Tietoa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista

Transcription

Tietoa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista
Tietoa Sotkamo Silver AB:n
(publ) osakkeiden uusannista
kesäkuussa 2012
Huomaa, että tämä on vain lyhyt ote antiesitteestä ja että jokaisen
Sotkamo Silveriin sijoittavan tulee tehdä oma arvio, joka perustuu
koko esitteeseen. Esite on ladattavissa kokonaisuudessaan seuraavilta Internet-sivuilta:
www.silver.fi ja www.stockholmcorp.se. Esitteen voi myös tilatamaksutta Sotkamo Silver AB:sta (publ), puhelin +46 708 66 67 99,
sähköposti: [email protected] Tilauksiin
ja maksuihin liittyviin kysymyksiin vastaa liikkeellelaskusta huolehtiva Aktiveinvest FK AB, puhelin +46 8 506 517 95.
Lead manager: Stockholm Corporate Finance. co-manager: E. Öhman J:or Fondkommission
Taustaa ja tarjous
Toimitusjohtajan tiedote
Sotkamo Silverin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22. toukokuuta 2012 hyväksyttiin hallituksen 20. huhtikuuta 2012
tekemä ehdotus osakkeiden ja merkintäoptioiden uusannista,
jossa yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Tarkoituksena on rahoittaa Taivaljärven
hopeakaivoksen kehitystyön jatkuminen ja kaivostoiminnan
käynnistäminen. Osakeanti merkitsee osakepääoman korotusta korkeintaan 62 275 664 Ruotsin kruunulla korkeintaan
166 068 438,67 kruunuun saakka korkeintaan 155 689 160
osakkeen uudella liikkeeseenlaskulla , joista kunkin kiintiöarvo on 0,40 kruunua. Mikäli kaikkia merkintäoptioita
käytetään, osakepääoma kasvaa vielä 15 568 916 kruunulla ja
osakkeiden lukumäärä 38 922 290 kappaleella (ennen suunniteltua yhdistämistä 1:25 heinäkuussa 2012).
Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia
osakkeita suhteessa hallussaan olevien osakkeiden määrään.
Viiden (5) osakkeen omistus määräpäivänä 29. toukokuuta
2012 oikeuttaa kolmen (3) uuden osakkeen merkitsemiseen
kurssilla 0,52 kruunua per osake. Uusien osakkeiden merkitsemisen tulee tapahtua 1. – 15. kesäkuuta. Täysmerkinnässä
yhtiö saa 80,96 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen liikkeellelaskun kustannuksia. Jokaista 100 merkittyä osaketta kohti
tarjotaan yksi (1) merkintäoptio maksutta. Mikäli kaikkia
merkintäoptioita käytetään, yhtiö tulee saamaan lisäksi 27,25
miljoonaa Ruotsin kruunua. Yhtiö on saanut merkintäsitoumukset yhtiön osakkeenomistajilta Suomen Teollisuussijoitus
OY:ltä ja Teknoventure Oy:ltä, mikä vastaa noin 24 prosenttia uusannista. Merkintäsitoumusten ehtona on, että merkintäetuoikeudessa merkitään lisäksi vähintään 20 miljoonaa
Ruotsin kruunua.
Arvoisat osakkeenomistajat,
Rinnakkainen uusanti, joka on suunnattu
suomalaisille sijoittajille
Sotkamo Silverin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.
toukokuuta 2012 päätettiin hallituksen ehdotuksesta suorittaa
osakkeiden ja merkintäoptioiden uusanti, joka on pääasiassa
suunnattu suomalaisille sijoittajille osana pyrkimystä listautua
Helsingin pörssiin. Kohdistettu liikkeellelasku kattaa yhtä
monta osaketta ja merkintäoikeutta kuin merkintäetuoikeus
eli 155 689 160 osaketta ja 38 922 290 merkintäoptiota (ennen
yhdistymistä), ja siksi se tulee antamaan merkintäoikeuksien
käyttämisestä saatua tuottoa korkeintaan 80,96 miljoonaa
Ruotsin kruunua, johon ei sisälly mahdollinen merkintäoptioiden käyttö.
Uusannin syy
Ehdotetun noin 162 miljoonaa kruunua kattavan (sekä noin
54 miljoonaa kruunua merkintäoptioiden kautta) liikkeellelaskun tarkoituksena on varmistaa noin puolet Taivaljärvellä
sijaitsevan Sotkamo Silverin laajentamiseen tarvittavasta
pääomasta sekä antaa yhtiölle käyttöpääomaa. Loput suunnitellaan rahoitettavaksi lainalla. Mikäli laajennustyöt käynnistyvät kesällä, kaivostoiminnan arvioidaan voivan käynnistyä
vuoden 2014 alussa.
Maaliskuussa julkaistu toteutettavuusselvitys (Bankable
Feasibility Study), jonka on koonnut, arvioinut ja hyväksynyt
riippumaton englantilainen konsulttiyhtiö Wardell Armstrong (WAI) yhdessä Suomen geologian tutkimuskeskuksen
insinöörien kanssa, osoitti Taivaljärven hopeakaivoksen
tunnettujen ja todettujen mineraalivarantojen lisääntyneen
huomattavasti, aikaisempiin laskelmiin verrattuna. On myös
ilahduttavaa, että esiintymä on avoin syvyyssuunnassa ja
että geologinen muodostelma jatkuu 550 metrin syvyydestä
vähintään 1 000 metrin syvyyteen. Näin esiintymän koko
voi ainakin kolminkertaistua aiempiin arviointeihin verrattuna. Olen hyvin tyytyväinen näihin hyviin tuloksiin.
Kannattavuusselvitykseen perustuen aiemmin ilmoitetuista
3,5 miljoonasta tonnista measured- ja indicated-luokkien mineraalivarantoja 3 miljoonaa tonnia on kategoriassa todetut ja
todennäköiset malmivarat, mikä on erinomainen tulos.
Tutkimus on antanut yhtiölle lisää tietoa hankkeen teknisestä toteutettavuudesta ja kannattavuudesta, sekä niihin
vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus osoittaa, että malmia
voidaan louhia ja rikastaa perinteisellä ja hyvin tunnetulla
tekniikalla, jonka lopputuotteille on hyvä ja tunnettu laatu.
Perinteisen tekniikankäytön ansiosta myös hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida paremmin ja huolehtia
hankeen ympäristövaikutuksista tunnetuilla, ja koetuilla
tekniikoilla. Olenkin hyvin tyytyväinen kannattavuus- ja
toteutettavuusselvityksen erinomaisiin tuloksiin.
Olen hyvin ylpeä työstä, jonka kollegani, työtoverini ja
konsultit ovat viime vuosina tehneet. Työ on antanut meille
mahdollisuuden viedä Taivaljärvi-hanketta eteenpäin kohti
kaivostuotantoa. Sotkamo Silverin geologiset ja teolliset
perusedellytykset ovat erittäin hyvät. Uskon, että Taivaljärvellä harjoitetaan menestyksekästä kaivostoimintaa usean
vuoden ajan. Saavuttaaksemme ne tavoitteet, jotka asetettiin,
kun nykyinen Sotkamo Silver perustettiin, annamme osakkeenomistajillemme ja sijoittajille mahdollisuuden osallistua
tähän investointiin merkitsemällä osakkeita Sotkamo Silver
AB:ssa (publ) tämän esitteen tarjouksen mukaisesti.
Timo Lindborg
Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja
Markkinoista lyhyesti
Kaivostoimintaa on harjoitettu Pohjoismaissa yli 1 000
vuotta ja se on nykyään tärkeä peruselinkeino. Siksi myös
malminlouhinnassa ja metallienvalmistuksessa ja –työstössä
meillä on vahva perinne. Pohjoismaat ovat alueena mielenkiintoinen muistakin syistä. Hyvän kaivostoiminnan ja
mineraalien tuntemuksen lisäksi hyviä edellytyksiä luovat
tehokas infrastruktuuri, vakaa poliittinen tilanne ja toimiva
lainsäädäntö.
Sotkamo Silverin malmivarojen arvoon vaikuttavat hopean, kullan ja sinkin hinnan kehitys. Perusmetallien (mm.
Tietoa Sotk amo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista kesäkuussa 2012
Testit, taloudellisetlaskelmat sekä Sotkamo Silverin analyysien ja kairaustietojen tietokanta vastaavat vaatimuksia, jotka
kansanvälinen JORC Code asettaa mineraalivarantojen ja
-varojen riittävästä arvioinnista. Analyysit osoittavat myös paikoitellen hyviä kultapitoisuuksia kairausnäytteissä. Näitä tulee
kuitenkin vielä tutkia lähemmin analyysitietojen luotettavuuden parantamiseksi kullan hippuvaikutuksen hallitsemiseksi.
Kaivoksessa tunnetaan tänään kolme tunnettua mineralisoitunutta vyöhykettä, jotka sisältävät hopeaa, kultaa, sinkkiä
ja lyijyä. Esiintymän ylemmän osan kairanreikien välinen
etäisyys on viidestä kymmenen metriä kaikkiin suuntiin.
Yhteensä esiintymään on kairattu 513 kairareikää, kokonaismäärältään yhteensä 51 000 metriä. Kaivoksessa on 2,6 km
pitkä tuotantotunneli, joka ulottuu 350 metrin syvyyteen.
Ainoastaan timanttikairauksesta saatuja tuloksia on käytetty
yllä osoitetuissa tonnimäärä- ja pitoisuuslaskelmissa. Mineralisaatioiden tunnettuja osia on tutkittu huolellisesti ja tarkkaan.
Mineralisaation geologian, muodon ja hopeaa sisältävien
alueiden sijainnin sekä 600 metrin syvyydessä olevien kairausreikien tulosten vuoksi on todennäköistä, että mineraalisaatio
voi olla nykyisiä, JORC Coden mukaan ilmoitettuja 5 004 000
tonnin mineraalivarantoja suurempi.
Uudet tulkinnat avaavat edellytykset löytää lisää mineralisaatioita ja lisätä mineraalivarantoja nykyisten esiintymien
yhteydessä, sekä pinnalla että syvemmällä maan alla. Yhtiö
tulee tutkimaan näitä mahdollisuuksia mahdollisimman pian.
Alueen mineraalivarantojen lisäämisen edellytyksiä pidetään
hyvinä. Useimmat rikastustestit, jotka on suoritettu Taivaljärven esiintymän malmimateriaalilla, ovat suunnattu rikastustulosten optimointiin vaahdotusteknologialla. Tulokset
osoittavat hyvää 86 - 91 prosentin saantia. Yhtiö on suorittanut toteutettavuus- ja kannattavuusselvityksen (Bankable
Feasibility Study) Taivaljärvi-hankkeesta. Tutkimus osoittaa
hyvää kannattavuutta myös nykyistä alhaisemmilla hopean
hinnoilla. Tuotannon arvioidaan voivan käynnistyä vuoden
2013 lopussa tai vuoden 2014 alussa. Kokonaisrahoitustarpeen
arvioidaan olevan noin 35 - 40 miljoonaa euroa. Takaisinmaksuajan arvioidaan olevan kaksi vuotta tuotannon käynnistymisestä.
sinkki, kupari ja alumiini) ja hopean hintakehitykseen vaikuttaa vahvasti globaali teollisuussuhdanne.
Kullan kysyntään vaikuttavat ensisijassa henkilökohtainen kulutus tai henkilökohtaiset sijoitukset, kun taas hopean
kysyntään vaikuttaa teollinen kysyntä. Mutta vahva teollinen
talous ja runsas henkilökohtainen metallien kulutus ovat
usein yhteydessä toisiinsa.
Miksi investoida hopeaan?
Hopea on ainutlaatuinen jalometalli, jolla on runsaasti
teollisia sovelluskohteita, mikä tekee siitä monipuolisen
metallin.
●● Hopean kysyntä on lisääntynyt huomattavasti viime
vuosina sijoittajien vahvan mielenkiinnon ja maailman
lisääntyneen hyvinvoinnin seurauksena.
●●
Sotkamo Silver lyhyesti
Liikeidea
Sotkamo Silverin liikeideana on kehittää ja hyödyntää
metalliesiintymiä Pohjoismaissa. Toiminnassa kiinnitetään
erityisesti huomioita ihmisiin ja ympäristöön. Sotkamo Silver
omistaa Suomessa tytäryhtiönsä kautta mineraaliesiintymiä,
jotka sisältävät sekä hopeaa että kultaa. Yhtiön päähanke
on Taivaljärven hopeakaivos keskisuomalaisessa Sotkamon
kunnassa.
Taivaljärven hopeakaivos
Taivaljärven hopeaesiintymät ovat olleet tunnettuja yli 25
vuoden ajan. Näiden vuosien aikana on investoitu kairauksiin,
tutkimuksiin ja kaivostoiminnan valmisteluihin. Aiemmat
omistajat suorittivat mittavaa tuotantoon tähtäävää tutkimusta
ja valmistelevaa työtä, mutta toiminta oli lopetettava hopean
hinnan alenemisen vuoksi. Taivaljärven esiintymän kairaus- ja
kehitystyö todisti sekä hopea-, kulta-, sinkki- että lyijypitoisuudet sekä malminesiintymän todennäköisen jatkumisen
syvemmälle kallioperään ja sen soveltuvuuden perinteisiin
louhinta- ja rikastusmenetelmiin.
Konsernin taloudellinen katsaus
Summa, KSEK
Konserni
Nettoliikevaihto
Taseen loppusumma
Laimentamaton oikaistu osakohtainen tulos, SEK
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos SEK
Oma pääoma per osake SEK
Vakavaraisuus, %
Kassalikviditeetti, %
Emoyhtiö
Vakavaraisuus, %
Q1 2012
Q1 2011
2011
2010
2009*
833
88 806
–0,01
–0,01
65
70 901
–0,01
–0,01
110
85 531
–0,03
–0,03
129
73 515
0,10
0,09
221
1 856
–0,01
–0,01
0,28
81
81
0,29
95
603
0,29
87
276
0,30
94
563
0,00
55
11
98,8
98,7
99,3
97,0
98
*Konsernin vuoden 2009 avainluvut sisältävät uudelleen lasketut luvut 9. huhtikuuta 2010 suoritetun käänteisen yrityshankinnan jälkeen.
Tietoa Sotk amo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista kesäkuussa 2012
Tarjous lyhyesti
Merkintäetuoikeusanti
Tietoa osakkeesta
Niillä, jotka on rekisteröity Sotkamo Silverin osakkeenomistajiksi määräpäivänä 29.5.2012, on etuoikeus merkitä viittä
(5) omistettua osaketta kohti kolme (3) uutta osaketta. Sataa
(100) merkittyä osaketta kohti tarjotaan yksi (1) merkintäoptio
maksutta.
Markkinapaikka: NGM Equity
ISIN-koodi: SE0001057910
Lyhenne: SOSI
Valuutta: osake on kruunumääräinen (SEK)
Merkintäoikeudet
Viimeinen merkintäoikeusantiin osallistumiseen oikeuttava
kaupankäyntipäivä on 24. toukokuuta 2012.
Täsmäytyspäivä merkintäoikeusantiin osallistumiseen on: 29.
toukokuuta 2012
Merkintäaika: 1.-15. kesäkuuta 2012
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla: 1.-12. kesäkuuta 2012
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla (BTA): alkaen 1.
kesäkuuta 2012
Osakkeiden yhdistäminen: alustavasti 9. heinäkuuta 2012 paikkeilla
Tärkeitä päivämääriä
Sotkamo Silverin osakkeenomistajat saavat kolme (3) merkintäoikeutta kutakin määräpäivänä hallussa olevaa osaketta
kohti. Yhden (1) uuden osakkeen merkintään tarvitaan viisi
(5) merkintäoikeutta.
Merkintäkurssi
Merkintäkurssi on 0,52 SEK osaketta kohti.
Täsmäytyspäivä
Täsmäytyspäivä on 29.5.2012. Sotkamo Silverin osakkeen
viimeinen ostopäivä joka oikeuttaa osallistumaan merkintäoikeusantiin on 24.5.2012.
Merkintäaika
Merkintäaika on 1.–15. kesäkuuta 2012. Ilmoitus osakkeiden
merkinnästä merkintäoikeuksilla tulee tehdä tämän ajanjakson aikana samanaikaisella käteismaksulla.
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeuksilla voi käydä kauppaa NGM Equityssä ajalla
1.–12. kesäkuuta 2012.
Merkintäoikeuksien arvon menettämisen välttämiseksi
näitä tulee joko käyttää osakkeiden merkitsemiseen viimeistään 15. kesäkuuta 2012 tai myydä viimeistään 12. kesäkuuta
2012.
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla
Väliaikaisilla osakkeilla (BTA) voi käydä kauppaa NGM
Equityssä 1. kesäkuuta 2012 alkaen siihen saakka, kunnes Ruotsin yhtiövirasto on rekisteröinyt uusannin.
Merkintäoptiot 2012/2013 (Sarja TO 3)
Yhden (1) merkintäoption omistus oikeuttaa heinäkuussa 2012
suoritettavaksi suunnitellun osakkeiden lukumäärän muuttamisen (yhdistäminen 1:25) jälkeen yhden (1) uuden osakkeen
merkitsemiseen kurssilla 17,50 SEK (vastaava 0,70 SEK ennen
yhdistämistä). Osakkeita voi merkitä merkintäoptioilla 30.
marraskuuta 2013 saakka samanaikaisella käteismaksulla.
Kalenteri
Osavuosiraportti tammikuu-kesäkuu 2012 24. elokuuta 2012
Osavuosiraportti tammikuu-syyskuu 2012 18. lokakuuta 2012
Tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2012 15. helmikuuta
2013
Tärkeää tietoa
Täydelliset ehdot sekä etuoikeusmerkintää koskevat tiedot
ovat kappaleessa ”Ehdot ja ohjeet” esitteen sivuilla 14-16.
Taloudellinen neuvonantaja (lead manager)
Stockholm Corporate Finance AB
Box 5712, 114 87 Stockholm
Käyntiosoite: Linnégatan 6
Puhelin: 08 440 56 40
[email protected]
Taloudellinen neuvonantaja (co-manager)
E. Öhman J:or Fondkommission Finland
Aleksanterinkatu 44
6 krs, FI-00100
Helsinki
Liikkeellelaskusta huolehtiva taho
Aktieinvest FK AB,
Emittentservice,
Rådmansgatan 70 A, 113 89 Stockholm
Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
SE-111 48 Stockholm
Puhelin +46 8 30 49 20
Faksi +46 8 611 47 300
Lisätietoa Sotkamo Silveristä: www.silver.fi
Tietoa Sotk amo Silver AB:n (publ) osakkeiden uusannista kesäkuussa 2012