INOVATIVNI TURIZEM – 3. stopnja Predmetnik 1. letnika

Comments

Transcription

INOVATIVNI TURIZEM – 3. stopnja Predmetnik 1. letnika
INOVATIVNI TURIZEM – 3. stopnja
Predmetnik 1. letnika
Št.
Predmeti
KT
UDŠ
Oblike izvedbe
KU
∑ KU* Sem.
P
SV M
Nosilci
Obvezni predmet
Metodologija raziskovanja
6
180
30
30
60
1.
prof. dr. Mladen
v turizmu*
Kneževič
2. Organizacijsko-poslovni
6
180
30
30
60
1.
prof. dr. Slavka Kavčič
vidiki v turizmu
3. Družboslovno6
180
30
30
60
1.
prof. dr. Janez Bogataj
humanistični vidiki v
in prof. ddr. Mitja
turizmu
Guštin
4. Prostorsko-okoljski vidiki v 6
180
30
30
60
1.
prof. dr. Anton Gosar
turizmu
5. Praktikum za pripravo
6
180
30
30
60
2.
prof. dr. Štefan Bojnec
dispozicije
6. Samostojno delo na
18 540
10 10
2.
Mentor
dispoziciji
Izbirni predmeti
7. Izbirni predmet**
6
180
30
30
60
2.
Nosilci
8. Izbirni predmet**
6
180
30
30
60
2.
Nosilci
Skupaj
60 1800 195 225 10 430
*Metodološka znanja pridobijo študentje tudi v okviru predmetov: Praktikum za pripravo dispozicije,
Pisanje in objavljanje znanstvenih besedil ter ob pripravi in objavi znanstvenega članka v sodelovanju
z mentorjem.
**Izbirni predmet študent/-ka načeloma izbere v dogovoru z mentor-jem/ico iz nabora izbirnih
predmetov, lahko pa izbere tudi zunanje izbirne predmete v okviru drugih doktorskih študijskih
programov slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.
1.
Predmetnik 2. letnika
Št
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Predmeti
Obvezni predmet
Pisanje in objavljanje
znanstvenih besedil
Management inoviranja
Inovativnost v turizmu
Izbirni predmet**
Izbirni predmet**
Samostojno raziskovalno
delo, priprava in javna
predstavitev doktorske
dispozicije
Skupaj
KT
UD
Š
Oblike izvedbe
KU
∑ KU* Sem.
P
SV
M
3
90
20
10
-
30
3.
6
6
6
6
33
180
180
180
180
990
30
30
30
30
-
30
30
30
30
-
3
0
60
60
60
60
30
3.
3.
4.
4.
3. in
4.
60
180
0
140
130
3
0
300
Nosilci
prof. Boštjan Antončič in
izr. prof. dr. Doris
Gomezelj
izr. prof. dr. Borut Likar
prof. dr. Andrej Brodnik
Nosilci
Nosilci
Mentor
* KU na posameznega kandidata
**Izbirni predmet študent/-ka načeloma izbere v dogovoru z mentor-jem/ico iz nabora izbirnih
predmetov v Tabeli 16, lahko pa izbere tudi zunanje izbirne predmete v okviru drugih doktorskih
študijskih programov slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.
Predmetnik 3. letnika
Št.
Predmeti
KT
Obvezno delo
1. Samostojno raziskovalno
60
delo, priprava in zagovor
doktorske disertacije
Skupaj
60
*KU na posameznega kandidata
UDŠ
Oblike izvedbe
KU
∑
KU
*
Sem.
5. in
6.
P
SE
M
1800
-
-
45
45
1800
-
-
45
45
Nosilci
Mentor
Notranje izbirni predmeti študijskega programa
Št.
Predmeti
KT
UDŠ
Oblike
izvedbe KU
P
SV
∑
KU
*
Sem.
Nosilci
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
izr. prof. dr. Helena
Nemec-Rudež
izr. prof. dr. Igor
Jurinčič
izr. prof. dr. Ksenija
Vodeb
izr. prof. dr. Gorazd
Sedmak
doc. dr. Janez Mekinc
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
izr. prof. dr. Tadeja
Jere-Lazanski
doc. dr. Aleksandra
Brezovec
izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič
doc. dr. Janja Gabruč
1
Intelektualni kapital
6
180
30
30
60
2
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
4
Prostorsko planiranje
turizma
Čezmejno sodelovanje v
turizmu
Avtentičnost v turizmu
6
180
30
30
60
5
Turizem in varnost
6
180
30
30
60
6
Vpliv kulturnih razlik na
komunikacijo v
turizmu/Communication
and cultural difference
Sistemi in sistemska
dinamika
Marketinške inovacije v
turizmu
Novi pristopi k merjenju
uspešnosti v turizmu
Človeški viri v turizmu –
sodobni pristopi
Raziskovanje
podjetništva
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
12
Management znanja v
turističnih podjetjih
6
180
30
30
60
2. ali
4.
13
Strateški razvoj in
konkurenčnost turizma
Kakovost v turizmu
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
Dediščina, potencial
razvoja turizma
6
180
30
30
60
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
3
7
8
9
10
11
14
15
doc. dr. Živa Čeh
prof. Boštjan Antončič
in izr. prof. dr. Doris
Gomezelj
prof. Boštjan Antončič
in izr. prof. dr. Doris
Gomezelj
izr. prof. dr. Maja Uran
izr. prof. dr. Maja Uran
prof. ddr. Mitja Guštin
Št.
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
Predmeti
Kulturna dediščinaizhodišče turističnih
inovacij
Literarni in filmski
turizem
Turizem in potovalne
kulture Azije
Kultura hrane in
kulinarični turizem
Potenciali športnega
turizma
Okoljska etika in
filozofija trajnostnega
turizma
Psihološki vidiki
komuniciranja
Ekonomska zgodovina
inovacij v turizmu
Kreativno reševanje
problemov
Mrežna analiza
destinacije
KT
UDŠ
Oblike
izvedbe KU
P
SV
∑
KU
*
Sem.
Nosilci
6
180
30
30
60
2. ali
4.
prof. dr. Janez Bogataj
6
180
30
30
60
doc. dr. Irena Weber
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
6
180
30
30
60
doc. dr. Marina Furlan
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
6
180
30
30
60
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
2. ali
4.
doc. dr. Irena Weber
doc. dr. Irena Weber
prof. dr. Rado Pišot
izr. prof. dr. Lenart
Škof
izr. prof. Aleksander
Panjek
doc. dr. Franc Gider
prof. dr. Štefan Bojnec
Legenda:
KU - kontaktne ure; M – mentorstvo; P - predavanja, SV – seminarske vaje
UDŠ - ure dela študenta; ocena potrebnega števila ur študija in dela, da študent uspešno opravi vse
študijske obveznosti;
KT - kreditne točke.