Priloga - Univerza na Primorskem

Comments

Transcription

Priloga - Univerza na Primorskem
Življenjepis izr. prof. dr. Nadje Plazar
Ime, priimek:
Naziv:
Naslov:
e-pošta:
Tel:
Fax:
http:
Izr. prof. dr. Nadja Plazar
Prorektorica za študijske zadeve
Univerza na Primorskem
Università del Litorale
Titov trg 4, 6000 Koper
[email protected]
00386 (0)5 611-7500
00386 (0)5 611-7530
www.upr.si
Izr. prof. dr. Nadja Plazar je rojena v Ilirski Bistrici. Njena družina se je pozneje preselila v Koper, kjer
je zaključila osnovno šolo. Po opravljeni maturi na Gimnaziji v Kopru, leta 1966, je istega leta vpisala
univerzitetni študij na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Univerzitetni
študij je uspešno zaključila leta 1972, z diplomsko nalogo iz področja biokemije in pridobila naziv
»profesor biologije«. Leta 1987 je zaključila 4-letno specializacijo iz medicinske biokemije ter sočasno
vpisala tudi podiplomski študij medicinske biokemije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki
ga je uspešno zaključila leta 2003 z magistrsko nalogo: Raziskovanje vzrokov hiperhomocisteinemije
pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo. Dve leti za tem, leta 2005, je zaključila doktorski študij na
Fakulteti za Farmacijo Univerze v Ljubljani, z zagovorom doktorske disertacije z naslovom:
Raziskovanje genetskega ozadja hiperhomocisteinemije pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo. Ves
čas svojega podiplomskega študija je bila redno zaposlena.
Takoj po zaključenem dodiplomskem študiju se je kot srednješolski profesor biologije in kemije
zaposlila na Gimnaziji Koper. Leta 1974 je opravila strokovni izpit za pedagoško delo. Leta 1980 se je
zaposlila v Zdravstvenem domu Koper kot strokovni in organizacijski vodja laboratorija za biokemijo in
hematologijo. V času njenega dela v Zdravstvenem domu Koper se je laboratorij pomembno razširil in
moderniziral, kar je v tistem času predstavljalo velik razvojni korak za zdravstveno dejavnost v Kopru.
Leta 1988 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Izola na mesto Predstojnice laboratorija za klinično
kemijo in hematologijo; od marca leta 2004 pa je bila predstojnica Oddelka skupnih medicinskih služb.
Od leta 1998 je bila vodja projekta Ustanovitev visoke strokovne šole za zdravstvo pri Visokošolskem
središču v Kopru. Pripravila je vlogo na Svet za visoko šolstvo Slovenije za ustanovitev Visoke šole za
zdravstvo Izola in ta je bila ustanovljena aprila 2002. Programski svet Visokošolskega središča v
Kopru jo je maja 2002 imenoval za v. d. dekanjo novo ustanovljene visoke strokovne šole. Z
ustanovitvijo Univerze na Primorskem leta 2003 pa za dekanjo Visoke šole za zdravstvo Izola na
Univerzi na Primorskem. Leta 2007 je bila izr. prof. dr. Nadja Plazar ponovno izvoljena za dekanjo UP
Visoke šole za zdravstvo Izola. Mandat se ji je zaključil novembra letos.
Kot dekanja si je venomer prizadevala k zagotavljanju visoke kakovosti pedagoškega procesa in k
ustvarjanju pogojev za hiter ter učinkovit prenos teoretičnih spoznanj v prakso. Zaradi teh prizadevanj
je v letu 2010 UP Visoka šola za zdravstvo Izola postala bogatejša za pomemben simulacijski center
za izobraževanje in usposabljanje predvsem na področju zdravstvene nege kritično bolnega pacienta.
Najpomembnejši razvojni mejnik in najpomembnejši dosežek izr. prof. dr. Nadje Plazar, pa je bil
zagotovo dosežen ob preoblikovanju Visoke šole za zdravstvo Izola v Fakulteto za vede o zdravju, ki
je svojo formalna potrditev prejela jeseni 2011 v Državnem zboru RS.
Poleg pedagoškega dela je aktivno vključena tudi v raziskovalno dejavnost. Številni izvirni znanstveni
in strokovni članki ter znanstveni in strokovni prispevki na konferencah doma in v tujini, kažejo na
njeno visoko zavezo k znanstvenosti. Njena področja raziskovanja se nanašajo na njeno osnovno
znanstveno disciplino – medicinsko biokemijo (homocistein in žilne stene), na področje javnega
zdravja, razvoja izobraževalnega sistema in pedagoškega procesa na področju zdravstvene nege.
Spodbujanje raziskovalnega dela in osebni zgled pri tem, se kaže tudi v prodoru raziskovalcev UP
Fakultete za vede o zdravju s področja zdravstvene nege v SCI revije, kar je še posebno za slovensko
zdravstveno nego velik in pomemben znanstveno-raziskovalni dosežek.
Poleg raziskovalnega dela se njena aktivna vključenost v pedagoški proces, odraža tudi v številnih
mentorstvih pri diplomskih nalogah študentov UP FVZ in somentorstvih pri diplomskih nalogah
študentov UL Fakultete za farmacijo. V letu 2010 pa je pod mentorstvom izr. prof. dr. Nadje Plazar UP
FVZ pridobila tudi prvo magistro zdravstvene nege, in eno izmed prvih magistrov zdravstvene nege v
Sloveniji na sploh.
Po podaji soglasja Senata UP na izredni seji z dne 30. novembra 2011 bo po formalnem imenovanju
izr. prof. dr. Nadja Plazar prorektorica Univerze na Primorskem za študijske zadeve (do izteka
mandatnega obdobja rektorja).

Similar documents