Program posvetovanja Novo

Comments

Transcription

Program posvetovanja Novo
15 posvetovanje z mednarodno udeležbo “Gospodarjenje z odpadki GzO’14’’, 27.-28. avgust 2014, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Ljubljana.
Končni program:
Sreda, 27. avgust 2014:
8.30 – 9.00
Pozdravna kavica in
prijava udeležencev
9.00 – 9.30 Uvodni govori:
- doc.dr. Jože KORTNIK, predsednik GzO'14
- prof.dr. Petra FORTE TAVČER, UL, NTF
- doc.dr. Goran VIŽINTIN, UL, NTF, OGR
- mag. Tanja BOLTE, RS MKO
- g. Zoran JANKOVIĆ, župan MO Ljubljana.
9.30 – 11.00 JUTRANJI SKLOP PREDAVANJ
Moderatorja: doc.dr. Jože KORTNIK
mag. Bernarda PODLIPNIK.
ID-10 EU zakonodaja na področju varstva tal, mag.
Bernarda PODLIPNIK, MKO, Ljubljana
ID-13 Ponovna uporaba kot najboljši način za
preprečevanje odpadkov tudi v modi, dr. Marinka
VOVK, EKO-TCE, Vojnik
ID-04 Rudarjenje odpadkov na krasu, izr.prof.dr.
Mihael BRENČIČ, UL-Naravoslovnotehniška fakulteta,
Ljubljana
ID-03 Razvoj ravnanja z odpadki na Finskem, dr.
Jouko SAARELA, Finnish Environment Institute, Finska.
11.00 – 11.15 Odmor (kava).
ERŠTE, Bojana KOVAČIČ, UL-Naravoslovnotehniška
fakulteta, Ljubljana, izr.prof.dr. Viktor GRILC, Visoka
šola za varstvo okolja, Velenje, Polona PRIMOŽIČ,
SNAGA, Ljubljana
ID-02 Gospodarjenje z odpadki in sanacija po
pridobivanju
premoga
degradiranih
območjih
uporabljena na območju Bytom-Rozbark v zgornje
Šlezijskem premoškem bazenu, dr. Łukasz GAWOR,
Silesian University of Technology, Poljska
ID-11 Program sanacije objektov in zemljišč
nekdanje KIK, Kamnik, dr. Cvetka RIBARIČ LASNIK,
dr. Boštjan GRABNER, Inštitut za okolje in prostor, Celje,
izr.prof.dr. Viktor GRILC, Visoka šola za varstvo okolja,
Velenje
ID-05 Obratovalni monitoring onesnaženja podzemne
vode na odlagališčih odpadkov na krasu, izr.prof.dr.
Mihael BRENČIČ, UL-Naravoslovnotehniška fakulteta,
Ljubljana
ID-12 LCA analiza rabljenih gum in možnosti
energetske uporabe v slovenskih cementarnah,
Lojzka REŠČIČ, SLOCEM združenje slovenske
cementne industrije, Ljubljana, dr. Tomaž VUK, Salonit
Anhovo, Deskle, Petra KAJIČ, Lafarge Cement, Trbovlje
ID-07 Izločanje odpadkov primernih za snovno
predelavo v postopku proizvodnje alternativnega
goriva iz odpadkov, prof.dr. Roland POMBERGER, dr.
Josef ADAM, Montanuniversität Leoben, Avstrija,
Alexander CURTIS, Joseph KULMER, Saubermacher
Dienstungs
AG,
Avstrija,
Andrej
GOMBOŠI,
Saubermacher Slovenija, Murska Sobota.
11.15 – 13.10 OPOLDANSKI SKLOP PREDAVANJ
Moderatorja: prof.dr. Uroš BAJŽELJ
ga. Klementina HRAST.
13.10 – 14.00 Kosilo Naravoslovnotehniška fakulteta
(toplo/hladni bife)
ID-08 Stabilizacija odpadnega borovega koncentrata
z namenom odlaganja na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje, doc.dr. Jože KORTNIK, Sabina
14.00 – 16.30 POPOLDANSKI SKLOP PREDAVANJ
Moderatorja: izr.prof.dr. Viktor GRILC
doc.dr. Igor PETROVIĆ.
ID-06 Prispevek podjetja Saubermacher k zmanjšanju
emisij CO2 v ozračje zaradi sodobnega ravnanja z
odpadki,
prof.dr.
Roland
POMBERGER,
Montanuniversität Leoben, Avstrija, Michaela HEIGL,
Saubermacher Dienstungs AG, Avstrija, Alen BALAŽIC,
Saubermacher Slovenija, Murska Sobota
ID-14 Odpadki: breme ali korist, Karel LIPIČ, ZEG,
Ljubljana
ID-01 Procesi preparevanja metalurških žlinder na
jaloviščih, dr. Iwona JONCZY, Silesian University of
Technology, Poljska
ID-15 Raziskave vpliva mikrosilike na obnašanje
betona, dr. Sunny NWAUBANI, dr. S. OSHENYE, Anglia
Ruskin
University,
Velika
Britanija,
Jack
M.
WILLIAMSON, University of Greenwich, Velika Britanija,
prof.dr. Jamal M. KHATIB, University of Wolverhampton,
Velika Britanija
ID-18
Dinamična
stabilnost
bioreaktorskega
odlagališča odpadkov, Kristina SPOLJAR PETROVIČ,
OŠ Petrijanec, Varaždin, Hrvaška, doc.dr. Igor
PETROVIĆ, Geotehnički fakultet, Varaždin, Hrvaška
ID-19 Ponovno aktiviranje opuščenih odlagališč
komunalnih odpadkov, Jürgen KANITZ, Fresenius
Umwelttechnik GmbH, Herten, NEMČIJA, prof.dr. Frank
OTTO, TFH Georg Agricola, Bochum, Nemčija
ID-09 Sanacija plinjakov na starem odlagališču
nenevarnih odpadkov Bukovžlak, Jürgen KANITZ,
Fresenius Umwelttechnik GmbH, Herten, Nemčija,
prof.dr. Frank OTTO, Daniel SYNNATZSHKE, TFH
Georg Agricola, Bochum, Nemčija, doc.dr. Jože
KORTNIK, Živa ŽIVKOVIČ, UL-Naravoslovnotehniška
fakulteta, Ljubljana, Slavko MARŠ, Tomaž IVANKOVIČ,
SIMBIO, Celje.
16.30 – 18.00 Demonstracija sanacije ustja plinjaka z
odlagališča nenevarnih odpadkov.
15 posvetovanje z mednarodno udeležbo “Gospodarjenje z odpadki GzO’14’’, 27.-28. avgust 2014, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Ljubljana.
strokovni vodja:doc.dr. Jože KORTNIK
Četrtek, 28. avgust 2014:
8.30
Zbor in organiziran prevoz do
Rudnika Žirovski vrh, Gorenja vas.
9.30 – 12.30
Strokovno voden ogled Rudnika
Žirovski vrh v zapiranju in jalovišč.
strokovni vodja: doc.dr. Jože KORTNIK.
13.30
Povratek v Ljubljano

Similar documents