Cevaki IPS 680 - Knauf Insulation

Transcription

Cevaki IPS 680 - Knauf Insulation
April 2015
Cevaki IPS 680
Lastnosti
Skladnost s standardi
Odziv na ogenj
Cevaki IPS 680 so negorljivi s klasifikacijo
A1 po SIST EN 13501-1
IPS 680 cevaki izpolnjujejo vse zahteve evropskega produktnega standarda SIST
EN 14303, kakor tudi posebnega nem{kega VDI 2055 stadnarda.
Lastnosti
IPS 680 je cevak narejen iz kamene volne s posebnim postopkom navijanja in
bru{enja materiala. Tako dobimo rezli~ne premere in debeline cevakov, ki so
1200mm dolgi in so za namen montaže po dolžini enostransko prerezani. Cevaki
IPS 680 so visoko toplotno, požarno in zvo~no izolativni, imajo kompaktno obliko in
zagotavljajo minimalno toleranco kon~ne izvedbe.
Toplotna prevodnost
Cevaki IPS 680 so z nizkimi toplotnimi
prevodnostmi visoko toplotno u~inkoviti.
Izmerjene vrednosti, skladno s standardom
EN ISO 8497 v obmo~ju od 50 ˚C
do 300 ˚C so v tehni~ni tabeli na strani 2.
Najvi{ja temparatura uporabe
Za IPS 680 cevake je mejna temperatura
uporabe 680 ˚C.
Uporaba
IPS 680 uporabljamo za razli~ne cevovode okroglih presekov, kjer je zahtevana
toplotna, zvo~na in/ali požarna za{~ita. Najve~ji notranji premer cevaka IPS 680
je 324mm.
Prednosti
•nizka toplotna prevodnost
•visoka temperaturna obstojnost
•negorljivost
•vodoodbojnost
•AS kvaliteta
•lahkost in ~vrstost
•enostavna montaža
•dimenzijska stabilnost
•~asovna obstojnost
KI-TEHNIČNI LIST-Technical solutions-IPS 680.indd 1
4/21/15 2:35 PM
Cevaki IPS 680
Tehni~ne lastnosti Knauf Insulation Cevaki IPS 680
Oznaka
Vrednost
Enota
Standard
Mejna temperatura uporabe*
ST(+)
680
°C
SIST EN 14707
Toplotna prevodnost
pri srednji temperaturi*
ϑm
Difuzija vodne pare
μ
1
AS kvaliteta*
−
< 10
Vodoodbojnost*
Wp
≤ 1,0
Odziv na ogenj
−
A1L
Tali{~e
−
> 1000
°C
DIN 4102-17
Vsebnost silikona –
−
proizveden brez silikona
−
SIST EN 12086
Toleran~na klasifikacija
−
T8/T9
−
SIST EN 14303
Karakteristi~na {tevilka*
−
10.04.04.62.99
−
AGI Q 132
λm
50
100
150
200
300
°C
EN ISO 8497
0,039 0,045 0,053 0,062 0,087 W/mK
−
SIST EN 12086
mg/kg SISTAGIENQ13468/
132
2 SIST EN 13472/
kg/m
AGI Q 132
SIST EN 13501-1
*po VDI 2055
Prodajni program
notranji premer: 15 mm – 324 mm
debelina stene: 20 mm – 120 mm
dolžina:
1200 mm
pakiranje:
•v kartonskih {katlah 400 x 400 x 1200 ali v PE foliji (ve~ji premeri)
•volumen {katel 0,192 m3
Rokovanje in skladi{~enje
Tehni~ne re{itve Slovenija
KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija
Proizvodnji obrat
KNAUF INSULATION d.o.o.
Novi Marof
Hrva{ka
Razrez, prilagajanje in vgradnja cevakov IPS 680 je možna s pomo~jo
obi~ajnega priro~nega noža.
Ne skladi{~iti na prostem.
CE certifikat: 0751-CPD.2-005.0-02
www.knaufinsulation.si
KI-TEHNIČNI LIST-Technical solutions-IPS 680.indd 2
4/21/15 2:35 PM

Similar documents