REnovERIng - TRIUM / Pumper og marineservice

Transcription

REnovERIng - TRIUM / Pumper og marineservice
5
“De lipomatøse"
Standardsvar lipomatøse tumorer:
LIPOM
Tumor bestående af modne lipocytter med
ensartet størrelse, ingen eller kun tynde
bindevævssepta og tynd kapsel.
Ingen lipoblaster, atypiske stromale celler,
floretceller, bizarceller eller lymfoide
infiltrater. Ingen rundcellekomponent,
påfaldende karmønster eller matrix.
Lipomatøse tumorer.
Lipom
Tencellelipom
Veldif. og dedif. liposarkom
Myksoidt
liposarkom
Run
dcel
le
lipo
sark
om
t
f
r
o
m
o
e
m
l
o
P
k
r
a
s
o
p
i
l
Lipomatøse tumorer.
6
“De myksoide"
Standardsvar myksoide tumorer:
MYKSOM
Hypocellulær tumor med myksoid matrix
indeholdende små ensartede tenformede til
stellate celler med små kerner. Der ses få
små spredte kar.
Der er ingen atypi, flerkernede celler,
mitotisk aktivitet eller påfaldende
karmønster (som pleksiformt, kurveliniært
eller vægfortykket). Ingen immunhistokemisk
specifik differentieringsretning
Myksoide tumorer
Myksom
Myksofibrosarkom gr. 1-3
Myksoide tumorer
Myksoidt
liposarkom
Ekstraskeletalt
myksoidt kondrosarkom
Myksoide tumorer
Karmønstre:
Myksoide tumorer
7
“De osteokondromatøse"
Standardsvar
OSTEOKONDROM
Makro: Bruskens kontur glat, tykkelsen mindre
end 2 cm og med regelmæssig overgang til
knoglen (medullær og kortikal kontinuitet).
Mikro: Opbygning som epifyseskive (enkondral
ossifikation)
Negationer: Ingen myksoid matrix, permeativ
vækst, atypi eller mitoser i brusken. Ingen
tencelleproliferation, suspekt
osteoidproduktion eller nekroser.
Os teok
o
ndro m
m
o
k
r
a
s
o
r
d
Kon
Os teosarko m
Osteosarkomets benigne
differentialdiagnoser
Kæmpecelleholdige
benigne knogletumorer
8
“De kæmpecelleholdige"
Standardsvar kæmpecellelæsioner:
TENOSYNOVIAL KÆMPECELLETUMOR
(tidl. BENIGNT SYNOVIOM)
Velafgrænset (men evt. multinodulær) tumor opbygget
af mononuklære og spredte multinukleære celler,
hvor førstnævnte overvejende er plumbe histiocytter
og i mindre grad består af hæmosiderofager og
xantomceller, mens sidstnævnte har samme eller lidt
mindre mere degenearative kerner.
Ingen særligt store eller særligt mange kæmpeceller,
udtalt tencellepræg, primitiv osteoiddannelse,
kernepleomorfi eller atypiske mitoser.
Kæmpecelleholdige
tumorer
Tenosynovial
KæmpecelleKæmpecellekæmpecellereparativt
Tumor
i
knogle
tumor
granulom
(Osteoklastom)
Benigne Kæmpecelletumorer:
Flerkernede kæmpeceller, mononukleære histiocytter,
hæmosiderofager,
xantomceller)
(med nogenlunde samme kernetype i alle
cellerne)
Kæmpecelletumorer med plumpe
mononukleære celler med runde kerner
I relation til led/
seneskeder:
I knogle:
!
Kæmpecelletumor /
osteoclastom
!
Lokaliseret
tenosynovial
kæmpecelletumor
/Benignt synoviom
!
(Kondroblastom)
!
Diffus tenosynovial
kæmpecelletumor
/pigmenteret villonodulær synovitis
I Bløddele:
!
Bløddelskæmpecelletumor
Kæmpecelletumorer med tenformede
mononukleære celler
Knogle:
!
Bløddele/hud:
!
• Benignt fibrøst
histiocytom /metafysær • Benignt fibrøst
fibrøs defekt
histiocytom
• Kæmpecelle reparativt
/dermatofibrom
granulom/
!
kæmpecellelæsion i
• Xantogranulomatøse
småknogler
forandringer
• Aneurismal knoglecyste
9
"Resumé"
Resumé!
BRUG VÆKSTMØNSTRE OG IMMUNPANELER
BRUG WHO KLASSIFIKATIONEN
BRUG EVT. STANDARDBESKRIVELSERNE
KEND DE BENIGNE
SEND DE MALIGNE