ALUSJÄTEHUOLTO RAUMAN SATAMASSA

Comments

Transcription

ALUSJÄTEHUOLTO RAUMAN SATAMASSA
TARJOUSPYYNTÖ
24.2.2015
ALUSJÄTEHUOLTO RAUMAN SATAMASSA
Pyydämme kirjallista tarjoustanne Rauman satamassa asioivien laivojen
öljypitoisen jätteen kokonaisvaltaisesta hoidosta.
ÖLJYPITOISET JÄTTEET
Urakoitsija vastaanottaa laivoilta tulevan öljypitoisen jätteen sekä toimittaa sen
edelleen käsiteltäväksi. Tyhjennys suoritetaan satamavalvonnan tilauksen mukaan
laivakäynnin aikana.
Vastaanotetun öljypitoisen jätteen määrä on ollut vuosina 2013 - 2014 n. 150 – 300
t/kk. Keskimäärin öljyjätettä on jätetty n. 14 t / jättökerta. Tajouspyynnön lopussa
tilasto jätetyistä jätemääristä.
Tarjoushinta on ilmoitettava seuraavasti: € / öljyjätetonni + pumppaus € / tunti. Hinnat
annetaan arvonlisäverottomina.
Öljyjätetarjousten hintavertailu: Kokonaiskustannus / vuosi ( Jätetyn jätteen määrä
2500 t / vuosi, pumppausvauhti 5 t / h ).
NOUDATETTAVAT OHJEET
Jätehuollossa noudatetaan Rauman sataman jätehuoltosuunnitelmaa, ympäristöluvan määräyksiä ja tilaajan työn kestäessä antamia suullisia ja kirjallisia ohjeita,
jotka koskevat työn suoritusta.
TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT SELVITYKSET
Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset työn
suorittamiseen, joiden todentamiseksi tarjoukseen tulee liittää voimassa olevat (alle
3kk vanhat) tiedot seuravasti:
• Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani– yritysraportti tai
• todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:
o selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin,
o kaupparekisteriote,
o todistus verojen maksamisesta,
o todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,
o selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista,
o tapaturmavakuutus
Mikäli tarjoajalla on verovelkaa tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja sekä
tilaajavastuu.fi –raportissa näitä koskeva häiriömerkintä, tulee lisäksi esittää:
• verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty ja verottajan todistus, että sitä on
noudatettu
• erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja
eläkeyhtiön todistus siitä, että sitä on noudatettu
Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös:
• vastuuvakuutustodistus ja
• todistus työterveyshuollon järjestämisestä
• todistus kuulumisesta jätehuoltorekisteriin
Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen tarjoaja, joka ei ole toimittanut
vaadittuja selvityksiä tai jonka toimitettujen selvitysten perusteella voidaan todeta
laiminlyöneen mainitut yhteiskunnalliset velvoitteensa.
Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja ilmoittaa
hylkäämisestä ensi tilassa tarjouksen tekijälle. Myöhästyneitä tarjouksia ei
hyväksytä.
Taloudellisten edellytysten arvioimista varten tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa
viimeisin vahvistettu tilinpäätös.
Tarjoajan tulee vaatia mahdollisilta alihankkijoilta vastaavat selvitykset. Tilaajalla on
oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista tarjousta, jossa mainittu alihankkija ei ole
toimittanut vaadittua selvitystä tai täytä tämän tarjouspyynnön muita ehtoja.
MUUT EHDOT
Sopimus tehdään ajaksi 1.4.2015 – 31.12.2016.
Tarjoushinnat ovat kiinteitä koko sopimusajan.
Tarjous tulee olla voimassa 31.3.2015 asti.
Kuljetusvakuutus-, pakkaus-, toimitus-, yms. kulut on sisällytettävä hintoihin.
Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain
mukaan Satakunnan käräjäoikeudessa.
Tarjoukseen tulee liittää selvitys jätteiden jatkokäsittelystä sekä selvitys minkälaisella
kalustolla jätehuolto hoidetaan ja yrityksen aikaisempi kokemus satamien jätehuollon
hoidosta.
Tarjouksessa tulee mainita onko urakoitsijalla laatu-, ympäristö- tai työturvallisuusjärjestelmää sekä se, onko järjestelmät sertifioitu. Lisäksi tulee esittää selvitys, miten
järjestelmät kattavat satamien jätehuollon.
Valintaperusteena ovat kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjoukset
pisteytetään seuraavasti (maksimi mahdollinen pistemäärä on 100):
- hinta (halvin tarjous 90, muut tarjoukset pisteytetään suhteessa halvimpaan ),
- kokemus satamien jätehuollosta (ei kokemusta 0p., kokemusta yhden sataman
jätehuollosta 2p., kokemusta useamman sataman jätehuollosta 4p.) ja
- laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus ( 0-6,Ei järjestelmiä 0p., järjestelmä on, mutta
ei sertifioitu 1p./järjestelmä ja sertifioitu järjestelmä 2p./järjestelmä. Huom.
järjestelmien tulee kattaa sataman jätehuolto ).
Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava Rauman Sataman jätehuoltoon. Käynnistä on sovittava ja muutenkin asiasta antaa tarvittaessa lisätietoja Esa
Vuori puh 050 303 9704.
TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 10.3.2015 klo 12 mennessä
osoitteeseen:
Rauman Satama Oy
Hakunintie 19
26100 Rauma
Tarjouskirjekuori on varustettava merkinnällä ”Jätehuoltotarjous”.
Tarjoukset voidaan lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen:
[email protected] edellä mainittuun päivään ja kellonaikaan mennessä.
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta käsittelyyn.
Timo Metsäkallas
tekninen johtaja
Rauman Satama Oy
LAIVOJEN ÖLJYJÄTEMÄÄRÄT 2009 – 1/2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 /1
2235 t
2629 t
3032 t
2901 t
2436 t
2424 t
180 t