
INDSTILLING
Stabene indstiller
At
1,2 mio. kr. anvendes til ansættelse af to fuldtidsmedarbejdere i Erhverv
og Udvikling til arbejdet med erhvervsudvikling, markedsføring samt bosætning og event.
At
250.000 kr. anvendes i forvaltningen til analyse og undersøgelsesværktøjer.
At
1,1 mio. kr. anvendes til centrale strategiske projekter, branding og markedsføring med bevilling i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
SAGSFREMSTILLING
Som en del af budgetforliget for 2015 blev der bevilliget 3 mio. kr. til at styrke indsatsen
på erhvervsområdet.
Byrådet godkendte den 20. januar 2015 ansættelse af én medarbejder til at løfte arbejdet
med analyser, strategisk arbejde, politisk betjening og lobbyisme.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 2. februar 2015 besluttet at indstille, at
der ansættes yderligere to medarbejdere i Erhverv og Udvikling.
Baggrunden for ansættelserne er ambitionsniveauet og anbefalinger fra en rapport udarbejdet af konsulentfirmaet PLUSS. Konsulentfirmaet har udarbejdet rapporten efter ønske
fremkommet på Byrådets temadrøftelse den 18. august 2014 om rammer og indhold i
fremtidig kontrakter mellem Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter,
samt fokusområder for erhvervsområdet i Skive Kommune.
I PLUSS-rapporten anbefales det, at Erhverv- og Udviklingsafdelingen får en stærkere
strategisk funktion og dermed en øget opgaveportefølge med koordinerende opgaver, ledelse af projekter erhvervsområdet, markedsføring, afholdelse af events og fokus på bosætning.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 2. februar 2015 godkendt anvendelse af
bevillingen således:
En påbegyndt ansættelse af medarbejder
i Erhverv og Udvikling
To medarbejdere yderligere
i Erhverv og Udvikling
Analyse- og undersøgelsesværktøjer
Centrale strategiske projekter,
branding og markedsføring
450.000 kr.
1.200.000 kr.
250.000 kr.
1.100.000 kr.
Den første beslutning om ansættelse er allerede vedtaget i Økonomiudvalget, der nu skal
træffe beslutning om ansættelser af to medarbejdere mere aflønnet på konto 6.
Den ene medarbejder en erfaren udviklingskonsulent, der skal arbejde med erhvervs- og
kommunikationsopgaver, og bidrage aktivt til løsningen af opgaver indenfor erhvervsområdet vedr. lobbyindsatser, screening af tendenser, projektudvikling, udarbejdelse af høringssvar, selvstændig projektledelse af satsninger på området og afholdelse af workSIDE 14
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
shops med inddragelse af borgere og virksomheder, behandling af puljeansøgninger og
dialog med ansøgerne, selvstændig udarbejdelse af kommunikationsmaterialer.
Den anden medarbejder er en konsulent, der skal arbejde med universitets- og øvrige
uddannelsessamarbejder, koordineringsopgaver vedr. uddannelsessamarbejder og koblingen til egnens virksomheder, eventplanlægning, bosætningsopgaver med præsentationer
af egnen, rådgivning af potentielle tilflyttere, koordinering af netværksaktiviteter på området, udarbejdelse af kommunikationsmaterialer samt generel sagsbehandling på erhvervsområdet.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
Der er på budget 2015 og i overslagsårene 2016 og 2017 afsat 3 mio. kr. til indsatser på
erhvervsområdet.
SIDE 15
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
8.
OPHØR AF SPECIALTILBUD PÅ ODDENSE SKOLE
Sagsnr. 779-2015-2009
Sagsbeh. Mette Nielsen
Dok.nr. 779-2015-11559
ÅBENT
BESLUTNING
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015
Fraværende: Peder Christensen
Indstillingen blev anbefalet.
FORVENTET SAGSGANG
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

at specialtilbuddet på Oddense Skole ophører pr. 1. august 2015, og

at de elever, der er indskrevet i OK-klassen på Oddense Skole, visiteres til et af
Kommunens øvrige specialtilbud.
SAGSFREMSTILLING
Specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Oddense Skole – i
daglig tale kaldet OK-klassen – vil i skoleåret 2015-2016 bestå af i alt tre elever. Samtidig
er der ikke umiddelbart udsigt til flere elever i forbindelse med kommende visitation.
Skolebestyrelsen på Oddense Skole har derfor anmodet Kultur- og Familieforvaltningen
om at nedlægge specialtilbuddet pr. 1. august 2015, og at de elever, der er indskrevet i
OK-klassen på Oddense Skole, visiteres til et af Kommunens øvrige specialtilbud.
Det er Bestyrelsen opfattelse, at såvel det pædagogiske som det økonomiske grundlag for
opretholdelse af specialtilbuddet er væk.
Ønsket om ophør af specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
ved OK-klassen på Oddense Skole har været i administrativ høring på skolerne og i Fælles
MED-skole.
Generelt tager skolerne indstillingen til efterretning.
Durup og Oddense Skoler udtrykker dog bekymring for en yderligere centralisering af
specialtilbud i Kommunen.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
BILAG
779-2015-12585
779-2015-22046
Skema over høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole
Høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole - samlet
SIDE 16
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
9.
ÅDALSKOLEN - FREMTIDIG ORGANISERING
Sagsnr. 779-2014-39853
Sagsbeh. Mette Nielsen
Dok.nr. 779-2015-15689
ÅBENT
BESLUTNING
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015
Fraværende: Peder Christensen
Indstillingen blev anbefalet af et flertal på 5 bestående af A og V (Peder Christensen var
fraværende). DF med 1 repræsentant tog forbehold.
FORVENTET SAGSGANG
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015,

at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives,

at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kulturog fritidsliv,

at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at
der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel,

at USFO’en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015,

at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje,

at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen,

at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr.,
som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og

at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca. 50.000 kr.) tilfalder den
nye daginstitution i to år fra opstart 1. august 2015.
SAGSFREMSTILLING
Byrådet behandlede den 16. december 2014 Ådalskolens fremtidige organisering og besluttede at sende følgende tre modeller i høring blandt relevante aktører med høringsfrist
26. januar 2015 kl. 10.00:



Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Ådalskolen,
Dalgas afdelingen pr. 1. august 2015 (model 1)
Brårup Skole og Ådalskolen sammenlægges til én skole i lokalområde 2 med to
undervisningssteder (model 2)
Nuværende struktur fortsætter uændret (model 3).
Af høringssvarene fremgår, at der er generel opbakning til, at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og at eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015.
I skoleåret 2014/2015 er der 109 elever fordelt på syv spor på undervisningsafdelingen i
Dalgas og 64 elever fordelt på syv spor på undervisningsafdelingen i Rønbjerg. Ådalskolen
har i alt 173 elever og en klassekvotient på 11,5. Begge undervisningsafdelinger modtager ekstra tilskud pga. lav klassekvotient.
SIDE 17
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Elevtallet i Ådalskolens skoledistrikt er nogenlunde stabilt. Igennem de sidste fire skoleår
har ca. hver 4. elev fra Dalgas skoledistrikt valgt et skoletilbud uden for Ådalskolen. Når
det forudsættes, at det også vil være gældende fremover, forventes elevtallet at være på
ca. 167 elever i skoleåret 2019/2020.
Hvis Rønbjerg Undervisningsafdeling lukkes, og Ådalskolens elever samles i Dalgas, vil
der være en besparelse på undervisningsdelen på 1,6 mio. kr. årligt og på USFO-delen
(0.- 3. kl.) på 125.000 kr. årligt.
USFO’ens børnehavedel etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken, hvilket giver en årlig besparelse på 48.000 kr. Børnehavens nuværende bygninger og skolehallen i Rønbjerg driftes under Daginstitutionen Hedemarken, og der tildeles midler til
drift efter Børnehavens ressourcetildelingsmodel også til hallens m². Øvrige skolebygninger nedrives eller sælges. Samlet vil ovenstående give et besparelsespotentiale på ca. 1,9
mio. kr. årligt.
Der er ikke i beregningerne indarbejdet øgede udgifter til befordring. Pt. er der etableret
elevbefordring med Midttrafik for elever på 7.- 9. klassetrin fra Rønbjerg til Brårup, og der
er indgået aftale med en privat busvognmand om elevbefordring for 0. – 6. klassetrin for
elever i Rønbjerg området til og fra Rønbjerg Undervisningsafdeling. Denne ordning skal
genforhandles, og der må påregnes en merudgift.
Børne- og Familieudvalget har den 5. marts 2014, i forbindelse med behandling af punktet ”Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet”, besluttet, at eventuelt sparede ledelsestimer skal tilfalde børnene.
I dette tilfælde, hvor en USFO bliver en afdeling af en børnehave, anbefales det, at der
afsættes 50.000 kr. til den nye daginstitution i to år fra opstart den 1. august 2015.
JURA (herunder lovgrundlag)
Folkeskoleloven
Dagtilbudsloven
ØKONOMI
Årlig besparelse 1,9 mio. kr.
BILAG
779-2015-3271
779-2015-22110
779-2014-271156
Skema over høringssvar 2015 - Ådalskolen - fremtidig organisering
Høringssvar vedr. Ådalskolens fremtidige organisering - samlet
Økonomisk beregning : Ådalskolen som én selvstændig skole på én matrikel
SIDE 18
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
10.
NAVNEÆNDRING DAGINSTITUTIONEN "DAYCARE NORD - RESEN/ROSENBAKKEN"
Sagsnr. 779-2015-3692
Dok.nr. 779-2015-22246
Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen
ÅBENT
BESLUTNING
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2015
Fraværende: Peder Christensen
Indstillingen blev anbefalet.
FORVENTET SAGSGANG
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

at navnet på den nye daginstitution i Skive Nord bliver ”Daycare Nord – Resen/Rosenbakken”, og

at navneændringen får virkning fra 1. marts 2015.
SAGSFREMSTILLING
Byrådet godkendte i oktober 2014, at der blev etableret fælles ledelse mellem Børnehaven Rosenbakken og Resen Daycare pr. 1. januar 2015. Dermed nedlægges de to institutioner formelt og bliver til en ny samlet daginstitution i Skive Nord.
Visionen med sammenlægningen har været at tænke Resen og Rosenbakken sammen
som et samlet dagtilbud med én overordnet leder og daglige ledere i afdelingerne.
Den ny samlede daginstitution kommer herefter til at indeholde følgende tilbud: Skovbørnehaven, Rosenbakken, SpilLoppen, Eventyrhuset, Vidensgruppen, Videnshuset og Legeteket.
Bestyrelsen for den nye samlede daginstitution har søgt om, at navnet på den nye institution bliver ”Daycare Nord – Resen/Rosenbakken”.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
BILAG
779-2015-23825
Ansøgning om navneændring og referat fra bestyrelsesmøde
SIDE 19
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
11.
ANLÆGSBEVILLING - VELFÆRDSTEKNOLOGI I SOCIALAFDELINGEN
Sagsnr. 779-2012-13472
Sagsbeh. Lars Kristiansen
Dok.nr. 779-2015-22064
ÅBENT
BESLUTNING
UDVALGET FOR SOCIAL OG ÆLDRE DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl
Indstillingen godkendt.
FORVENTET SAGSGANG
Udvalget for Social og Ældre
Økonomiudvalget
Skive Byråd
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller,
at
at
anlægsbevilling på kr. 500.000 i 2015 frigives på grundlag af nærværende sagsfremstilling.
der forinden frigivelse af anlægsbevilling for 2016 laves en midtvejsevaluering vedr.
indførelse af velfærdsteknologi i Socialafdelingen.
SAGSFREMSTILLING
Som en del af budgetaftalen for 2015 bevilgede Byrådet kr. 500.000 i hvert af årene 2015
og 2016 til styrkelse af velfærdsteknologiske løsninger i Socialafdelingen, der kan hjælpe
borgeren til et mere selvstændigt liv, og som samtidig – på sigt – kan give økonomiske og
faglige driftsrationaler.
En arbejdsgruppe har udarbejdet et kort strateginotat, der sætter konkret fokus på de
hovedområder, Socialafdelingen ønsker at arbejde med de kommende år – se vedlagte bilag.
Der er i 2015 især fokus på to hovedområder
•
Kommunikationsteknologi
•
Smarthome-teknologi
I 2015 vil der med udgangspunkt i en konkret boenhed blive lavet en analyse, der skal
afdække mulighederne for at indføre velfærdsteknologiske løsninger, der kan give beboerne mere selvstændighed i dagligdagen. Resultatet af analysen skal udmøntes i investeringer i teknologier, der knytter sig til styring af funktioner, der gør boenheden og den
enkeltes bolig ”intelligent” og tilgængelig uanset handicap.
Samtidig vil der i 2015 blive arbejdet videre med forskellige kommunikationsløsninger –
smartphones, tablets m.m. for at styrke arbejdet med læring, habilitering og mestring af
livet.
Som udgangspunkt ønsker Socialafdelingen at etablere en slags showroom, hvor brugerne kan stifte bekendtskab med de nye muligheder og finde fortrolighed i brugen heraf.
Supplerende hertil ønskes indkøbt et antal ”demokufferter”, der kan udlånes i en kortere
periode for at afklare behov og muligheder, forinden borgeren opfordres til selv at anskaffe nødvendigt udstyr.
I tilknytning til disse fokuspunkter vil der være behov for, at der bruges ressourcer til at
sikre en vellykket implementering og høj grad af efterfølgende anvendelse af de velfærdsSIDE 20
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
teknologiske løsninger. En allerede etableret netværksgruppe skal fungere som lokomotiv, og der skal uddannes ”teknologiagenter” i tilknytning til de enkelte boenheder mv.
SIDE 21
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
-
BILAG
779-2015-22257
Velfærdsteknologi - Kort notat til Socialplanen
SIDE 22
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
12.
SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018
Sagsnr. 779-2014-15558
Dok.nr. 779-2015-24351
Sagsbeh. Niels Broch Knudsen
ÅBENT
BESLUTNING
SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. FEBRUAR 2015
Fraværende:
Indstilling godkendt.
FORVENTET SAGSGANG
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller:
At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller til Byrådet, at udkastet til Sundhedspolitik 2015-2018 godkendes
SAGSFREMSTILLING
På sit møde i oktober 2014 godkendte udvalget forvaltningens forslag til visioner, mål og
anbefalinger i den kommende sundhedspolitik. Udvalget kom i samme forbindelse med
forslag og kommentarer, som forvaltningen efterfølgende har implementeret i politikken.
I oktober godkendte udvalget samtidig, at Sundhedspolitik 2015-2018 blev sendt i offentlig høring via offentlig annoncering på både skive.dk, kommunens Facebook-side og i de
lokale aviser.
Politikken har nu været i høring fra den 27. december 2014 til 16. januar 2015. Der er
dog ikke indkommet høringssvar, og derfor har høringsprocessen ikke medført ændringer
af det udkast til sundhedspolitik 2015-2018, som forvaltningen har udarbejdet.
Udkast til sundhedspolitikken er vedhæftet som bilag til dagsordenspunktet, og forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller til Byrådet, at udkastet godkendes.
Hvis udvalget følger indstillingen vil sundhedspolitikken efterfølgende blive forelagt byrådet til endelig godkendelse.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
-
BILAG
779-2015-25560
Sundhedspolitik (endelig version)
SIDE 23
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
13.
SKIVE RIDEKLUB ETAPE 1 - ANLÆGSREGNSKAB
Sagsnr. 779-2010-31872
Sagsbeh. Karina Nør
Dok.nr. 779-2015-17574
ÅBENT
BESLUTNING
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Ditte Staun
Indstillingen blev anbefalet
FORVENTET SAGSGANG
Kultur og Fritidsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller
At
Udvalget indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse
SAGSFREMSTILLING
Konsekvensen af godkendelsen af lov om hestehold i 2008 gav anledning til, at man udarbejdede etape I, Skive Rideklub.
På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 17. april 2012, blev der godkendt et anlægstilskud på kr. 200.000 til udarbejdelse af en projektbeskrivelse, som blev godkendt i Byrådet den 29. maj 2012.
Kultur og Fritidsudvalget ønskede i den forbindelse et projekt der var tilpasset kommunens formåen og opfyldte lovens krav.
Anlægsprojektet blev opdelt i etaper og etape I ville primært dreje sig om lovliggørelse af
staldforhold, etablering af ny staklade og flytning af nuværende plads til møj og ajle til
den nye planlagte stald. Hertil gav Byrådet den 25. juni 2013 kr. 1.500.000 og den 17.
december 2013 kr. 2.000.000.
JURA (herunder lovgrundlag)
-
ØKONOMI
De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:
Bevillingsdato
29.05.2012
25.06.2013
17.12.2013
I alt
Anlægsbevilling
200.000
1.500.000
2.000.000
3.700.000
Regnskab
3.696.450
Besparelse
3.550
SIDE 24
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
14.
SPARNORD ARENA - ANLÆGSBEVILLING TIL UDBEDRING AF PROBLEMER MED TAGKONSTRUKTION OG ISOLERING AF HALLEN.
Sagsnr. 779-2009-139851
Sagsbeh. Peter Svendsen
Dok.nr. 779-2014-304706
ÅBENT
BESLUTNING
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Ditte Staun
Indstillingen blev anbefalet
FORVENTET SAGSGANG
Kultur og Fritidsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
At
Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio.
kr. til udbedring af tagkonstruktionen og isolering af hallen
At
Der samtidig med anlægsbevillingen frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet under de såkaldte
SIS midler
At
Forvaltningen sammen med teknisk forvaltning og bygherrerådgiver styrer
projektet
SAGSFREMSTILLING
Atletik- og tennishallen, Spar Nord Arena, ved stadion, blev opført som en af de første
lethaller, som Lokale og Anlægsfonden tog initiativ til. En lethal er en billigere og uopvarmet udgave af en almindelig idrætshal, hvor man ikke går på kompromis med den arkitektoniske og funktionelle kvalitet.
Siden Spar Nord Arena åbnede i 2007 har der været problemer med tilbagevendende
utætheder fra tagkonstruktionen. Utæthederne skyldes ifølge den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij, at den store tagflade ikke evner at optage temperaturbevægelser,
hvilket gør, at tagets befæstigelsesskruer knækker, og at ovenlyspladerne revner – og
derfor kan der trænge regnvand ind i lethallen.
Det har ikke været muligt for at udpege en ansvarlig for problemet, og skylden for utæthederne kan derfor ikke placeres hos hverken arkitekter, rådgivere, entreprenører, underentreprenører eller leverandører.
Da der er tale om et eksperimenterende byggeri, der er opført i et samarbejde mellem
Skive Kommune og Lokale og Anlægsfonden, har Fonden valgt at støtte udbedringen af
utæthederne med 1,5 mio. kr. og forventer, at Skive Kommune sammen med lokale fonde finansierer restbeløbet.
Samtidigt med ovenstående forløb, har bestyrelsen sammen med Lokale og Anlægsfonden, løbende evalueret brugen og opsamlet fordele og ulemper ved en sådan konstruktion, og fonden har imødekommet et ønske fra bestyrelsen for arenaen om, at denne må
blive isoleret under visse forudsætninger, at der må bygges et vindfang og flyttes en
væg.
SIDE 25
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Det er bestyrelsen klare opfattelse, at der er mange fordele ved at isolere hallen bl.a. vil
den blive endnu mere attraktiv at benytte for de atletikklubber der ligger indenfor en radius af 100 km. fra Skive og det vil også give en bedre lokal udnyttelse af arenaen, da
man så igen kan træne de mindre børn i tennis og atletik i hallen i vinterhalvåret.
Spar Vest Fonden har i december 2014 givet tilsagn om et tilskud på 1/3 del af de dokumenterede udgifter, dog maksimalt kr. 3 mio. til isolering, udbedring og modernisering af
hallen.
Spar Nord Arena stod færdig i 2007 og blev dermed Danmarks første atletikhal med 200
m idendørs rundbane. Dette har resulteret i, at inden dørs DM i atletik for både ungdom
og voksne nu er afholdt i Skive siden 2007. Arenaen er dermed et af kommunens store
fyrtårne, der hvert år besøges af utrolig mange atleter fra hele Danmark og vore nabolande.
På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives et anlægstilskud på 1 mio. kr. til udbedring af tagkonstruktionen og isolering af hallen. Sammen med den tidligere anlægsbevilling på kr. 500.000 (2013) fra Kultur og Fritidsudvalget er følgende finansiering på plads, under forudsætning af at udvalget
og Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1 mio. kr.:






Lokale og Anlægsfonden tilskud
1.500.000
Anlægsbevilling Skive Kommune til isolering
500.000
Skive Tennisklub og SAM / støtteforening
1.000.000
Skive Kommune anlægsbevilling tagkonstruktion, isolering m.m. 1.000.000
Spar Vest Fonden tilskud 1/3 del dog max. 3 mio.
2.000.000
Øvrig finansiering
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Forvaltningen foreslår at anlægsbevillingen på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område på i alt 2 mio. kr ( SIS område)
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
SIDE 26
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
15.
ANLÆGSREGNSKAB, INDSATSPULJEN, USUNDE BOLIGER - 2009 PULJE
Sagsnr. 779-2009-153268
Sagsbeh. Tina Sonne
Dok.nr. 779-2014-300979
ÅBENT
BESLUTNING
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Arne Bisgård
Indstilles til godkendelse
FORVENTET SAGSGANG
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd
INDSTILLING
Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.
SAGSFREMSTILLING
Skive Byråd besluttede i mødet d. 27. april 2010 at meddele en anlægsudgiftsbevilling på
9,413 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 7,06 mio. kr. til at gennemføre indsatsen
omkring sundhedsfarlige boliger – i overensstemmelse med den udarbejde handlingsplan
af oktober 2009.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelte Skive Kommune et tilskud på 7,06 mio. kr.,
svarende til 75 % af udgifterne. Tilskuddet blev tildelt fra ”Tilskud til Indsatspuljen 2010 –
til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder”.
BDO har revideret projektregnskabet, og konklusionen er, at projektregnskabet for perioden 30. november 2009 til 31. december 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med
retningslinjerne i tilsagnsskrivelsen.
Regnskab for projektet:
Opgørelse over afholdte udgifter - pr. 31.12.2014.
Udgiftsposter
Udgifter til opkøb - jf. § 98, stk. 2
Udgifter til oprydning af private grunde - jf, § 98, stk. 2
Udgifter til nedrivning - jf. kap. 3, 4, 9 samt §98
Regnskab
971.906
9.050
7.657.778
Udgifter til renovering - jf. kap. 3, 3, 8, 9 samt §98
-
Udgifter til genhusning - jf. kap. 8
-
Øvrige omkostninger - konsulent - tinglysning m.v.
Samlede udgifter
778.249
9.416.983
Der er nedrevet i alt 97 ejendomme i kommunen, hvoraf 14 er opkøbt på dette projekt.
SIDE 27
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:
Bevillingsdato:
27.04.2010
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlægsbevilling
Regnskab
Merforbrug
9.413.000
-7.060.000
9.416.984
-7.060.000
-3.984
0
2.353.000
2.356.984
-3.984
SIDE 28
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
16.
Å-PLANEN - ARRANGEMENT - ANLÆGSBEVILLING
Sagsnr. 779-2010-31042
Sagsbeh. Jan Ipland
Dok.nr. 779-2015-37272
ÅBENT
BESLUTNING
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Arne Bisgård
Indstilles til godkendelse
FORVENTET SAGSGANG
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller
At
der til konto 0.20 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i
2015 på 250.000 kr. til planarrangement i KCL, maj 2015
At
rådighedsbeløbet finansieres af det i budget afsatte rådighedsbeløb til Å-planen
SAGSFREMSTILLING
Spar Vest Fonden har doneret et beløb, som anvendes til at engagere arkitetkfirmaet BIG
til at udarbejde skitser til en overordnet udvikling af områderne omkring Åen i Skive by.
Det er tanken, at Åplanen indgår i den samlede plan. Arkitekten afleverer forslaget til
byudvikling i foråret 2015.
Der er tale om en gave til kommunen, som kan få stor markedsføringsmæssig betydning
for kommunen. Det foreslås, at resultatet præsenteres ved et større arrangement i KCL i
maj 2015 med deltagelse af bl.a. fremtidige investorer.
Skive Morgen Rotary Klub har søgt om midler fra bydelspuljen til afvikling af arrangementet, herunder markedsføring, leje af KCL, honorar til foredragsholdere og bespisning
af deltagere. Det ansøgte beløb skønnes at dække 50 % af udgifterne til arrangementet.
Økonomiudvalget besluttede i mødet den 20. januar 2015 - efter indstilling fra byudviklingsudvalget - at bevilge 250.000 kr excl moms til arrangementet.
Der søges nu om midler til dækning af de øvrige 50 % finansieret af budgettet for Åplanen.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
Sagen medfører, at der i 2015 bevilges 250.000 kr. til rammer for arrangementet.
Der er afsat følgende rådighedsbeløb til realisering af Å-planen:
Budget 2014 5 mio. kr. (overføres til 2015 ved regnskabsafslutning) Sted 020.051.
Budget 2015 5 mio. kr. Sted 020.051
Overførte midler fra tidligere år på 2,32 mio. kr. Sted 071.051.
SIDE 29
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
I alt 12,32 mio. kr.
Forvaltningen foreslår, at bevillingen på 250.000 kr. finansieres af dette budget.
Byrådet har heraf frigivet 0,5 mio. kr. til nærmere undersøgelser, detailprojektering og
evt. mindre anlæg til Å-planen. Der er et forbrug på ca. 30.000 kr. på denne bevilling.
SIDE 30
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
17.
NATUR OG MILJØ - AFFALDSPLAN SKIVE KOMMUNE 2015-2024
Sagsnr. 779-2013-40994
Dok.nr. 779-2015-7521
Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow
ÅBENT
BESLUTNING
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Arne Bisgård
Affaldsplanen indstilles til godkendelse. Den udsendes i offentlig høring i 8 uger
FORVENTET SAGSGANG
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller:
At
forslag til affaldsplan 2015-2024 godkendes og sendes i offentlig høring i 8
uger.
SAGSFREMSTILLING
Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald.
Teknisk Forvaltning har udarbejdet er forslag Affaldsplan 2015-2024, som hermed fremlægges til godkendelse inden den udsendes i høring. Affaldsplan 2015-2024 er udarbejdet
i samarbejde mellem de fire kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, og er enslydende i de 4 kommuner.
Affaldsplanen er udarbejdet med baggrund i den af regeringen udsendte plan for affald
”Danmark uden affald”. Her lægges der op til en ny tilgang til håndtering af affaldet. Affald skal fremover betragtes som en potentiel ny ressource og derfor lancerer Regeringen
deres plan under navnet ”Ressourcestrategi for affaldshåndtering”. Regeringen har en
forventning om, at arbejdet med ressourcestrategien som minimum resulterer i 50 %
genanvendelse af affald fra husholdningerne i 2022.
Affaldsplanen er opdelt i to dele.
1. en målsætnings- og planlægningsdel, som kort beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode.
Mange af initiativerne består af undersøgelser som skal give grundlag for at vurdere om der skal laves ændringer i kommunens ordninger. Hvis undersøgelserne
viser at der er fornuft i at ændre en ordning, skal dette politisk behandles. Under
denne proces kan der også udsendes pressemeddelelser eller arrangeres borgermøder, hvis ændringer har væsentlige konsekvenser for borgerne.
2. en kortlægningsdel som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer
en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv,
udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder
og økonomi.
De to dele er vedlagt som bilag.
SIDE 31
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Det fremgår af kortlægningsdelen, at kommunerne i gennemsnit genanvender 33 % af
husholdningsaffaldet. Landsgennemsnittet er på 22 %.
Genanvendelsesprocenten er et stykke fra målet om 50 % genanvendelse af affald fra
husholdningerne, og derfor fokuseres der i kommunernes affaldsplan bl.a. på øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet, herunder behandling af det organiske affald. De andre
fokusområder er:

elektronikaffald og batterier

bygge- og anlægsaffald

haveaffald

information og dialog
Skive kommune har i den fælles affaldsplan et afsnit 3.2 som er fremkommet af det nu
afsluttede projekt ”Genbyg Skive”. Det beskriver at Skive Kommune vil have fokus på at
få udarbejdet en politik og nyt udbudsmateriale om selektiv miljørigtig nedrivning af bygninger, så en større del af nedrivningsmaterialerne bliver genbrugt i fremtiden.
Inden affaldsplanen kan blive endeligt vedtaget, skal den i offentlig høring i 8 uger, således at borgere og virksomheder har mulighed for at kommentere forslaget til affaldsplan.
Affaldsplanen vil blive lagt ind i DK-plan ligesom kommuneplanen, inden høringsperioden
sættes i gang.
Når høringsperioden er overstået og evt. høringssvar er behandlet, bliver affaldsplanen
fremlagt til en ny politisk behandling og godkendelse.
JURA (herunder lovgrundlag)
Kommunerne skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald
udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald.
Ifølge Lov nr. 936 af 24. september om miljøvurdering af planer og programmer er der
pligt til at miljøvurdere planer, hvis gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet. Forslag til affaldsplan er screenet efter loven. Det er ved hjælp af screeningen
vurderet, at planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, da planen alene
indeholder mindre ændringer. Der er derfor ikke foretaget en miljøvurdering af forslag til
affaldsplanen.
Screeningen kan findes i bilag 4 til kortlægningsdelen.
Samtidig med offentliggørelsen af forslag til affaldsplan vil det blive offentliggjort, at der
er truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering.
ØKONOMI
Forvaltningen har anvendt ca. 0,2 årsværk på at udarbejde planen.
Der er anvendt konsulentbistand til udarbejdelse af planen i Nomi4s regi. Udgifter til konsulenten indgår i Nomi4S’ regnskab og betales derved over affaldsgebyrerne. Det samme
gælder udgifter til de initiativer som vil blive igangsat i henhold til planen.
BILAG
779-2015-7649
779-2015-7650
Bilag 1 - Planlægnings og målsætningsdel
Bilag 2 - Kortlægningsdel
SIDE 32
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
18.
JORDBRO Å - VÅDOMRÅDEPROJEKT, NATURGENOPRETNING, SØNDER
ØRUM, TÅRUP, STRANDET, BORUP PUMPELAG
Sagsnr. 779-2010-4787
Dok.nr. 779-2015-10644
Sagsbeh. Trine Fomsgaard Schaltz
ÅBENT
BESLUTNING
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 3. FEBRUAR 2015
Fraværende: Arne Bisgård
Udvalget ønsker ikke at erhverve diger, men at man gerne indgår i drøftelser om etablering af fælles stisystem
FORVENTET SAGSGANG
Teknisk Udvalg
ØK
Byrådet
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og beslutter:




Om Skive Kommune skal erhverve diger i vådområdeprojekt ved Jordbro Å
Under hvilke betingelser kommunen eventuelt skal erhverve digerne.
At give forvaltningen mandat til at indgå drøftelser (i samarbejde med med Byrådssekretariatet) med NaturErhvervstyrelsen om betingelser for eventuel erhvervelse af diger.
Hvilke retningslinjer Udvalget vil udstikke i lignende forespørgsler i fremtiden.
SAGSFREMSTILLING
Der er i øjeblikket ved at blive lavet et statsligt vådområdeprojekt for Sdr. Ørum - Taarup
Pumpelag ved Jordbro Å. Projektet indebærer at hele pumpelaget bliver omdannet til 2
søer. Jordbro Å forbliver dog i sit nuværende forløb. Digerne omkring pumpelaget bevares
af hensyn til den fremtidige miljøtilstand af Jordbro Å og ikke mindst havørredbestanden i
denne. Da digerne således har fået ændret deres funktionalitet ønsker Sdr. Ørum - Taarup Pumpelag at sælge dige-matriklerne til Skive og Viborg kommuner.
Prisen for pumpelagets arealer er fastsat til 15.000 kr./ha af NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med den jordfordeling der er en del af vådområdeprojektets realisering.
Matrikel 38, Sdr. Ørum by, Ørum: Matriklen er på 5,8 ha. Prisen for dige-matriklen er
fastsat til 87.000 kr. Diget blev i sin tid opført for at sikre engene mod oversvømmelser
fra Jordbro Å. Diget vil fremover ligge mellem Jordbro Å og vådområdet.
Der er fra beboerne i nærområdet et ønske om at kommunerne etablerer et stiforløb på
digearealerne i vådområdet. Der er dog kraftig lodsejer modstand mod etablering af stier
på dige-matriklen langs Jordbro å fra vejbroen og sydpå. Der tinglyses derfor en klausul
om at der ikke må etableres sti på den del af matriklen.
På den nordlige ende af matriklen fra vejbroen til diget møder Viborg Kommunes dige, vil
det være muligt at etablere en sti.
Matrikel 35 b Sdr. Ørum by, Ørum: Er sandsynligvis er en gammel drivvej, der har
været tilskødet lodsejerne i fællesskab. Naturerhvervsstyrelsen vil annoncere efter ejere
til matriklen i Statstidende. I forbindelse med jordfordelingen vil ejerskabet af matriklen
blive bestemt på kendelsesmødet den 26. marts 2015.
SIDE 33
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Hvis Skive Kommune gør krav på ejerskabet af matrikel 35b fra Sdr. Ørum By til vejbroen
over Jordbro Å har kommunen mulighed for at overtage en allerede anlagt sti/vej, der giver adgang til vådområdet og skaber forbindelse til de stier som Viborg Kommune antages at ville anlægge på diger i deres del af vådområdeprojektet.
Forvaltning har drøftet fordele og ulemper ved at overtage matriklerne.
For: På dele af matriklerne/digerne er der mulighed for at lave en sti der kan forbindes
med stier i Viborg Kommune. Dermed bliver der mulighed for at færdes på tværs af vådområdet, med gode naturoplevelser til følge. Stien kan på sigt, blive en del af et større
(endnu ikke planlagt) stiprojekt omkring Hjarbæk Fjord.
For fremtidige lignende projekter kan muligheden for stiforbindelser være et moment til
at overtager matrikler.
Det kan bidrage til den positive stemning i lokalområder, hvis Skive Kommune støtter op
om lokale initiativer.
Imod: Hvis Skive Kommune erhverver eller får overdraget matrikel 38, fra NaturErhvervstyrelsen, kan der fremadrettet komme udgifter til vedligeholdelse af diget. Sdr. Ørum –
Taarup Pumpelag har haft begrænset behov for vedligehold af diget. I og med at forholdene omkring diget ændres (å på den ene side og sø på den anden side) kan digets nuværende stabilitet måske ændre sig. Der kan dermed være en risiko for fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
Det vil være udgifter til vedligehold af stierne samt til etablering af sti på den nordlige del
af matrikel 38.
Det kan diskuteres om digets fremtidige funktion er knyttet til vandløbet eller til vådområdet. Vi skal som vandløbsmyndighed sikre Jordbro Ås eksistens som vandvej og økologisk forbindelse, derfor kan vi have en interesse i at ”have kontrol” med diget. Omvendt
vil digernes fremtidige funktion også være at kontrollere vådområdet, så det ikke går over
sine bredder.
Øvrigt
Vådområdeprojektet er så langt, at jordfordelingen i området er på plads, og skæringsdatoen herfor er den 1. april 2015. Naturstyrelsen er i øjeblikket ved at behandle VVMscreeningen for projektet, denne skal også være meddelt pr. april 2015. Derefter udestår
myndighedsbehandlingen efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven, fra de respektive kommuner. Efter sommeren forventes det praktiske arbejde at starte og i løbet af efteråret 2015, vil der løbe vand ind i vådområdet.
Hvis Udvalget træffer beslutning om at overtage matrikel 38 (eller dele heraf) og gøre
krav på dele af matrikel 35b, indenfor fristen for kendelsesmødet den 26. marts 2015, er
udgifterne til opmåling, skødeskrivning og tinglysning indeholdt i jordfordelingsprocessen.
Diget (matrikel 38) er i dag ejet af pumpelaget. Efter vådområdet er dannet, vil pumpelaget formentlig nedlægge sig selv. Pumpelaget har derfor ingen interesse i at beholde diget. Hvis Skive Kommune vælger ikke at overtage diget, forventes det at NaturErhvervstyrelsen overtager det. De fremtidige forhold skal dog under alle omstændigheder afklares.
Teknik- og Miljøudvalget bør have fokus på, at udfaldet af dette dagsordenspunkt, kan
have en vis præcedensvirkning for kommende projekter.
JURA (herunder lovgrundlag)
SIDE 34
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
ØKONOMI
BILAG
779-2015-25187
Jordbro Å - Kortbilag til dagsordenspunkt.pdf
SIDE 35
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
19.
ÆNDRING AF TAKSTBLAD FOR AFFALDSGEBYRER
Sagsnr. 779-2014-7323
Dok.nr. 779-2015-37247
Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow
ÅBENT
BESLUTNING
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 13. JANUAR 2015
Fraværende:
Indstilles til godkendelse
BESLUTNING
ØKONOMIUDVALG DEN 20. JANUAR 2015
Fraværende: Niels Ole D. Nielsen
Blev udsat.
FORVENTET SAGSGANG
Teknik- og Miljøudvalg
Økonomiudvalg
Byråd
INDSTILLING
Teknisk Forvaltning indstiller at:
Der vedtages en ændring af takstbladet for affaldsgebyrer, således at takstbladet tilpasses de ændringer, der er sket i ordningen for erhvervets adgang til genbrugspladsen.
SAGSFREMSTILLING
Teknisk Forvaltning har foreslået at ændre ordningen for erhvervets adgang til genbrugspladserne, således at der indføres betaling pr. besøg i stedet for nuværende ordning, hvor
der betales et fast årligt abonnement. Forslaget til ændringen er fremsat i et dagsordenspunkt, som kun er sat til behandling i Teknik- og Miljøudvalget, jf. kommunens bemyndigelsesplan. Punktet er sat på dagsordenen på mødet i januar 2015. Hvis punktet tiltrædes, har det den konsekvens at kommunens takstblad for affaldsgebyrer skal ændres, så
gebyrerne tilpasses den nye ordning for genbrugspladserne.
De nuværende gebyrer er sammensat således (udklip fra takstbladet):
Priser er inkl. moms
De fremtidige gebyrer bliver:
Erhvervsgenbrugsgebyr (Benyttelse af genbrugspladser i Skive Kommune):
Gebyr for adgang pr. besøg
Tillæg for trailer
Gebyr for farligt affald fra erhverv, pr. kg
125,00
125,00
8,00
Priser er uden moms.
JURA (herunder lovgrundlag)
SIDE 36
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
ØKONOMI
Opkrævning af affaldsgebyrer sker efter hvile-i-sig-selv princippet, så ændringerne får ikke økonomiske konsekvenser for Skive Kommune.
OBS – det er nye bilag der er vedhæftet.
BILAG
779-2015-32406
779-2015-32409
Ordning for genbrugsplads - Bilag 1 - Tiltrådt dagsordenspunkt fra TMU
Ordning for genbrugsplads - Bilag 2 - Notat om ny ordning for genbrugsplads
til ØK
SIDE 37
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
20.
SKIVE VAND A/S - KOMMUNEGARANTI
Sagsnr. 779-2015-2109
Dok.nr. 779-2015-13972
Sagsbeh. Charlotte Møller Petersen
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Stabene indstiller

At der gives kommunegaranti til Skive Vand A/S til optagelse af lån i KommuneKredit på 35,5 mio. kr.

At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på
532.500 kr. tilgår kassen.
SAGSFREMSTILLING
Skive Vand A/S har den 15. januar 2015 indsendt en anmodning til Skive Kommune om
kommunegaranti for optagelse af lån til delvis finasiering af udgifter til investeringer, der
er afholdt i 2014. Skive Vand A/S har opgjort et foreløbigt behov for optagelse af lån på i
alt 35,5 mio.kr. for regnskabsår 2014.
Kommunegarantien skal anvendes til finansiering af udgifter i 2014, der er afholdt til investeringer i vandværker, herunder nyt vandværk i Skive, udbygning og renovering af
kloakledningsnettet samt ny administrationsbygning på Norgesvej i Skive.
I henholdt til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsen § 21, stk. 3, skal den del af investeringer, som ikke finansieres ved indtægter fra forbrugerne, effektiviseringer og regulering for afvigelse på investeringsrammen, finansieres ved optagelse af lån.
Skive Vand A/S forventer at de samlede investeringer i 2014 har udgjort 78,8 mio. kr. og
at indtægter opkrævet til investeringer, effektiviseringsgevinst og reguleringer forventes
at udgøre 43,3 mio. kr. Forskellen mellem investeringer og indtægter udgør 35,5 mio. kr.,
som skal finansieres ved lån.
Skive Vand A/S påtænker at låne pengene i KommuneKredit, da dette vil sikre den billigste finansiering. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet.
I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en
kommunegaranti. De senere år er der således givet kommunegaranti til Rødding Vandværk, Fur Kraftvarmeværk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme. Risikoen for
at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Skive Vand A/S låne pengene i et pengeinstitut
til en, med meget stor sandsynlighed, højere rente. Denne løsning vil imidlertid ikke kræve en kommunal garanti.
JURA (herunder lovgrundlag)
Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 971 af 25.
juli 2013
Jf. Bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren nr. 122 af 8. februar 2013.
ØKONOMI
Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision, og Byrådet
besluttede den 27. november 2012, at der skulle opkræves 1,5 % i engangsprovision.
SIDE 38
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Opkrævning af garantiprovision er et område under forandring og på den baggrund blev
det drøftet i økonomiudvalget den 9. december 2014, hvorvidt principperne for garantiprovision skulle ændres. Økonomiudvalget besluttede, at Byrådsbeslutningen den 27. november 2012 vedtagende praksis fastholdes, dog således at de markedsmæssige vilkår
skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.
Det vurderes, at de markedsmæssige vilkår ikke giver anledning til at fravige 1,5 % i engangsgarantiprovision.
En kommunegaranti på 35,5 mio. kr. betyder, at Skive Vand A/S skal betale 532.500 kr.
til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen.
En garanti til Skive Vand A/S vil fremgå af regnskabet for 2015 og status over Skive
Kommunes lånegarantier i regnskab 2013 og nye garantier for 2014 og 2015 fremgår af
nedenstående oversigt:
Kr.
Forpligtelser
Regnskab 2013
353.815.507
Nye garantier i 2014:
Glyngøre Hallen, Byrådet
d. 28. maj 2013
Glyngøre Hallen, Byråds
beslutning på
budgetseminar 2014
Skive Trav, Byrådet
d. 17. december 2013
Roslev Fjernvarmeselskab,
Byrådet d. 17. december 2013
Durup idræts og svømmehal,
Byrådet d. 17. december 2013
Skive Vand A/S, Byrådet
d. 25. februar 2014
Rødding Vandværk,
Byrådet d. 27. maj 2014
Søby-Højslev Hallerne,
Byrådet d. 27. maj 2014
Søby-Højslev Hallerne,
Byrådet d. 27. maj 2014
Karup lufthavn, Byrådet
d. 16. september 2014
Nye garantier i 2014
2.316.745
750.000
5.000.000
1.363.000
2.450.000
27.596.000
2.000.000
1.000.000
3.409.450
960.000
46.845.195
Nye garantier i 2015:
Køb af grund - FDF Hagensborg, Byrådet d. 26. august 2014
Ramsing- Lem, Lihme kraftvarmeværk, Byrådet d. 27, januar 2015
Nye garantier i 2015
Garantier i alt
200.000
1.000.000
1.200.000
401.860.702
BILAG
779-2015-12197
779-2015-12194
Anmodning om kommunegaranti.pdf
Investeringer i 2014 - ansøgning om kommunegaranti.xlsx
SIDE 39
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
21.
ANSØGNING FRA SKIVE FJERNVARMEVÆRK OM KOMMUNEGARANTI TIL
ETABLERING AF FLISFYRET FJERNVARMECENTRAL
Sagsnr. 779-2014-38897
Dok.nr. 779-2014-261134
Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Stabene indstiller

at der gives kommunegaranti til Skive Fjernvarme a.m.b.a. til optagelse
af en byggekredit i KommuneKredit på 90 mio.kr.

at byggekreditten, ved anlægsprojektets afslutning, konverteres til et lån i
KommuneKredit, med dertilhørende kommunegaranti.

at kommunegarantien gives på betingelse af byrådets godkendelse af
’Projektforslag for etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive’.

at der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet
tilgår kassen.
SAGSFREMSTILLING
Skive Fjernvarme a.m.b.a. har den 22. oktober 2014 indsendt en anmodning til Skive
Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån til flisfyret fjernvarmecentral. Skive
Fjernvarmes lånebehov er opgjort til 90 mio. kr.
Kommunegarantien skal anvendes til etablering af en ny kedelcentral på bar mark, herunder tilslutning af anlæg til eksisterende forsyningsnet. Bygningskompleks skal indeholdende en 10MW hedtvandskedel med tilhørende teknisk hjælpeanlæg, flislager, kontrolrum, værksted, hjælpefaciliteter mv.
I første omgang skal garantien dække den nødvendige byggekredit, samt efterfølgende
realkreditfinansiering. Anlægsbudgettet er på 90 mio. kr., og lånet optages først når den
endelige anlægssum er kendt, og indeholder kun de faktiske afholdt udgifter. Indtil da
skal kommunegarantien dække den kommende byggekredit.
Teknisk Forvaltning oplyser, at de har vurderet projektet og finder, at det opfylder kravene iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Endvidere stemmer projektet
overens med intentionerne i Klima & Energi Strategi 2029 og Varmeplan for Skive Kommune, samt er forberedt for geotermiprojektet.
Kommunegarantien gives på betingelse af byrådets godkendelse af ”Projektforslag for
etablering af flisfyret kedelcentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive”. TMU har på
deres møde den 13. januar 2015 behandlet projektforslaget og indstiller til økonomiudvalget og Byrådet at projektet godkendes. Projektforslaget behandles i økonomiudvalget
den 20. januar 2015 og i Byrådet den 27. januar 2015.
I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en
kommunegaranti. De senere år er der således givet kommunegaranti til Skive Vand A/S,
Rødding Vandværk, Fur Kraftvarmeværk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme.
Risikoen for at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset, og såfremt garantien ikke imødekommes skal Skive Fjernvarme a.m.b.a. låne
SIDE 40
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
pengene i et pengeinstitut til en, med meget stor sandsynlighed, højere rente. Denne løsning vil imidlertid ikke kræve en kommunal garanti.
Skive Fjernvarme a.m.b.a. oplyser på mail, at de foretrækker at et eventuelt lån i KommuneKredit optages som et fastforrentet lån, hvilket også er KommuneKredits generelle
anbefaling til de danske forsyningsselskaber.
JURA (herunder lovgrundlag)
Jf. den kommunale lånebekendtgørelse
ØKONOMI
Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision, og Byrådet
besluttede den 27. november 2012, at der skulle opkræves 1,5 % i engangsprovision.
Opkrævning af garantiprovision er et område under forandring og på den baggrund blev
det drøftet i økonomiudvalget den 9. december 2014, hvorvidt principperne for garantiprovision skulle ændres. Økonomiudvalget besluttede, at Byrådsbeslutningen den 27. november 2012 vedtagende praksis fastholdes, dog således at de markedsmæssige vilkår
skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.
Det vurderes at de markedsmæssige vilkår ikke giver anledning til at fravige 1,5 % i engangsgarantiprovision.
En kommunegaranti på 90 mio. kr. betyder, at Skive Fjernvarme a.m.b.a. skal betale
1.350.000 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen.
En garanti til Skive Fjernvarme a.m.b.a. vil fremgå af regnskabet for 2015 og status over
Skive Kommunes lånegarantier i 2013 og nye garantier for 2014 og 2015 fremgår af nedenstående oversigt:
Kr.
Regnskab 2013
Forpligtelser
353.815.507
Nye garantier i 2014:
Glyngøre Hallen, Byrådet
d. 28. maj 2013
Glyngøre Hallen, Byråds
beslutning på
budgetseminar 2014
Skive Trav, Byrådet
d. 17. december 2013
Roslev Fjernvarmeselskab,
Byrådet d. 17. december 2013
Durup idræts og svømmehal,
Byrådet d. 17. december 2013
Skive Vand A/S, Byrådet
d. 25. februar 2014
Rødding Vandværk,
Byrådet d. 27. maj 2014
Søby-Højslev Hallerne,
Byrådet d. 27. maj 2014
Søby-Højslev Hallerne,
Byrådet d. 27. maj 2014
Karup lufthavn, Byrådet
d. 16. september 2014
Nye garantier i 2014
2.316.745
750.000
5.000.000
1.363.000
2.450.000
27.596.000
2.000.000
1.000.000
3.409.450
960.000
46.845.195
Nye garantier i 2015:
SIDE 41
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Køb af grund - FDF Hagensborg, Byrådet d. 26. august 2014
Ramsing- Lem, Lihme kraftvarmeværk, Byrådet d. 27, januar 2015
Nye garantier i 2015
Garantier i alt
200.000
1.000.000
1.200.000
401.860.702
BILAG
779-2014-261569
779-2014-261566
Anmodning fra Skive Fjernvarme om kommunegaranti til etablering af flisfyret
fjernvarmecentral
Investeringsoversigt
SIDE 42
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
22.
STUDIETUR 2015 TIL MILANO - TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Sagsnr. 779-2014-36272
Sagsbeh. Finn Dissing
Dok.nr. 779-2015-35405
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
INDSTILLING
Forvaltningen indstiller,
at studieturen godkendes.
SAGSFREMSTILLING
Teknik- og Miljøudvalget har tidligere drøftet muligheden for en studietur i løbet af
2015.Kommunal Teknisk Chefforening (KTC) udbyder nu en studietur til Milano i perioden
10.-12. juni 2015. Turen er målrettet medlemmer af teknik- og miljøudvalg og ledende
embedsmænd. Udbyttet er stor faglig inspiration og mulighed for at dyrke netværk og
fagligt fællesskab med andre kommuner. KTC har arrangeret turen med et deltagerantal
på max. 40 personer fra forskellige kommuner.
Målet er primært at besøge EXPO-udstillingen, årets verdensudstilling, med temaet
’Feeding the planet, Energy for life’, der bl.a. handler om bæredygtighed, biodiversitet og
energi. Andre temaer er byudvikling og byomdannelse med fokus på trafikløsninger. Det
foreløbige program er:
Onsdag efter ankomsten bruges til en lille city-bytur og møde med repræsentanter fra
kommune og trafikselskab om byens transport-strategi, der bl.a. omfatter et samarbejde
med Københavns Kommune og Gehl Architects.
Hele torsdagen bruges til besøg på EXPO-udstillingen i udvalgte pavilloner samt mulighed
for at fordybe sig efter egne interesser.
Fredagen er besøg i nye byfornyelsesområder med hovedvægt på miljømæssige tiltag og
besigtigelse af ny arkitektur af bl.a. Daniel Liebeskind og Zaha Hadid samt bæredygtig
byfornyelse. Oplæg og introduktioner fra rådgivere og kommunale embedsmænd.
Pris pr. person forventes at blive ca. 6.000 kr. ex. moms. som dækker ophold, guide,
måltider og intern transport i Milano som beskrevet. Flytransport er ikke inkluderet.
2 overnatninger centralt i Milano i enkeltværelse.
2 frokoster og tre middage.
Entre på EXPO-udstillingen.
Intern transport i Milano, der kan bestå af såvel offentlig transport som privat bus.
Lokale møder med Milano kommune og andre relevante virksomheder.
Planlægning af program og deltagelse på hele turen med Arkitekt MAA Paul Børling. Det
endelige program er endnu ikke udsendt.
Forvaltningen har forhåndstilmeldt udvalget og 2 embedsmænd.
JURA (herunder lovgrundlag)
ØKONOMI
SIDE 43
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
23.
TILLLÆG TIL REGLERNE FOR ERSTATNING AF DOKUMENTERET TABT
ARBEJDSFORTJENESTE OG KØRSELSGODTGØRELSE
Sagsnr. 779-2014-14006
Sagsbeh. Lone Knudsen
Dok.nr. 779-2015-33262
ÅBENT
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget
Byrådet
INDSTILLING
Det indstilles
At der ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse for
byrådsmedlemmers deltagelse i møder i følgende, idet udpegning hertil er sket af byrådets stående udvalg:
-Samarbejdsudvalget
-Etnisk råd
-Styregruppen vedrørende akut-tilbud i psykiatrien
-Bestyrelsen for center Tandregulering
-Bestyrelsen for Pulsen
-Kontaktrådet
-Kulturhusbåden Svanen
-Bestyrelsen for Green Lab
Erstatningen og godtgørelsen ydes med virkning fra 1.1.2014.
SAGSFREMSTILLING
Byrådet vedtog i mødet den 25. november 2014 regler for erstatning for dokumenteret
tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og byrådsmedlemmers kursusdeltagelse. Bente Østergaard deltog ikke i mødet i stedet deltog Prior Poulsen.
Det fremgår af dette regelsæt, at det ikke gælder for hverv, der udføres efter valg af et
udvalg eller andre. Dette har næppe været hensigten med byrådets vedtagelse, da der
tidligere er udbetalt i overensstemmelse med denne indstilling.
Det er oplyst af udvalgssekretariaterne, at de stående udvalg udpeger til følgende:
Arbejdsmarkedsudvalget udpeger til Samarbejdsudvalget (der fra 2015 erstatter LBR) og
Etnisk råd.
Sundhedsudvalget udpeger til bestyrelsen for Styregruppen for akut-tilbud i psykiatrien,
Center for Tandregulering og bestyrelsen for Pulsen.
Social og ældreudvalget udpeger til Kontaktudvalget.
Kultur- og fritidsudvalget udpeger til Kulturhusbåden Svanen.
Udvalget for teknik og miljø udpeger til bestyrelsen for Green Lab.
JURA (herunder lovgrundlag)
Den kommunale styrelseslov
ØKONOMI
SIDE 44
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
24.
Sagsnr.
Sagsbeh.
PANTEBREVE VED HANDICAPINDRETNING AF BOLIGER - RYKNING FOR
NYT LÅN MED PROVENU TIL EJER.
Dok.nr.
LUKKET
SIDE 45
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
SIDE 46
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
SAMLET BILAGSLISTE
1
779-2015-1736
Budget- og regnskabsprocedure 2015
Budget- og Regnskabsprocedure, 2015 Ny
1
779-2015-37286
Budget- og regnskabsprocedure 2015
Budgetseminar 2015, program
3
779-2015-22807
En ny begyndelse i Teknisk Forvaltning | organisationstilpasning.
Oplæg til organisationstilpasning i Teknisk Forvaltning 2015..pdf
4
779-2015-11636
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Striben - Skive, motorløb i Skive
Lufthavn
Arrangørernes ansøgning - Motorløb i Skive Lufthavn, Striben Skive
5
779-2015-37699
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Digital Turistservice
Digital turistservice 2014.doc
8
779-2015-12585
Ophør af specialtilbud på Oddense Skole
Skema over høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense
Skole
8
779-2015-22046
Ophør af specialtilbud på Oddense Skole
Høringssvar vedr. ophør af specialtilbud på Oddense Skole - samlet
9
779-2015-3271
Ådalskolen - Fremtidig organisering
Skema over høringssvar 2015 - Ådalskolen - fremtidig organisering
9
779-2015-22110
Ådalskolen - Fremtidig organisering
Høringssvar vedr. Ådalskolens fremtidige organisering - samlet
9
779-2014-271156
Ådalskolen - Fremtidig organisering
Økonomisk beregning : Ådalskolen som én selvstændig skole på én
matrikel
10
779-2015-23825
Navneændring daginstitutionen "Daycare Nord Resen/Rosenbakken"
Ansøgning om navneændring og referat fra bestyrelsesmøde
11
779-2015-22257
Anlægsbevilling - velfærdsteknologi i Socialafdelingen
Velfærdsteknologi - Kort notat til Socialplanen
12
779-2015-25560
Sundhedspolitik 2015-2018
Sundhedspolitik (endelig version)
17
779-2015-7649
Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune 2015-2024
Bilag 1 - Planlægnings og målsætningsdel
17
779-2015-7650
Natur og Miljø - Affaldsplan Skive Kommune 2015-2024
Bilag 2 - Kortlægningsdel
18
779-2015-25187
Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum,
Tårup, Strandet, Borup pumpelag
SIDE 1
SKIVE KOMMUNE
ØKONOMIUDVALG, DEN 17. FEBRUAR 2015
Jordbro Å - Kortbilag til dagsordenspunkt.pdf
19
779-2015-32406
Ændring af takstblad for affaldsgebyrer
Ordning for genbrugsplads - Bilag 1 - Tiltrådt dagsordenspunkt fra
TMU
19
779-2015-32409
Ændring af takstblad for affaldsgebyrer
Ordning for genbrugsplads - Bilag 2 - Notat om ny ordning for
genbrugsplads til ØK
20
779-2015-12197
Skive Vand A/S - Kommunegaranti
Anmodning om kommunegaranti.pdf
20
779-2015-12194
Skive Vand A/S - Kommunegaranti
Investeringer i 2014 - ansøgning om kommunegaranti.xlsx
21
779-2014-261569
Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til
etablering af flisfyret fjernvarmecentral
Anmodning fra Skive Fjernvarme om kommunegaranti til etablering
af flisfyret fjernvarmecentral
21
779-2014-261566
Ansøgning fra Skive Fjernvarmeværk om kommunegaranti til
etablering af flisfyret fjernvarmecentral
Investeringsoversigt
SIDE 2

Similar documents