Näköisversio - Suomen Liikemiesyhdistys

Transcription

Näköisversio - Suomen Liikemiesyhdistys
3
SLY 2008 A5
3
16.2.2009, 08:11
4
SLY 2008 A5
4
16.2.2009, 08:11
SISÄLLYSLUETTELO
Puheenjohtajan tervehdys .....................................................................................6
Toimintakertomus vuodelta 2008........................................................................8
Tammikuu .................................................................................................... 8
Helmikuu ....................................................................................................10
Maaliskuu ....................................................................................................11
Toukokuu ....................................................................................................12
Kesäkuu .....................................................................................................13
Vuoden liikemies 2008 ...................................................................................14
Lokakuu ....................................................................................................16
Marraskuu ....................................................................................................17
Syntymäpäiväkaronkka ......................................................................................18
Liikemiesgolf 2008 ........................................................................................18
Rahastot ja jäsenmaksut ..................................................................................19
Suomen Liikemies-Yhdistys r.y:n johtokunta 2008 ..................................................20
Tilinpäätös ....................................................................................................22
Vuoden liikemiehet ........................................................................................27
Kunnia- ja kannattajajäsenet .............................................................................28
Yhdistyksen jäsenmäärä ja jäsenrekisteri ..............................................................29
5
SLY 2008 A5
5
16.2.2009, 08:11
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät liikemiehet
Kaikkien hyvin tuntema ja tietämä koko maailmantalouden synkkä kuva päätti vuoden 2008.
Ankea reaalitalouden tilanne ei sellaisenaan
ollut viime vuonna Liikemies-Yhdistyksen kuukausi-kokousten esitelmäaiheena, mutta luonnollisesti jatkuvasti ainakin taustalla esillä.
Viime vuoden kokoustemme teemana oli ”Suomalainen omistaminen, yrittäminen ja osaaminen”, siis erityisen tärkeitä asioita aina, mutta
korostetusti erilaisten kriittisten tilanteiden tai
vaikean yleistaloustilanteen vallitessa.
Keväällä 2008 puhuttiin kokouksissamme suomalaisesta omistamisesta ja yrittämisestä.
Alustajina olivat puhujat valtakunnan elinkeinoelämän ehdottomalta huipulta, ja tilaisuuksien anti oli erinomainen vilkkaine kysymys- ja
vastausjaksoineen. Syksyllä puhuttiin suomalaisesta osaamisesta; liiketoimintaan kuuluvasta erilaisesta osaamisesta, niin omassa maassamme kuin muuallakin, myös eri kulttuuriympäristössä. Ei pidä olla turhan ylpeä, mutta
voi olla realisti todetessaan, että meillä on paljon vahvaa osaamista yrityselämän eri osa-alueilta. Vaikein osa saattaa olla tämän osaamisen
vakuuttaminen myös muille sen saamiseksi
kaikkia osapuolia hyödyttävään käyttöön.
Osaamisesta oli viime syyskuussa myös kysymys Vuoden Liikemiehen valinnassa. Vuoden
Liikemiehen, Jari Sarasvuon, yritys myy osaamistaan, tietotaitoaan. Valinta osui ensimmäistä
kertaa puhdasta konsulttitoimintaa harjoittavan
yrityksen toimitusjohtajaan. Valinta täytti kuitenkin erinomaisen hyvin ne samat kriteerit,
jotka valinnalle on asetettu koko sen historian
ajan, vuodesta 1980 lähtien. Jari Sarasvuon
yrityksen menestys on perustunut vahvaan henkilökohtaiseen rooliin, yrittämiseen ja itsensä
sekä myös omien rahojen ”likoon panemiseen”.
Tulevaisuudessakaan Vuoden Liikemieheksi
valittavan ei tarvitse välttämättä tulla ns perinteiseksi katsottavan liiketoiminnan piiristä.
Maailma muuttuu koko ajan. Liikemies-Yhdistyksen tulee valintaa tehdessään avoimin silmin
katsoa eri aloja ja niitä yrittäjiä, jotka ovat olleet innovatiivisia, rohkeita ja menestyneitä
omassa toiminnassaan.
Viime vuonna yhdistys jakoi kahden aikaisemman vuoden tapaan stipendejä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoille. Se on
mielestäni hyvä tapa pitää jatkuvasti yhteyttä
oppilaitokseen, jota yhdistyksemme oli perustamassa 110 vuotta sitten.
Liikesivistysrahastossa olevan Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n erikoisrahaston pääomaa
lisättiin keväällä tehdyllä lahjoituksella. Tavoitteena on tehdä vastaavia lisälahjoituksia, mahdollisesti pieniäkin, vuosittain, pääoman
systemaattiseksi kasvattamiseksi. Pyrkimyksenä on näin jakaa merkittävä apuraha rahastosta
säännöllisesti, esimerkiksi 3 – 5 vuoden välein.
Lahden Liikemiesyhdistys täytti 100 vuotta
24.4.2008. Olimme onnittelemassa yhdistystä
juhlatilaisuudessa Lahden Sibeliustalossa. Yh-
6
SLY 2008 A5
6
16.2.2009, 08:11
distys on itsenäinen, niin kuin kaikki muutkin
Suomessa toimivat liikemiesyhdistykset, mutta
kaikkien emojärjestö on ensimmäiseksi, vuonna 1896, perustettu Suomen Liikemies-Yhdistys. Aluksi muut yhdistykset olivat yleensä haaraosastoja eri puolilla maata, mutta sittemmin tilalle perustettiin itsenäiset yhdistykset.
Liikemies-Yhdistys on ollut perustamassa myös
Suomen Kukkasrahasto ry:tä, joka täytti 80
vuotta viime syksynä. Kukkasrahastolla on ikäihmisten palvelukoti Katajannokalla. Oli miellyttävä havaita, että onnittelujen yhteydessä
luovutettu rahalahja palvelukodin virkistystoimintaan otettiin vastaan suurella kiitollisuudella ja Liikemies-Yhdistyksen toimintaa korkealle arvostaen.
Kevään 2009 ohjelmamme jatkuu yhdistyksen
traditioiden mukaisilla korkeatasoisilla ja ajankohtaisilla esitelmätilaisuuksilla. Teemana on
keväällä ”Kaavoittaminen, rakentaminen ja
ympäristö”. Helmikuussa on jo aloitettu teollisuusneuvos Reijo Vauhkosen, Vuoden Liikemies v.1989, esityksellä, maaliskuussa on luvassa ministeri Jan Vapaavuoren esitelmä vuosikokouksen yhteydessä, huhtikuussa käynti
Vuosaaren satamassa isäntinä toimitusjohtaja
Matti Aura ja Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita ja toukokuussa vierailu Korkeimmassa hallinto-oikeudessa isäntänä sen
presidentti Pekka Hallberg. Tervetuloa mukaan,
tätä ohjelmaa kannattaa kyllä jälleen tulla kuulemaan – ja myös kysymään.
Omalta osaltani totean normin mukaisen 3vuotisen puheenjohtajakauden päättyvän tulevaan vuosikokoukseen. Minulle kaikki
tilaisuutemme tämän kolmen vuoden aikana
ovat olleet erityisen miellyttäviä ja kiinnostavia kohdata yhdistyksen korkealle arvostettu
jäsenkunta yhteisten keskustelujen parissa.
Kohokohta toiminnassa tänä aikana oli luonnollisesti yhdistyksen 110-vuotisjuhla, joka
perinteissään, arvokkuudessaan ja tulevaisuuteen kuitenkin katsoessaan oli aivan erityisen
hieno, ja myös mukava.
Toivotan onnea ja menestystä Liikemies-Yhdistyksen tulevien vuosien johdolle. Tämä yhdistys on vahva, se on elänyt jo kolmella eri vuosisadalla, kyllä se kestää tämän alkaneenkin
vuosisadan muuttuvan maailman ja jatkaa edelleen vahvasti.
Matti Lounasmeri
7
SLY 2008 A5
7
16.2.2009, 08:11
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2008
Vuosi 2008 oli yhdistyksen 112. toimintavuosi.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa
593. Toiminta muodostui pääosin kuukausikokouksista ja niissä pidettävistä korkeatasoisista esitelmistä sekä ekskursioista. Kokoukset
järjestettiin perinteitä noudattaen Helsingin
Suomalaisella Klubilla tai yritysvierailuiden
yhteydessä isäntänä toimivan yrityksen tiloissa. Kuukausikokouksia pidettiin seitsemän,
kevätkaudella neljä ja syyskaudella kolme. Jäsenten osallistuminen oli erinomaisen aktiivista. Kauden aikana kokouksiin osallistui yhteensä
653 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen jäsenten
aktiivisuus kasvoi 13,1 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
Vuosikokouksessa valittiin seuraavat johtokunnan
jäsenet: Erovuorossa olevien johtokunnan jäsentenVesa Ekroosin tilalle valittiin Tapio Hakala,
Sirpa Ojalan tilalle Erkki Pärssinen jaArtoTurtiaisen luopuessa jätettiin paikka tyhjäksi. Muut
erovuoroiset jäsenet Olli Latola, Juha Rissanen, Heikki Vahala, Tarja Tchernych ja
Niko Papula valittiin uudelleen.
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin
puheenjohtajisto, sekä toimihenkilöt.
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Lounasmeri,
varatuomari, 1. varapuheenjohtajaksi Tarja
Tchernych, varatuomari, 2. varapuheenjohtajaksi Kustaa Poutiainen, hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja isännän tehtäviä hoitamaan kutsuttiin
Matti Ollila, talousneuvos. Johtokunnan jäsenet: Vesa Kauppinen, johtaja, Erkki Berg,
toimitusjohtaja, Pirjo Björk, pankinjohtaja,
Soili Suonoja, kauppaneuvos, Paavo Aro,
yrittäjäneuvos, Matti Kestilä, toimitusjohtaja, Olli Latola, johtaja, Juha Rissanen, pankinjohtaja, Niko Papula, hallituksen jäsen,
HeikkiVahala, johtaja, Erkki Pärssinen, toimitusjohtaja, Tapio Hakala, toimitusjohtaja.
Kunniajäseneksi kutsuttiin vuorineuvos
Kurt Nordman.
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana
yhteensä kymmenen kertaa. Toimintamenot
olivat 39 940 e ja taseen arvo 737 233 e.
Tammikuu
Yhdistys vieraili Amos Andersonin taidemuseon “Meidän kuvamme”-näyttelyssä.
8
SLY 2008 A5
8
16.2.2009, 08:11
Tämä näyttely, jolle on annettu nimeksi ”Meidän kuvamme” kertoo juuri päättyneeseen
maamme itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoteen
liittyen Suomen synnyn tarinan. Näyttelyn avulla halutaan valottaa sitä näkökulmaa, että jo
paljon ennen itsenäisyysjulistusta ja varsinkin
itsenäisyyden alkuvuosina pyrittiin taiteen keinoin osoittamaan Suomen olevan kansakunta
muiden kansakuntien joukossa. Maamme ihmisiä ja maisemia esittelevät teokset ajoittuvat
1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle.
Puheejohtaja Matti Lounasmeren tervehdyspuhe:
Arvoisat liikemiehet,
tervetuloa tutustumaan ”Meidän kuvamme –
kansallista taidetta säätiöiden ja yritysten kokoelmista”-näyttelyyn.Tämä näyttely on viime
vuonna toimintansa aloittaneen Suomalaisten
taidesäätiöiden yhdistyksen ensimmäinen
voimainponnistus uutena taidetoimijana pääkaupunkiseudulla.Yhdistyksen perustajajäseniä
ovat Enson taidekokoelmat-säätiö, Fortumin
Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö,
Keskinäinen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi,
Taidesäätiö Merita sekä UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö.
Tähän aikaan myös talouselämällä, ja oikeastaan aivan erityisesti metsäteollisuudella, oli
oma tärkeä roolinsa toimia monen nimekkään
taiteilijan mesenaattina ja tukijana. Silloin saivat yleisesti alkunsa myös niiden yritysten
taidekokoelmat, joita nyt säätiöihin siirrettyinä
olemme tänään täällä katsomassa. Yhdistyksen
jäsenten kokoelmissa on yhteensä lähes 5000
arvoteosta, joukossa monia kansallisia merkkiteoksia ja suomalaisen kuvataiteen helmiä. Yhdistyksen päätavoitteena on tuoda suuren yleisön nähtäville näitä arvoteoksia, joista monet
ovat saattaneet olla vuosikymmeniä yksityisten
yritysten omissa tiloissa ja siten varsin suppean katsojakunnan tutkittavina.
Tämä on varmaan myös ensimmäinen kerta, kun
Suomen Liikemies-Yhdistys pitää kuukausittaisen tapaamisensa taidenäyttelyn merkeissä.
Mutta asia sopii mitä parhaiten yhdistyksen sääntöihin; sääntöjen mukaanhan yhdistyksen tarkoituksena on jäseniensä henkisen ja aineellisen
edistyksen harrastaminen. Ja kyllä liike-elämän
ja taiteen polut ovat ristenneet aikaisemminkin
useasti, erityisesti siihen aikaan ja teemaan liittyen, mistä tässä näyttelyssä on puhe.
Samaan aikakauteen ja samaan ajattelutapaan
osuu myös Suomen Liikemies-Yhdistyksen perustaminen ja sen alkuvuosien voimakkaan vaikuttamisen kausi. Ei ole sattuma, että kaikki
Liikemies-Yhdistyksen juhlatilaisuudet alkavat
Jääkärimarsilla. Epäilemättä yhdistyksen silloisissa kokouksissa harrastettiin myös mesenaattitoimintaa eli kerättiin salaisesti varoja jääkäriliikkeen ja muun maan itsenäistymiseen tähtäävän toiminnan hyväksi.
9
SLY 2008 A5
9
16.2.2009, 08:11
Helmikuu
Toimitusjohtaja Harri Sailas,
Ilmarisen omistajapolitiikka ja vastuullinen sijoittaminen
Työeläkevarojen sijoitustoiminnan tavoitteena on
saada varoille mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä, jotta työeläkemaksun nousupaineet saadaan minimoitua.Työeläkesijoitukset
yhteensä olivat vuoden 2007 puolivälissä 123
miljardia euroa.
Ilmarisen markkinaosuus on yli kolmannes ja
yhtiön asiakkaana on yli 30 000 yritystä ja 50 000
yrittäjää.Yhtiön perustehtävä on hoitaa työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä työeläketurvaa
ja eläkkeiden katteena olevaa sijoitusomaisuutta.
Ilmarisen sijoitusstrategiassa otettiin etunojaa
osakkeisiin heti kun se tuli laajemmin mahdolliseksi vuonna 1997. Tässä tavoitteena oli luonnollisesti hakea parempaa tuottoa, missä on onnistuttukin. Kuluneen kymmenen vuoden aikana Ilmarisen sijoitusten keskituotto on ollut eläkeyhtiöiden paras varsin hyvällä 7,6 %:in lukemalla. Korkeilla sijoitustuotoilla on kaksi merkitystä. Hyvät tuotot alentavat työeläkemaksun
nousupainetta tulevina vuosina, toisekseen paremmat tuotot näkyvät suoraan yksittäisen yrityksen työeläkemaksussa suurempina
maksunalennuksina.
Yhtiön sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2007
lopussa 23,7 miljardia euroa. Sijoitukset suomalaisiin yhtiöihin olivat n. 3,7 miljardia euroa,
omistusta meillä on 92 listatussa yhtiössä 135:stä.
Suomalaisten osakkeiden osuus on noin 40 %
Ilmarisen noteerattujen osakkeiden salkusta.
Suomi-sijoitustemme osuus osakkeissa on
Toimitusjohtaja Harri Sailas
selkeässä ylipainossa, jos sitä tarkastellaan puhtaasti rahoitusteoreettisesti. Tämä on kuitenkin tietoinen linjaus, jota voi perustella useasta näkökulmasta. Tunnemme suomalaiset yritykset hyvin ja tuttuus vähentää sijoitusriskiä.
Toisaalta näemme Suomeen sijoittamisen tapana edistää kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan
edellytyksiä maassamme. Suomalaiset osakkeet
ovat myös tuottaneet hyvin. Toisaalta voidaan
kysyä, kuinka paljon globaaleilla markkinoilla
toimivat suomalaisyritykset ovat enää todellisuudessa suomi-sijoituksia tai -riskiä.
Suurena instituutiosijoittajana olemme pitäneet
tärkeänä kertoa suomalaisille pörssiyhtiöille ja
muille sidosryhmillemme millaisia tavoitteita
ja näkemyksiä Ilmarisella on omistajana. Yhtiö
kirjasi ja julkisti ensimmäiset omistajapoliittiset
linjauksensa jo vuonna 1999, jotka sittemmin
päivitettiin suhteessa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin vuonna 2004 ja nyt
viimeksi syksyllä 2007.
Omistajapolitiikan tärkeä tehtävä on ohjata
sijoitusorganisaatiotamme johdonmukaiseen
päätöksentekoon, kun omistuksia lisätään, seurataan tai vähennetään. Linjauksemme ovat
jatkuvan kehitysprosessin, dialogin ja oppimisen tulos. Kehitys tapahtuu käytännön vuoro-
10
SLY 2008 A5
10
16.2.2009, 08:12
vaikutuksesta kotimaisiin yhtiöihin ja niiden
omistajiin sekä kansainvälisiin alan
verkostoihimme. Julkiset sijoitusperiaatteet lisäävät avoimuutta ja antavat siten tilaa
kehittävälle kritiikille ja keskustelulle, joka on
aina tervetullutta.
Olemme kertoneet omistajapolitiikassamme
myös näkemyksemme hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen jäsenmäärän ja koostumuksen tulee mielestämme olla linjassa kyseessä olevan yhtiön toimialarakenteen ja elinkaarivaiheen kanssa. Arvostamme hallitusten jäsenten valinnassa ammattitaitoa, kokemusta ja jäsenten toisiaan täydentäviä ominaisuuksia. Hallituksen jäsenten riippumattomuuteen tulee
myös kiinnittää huomiota.
Ilmarisessa olemme sitä mieltä, että hallituksen
jäsenyydestä pitää maksaa kilpailukykyinen korvaus suhteessa työn vaativuuteen ja käytettyyn
aikaan.Tämä takaa sen, että hallituksen jäseniksi saadaan päteviä ihmisiä. Pidämme hallitusten
jäsenten osakeomistusta suotavana, ja myös osa
hallituspalkkioista voidaan maksaa osakkeina.
Mielestämme hallituksella ei tulisi olla omaa
optio-ohjelmaa ja osallistuminen osakepohjaisiin
kannustinohjelmiin tulisi tapahtua vain yhtiökokouksen hyväksymänä.
Sijoittajan kannalta sijoituskohteen läpinäkyvyys
on ensisijaisen tärkeää. Omistajapolitiikassamme
olemme linjanneet raportoitaviin asioihin muun
muassa hallituksen jäsenten riippumattomuuden,
kannustinjärjestelmät, kirjanpidon periaatteet,
tiedot suurimmista osakkeenomistajista sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuu-raportoinnin. Läpinäkysyyttä on myös se, että osakkeenomistajat
saavat riittävän ajoissa ennen yhtiökokousta informaatiota kaikista niistä asioista, jotka tulevat yh-
tiökokouksen päätettäviksi ja yhtiökokouskutsussa
perustellaan kaikki tavanomaisesta poikkeavat esitykset yksityiskohtaisesti.
Puheenjohtaja kiitti toimitusjohtaja Harri Sailasta mielenkiintoisesta ja valaisevasta esitelmästä ja mahdollisuudesta vierailla toimitalossa sekä iltapalatarjoilusta.
Osallistujia oli 85 yhdistyksen jäsentä.
Maaliskuu
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus,
Suomen Yrittäjät
”Suomalainen yrittäjyys”
Suomen Yrittäjiin kuului vuonna 1994 184.931
yritystä ja vuoden 2006 lopussa jo merkittävät
250.378 yritystä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat lisänneet työllisyyttä noin 50 % ja suuret yritykset vain 10 %. Yrittäjien ansiotulot
ovat keskimäärin 20 % palkansaajia korkeammat, mutta vapaa-aikaa on vähemmän.
Yrittäjät tutkimusten mukaan ovat myös
palkansaajiin nähden onnellisempia.
Tilaisuuteen osallistui 68 yhdistyksen
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus,
11
SLY 2008 A5
11
16.2.2009, 08:12
Huhtikuu
K-ryhmä on edelleen Suomen suurin kaupan
toimija. Päivittäistavarakauppa tuo 41 % liikevaihdosta, Rautakeskon osuus on 27 %. Rautakeskon myynti ja tulos ovat vahvassa kasvussa.
Puheenjohtaja kiitti pääjohtaja Halmesmäkeä
mielenkiintoisesta esitelmästä ja luovutti kiitokseksi matkakellon.
Iltapalatarjoiluun osallistui 69 jäsentä.
Pääjohtaja Matti Halmesmäki
Toukokuu
Pääjohtaja Matti Halmesmäki, Kesko Oyj
Huhtikuun kuukausikokouksen esitelmän piti
Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki. Keskon
vuoden 2008 teemana on ”Suomalainen
yrittäjyys ja omistaminen”. Halmesmäki totesi, että menestyminen vaatii toimivan ympäristön. Toimiva ympäristö koostuu monista yhteiskunnallisista tekijöistä, mm. kannustavasta
verotuksesta ja osaavasta väestöstä. Kaupan alalla on kuitenkin saatu todeta, että koulutetut
henkilöt eivät hakeudu yrittäjiksi. Tulevaisuudessa pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät yhä enemmän henkilöitä.
Suomessa on 1750 K-ryhmän kauppaa, ulkomailla niitä on 370. K-ryhmä työllistää lähes
50 000 henkeä kahdeksassa eri maassa. Vuosittain aloittaa noin 100 uutta kauppiasta.
Aloittavalla K-kauppiaalla on kattava palvelupaketti käytössään alkaen K-Kauppias –trainee
ohjelmasta moniin myynnillisiin ja markkinoinnillisiin valmennusohjelmiin.
Kauppiasliiketoiminta on mallina vapaampi
kuin keskusliikeomisteinen malli. Kauppiasketjumallissa kauppiaalla on aina enemmän
toimintavapauksia ja mahdollisuuksia sopeuttaa kysyntää paikallisesti sekä hankkia paikallisia tuotteita.
Illan esitelmän piti toimitusjohtaja Hannu Leinonen YIT Oyj:stä.
YIT on johtava kiinteistö- ja rakennusalan sekä
teollisuuden palveluyritys Pohjois-Euroopassa.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 3,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 23 000. Hyvän elinympäristön rakentajana, kehittäjänä ja
ylläpitäjänä YIT on kehittynyt yhteiskunnan
muutoksia seuraillen.
YIT:n historia ulottuu vuoteen 1912, jolloin
Yleinen insinööritoimisto aloitti toimintansa
Suomen suuriruhtinaskunnassa. Yhtiö on kasvanut ja laajentanut toimintaansa sekä maantieteellisesti että palvelupalettiaan laventamalla.
Ensiaskeleet kansainvälistymisessä otettiin
Neuvostoliittoon ja Lähi-itään rakennusalan
projektivientiä harjoittamalla.Venäjän markkinoilla YIT on toiminut vuodesta 1961 lähtien.
Paikallinen jalansija Venäjällä otettiin vuonna
1997 ja Ruotsiin laajennuttiin yrityskaupan
kautta vuonna 2001. Harppaus kansainvälistymisessä toteutettiin vuonna 2003, kun YIT osti
ABB:ltä kiinteistöteknisiä liiketoimintoja kaikissa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä.
Laajentumista Venäjällä on jatkettu ja YIT toi-
12
SLY 2008 A5
12
16.2.2009, 08:12
mii jo useassa maan miljoonakaupungissa.
Tänä päivänä palveluja tarjotaan neljässä Pohjoismaassa, Baltian maissa ja Venäjällä. YIT:n
toiminta on jaettu neljään toimialaan. Lähes
puolet liikevaihdosta muodostuu Kiinteistötekniset palvelut -toimialalla.
Rakentamispalvelut Suomessa ovat vajaan kolmanneksen ja loppuosa liikevaihdosta jakautuu
tasaisesti Kansainvälisten rakentamispalvelujen
ja Teollisuuden palvelujen kesken. YIT:llä on
vahva markkina-asema kaikissa toimintamaissaan. Liiketoiminta on kasvanut vahvasti ja
kannattavasti.
Strategian päätavoitteena on jatkaa kannattavaa
kasvua. Keskeisimmät kasvualueet ovat
kiinteistöteknisten palvelujen markkinaosuuden suurentaminen Pohjoismaissa ja Venäjän
liiketoiminnan laajentaminen.
Tärkeitä markkinamuutoksia, jotka vaikuttavat
YIT:n toimintaan, ovat ilmastonmuutos,
kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen sekä
uudet tavat, joilla julkisen sektorin palvelut
voidaan järjestää. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi YIT voi toteuttaa energiatehokkaita ratkaisuja uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin sekä
teollisuuden prosesseihin ja huomioida ilmastonäkökohdat myös rakentamalla matalaenergiataloja ja toimivia alueita.
Yli 23 000 hengen työnantajana kysymys osaavasta työvoimasta onYIT:lle keskeinen.Väestö
ikääntyy voimakkaasti kaikkialla maailmassa. Jo
nyt Suomessa on enemmän 60–64-vuotiaita
kuin 20–24-vuotiaita. YIT panostaa osaavien
ammattilaisten saamiseen tulevaisuuden
kasvunsa varmistamiseksi. Tärkeintä on
sitouttaa nykyiset työntekijät yhtiöön. Lisäksi
tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja et-
Toimitusjohtaja
Hannu LeinonenYIT Oyj:stä.
sitään keinoja ulkomaisen työvoiman
kotouttamiseen. YIT:n henkilöstömäärää on
onnistuttu kasvattamaan ja myös henkilöstön
tyytyväisyys on parantunut.
YIT:n suurimmat omistajat ovat suomalaisia
instituutioita. Osakekohtaista osinkoa on korotettu kolmenatoista vuotena peräkkäin.
Jäseniä oli tilaisuudessa n. 70.
Kesäkuu
Johtokunta kokoontui Katajanokan Kasinolle
pitämään kesäkokoustaan ja valitsemaan Vuoden Liikemiestä.
13
SLY 2008 A5
13
16.2.2009, 08:12
Vuoden Liikemiehen
nimeäminen ja maljan luovutus
Vuoden Liikemies toimitusjohtaja Jari
Sarasvuo piti esitelmän aiheesta ”Miten minusta tuli yrittäjä”.
Sarasvuo kiitti kunniasta tulla valituksi Vuoden
Liikemieheksi, ja totesi olevansa ylpeä päästessään samaan sarjaan aikaisempien Vuoden liikemiesten kanssa, mainiten erityisesti
kunnioittamansa, paikalla olleen Rabbe
Grönblomin sekä Ilkka Brotheruksen.
Jari Sarasvuo halusi kertoa tarinan, miten hänestä tuli yrittäjä, vaikka oli nuoruudessaan
päättänyt, ettei koskaan ryhdy, koska jopa omassa perheessä oli vaikeita yrittäjä kohtaloita.
Kun kuitenkin myöhemmin ryhdyin yrittäjäksi, ajattelin, että minun täytyy kääntää lehteä
tältäkin osin.
Minulla ei ollut liikeideaa eikä paljon
toimintaideaakaan, vaan ajattelin, että kun kirjoitan paljon eri lehtiin artikkeleita niin siitä se
sitten alkaa. Eipä se mennytkään niin. Vaati aikaa, kovaa työtä ja hyviä tekijöitä, sitten vähitellen alkoivat liikeideat kirkastua. Ilman hyviä
tiimillisiäni ei olisi tullut mitään.
Lopuksi Sarasvuo totesi, että asiat eivät ole aina
menneet niin kuin olen halunnut, mutta ne ovat
menneet niin kuin hän on päättänyt.
Puheenjohtaja Matti Lounasmeri kiitti Jari
Puheenjohtaja Matti Lounasmeri luovuttaa Vuoden Liikemies-maljan Jari Sarasvuolle.
14
SLY 2008 A5
14
16.2.2009, 08:12
Vuoden Liikemies Jari Sarasvuon luentoa tarkaan seuraamassa varapj. Tarja Tchernych ja puheenjohtaja
Matti Lounasmeri.
Sarasvuota mielenkiintoisesta esitelmästä ja
luovutti Vuoden Liikemiehen muistoesineen,
hopeamaljan (suomalaista käsityötä).
Kuultiin musiikkia ja nautittiin iltapalaa. Jäseniä oli tilaisuudessa 104.
Musiikkiesitys valitun Liikemiehen kunniaksi. Viulu Heidi Mantere, haitari Johannes Koskinen.
15
SLY 2008 A5
15
16.2.2009, 08:12
Lokakuu
Arkkitehti Pekka Helin
Historiatietoa Pikkuparlamentin tontista. Espoon tullin korttelia ympäröivät 1800-luvulla
laajat puutarhat ja viljelysmaat. Niitä viljeli saksalaissyntyinen puutarhuri Christian Bohnhof
1850-luvulla. Pian hän perusti kauppapuutarhan Espoon tullin naapuriin ja avasi Helsingin ensimmäisen kukkakaupan Unioninkadulle. 1973 paikalle rakennettiin kesäravintola
Pikkuparlamentti, jonka suunnittelivat Mirja ja
Heikki Castrén. Ravintola päätettiin purkaa
tulevan eduskunnan lisärakennuksen tieltä vuosituhannen vaihteessa. Ravintolaa ja sitä ympäröiviä kymmeniä mustapoppeleita suojelemaan
syntyi kansalaisliike. Kansalaisliike hävisi taistelun. Ravintola purettiin ja puistikon poppelit
kaadettiin 2001, mutta itse puisto säilyi ja jonkin verran laajeni.
Eduskunnan lisärakennus valmistui 2004. Rakennusta ympäröivä puisto suihkulähteineen
valmistui kesällä 2005. Rakennus jakautuu kahteen osaan. Seitsemän kerroksen korkuisen
kolmiomaisen osan julkisivu on tummaksi
Kuuntelemassa Helinin esitystä , Erkki Pärssinen,
Leena Tuohiniemi, Kurt Nordman, Erkki Hämäläinen, Juha Rissanen, Markku Kemppi, Niko Papula.
Arkkitehti Pekka Helin ja puheenjohtaja Matti
Lounasmeri
poltettua savitiiltä. Vaalea matalampi osa
kaareutuu satamaradan kuilun ylle Eduskuntatalon puolella. Talon pohjakerroksessa on
atriumpiha, jonne avautuvat sisäpuoliset
toimistohuoneet. Atriumpihaa ympäröivät
kokoushuoneet, jotka ovat saaneet nimensä
niissä käytettyjen puulajien mukaan. Saarnen,
Vaahteran, Koivun, Tervalepän, Männyn ja
Jalavan lisäksi yksi kokoushuone on saanut nimekseen Mustapoppeli. Sen puupaneelit ovat
peräisin puistikosta kaadetuista mustapoppeleista. Pohjakerroksessa ovat myös suuren valiokunnan pyöreä kokoushuone, ulkoasiainvaliokunnan huone ja kongressisali. Talon
lattioissa on kivilajeja eri puolilta Suomea.
Pikkuparlamentissa on työhuoneet noin sadalle kansanedustajalle ja heidän avustajilleen,
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja eduskunnan EU-sihteeristö. Ensimmäisessä kerroksessa on yleisölle avoin Kansalaisinfo, johon on
oma sisäänkäynti pihalta.
Suunnittelun kulmakivinä arkkitehti Pekka
Helin kertoi pitävänsä energiasäästävää rakentamista ja edullista käyttötaloutta yhtä tärkeänä kuin rakennuksen visuaalisuutta.
Jäseniä oli paikalla 56.
16
SLY 2008 A5
16
16.2.2009, 08:12
Marraskuu
Nordean Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula:
”Suomalainen osaaminen menestystekijänä monikansallisessa pankissa”
Monessa asiassa suomalainen pankkijärjestelmä oli
edellä muita pohjoismaalaisia, joten suomalaisen
oli helppoa sulautumisprosessissa näyttää kehityksen suuntaviivoja ja menestystekijöitä.Ajattelemme ja toimimme asiakaslähtöisesti, ymmärrämme yksittäisen asiakkaan tarpeet ja ylitämme hänen odotuksensa, palvelemme asiakkaita asiantuntevasti, luomme pitkäaikaisia asiakassuhteita Annamme henkilöstölle mahdollisuuden tehdä
tuloksellista työtä ja kasvaa. Kannustamme aloitteellisuuteen ja oikea-aikaiseen toimintaan Tiedämme, että tärkeintä ovat ihmiset. Arvioimme
suorituksia rehellisesti ja tasapuolisesti. Nordean
logo ja siihen kuuluva symboli muodostavat
brandin, jota käytetään kaikissa tuotteissamme ja
palveluissamme kaikilla markkina-alueilla.Yhden
pääbrandin strategia tukee finanssipalvelujen tarjoamista yhtenäisellä tavalla päämarkkinaalueillamme. Uskomme myös, että yksinkertainen ja johdonmukainen brandirakenne on tehokas.Yhden pääbrandin strategia on Nordealle paras tapa tukea liiketoimintaa ja luoda arvoa osakkeenomistajille.
Euromoney on nimennyt Nordean parhaaksi
pankiksi Suomessa jo kuudennen kerran.
Nordea valittiin myös parhaaksi alueelliseksi
pankiksi Pohjoismaissa ja Baltiassa toisen kerran peräkkäin. Johtava kansainvälinen rahoitusalan lehti Euromoney on järjestänyt Awards for
Excellence -kilpailun monen vuoden ajan.
Jäseniä oli paikalla 84.
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula
JyrkiVesikansa esittää kysymyksen esitelmöitsijä Jukka Perttulalle.
Yleisöä vanhassa pankkisalissa
17
SLY 2008 A5
17
16.2.2009, 08:12
Syntymäpäiväkaronkka
Kuvassa vasemmalta Kurt Nordman, Vesa Kauppinen, Paavo Aro,Tapio Hakala, Pekka Kestilä,Timo Korpiola,
Matti Lounasmeri
Perinteistä syntymäpäiväkaronkkaa vietettiin 7.11. Savoyn juhlahuoneistossa. Kutsuvieraina ja
juhlittavina olivat Pekka Kestilä 85 v., Kurt Nordman 70 v., Vesa Kauppinen 60 v., Heikki Vahala
60 v., ja Paavo Aro 60v.
LIIKEMIESGOLF 2008
Liikemies Golf pelattiin 11.8. Nodcenterin Benzkentällä. Golf-kilpailuun osallistui 41 jäsentä.
Golf-kilpailun tulokset
1.palkinto Kari Helaniemi,
2. Mika Kamensky, 3 Antero Virtanen.
Naisten sarjan voitti Tuija Leppämäki
Pisin draivi
Kari Hagfors
Lähimmäksi lippua
Martti Johansson
Järjestetystä kilpailusta ja lahjoittajille kiitokset palkinnoista.
Kuvassa kilpailun voittaja Kari Helaniemi.
18
SLY 2008 A5
18
16.2.2009, 08:12
RAHASTOT JA JÄSENMAKSUT
Liikesivistysrahaston erityisrahasto Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n rahasto
Pääoma 31.12.2008 oli 57.687,00 e. Käyttövarat 7 983,88 e.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi Suomen Liikemies-Yhdistykselle 6 000 euron suuruisen
apurahan käytettäväksi yhdistyksen vuosikirjan painattamisesta aiheutuvien toimittamiskustannusten osittaiseen kattamiseen.
Jäsenmaksut
Jäsenmaksut ovat olleet kuluneella kaudella
Liittymismaksu
20 euroa
Vuosimaksu
45 euroa
Kannattajavuosimaksu
100 euroa
Vakinaisen jäsenen kertamaksu 450 euroa
Stipendit ja apurahat
Liikesivistysrahastolle luovutettiin 5.000 e Suomen Liikemies-Yhdistyksen erityisrahaston
pääoman kartuttamiseksi.
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoille Laura Teerisalolle ja Petra
Willmanille luovutettiin stipendit yhteensä 1000 e.
Suomen Kukkasrahaston täyttäessä 80 vuotta 22.10. heille luovutettiin 5.000 e apuraha
palvelukotisäätiön toiminnan tukemiseksi. Suomen Liikemies-Yhdistys on ollut mukana perustamassa Suomen Kukkasrahastoa.
Lahden Liikemiesyhdistys täytti 100 vuotta 24.4.2008. Merkkipäivän kunniaksi luovutimme
1000 e apurahan toiminnan tukemiseksi.
19
SLY 2008 A5
19
16.2.2009, 08:12
Suomen LiikemiesYhdistys r.y:n
johtokunta 2008
Pirjo Björk
[email protected]
pankinjohtaja,
Nordea Oyj
*)
Matti Lounasmeri, pj.
[email protected]
varatuomari
*)
Tapio Hakala
[email protected]
toimitusjohtaja,
HL-Group Oy
Tarja Tchernych, 1. vpj.
tarja[email protected]
varatuomari,IPR-lakimies
Berggren Oy Ab
Matti Kestilä
[email protected]
toimitusjohtaja, Ultraröntgen
Matti Kestilä Oy,
*)
Kustaa Poutiainen, 2. vpj.
[email protected]
hallituksen puheenjohtaja,
KP-Tekno Oy
*)
Vesa Kauppinen
[email protected]
KTM,
Rautaruukki Oyj
*)
Paavo Aro
[email protected]
Yrittäjäneuvos
Aro Oyj
*)
Olli Latola
[email protected]
johtaja,
Pohjola-Yhtymä Oyj
Erkki Berg
[email protected]
toimitusjohtaja,
Viestintä Mediator &
Communication VMC, *)
Niko Papula
[email protected]
toimitusjohtaja,
Rex Partners Oy
20
SLY 2008 A5
20
16.2.2009, 08:12
Juha Rissanen
[email protected]
johtaja,
Aktia
Erkki Pärssinen
[email protected]
toimitusjohtaja,
Espoon Yrittäjät ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Soili Suonoja
soili,[email protected]
kauppaneuvos,
*)
Heikki Vahala
[email protected]
johtaja
Connect
Television Group Ltd.
Varasihteeri
Niko Papula
Varaisäntä
Erkki Berg
Tilintarkastajat
Jaakko Ravald,
Ilkka Santti
Varatilintarkastajat
Kirsi-Marja Poljatschenko
Seppo Saarto
Edustajat yhteisöissä:
Jenny ja Antti Wihurin rahaston
hallituksen jäsen
Vesa Kauppinen
kauppatieteidenmaisteri
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston
säätiön valtuuskunnan jäsen
Matti Lounasmeri
varatuomari
Suomen Kukkasrahasto valtuuskuntan
varapuheenjohtaja
Matti Ollila
talousneuvos
*) Erovuorossa 2009
Toimihenkilöt:
Sihteeri
Matti Ollila, sihteeri,
rahastonhoitaja, isäntä
[email protected]
talousneuvos
Yhteystiedot
Postiosoite: Suomen Liikemies-Yhdistys r.y
c/o Matti Ollila
Veininmäki 7, 02620 Espoo
050 401 32 24
www.suomenliikemiesyhdistys.fi
21
SLY 2008 A5
21
16.2.2009, 08:12
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsen- ja liittymismaksut
Avustukset
Varainhankinnan muut tuotot
Yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat
Henkilösivukulut
Yhteensä
Poistot
Koneista ja kalustosta
Yhteensä
Muut varsinaisen toiminnan kulut
Kuukausikokoukset
Johtokunnan kokoukset
Pankkikulut
Konttoritarvike, painatus ym.
Vuosikirjan painatus
Hallinto ja kirjanpito
Jäsenmaksut
Ilmoituskulut
Jäsenrekisterin hoitokulut
Jäsentoiminta /matkat
Internetsivut
Golf turnauskulut
Yhteensä
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot
Yhteensä
SATUNNAISET ERÄT
SATUNNAISET TUOTOT
Omaisuuden luovutusvoitot
SATUNNAISET KULUT
Omaisuuden luovutustappiot
YLEISAVUSTUKSET
Yleisavustukset
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ
1.1.-31.12.2008
1.1.-31.12.2007
20 865,00
6 000,00
26 865,00
19 140,00
6 000,00
1 155,00
26 295,00
-6 100,00
-872,47
-6 972,47
-5 831,04
-1 172,13
-7 003,17
-94,92
-94,92
-126,56
-126,56
-11 907,81
-1 126,70
-373,69
-389,12
-3 039,02
-732,91
-78,00
-192,15
-10 412,96
-8 905,20
-999,18
-1 784,10
-39 940,84
-20 143,23
-11 665,84
-2 031,35
-266,52
-211,50
-7 998,00
-1 014,17
-65,00
-319,03
-8 596,48
-7 027,99
-889,30
-2 369,40
-42 454,58
-23 289,31
12 827,92
12 827,92
9 869,98
9 869,98
256 832,37
-4 646,00
-12 109,00
-24 070,31
22
SLY 2008 A5
22
16.2.2009, 08:12
-4 000,00
239 413,04
TASE 2008
1.1.-31.12.2008
1.1.-31.12.2007
284,77
379,69
Sijoitukset
Rahastosijoitukset ja arvopaperit
724 462,37
739 274,37
Yhteensä
724 747,14
739 654,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
12 486,76
712,50
323,76
22 684,64
Yhteensä
12 486,76
23 720,90
737 233,90
763 374,96
469 244,31
469 244,31
292 059,90
52 646,86
-24 070,31
239 413,04
737 233,90
761 304,21
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Rahaston oma pääoma
Edellisten tilikausien tulos
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tulos
Tilikauden alijäämä
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Ostovelat
Yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
1 014,17
1 056,58
2 070,75
737 233,90
763 374,96
23
SLY 2008 A5
23
16.2.2009, 08:12
TASE-ERITTELYT 31.12.2008
Koneet ja laitteet 1.1.
Lisäykset
Poisto
Koneet ja laitteet 31.12.
379,69
94,92
284,77
Käyttöomaisuusosakkeet
Nordea FDR
Aspo 3250
Fortum
Neste Oil
Osuuskunta Suomen Messut
yhteensä
kpl
456
950
1300
650
1
Markkina-arvo
31.12.2008
Hankintahinta
2 311,92
3 828,50
19 799,00
6 877,00
32 816,42
747,10
6 133,71
8 945,72
9 750,00
16,82
25 593,35
26 665,05
101 721,89
32 988,43
147 168,75
100 000,00
20 335,84
198 423,45
102 349,29
20 329,02
82 412,09
39 400,00
157 882,00
100 341,78
25 600,00
200 000,00
72 904,13
729 652,70
698 869,02
Sijoitusrahasto-osuudet
Nordea Fennia kasvu
Nordea Euro Obligaatio Tuotto
Nordea Pro Euro Korko Tuotto
Nordea Pro Euro Korko Kasvu
Nordea 4004 Joukkolaina
Nordea Itä-Eurooppa Tuotto
Aktia Bond Allocation D
Odin Norden Rahasto
33378,4574
416364
5066,032
16421,4919
100000
179,554
202122,284
1198,3044
yhteensä
Raha-ja pankkisaamiset
Nordea 102130-602901
Nordea suora 180036-226413
12396,31
90,45
Oma pääoma 1.1.
Rahaston pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden alijäämä
469244,31
292059,9
-24 070,31
Oma pääoma yhteensä 31.12.
737 233,90
24
SLY 2008 A5
24
16.2.2009, 08:12
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12. 2008 LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti- ja
muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää edelleen kokonaisuutena niiden hankintahinnan. Vaikka eräiden yksittäisten omaisuuserien markkina-arvo nykyisessä poikkeuksellisessa
taloustilanteessa alittaa hankintahinnan ei niiden merkitys ole oleellinen, eikä siten vaaranna
yhdistyksen talouden tulevaa tasapainottamista.Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintamenoonsa.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhdistyksen pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi verotuksessa hyväksyttävää
enimmäistasapoistoa tai - menojäännös- poistoa vastaava määrä.
Käyttöomaisuushyödyke
arvioitu
pitoaika poisto % ja -menetelmä
Koneet ja kalusto
10-12 vuotta, 25% menojäännöspoisto
Sijoitusarvopapereiden myyntitappio
Aspo Oy:n osakkeiden 2300 kpl myyntitappio oli 4 646 euroa.
Hankintahintaa on pienennetty myyntihinnan ja luovutustappion määrällä.
Tilinpäätöksen allekirjoitus
Helsingissä helmikuun 9. päivänä 2009
Matti Lounasmeri, Tarja Tchernych, Kustaa Poutiainen, Vesa Kauppinen,
Erkki Berg, Pirjo Björk, Paavo Aro, Tapio Hakala, Matti Kestilä, Olli Latola,
Juha Rissanen, Niko Papula, Heikki Vahala, Erkki Pärssinen, Matti Ollila
Tilinpäätösmerkintä
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009
Jaakko Ravald
Ilkka Santti
25
SLY 2008 A5
25
16.2.2009, 08:12
TILINTARKASTUSKERTOMUS 2008
Suomen Liikemies-Yhdistyksen vuosikokouksen maaliskuun 10. päivänä 2008
valitsemina tilintarkastajina olemme tänään suorittaneet vuoden 2008 tilien tarkastuksen. Olemme tarkastaneet Suomen Liikemies-Yhdistys r.y:n tilinpäätöksen,
kirjanpidon sekä hallinnon tilikaudelta 1.1. -31.12.2008.
Johtokunnan ja rahastonhoitajan laatima tilinpäätös sisältää toiminta- kertomuksen,
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.
Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilin-päätöksestä ja
hallinnosta seuraavasti:
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä
tai puutteita.
Hallinnon tarkastuksessa on selvitettu johtokunnan jäsenten sekä sihteerin toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös, joka osoittaa 24 970,31 euron alijäämää, antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen oiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Johtokunnan esitys taseen mukaisen ylijäämän käsittelystä on yhdistyslain mukainen.
Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää johtokunnan jäsenille sekä
rahastonhoitajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
Helsingissä, 12. päivänä helmikuuta 2009
Jaakko Ravald
Ilkka Santti
26
SLY 2008 A5
26
16.2.2009, 08:12
VUODEN LIIKEMIEHET
Yhdistys on vuodesta 1980 yhdessä Talouselämä-lehden kanssa valinnut Vuoden Liikemiehen,
jotka ovat olleet
v. 1980 toim.joht. Jorma Nokkala
v. 1981 toim.joht. Veijo Sydänmetsä
v. 1982 toim.joht. Gustav von Hertzen
v. 1983 toim.joht. Gary Sundberg
v. 1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen
v. 1985 toim.joht. Seppo Halttunen
v. 1986 toim.joht. Arvo Suutari
v. 1987 toim.joht. Hannu Seppälä
v. 1988 toim.joht. Pekka Paasikivi
v. 1989 hall.puh.joht. Reijo Vauhkonen
v. 1990 hall.puh.joht. Matti T. Martela
v. 1991 hall.puh.joht. Yrjö Toivola
v. 1992 toim.joht. Jorma Nieminen
v. 1993 toim.joht. Heikki Kyöstilä
v. 1994 toim.joht. Stig Lindström
v. 1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen
v. 1996 toim.joht. George Berner
v. 1997 hall.puh.joht. Einari Vidgrén
v .1998 toim.joht. Kirsti Paakkanen
v. 1999 toim.joht. Pentti Rotola-Pukkila
Tmi Nokka-Koneet
Pyhännän Rakennustuote Oy
Suomen Sokeri Oy
Teknolon Group
Amer-yhtymä Oy
Halton Oy
Ruusutarhat Arvo Suutari Oy
Seppälä Oy
Oras Oy
Suomen Vuolukivi Oy
Martela Oy
Vaisala Oy
Benefon Oy
Planmeca Oy
Lival Oy
Onninen Oy
Berner Oy
Ponsse Oy
Marimekko Oyj
P. Rotola-Pukkila Oy
Nimikettä muutettiin vuonna 2000 siten, että kulloinkin valitaan kuluvan vuoden Liikemies.
v. 2001 toim.joht. Stig Gustavson
v. 2002 toim.joht. Ilkka Brotherus
v. 2003 toim.joht. Mika Anttonen
v. 2004 hall.jäs. Rabbe Grönblom
v. 2005 hall.puh.joht. Jouko Kemppi
v. 2006 toimitusjohtaja Mauri Ikola
v.2007 toimitusjohtaja Jussi Nurmio
v.2008 toimitusjohtaja Jari Sarasvuo
KCI Konecranes
Sinituote Oy
Greeni Oy
Kotipizza Oyj
Kemppi Oy
Vepsäläinen Konserni
Taivas Oy
Trainers` House Oy
27
SLY 2008 A5
27
16.2.2009, 08:12
KUNNIA- JA KANNATTAJAJÄSENET
KUNNIAJÄSENET
Kestilä Pekka, kutsuttu v. 1988
Tuomala Pertti, kutsuttu v. 1999
Sohlberg Kari O., kutsuttu v. 2002
Hämäläinen Erkki, kutsuttu v. 2003
Korpiola Timo, kutsuttu v. 2006
Kivi-Koskinen Timo, kutsuttu v. 2007
Nordman Kurt, kutsuttu v. 2008
Suomen Liikemies-Yhdistyksen pitkäaikainen
johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja, vuorineuvos
Kurt Nordman kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.
KANNATTAJAJÄSENET
Algol Oy Ab
Amer-Yhtymä Oyj
Asianajotoimisto HH Partners Oy
Berner Oy
Kemppi Oy
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Kesko Oyj
Nurminen Logistics Oyj
Otava Kustannus Oy
Oy Hartwall Ab
Pohjola Vakuutus Oy
Rautaruukki Oyj
Sanoma Osakeyhtiö
Ultraröntgen Matti Kestilä Oy
28
SLY 2008 A5
28
16.2.2009, 08:12
YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENREKISTERI
Toimintavuoden lopussa oli yhdistyksen jäsenmäärä 593.
kunniajäseniä
7
kannattajajäseniä
14
vakinaisia jäseniä
14
30-vuotisjäseniä
122
Yritysrekisteri: Non-Profit Oy
vuosijäseniä
436
Berner Harry
Blomqvist Olavi
Blässar Harry
Bondsdorff Veikko
Elfving Nils
Erma Reino
Hannula Antti
Harjula Esa A
Harva Martti
Hautakangas Taisto
Heinonen Aarto
Henriksson Kurt
Herkama Pentti
Hirvonen K. Hilpas
Hujala Pekka
Hyvärinen Jaakko
Hämäläinen Jorma E
Ilaskivi Raimo
Isohanni Eero
Jaskara Jouni
Johansson Martti
Järvinen Risto
Kallio Antero
Kaskimies Mika
Kervinen K V
Kirkas Kalle
Korhonen Martti
Vakinaisjäsenet (14)
Arppe Juhani
Arteva Matti
Falck Olof
Kauppinen Esa-Pekka
Kauppinen Vesa
Keijola Pentti
Kestilä Matti
Kärnä Juhani
Nyberg Henrik B
Pekki Erkki
Rantala Terttu
Rehell Kaarina
Tiainen Pentti
Vakkuri Juhani
30-vuotisjäsenet (122)
Aaltio Erkki
Ahola Juhani
Ailio Raino
Alander Rolf
Alanne Seppo
Anttonen Aarno
Ant-Wuorinen Erkki
Aspegrén Aarre
Berner Erik S
Berner George
Korpi Veli
Korpiola Henrik
Koski Tapio
Koskivaara Yrjö
Kovanen Paavo
Kunnas Tapio
Kuosmanen Juha
Kurki Jouko
Kääriäinen Markku
Köninki Klaus
Laakso Immo
Lakkonen Jorma
Laurila Seppo
Leppänen Lauri K
Leppänen Mikko
Lindstedt Olav
Linko Pekka
Lundström Jalle
Majander Taito
Malmberg Harri
Malmi Jouko
Manninen Erkki
Mannio Pekka
Mantere Olavi
Mikkola Sakari
Moisala U E
Molander Antero
29
SLY 2008 A5
29
16.2.2009, 08:12
Tanhuanpää Esko
Tenkanen Olli
Timonen Heikki
Tulenheimo Simo
Turkki Tapani
Uimonen Matti
Uusivirta Antero
Vaarmio Simo
Vartiainen Tapio
Wasenius Nils-Henrik
Vehmas Aatos
Westerling Lassi
Viitanen Pekka
Wikman Lasse
Vila Orko
Vilanti Kaarlo
Virkkunen Erkki J
Virtanen Frans Erkki
Virtanen Heikki J
Von Fieandt Johan
Vuorenlehto Olli
Vuorimaa Heikki
Murtomaa Paavo
Mustonen Leo
Mäenpää Matti
Nasib Lotfi
Neuvonen Alpo
Nevalainen Pekka S
Nisonen Erkki
Nuotio Heikki
Olavuo Olavi
Olkinuora Paavo
Palojoki Touko Matti
Pellinen Erkki
Piekkola Martti
Piepponen Risto
Pietarinen Oiva
Plathan Antti
Prihti Aatto
Puhk Juri
Raulo Hannu
Reitkari Kirsti
Rekola Esko
Rontu Pekka
Ruotsalainen Lauri
Saariluoma Matti
Saarnio Pentti A
Salo Sulo R
Sammalkorpi Jorma
Selinheimo Klaus
Seppälä Pentti
Siintola Heikki
Sinisalo Risto
Sistonen Pertti Olavi
Somersalmi Yrjö
Stjernschantz Göran
Suortti Timo
Talas Olavi A
Talermo Nisse
Uudet vuosijäsenet 2008 (16)
Ahlbom Asko
Eskelinen Veikko
Harjunpää Juha
Heininen Mikko
Heino Pekka
Helaniemi Kari
Horstia Heikki
Kokko Timo
Laine Sakari
Lehtinen Risto
Myhrberg Markus
Niemi Esa
Pahlman Lars
Peltonen Hannu
Rintala Marko
Vainiomäki Leena
Vuosijäsenet (421)
Aalto-Setälä Reko
Aarnio Matti
Aarnio Seppo
Ahlström Kari
Aho Heimo Juhani
Ahola Antti
Ahonen Antti
Ahtola Antti
Ahvenainen Timo Tapani
Ainamo Seppo
Airaksinen Tuukka
Airisto Kari-Matti
Antinmäki R
Anttila Tuula
Anttonen Mika
Ant-Wuorinen Jukka
Ant-Wuorinen Jyrki
Argillander Timo
Aro Paavo
Asikainen Ari
Askola Kalevi
Asp Kari
Aukia Sampo
Aura Ari
Aura Matti
Backman Göran
Bedretdin Riza
Berg Erkki
Bergius Jouko
Björk Pirjo
Björklund Tapio
Blom Veijo
30
SLY 2008 A5
30
16.2.2009, 08:12
Hautala Katja
Hedman Harry
Heikkala Jani
Heino Marko
Heinonen Pertti Juhani
Helenius Antti
Helminen Heikki
Helttunen Kauko
Hollmen Aarne
Honkakorpi Mikko
Honni Matti
Hotti Jarmo
Hynninen Harri
Hägglund Jyrki
Hämäläinen Ritva
Härkönen Jorma
Hörhammer Stefan
Ihalainen Kalle
Ikola Mauri
Ikävalko Antti
Inkiläinen Aimo
Inkinen Pentti
Iso-Aho Maritta
Jaatinen Kari
Jakovirta Pertti
Jalonen Martti
Janhunen Matti
Jokinen Arto Ilmari
Jokinen Helena
Jokinen Jouko
Jokipaltio Hannu
Jouhki Juha
Jouppi Jaakko
Järvi Juhani
Järvinen Asko
Kalaja Jorma
Kallama Kimmo
Brotherus Ilkka
Bäckström Bror
Bärlund Anne-Maarit
Carpen Matti
Dahlström Eila
Dahlström Ossi
Ehari Kari
Ehrnrooth Bernt
Eklund Kari
Ekroos Vesa
Ekstam Pekka
Ellmén Jarmo
Engberg Risto
Enäjärvi Kirsti
Eriksson Marja
Ervamaa Hannu
Eskelinen Heikki J.
Fagerström Kari
Forsgård Christina
Grenman Rolf
Gröhn Urpo
Grönblom Rabbe
Grönqvist Stefan
Gustavson Stig
Haavisto Pertti
Hagfors Kari
Haglund Tom
Hagman Matti K.A.
Hakala Leena
Hakala Tapio
Hakkarainen Veikko
Halava Risto
Halinen Keijo
Hallberg Lauri
Hanski-Pitkäkoski Ritva
Hardén Reijo
Harju-Jeanty Tim
Kamensky Mika
Kamppari Esa
Kangas Martti J
Kangas-Kärki Teemu
Kangasniemi Matti
Karhulahti Barbro
Karmanheimo Juhani
Karmila Erkki
Karti Matti
Katainen Arto
Kaunisto, Jari
Kauppi Heikki
Kauppinen Sakari
Kause Jarkko
Kavander Tom
Kemppi Markku
Kemppi-Virtanen Pirjo
Kestilä Juha
Kettunen Arto
Kettunen Ossi
Kielenniva Jorma
Kimanen Veli-Matti
Kinnunen Jori
Kirkinen Jouko
Kiviaho Timo P.
Kivi-Koskinen Harri
Kivimäki Oili
Kivinen Pentti
Koivisto Pentti
Koivu Timo
Koivunen Erik
Koivunen Jarmo
Koivuniemi Isto
Koivuniemi Milja
Koivusaari Pasi
Koivusaari Pekka
Kolehmainen Timo
31
SLY 2008 A5
31
16.2.2009, 08:12
Lauslahti Sanna
Lehti Mia
Lehti Taisto
Lehto Marja
Lehtomäki Vesa
Lehtonen Mika
Leinonen Veli
Leppälä-Nilsson Anne
Leppämäki Tuija
Leppänen Raimo
Leskinen Vesa-Pekka
Liemola Lasse
Liinpää Arto
Lindström Kaj
Liukkunen Sari
Lival-Lindström Stig
London Sonja
Lounasmeri Matti
Lummaa Aarne Juhani
Luojus Juha-Matti
Luukkanen Veli-Matti
Lyly Martti
Lyyski Peter
Lyytikäinen Mikko
Maaranen Jari
Makkonen Heikki
Malinen Timo
Mannila Tuire
Martikainen Seppo
Martinkauppi Sami
Martinmäki Veijo
Matilainen Antti
Mattheiszen Matti
Mattila Erkki
Merilampi Pekka
Meristö Tarja
Miilunpohja Markku
Konkari Matti
Konttas Ari
Koponen Heikki
Korhonen Reijo
Korpiola Tomi
Korpisalo Jarmo
Kortela Risto
Koskenmies Jari-Pekka
Koski Erkki
Koskiluoma Timo
Koskinen Antti
Koskinen Kauko
Kostamo Juhana
Kotkanen Jukka
Krootila Arto
Kukkonen Arto
Kukkonen Pekka
Kupiainen Seppo
Kuronen Erkki
Kyöstilä Heikki
Kähkönen Tapio
Kärävä Hannu
Könni Kalevi
Laaksonen Tero
Lahikainen Pekka
Lahtinen Jyrki
Laine Pasi
Laine Paula
Laine-Haaja Nina
Laitasalo Jukka
Laitinen Arttu
LampinenYrjö
Lappalainen Aarne
Larsen Markku
Latola Olli
Lauri Jukka
Laurila Heikki
Moilanen Anne
Moisala Ilpo
Moll Risto
Murros Olavi
Mustakallio Kari
Mustaniemi Matti
Muurman Susanna
Myllymäki Reijo
Myllynen J. Henrik
Mäenpää Juha
Mäkelä Kai
Mäkinen Harry
Mäkinen Mauri
Mäkitalo Juha
Määttä, Pekka
Nieminen Sam
Nieminen Timo
Nokkala Jorma
Nordberg Anneli
Nordberg Christoffer
Nordberg Erkki Juhani
Nordman Carl G
Nordman Ian
Nordman Kurt
Norilo Jaakko
Nousiainen Rami
Nurmilaukas Asta
Nygård Kai
Nykänen Markku
Nykänen Pertti
Nylund Torbjörn
Nyman Marja-Liisa
Närhi Pertti
Ojala Sirpa Marja
Okkonen Jaakko Juhani
Ollila Matti
Ollila Sami
32
SLY 2008 A5
32
16.2.2009, 08:12
Pyhälä Riitta
Pyykkönen Seppo
Päivärinta Juhana
Pärssinen Erkki
Rahja Petri
Rahnasto Ilkka
Raipia Esko
Rantala Pentti
Rantamäki Tomi
Rantanen Reijo
Rautakoura Jyri
Ravald Jaakko
Rikala Aija
Rissanen Juha
Rissanen Unto
Roponen Heikki
Rotola-Pukkila Pentti
Rummukainen Jorma
Ruohonen Petri
Ruokonen Tahvo
Ruuska Jukka
Rytkönen Mauri
Räsänen Mikko
Räty Juhani
Räty Seppo
Röksä Jouni
Rönkä Pekka
Saarenheimo Veli
Saarikangas Riitta
Saaristo Seija
Saarni Risto
Saarto Seppo
Saavalainen Kalevi
Sahlström Tapani
Sairanen Seppo
Salminen Jari
Santaniemi Jussi
Paakkala Marika
Paananen Ritva-Liisa
Pakarinen Pia
Palin Jukka
Pallonen Raimo
Palmula Timo
Palojoki Antti
Palvi Mauri
Papula Niko
Parikka Hannu Juhani
Partanen Juha
Pasuri Pentti
Pekkala Juhani
Pelanne Juhani
Peltola Jukka
Peltomaa Vesa
Peltonen Tapani
Peltonen Tiina
Perttilä Timo
Perälä Heikki J
Pesu Veijo
Peurasuo Pentti
Piirainen Tapio
Piironen Matti
Pinomaa Pekka
Piponius Pertti
Pitkänen Matti
Pitkänen Mauri
Pohja Ismo
Pokki Jari
Poljatschenko Kirsi-Maarit
Pollari Anne
Pottonen Markku
Pottonen Martti
Poutiainen Kustaa
Prepula Eero
Puustinen Kari
Santti Hannu
Santti Ilkka
Sarastie Reijo
Sarkia Ilkka
Savikko Anna
Savonen Janne
Sederholm Tuomas
Sedig Riitta
Seppä Eero Antero
Seppälä Jouko
Sieranoja Tauno
Siilasto Esko
Simola Jarmo
Siniharju Hannu
Sinisalo Hellevi
Smolander, Riitta
Stenvall Carina
Storberg Sirkka
Suhonen Pentti
Sundberg Gary
Sundelin Patrik
Sundell Jorma
Suomalainen Sampo
Suomi Tapio
Suominen Jari
Suonoja Milla
Suonoja Soili
Susiluoto Tapio
Suutari Arvo
Suvilehto Jari
Säteri Hannu
Tamminen Matti
Tanskanen Paavo
Tarkiainen Kari
Tarkkonen Veijo
Tarsaranta Hannu
Tchernych Peter
33
SLY 2008 A5
33
16.2.2009, 08:12
Viita Erkki
Wiitakorpi Jorma
Wiitanen Arvi
Viljanen Oiva
Willberg Pentti
Virtamo Olavi
Virtanen Antero
Virtanen Kalervo
Virtanen Matti H E
Virtanen Ritva
Virtanen Teijo
Voipio Tauno
Vuorivirta Pertti
Ylikortes Sami Tapio
Yli-Maunula Esa
Ylisäe Jouni
Ylitalo Veikko
Ylä-Mononen Matti
Åkerlund Kirsi
Tchernych Tarja
Tenho Tuomo
Teperi Väinö
Tiainen Ilkka
Tikka Paavo
Tilli Harri
Tognetty Virpi
Toivonen Kimmo
Tolonen Eero
Topi Marjo
Torppi Matti-Jussi
Troberg Pekka
Tuohiniemi Leena
Tuomikoski Tuomo
Tuovinen Pekka Tapani
Turtiainen Arto
Turtonen Satu
Tyynismaa Martti
Tähtinen Eero Olavi
Tähtinen Jarmo
Töyrälä Kirsti
Usvasalo Marja
Utter Eero
Vahala Heikki
Vaintola Raimo
Valkonen Irmeli
Vallila Arto
Vallila Pertti
Valtanen Antti
Vanhala Ari
Vanhala Pauliina
Varelius Matti
Wathen Jaakko
Vauhkonen Reijo
Vesikansa Jyrki
Wickman Jouko
Vidgren Einari
Vakinaiset yritysjäsenet (8)
Helsingin Kauppakorkeakoulu
Helsingin Sanomat
Kauppalehti
Konventti Ravintola Ky
Lahden Liikemiesyhdistys
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Suomen Tietotoimisto
Turun Liikemiesyhdistys
34
SLY 2008 A5
34
16.2.2009, 08:12