TEOLLISUUSJÄTEVESIÄ KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA NORMIT

Transcription

TEOLLISUUSJÄTEVESIÄ KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA NORMIT
TEOLLISUUSJÄTEVESIÄ KOSKEVAT
SÄÄDÖKSET JA NORMIT
KVVY Teollisuusjätevesiseminaari
16.3.2012
Ari Kangas, Uudenmaan ELY-keskus
13.3.2012
1
Teollisuusjätevesi ?
 Teollisuustuotantoon ja muuhun elinkeinon

harjoittamiseen käytetyn kiinteistön jätevettä, joka ei ole
talousjätevettä tai hulevettä
Yhdyskuntajätevesi on talousjätevettä taikka talous- ja
teollisuusjäteveden tai huleveden seosta
13.3.2012
2
1
Teollisuusjätevesien sääntely
 Vesihuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevat säädökset
 EU-asetukset ja kansainväliset sopimukset
 Tiettyjä aloja koskevat säädökset ja standardit
 Puhdistamolietteen laatua koskevat lait ja asetukset
 Jätelaki ja terveydensuojelulaki
 Kemikaaleja koskevat säädökset
 Muut sopimukset ohjeet ja määräykset
13.3.2012
3
Vesihuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevat
säädökset
 Vesihuoltolaki 119/2001
 Ympäristönsuojelulaki 86/2000
 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000
 Asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006
 Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja
haitallisista aineista 1022/2006
13.3.2012
4
2
Vesihuoltolaki 119/2001




Vesihuoltolaki ei koske teollisuuslaitoksia, joiden jätevedet poikkeavat
määrän tai laadun suhteen normaalista asumajätevedestä
Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä
laitoksen viemäriin kiinteistöä, jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai
määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia
tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta
Vesihuoltolain 18 §:ssä säädetään vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä
periaatteista
– Maksujen on katettava vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset, niiden on
oltava kohtuulliset ja tasapuoliset ja niissä voidaan ottaa huomioon jäteveden
poikkeuksellinen määrä tai laatu
– Maksujen on ehkäistävä haitallisten aineiden johtamista viemäriin ja vähennettävä
jäteveden määrää
Uudistaminen käynnissä
13.3.2012
5
Ympäristönsuojelulaki 86/2000, ympäristönsuojeluasetus 169/2000




YSL 86/2000 sisältää säännöksiä:
–
–
–
–
–
ympäristönsuojelua koskevista yleisistä periaatteista sekä velvollisuuksista ja kielloista
säännökset ympäristöluvista
ilmoitusmenettelystä
korvauksista
valvonnasta
YSA 169/2000 säätää:
–
–
–
–
–
toiminnoista, joilta vaaditaan ympäristölupa.
lupaviranomaisten toimivallasta
lupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä
Ilmoitusmenettelystä
valvonnasta ja seurannasta
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus asettavat vaatimuksia viemäröitäville
jätevesille
Ympäristölupapäätöksessä huomioidaan myös päästöt viemäriverkkoon
13.3.2012
6
3
Ympäristönsuojeluasetus
36 § Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavia päästöjä koskevat yleiset
vaatimukset
 Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet ja muut pilaavia aineita
sisältävät jätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla:
– vesihuoltolaitoksen päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi tai
muiden purkuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttämiseksi
– lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän käsittelyn ja
hyödyntämisen varmistamiseksi
– viemäriverkon ja puhdistamojen työntekijöiden terveyden suojelemiseksi
– jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi
– viemäriverkon, puhdistamoiden ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen
estämiseksi
 Vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä laitoksen viemäriin kiinteistöä ja ottamasta
vastaan 1 momentissa tarkoitettuja jätevesiä, jos 1 momentissa säädetyt vaatimukset
eivät täyty
13.3.2012
7
Ympäristönsuojeluasetus
36 a § Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavista päästöistä määrääminen
ympäristöluvassa


Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset päästöraja-arvot ja muut
päästömääräykset vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettaville teollisuusjätevesille tai
muille vesille, jotka sisältävät liitteen 2 aineita, sen varmistamiseksi, että jätevedet
esikäsitellään asianmukaisesti ja päästöjä tarkkaillaan
Lupaviranomaisen on lupa-asiaa käsiteltäessä kuultava vesihuoltolaitosta
13.3.2012
8
4
Ympäristönsuojeluasetus
Liite 2: Tärkeimmät pilaantumista aiheuttavat aineet päästöjen raja-arvoja
asetettaessa












orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia
yhdisteitä
organofosforiyhdisteet
orgaaniset tinayhdisteet
aineet ja valmisteet, joilla osoitetaan olevan karsinogeenisia, mutageenisia tai lisääntymiseen
vaikuttavia ominaisuuksia
pysyvät hiilivedyt ja pysyvät sekä biokertyvät myrkylliset orgaaniset aineet;
syanidit ja fluoridit
metallit ja niiden yhdisteet
arseeni ja sen yhdisteet
biosidit ja kasvinsuojeluaineet
suspendoituneet aineet
rehevöitymistä aiheuttavat aineet, erityisesti nitraatit ja fosfaatit
happitasapainoon epäedullisesti vaikuttavat aineet
13.3.2012
9
Ympäristönsuojeluasetus
3 § Ainepäästöjen luvanvaraisuus
Ympäristölupaa on haettava... jos toiminnasta päästetään vesiin tai vesihuoltolaitoksen viemäriin
tämän asetuksen liitteessä 1 mainittuja aineita. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos toiminnanharjoittaja
voi osoittaa, että päästö sisältää niin vähäisen määrän kyseisiä aineita, ettei niiden päästämisestä
aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle.







elohopea ja sen yhdisteet

kadmium ja sen yhdisteet

arseeni ja seleeni sekä niiden yhdisteet

kromi, lyijy, nikkeli, tallium, uraani sekä niiden
yhdisteet

orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka
vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia

yhdisteitä

orgaaniset tinayhdisteet ja ympäristölle vaaralliset
orgaaniset fosforiyhdisteet

syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai
lisääntymiselle vaaralliset yhdisteet
antimoni, boori ja telluuri sekä niiden yhdisteet
barium, beryllium, hopea, koboltti, kupari, molybdeeni,
sinkki, tina, titaani ja vanadiini sekä niiden yhdisteet
syanidit ja fluoridit
kasvinsuojeluaineet ja biosidivalmisteet sekä niiden
johdannaiset
mineraaliöljyt ja öljyperäiset hiilivedyt
pysyvät hiilivedyt ja pysyvät ja kertyvät myrkylliset
orgaaniset aineet
muut vesiympäristölle tai vesiympäristön kautta
terveydelle tai ympäristölle vaaralliset tai haitalliset
aineet sekä aineet ja seokset, jotka voivat haitata
vesien käyttöä
13.3.2012
10
5
BAT ja BREF





BAT-vertailuasiakirjat eli BREFit ovat informaatiota hyvän tekniikan tasosta:
parhaista käytettävissä olevista menetelmistä ja teknisistä ratkaisuista sekä
niillä saavutettavista kulutus- ja päästötasoista
BAT-dokumentteja sovelletaan, kun teolliselle toiminnalle annetaan
ympäristölupamääräyksiä
Komissio on julkaissut BAT -dokumentteja, joista on laadittu suomenkieliset
tiivistelmät
BAT-julkaisuja on laadittu myös kansallisesti
Teollisuusjätevesisopimusta laadittaessa voidaan hyödyntää BAT asiakirjoja niillä toimialoilla, joille niitä on laadittu
13.3.2012
11
Asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006



Valtioneuvoston asetusta 888/2006 sovelletaan
ympäristönsuojelulain (86/2000 28 §) mukaista ympäristölupaa
edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen
Asetuksessa esitetään yhdyskuntajätevesidirektiiviin perustuvat
käsittelytehon vähimmäisvaatimukset jätevedenpuhdistamoille sekä
vaatimukset tarkkailutiheydelle erikokoisissa puhdistamoissa
Jätevesiviemäreiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa
on otettava huomioon jäteveden käsittelyvaatimukset sekä
käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja kiinnitettävä
erityistä huomiota yhdyskuntajätevesien ominaisuuksiin ja määrään
13.3.2012
12
6
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja
haitallisista aineista 1022/2006





Täytäntöönpanee direktiivin ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla
2008/105/EY (ns. prioriteettiainedirektiivi)
Asetuksen tavoitteena on lopettaa kerralla tai vaiheittain vesiympäristölle vaarallisten
aineiden päästöt ja huuhtoumat
– Tavoitteena on lisäksi, ettei vesihuoltolaitoksen toiminnalle aiheudu haittaa
vesiympäristölle vaarallisista päästöistä
Asetuksen liitteessä 1A on esitetty lista aineista, joita ei saa päästää pintaveteen eikä
vesihuoltolaitoksen viemäriin
– Kielto ei koske päästöä, jonka toiminnanharjoittaja voi osoittaa sisältävän niin
vähäisen määrän vesiympäristölle vaarallista ainetta, ettei sen päästämisestä voi
aiheutua pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä haittaa vesihuoltolaitoksen
toiminnalle.
Asetus sisältää ympäristönlaatunormit (EQS) 33 aineelle tai aineryhmälle
Ympäristönlaatunormin ylittyminen luokittaa veden kemiallisen tilan huonoksi —
vesienhoidon järjestämisen tavoitteena on vähintään hyvä pintavesien tila.
13.3.2012
13
Yhteisön tasolla määritetyt vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet
alakloori
antraseeni
atratsiini
bentseeni
bromatut difenyylieetterit
kadmium ja kadmiumyhdisteet
hiilitetrakloridi
C10-13-kloorialkaanit
klorfenvinfossi
klorpyrifossi (klorpyrifossi-etyyli)
syklodieeni-torjunta-aineet:
aldriini
dieldriini
endriini
isodriini
kokonais-DDT , para-para-DDT
1,2-dikloorietaani
dikloorimetaani
di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP)
simatsiini
diuroni
endosulfaani
tetrakloorieteeni (tetrakloorietyleeni)
trikloorieteeni (trikloorietyleeni)
fluoranteeni
tributyylitinayhdisteet (tributyylitina-kationi)
heksaklooribentseeni
triklooribentseenit
heksakloori-butadieeni
trikloorimetaani (kloroformi)
heksakloori-sykloheksaani
trifluraliini
isoproturoni
lyijy ja lyijy-yhdisteet
elohopea ja elohopeayhdisteet
naftaleeni
nikkeli ja nikkeliyhdisteet
nonyylifenoli (4-nonyyli-fenoli)
oktyylifenoli ((4-(1,1,3,3-tetra metyyli-butyyli)-fenoli))
pentaklooribentseeni
pentakloorifenoli
polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)
bentso(a)pyreeni
bentso(b)-fluoranteeni
bentso(k)-fluoranteeni
bentso(g, h, i)-peryleeni
indeno (1,2,3-cd)pyreeni
13.3.2012
14
7
Kansallisessa menettelyssä määritetyt vesiympäristölle haitalliset aineet
klooribentseeni
1,2-diklooribentseeni
1,4-diklooribentseeni
bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)
dibutyyliftalaatti (DBP)
resorsinoli (1,3-bentseenidioli)
(bentsotiatsoli-2-yylitio) metyylitiosyanaatti (TCMTB)
bentsotiatsoli-2-tioli (di(bentsotiatsoli-2-yyli)disulfidin (CAS 120-78-5) hajoamistuote)
bronopoli (2-bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli)
dimetoaatti
MCPA (4-kloori-2-metyylifenoksietikkahappo)
metamitroni (4-amino-3-metyyli-6-fenyyli-1,2,4-triarsiini-5-oni)
prokloratsi (N-propyyli-N-[2-(2,4,6-trikloorifenoksi)etyyli]-1H-imidatsoli-1-karboksamidi)
etyleenitiourea (mankotsebin (CAS 8018-01-7) hajoamistuote)
tribenuroni-metyyli
metyyli-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1, 3, 5-triatsiini-2-yyli)3-metyyliureidosulfonyyli)bentsoaatti)
13.3.2012
15
Sekoittumisvyöhyke





Rajattu alue, jolla päästö asteittain sekoittuu pintaveteen ja joilla
ympäristönlaatunormi voi ylittyä
Sekoittumisvyöhyke voidaan määrätä ympäristöluvassa
toiminnanharjoittajan hakemuksesta
Sekoittumisvyöhykkeen määrittely teoreettisesti
Komission ohje ”Tekniset suuntaviivat sekoittumisvyöhykkeiden
määrittämiseksi”
Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään sekoittumisvyöhykkeiden
määrittelemiseen sovellettuja menetelmiä sekä
sekoittumisvyöhykkeen laajuuden rajoittamiseksi toteutettuja toimia
13.3.2012
16
8
Asetuksen 1022/2006 soveltaminen







Ohje vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen
säädösten soveltamisesta (YM, SYKE)
Annettu YSL:n perusteella – voi tulla sovellettavaksi myös VL:n mukaisessa
lupamenettelyssä
Tarkkailusuunnitelmien muuttaminen (valvontaviranomainen hyväksyy)
Luvan muuttaminen (YSL 58 §) - laatunormit / sekoittumisvyöhykkeet
Vesienhoitolain (1299/2004 24 §) mukaan ympäristön laatutavoitteita
voidaan lieventää, mikäli ympäristötavoitteiden saavuttaminen on teknisesti
tai taloudellisesti kohtuutonta
Vesihuoltolaitokset eri asemassa purkuvesistöjen mukaan
Voi vaikuttaa teollisuuden ja vesihuoltolaitosten välisiin sopimuksiin
13.3.2012
17
EU-asetukset ja kansainväliset sopimukset



E-PRTR-asetus 166/2006
– Edellyttää tietyiltä toiminnoilta tietoja ainepäästöistä
Sivutuoteasetus 1069/2009 ja sen toimeenpanoasetus 142/2011
– Sivutuotteet jaetaan kolmeen luokkaan niihin liittyvän riskin perusteella
– Määräyksiä sivutuotteiden hävittämisestä ja esikäsittelystä, esim. teurastamoilla
Tukholman yleissopimus 2001 POP-yhdisteistä
– Maailmanlaajuinen POP-yhdisteiden (pysyvät orgaaniset haitta-aineet) käyttöä
rajoittava sopimus lopettaa tai rajoittaa voimakkaasti POP-yhdisteiden tuotantoa,
kauppaa, käyttöä ja päästöjä.
– Ko. yhdisteet: aldriini, dieldriini, endriini, DDT, heptakloori, klordaani, mirex,
toksafeeni, heksaklooribentseeni, PCB, dioksiinit, furaanit, lindaani (HCH) ja sen
isomeerit (alfa- ja beta-HCH), perfluoratut oktyylisulfonaatit (PFOS), bromatut
palonsuoja-aineet (PBDE), penta- ja oktabromidifenyylieetteri, palonsuoja-aine
heksabromibifenyyli (HBB), torjunta-aineena käytetty klordekoni, torjunta-aineen
tuotannossa ja palonsuoja-aineena käytetty pentaklooribentseeni (PeCB)
13.3.2012
18
9
Puhdistamolietteen laatua koskevat lait ja asetukset




Lannoitevalmistelaki 539/2006
MMM:n asetus lannoitevalmisteista 24/11
– raja-arvot raskasmetallipitoisuuksille (ei orgaanisille haittaaineille)
MMM:n asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan
harjoittamisesta 13/07
Välillinen vaikutus teollisuusjätevesisopimuksiin, kun
teollisuusjätevesien sisältämä aine vaikuttaa lietteen laatuun
13.3.2012
19
Jätelaki ja terveydensuojelulaki


Jätelaki (646/2011) ja jätelainsäädännön kokonaisuudistus sisältää mm.
seuraavaa:
– jätteen tuottajien selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus
– vaarallisen jätteen määritelmä:
• jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu
terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus
(vaaraominaisuus)
– säädetään vaarallisten jätteiden sekoittamiskiellosta
– siirtoasiakirjat oltava jätteen kuljetuksessa, myös sako-, umpikaivo-, rasvan- ja
hiekanerotuskaivojen lietteelle
Terveydensuojelulaki 763/1994
– jätteiden säilyttäminen, kerääminen, kuljettaminen, käsittely ja hyödyntäminen
sekä jäteveden johtaminen ja puhdistus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu
terveyshaittaa
13.3.2012
20
10
Tiettyjä aloja koskevat säädökset ja standardit





Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja
jätteistä 112/1997
– Hammashoitoloissa syntyvät jätevedet tulee johtaa amalgaamierottimen kautta
viemäriin
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 101/1997
– Öljyjätettä ei saa päästää vesistöön, mereen tai viemäriverkkoon (4§)
Valtioneuvoston asetus 445/2010 energiatuotantoyksiköiden
ympäristönsuojelu vaatimuksista
– Sisältää määräyksiä toiminnassa syntyvien vesijakeiden käsittelystä
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien
ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010
– Vaatimukset öljynerottimista
Palavien nesteiden jakeluasemastandardi SFS 3352
13.3.2012
21
Kemikaaleja koskevat säädökset




Kemikaalilaki 744/1989, kemikaaliasetus 675/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien
luokitusperusteista, merkintöjen tekemisestä 807/2001 ja asetuksen
muuttamisesta 6/2010
CLP-asetus, (EY) N:o 1272/2008
REACH-asetus, (EY) N:o 1907/2006
13.3.2012
22
11
Muut sopimukset, ohjeet ja määräykset
 Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 2007
 Vesihuollon yleiset toimitusehdot
13.3.2012
23
Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 2007
Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista


Ohjeet ja määräykset kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista.
Rasvan- ja öljynerottimien valinta- ja mitoitusperusteet eri
toiminnoille, mm.
– Ravintoloille
– Autopesuloille
– Teurastamoille
– Konehuoneille
– Maalaamoille
13.3.2012
24
12
Vesihuollon yleiset toimitusehdot





Vesihuoltolaitoksien yleisissä toimitusehdoissa on asetettu rajoituksia
viemäriin johdettavan veden määrälle ja laadulle
Usein vesihuoltolaitoksen ja toiminnanharjoittajan välisessä
liittymissopimuksessa sovitaan, että sopimussuhteessa noudatetaan
vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja
Jos teollisuusjätevesisopimuksessa ja yleisissä toimitusehdoissa on
ristiriitaisia ehtoja, sopimus ratkaisee
Toiminnanharjoittajan kanssa voidaan sopia erikseen myös toimitusehtojen
soveltamisesta
Tarvittaessa toiminnanharjoittajille voidaan laatia sellaiset toimitusehdot,
jotka poikkeavat tavallisten liittyjien toimitusehdoista
13.3.2012
25
Vesihuollon yleiset toimitusehdot / rajoitukset



Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haittaainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtioneuvoston
päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai jotka ovat
vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai
jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle
Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa
aiheuttavia aineita tai muita ongelmajätteitä
Huleveden ja perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin
jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty, ellei johtamisesta ole sovittu
erillisellä sopimuksella
13.3.2012
26
13
Vesihuollon yleiset toimitusehdot / rajoitukset

Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti:
– esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä
tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa
viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä
– ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista,
myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua
– myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen
rakenteita syövyttäviä aineita
– viemärivettä, jonka pH-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on
pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11
– suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40
°C
– viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä
aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon
toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden
13.3.2012
27
14

Similar documents