Pia Koivisto, maahanmuuttosihteeri Aija Myyryläinen, perheneuvoja

Transcription

Pia Koivisto, maahanmuuttosihteeri Aija Myyryläinen, perheneuvoja
MIKKELIN SEUDUN
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
MAAHANMUUTTAJATYÖ
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
1
Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä
•
•
•
•
Maahanmuuttaja
- Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua
tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai
jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti
ja joka ei ole Suomen kansalainen.
Kiintiöpakolainen
- YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaisstatus
- valitaan vuosittaisen eduskunnan vahvistaman pakolaiskiintiön puitteissa
(750 hlö/vuosi)
Turvapaikanhakija
- hakee suojaa ja oleskelulupaa koti- tai asuinmaansa ulkopuolella
Paluumuuttaja
- ulkomailta Suomeen muuttava ulkosuomalainen
- nykyiset ja entiset Suomeen muuttavat Suomen kansalaiset, joilla on
suomalainen syntyperä
- inkeriläiset paluumuuttajat – suomalainen syntyperä (toinen vanhemmista
tai molemmat isovanhemmat kansalaisuudeltaan suomalaisia)
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
2
Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä
•
•
•
•
Kotoutuminen
- maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, tavoitteena
on antaa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla
kun tuetaan mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen
- sosiaalinen taso: psykososiaalinen tukeminen (sosiaalinen tuki, verkostot,
vertaistuki)
- tiedollinen taso: kielitaito, yhteiskuntataidot
- toiminnallinen taso: vapaa-ajan toiminta
Kotouttaminen
- kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja
muiden tahojen järjestämillä toimenpiteillä ja palveluilla
Monialainen yhteistyö
- eri toimialojen viranomaisten ja muiden tahojen yhteistyö
Sosiaalinen vahvistaminen
- maahanmuuttajalle suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen
parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
3
Maahanmuuttajat tilastoina
(31.12.2012)
Mikkeli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Venäjä 238
Viro 125
Myanmar 82
Sudan 46
Irak 33
Kongo 49
Thaimaa 30
Bosnia 27
Yht. 908
24.5.2013
Hirvensalmi
Mäntyharju
Ristiina
* Yht. 31
* Irak 19
* Venäjä 19
* Viro 20
* Yht. 96
* Venäjä 44
* Bosnia 23
* Viro 14
* Yht. 102
Maahanmuuttotoimisto
4
Maahanmuuttotoimistot
Mikkeli ja Hirvensalmi
Pia Koivisto/maahanmuuttosihteeri (044 794 5059)
- yksikön esimies
- maahanmuuttajatyön koordinointi
- sosiaalityö, palveluohjaus
Aija Myyryläinen /perhetyöntekijä (044 794 5182)
- perhetyö, tulkkitilaukset, terveydenhuollon ajanvaraukset
- palveluohjaus
Sirpa Tenhovuori /ohjaaja (044 794 2310)
- etuuskäsittely, palveluohjaus
- valtion korvausten hakeminen
Päivi Saloviin /ohjaaja
- suomen kielen opetus, opiskelijoiden ohjaus
- palveluohjaus
Kirsti Pöyry /ohjaaja Hirvensalmi (040 129 4121)
- perhetyö, tulkkitilaukset, terveydenhuollon ajanvaraukset
- etuuskäsittely, palveluohjaus
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
5
Maahanmuuttotoimiston asiakkaat
- Kiintiöpakolaiset
- Kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat
- Paluumuuttajat
- Muut maahanmuuttajat palvelutarpeen mukaan
2012
Korvausten piirissä olevat kiintiöpakolaiset 152 hlöä
- irakilaisia, myanmarilaisia, kuubalaisia, kongolaisia,
sri lankalaisia, pakistanilaisia, kiinalaisia
Paluumuuttajat 14 hlöä
Muut maahanmuuttajat (ei tilastoitu)
Asiakaskontaktit 3449
Viranomaiskontaktit 2902 (s-postiyhteydet ei tilastoitu)
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
6
Maahanmuuttotoimiston tehtävät
Maahanmuuttajien tukiyksikkö
- vastaanoton valmistelu (kiintiöpakolaiset) (mm. asuntojen varaaminen,
kalustaminen minimivarusteilla, viranomaisyhteistyö)
- vastaanotto ja ensihuolto (kiintiöpakolaiset) (asumisen ohjaus, kauppaasiat, ympäristö, päivähoitopaikat, koulupaikat)
- kotouttamiseen liittyvät tehtävät, alkuhaastattelut, tehostettu perhetyö,
palveluohjaus
- alkukartoitukset (muut kuin TE-toimiston asiakkaat)
- ensi vaiheen suomen kielen opetus
- sosiaaliturva
- tulkkipalvelut (kiintiöpakolaiset ja paluumuuttajat, tarvittaessa muut
maahanmuuttajat)
- konsultaatio maahanmuuttaja-asioissa, verkostotyö
- aloitteentekijänä ylläpitää toimivaa yhteistyöverkostoa kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa
- kaupungille haettavat valtion korvaukset korvausten piiriin kuuluvista
henkilöistä
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
7
Monimuotoinen verkostotyö
Yhteistyö mm:
- kaupungin eri hallintokunnat, eri viranomaiset, oppilaitokset,
seurakunnat
- monikulttuurikeskus Mimosa
- Viola ry
- Kan ry
- Pointti-hanke
- Mikkelin setlementti ry
- SPR
- Martat
- UN Women
- Monika-naiset
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
8
Esimerkkejä yhteistyön tuloksia
- Mikkelin maahanmuuttajapalvelut (maahanmuuttotoimisto,
Mimosa, eri hankkeet)
- leiritoiminta (maahanmuuttotoimisto, Viola ry, Kan ry, Mimosa)
- virkistys- ja tutustumisretket lähikaupunkiin
(maahanmuuttotoimisto, Mimosa, Monika-naiset)
- maahanmuuttajamiesten tukiryhmä (maahanmuuttotoimisto,
Viola ry, Kan ry)
- maahanmuuttajanaisten tukiryhmä (maahanmuuttotoimisto,
Monika-naiset, Mimosa)
- kotokaveritoiminta (2011-), kotiäitien suomen kielen opetus
(maahanmuuttotoimisto, Mikkelin AMK)
- ystävätoiminta (maahanmuuttotoimisto, seurakunnat, SPR)
- tarvittaessa suomen kielen opetus yhteistyössä muiden tahojen
kanssa
- maahanmuuttajatoimijoiden säännölliset tapaamiset
24.5.2013
Maahanmuuttotoimisto
9