MUISTIO Suunnitteluryhmän kokous 1/2013

Comments

Transcription

MUISTIO Suunnitteluryhmän kokous 1/2013
MUISTIO
1 (3)
25.4.2013
Suunnitteluryhmän kokous 1/2013 (Aloituskokous)
Mustolan eritasoliittymän rakennussuunnittelu
kello 10.00 – 11.45
Aika
Tiistai 23.4.2013
Paikka
Kaupungintalo, Teknisen lautakunnan kokoushuone
Villimiehenkatu 1, Lappeenranta
Läsnä
Mika Valtonen
Pasi Leimi
Pentti Multaharju
Sanni Simonen
Ismo Lindh
Hannu Moilanen
Heimo Hätinen
Tuomo Volotinen
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
KAS ELY-keskus, L-vastuualue
Destia, Infrasuunnittelu
Destia, Infrasuunnittelu
1. Kokouksen avaus ja sopimusasiat
Mika Valtonen avasi suunnitteluhankkeen tilaajan puolesta kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Suunnitteluhanke toteutetaan osana Lappeenrannan kaupungin ja
Destia Oy:n välistä puitesopimusta. Kaupungin Tekninen toimi on
tilannut rakennussuunnitelman laatimisen 12.4.2013.
2. Suunnitteluryhmän kokoonpano ja kokouskäytäntö
Kokouksen osallistujat lukuun ottamatta Destian Heimo Hätinen
muodostavat hankkeen suunnitteluryhmän. Suunnitteluryhmän
kokouksiin osallistuu tarvittaessa myös Destialta hankkeen pääsuunnittelija Erkki Karjalainen.
Suunnitteluryhmän kokouksien puheenjohtajana toimii Mika Valtonen ja sihteerinä Tuomo Volotinen
3. Työn sisältö ja aikataulu
Työn sisältö
Työn sisällön osalta käytiin yleiskeskustelua hankkeesta ja suunnittelualueelle tulevasta kauppakeskuksesta (Ikea). Konsultin
edustaja kertoi kokemuksia ja ratkaisuja Kuopioon toteutetusta
Matkuksen alueesta. Pääsääntöisesti hankkeen suunnitteluratkaisut suunnitellaan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Hannu Moilanen ilmoitti, että yleisten teiden osalta mahdolliset poikkeamat
2 (3)
tai lisäykset hoidetaan erillisen toimeksiannon mukaan. Kysymykseen tulevat mahdollisesti yleisten teiden lisäkaistajärjestelyt yms.
Tarjouspyynnön mukainen työn sisältö tarkennettiin seuraavin
kommentein:





ramppi E1R1 suunnitellaan 1-kaistaisena ja liittyminen yksityistiehen Y1 (Pajarilan väylä) valtatien 2+2-ratkaisu huomioiden
uuden Y1:lle tulevan kiertoliittymän rampin E1R2 puoleiselle
puolelle ei suunnitella y-tien suuntaista kevyen liikenteen väylää
rampin E1R2 ja valtatien liittymän muutossuunnittelussa huomioitava I - rakennusvaiheen yhteydessä toteutetut kiveykset
(pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon)
Y6:n liittymä valtatielle säilyy ja korvaavaa yhteyttä ei selvitetä
laadittavan rakennussuunnitelman suunnitelmakartan rajaus
mallia tiesuunnitelmakartta 3T
Rakennussuunnitelman suunnitelmatarkkuus
Konsultti ilmoitti, että rakennussuunnitelma laaditaan tarjouspyynnön mukaisesti sillä tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan
pyytää KVR- urakkatarjous. KVR on kokonaisvastuu-urakka, jossa
pääurakoitsija kantaa vastuun sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Tällöin urakkalaskentaa varten laaditussa suunnitelmassa
keskitytään hankkeen ”pääpiirteisiin” ja yksityiskohtien suunnittelusta vastaa työmaa.
Konsultti esitti selvityksen laadittavista / ei laadittavista suunnitelma-asiakirjoista rakennussuunnitelman osavaiheittain. Selvityksen perusteella tilaaja totesi, että näin laadittava rakennussuunnitelma ei ole tavoitteena. Sovittiin, että konsultti tekee lisätarjouksen rakennussuunnitelman täydentämiseksi esitetyn selvityksen
perusteella.
Lähtöaineisto ja mahdollinen lähtöaineiston täydentäminen
Tilaaja luovutti seuraavan lähtöaineiston:




toimivuustarkasteluraportit (2 kpl)
maastomalli
pohjatutkimukset
Ikean alue
o suunnitelmakarttaluonnos
o asemakaava
o pohjakartta
o vesihuoltokartta
Tilaaja toimittaa I-vaiheen rakennussuunnitelma-asiakirjat ja työn
aikaisen tausta-aineiston.
3 (3)
Konsultti tarkistaa maastomallin ja pohjatutkimuksien riittävyyden
sekä laatii tarvittaessa lisämittaus- ja pohjatutkimusohjelman. Lisämittausohjelma pyritään toimittamaan tilaajalle viikon 17 aikana.
Aikataulu
Hankkeen käynnistyminen viivästyi noin 3 viikkoa. Konsultti ilmoitti, että tarjouspyynnössä esitetystä aikataulusta voidaan ainakin
osittain pitää kiinni, jolloin suunnitelmaluonnokset ovat valmiina
31.5.2013. Suunnittelukokous 2 pidetään 5.6.2013, jolloin tarkistetaan rakennussuunnitelman lopullinen valmistumisajankohta. Tarjouspyynnön mukaan työn tulisi olla valmis 14.6.2013.
4. Muut asiat
Asialistassa mainittu kohta ”Alustavat periaatteet ja ideat luonnossuunnittelun pohjaksi” käsitettiin kohdassa 3 Työn sisältö.
Muita asioita ei ilmennyt.
5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 5.6.2013 klo 12.00 alkaen Lappeenrannan kaupungintalolla.
Mika Valtonen päätti kokouksen klo 11.45.
Muistiin kirjasi
Tuomo Volotinen
JAKELU
Osanottajat

Similar documents