Potilaan leikkauskelpoisuus.pptx - Varsinais

Transcription

Potilaan leikkauskelpoisuus.pptx - Varsinais
Po#laanleikkauskelpoisuus
Tekonivelpo#laanhoitoVarsinais-Suomensairaanhoitopiirissä
LTAn1Liukas
8lokakuu2015
Anestesiakelpoisuudenarvioin#
•  Leikkausainastressi#lanneelimistölle
•  KaikkiinleikkauksiinliiCyyriskejä
–  Leikkaustaedeltäfyysinenjapsyykkinen#la
–  Kirurginentau#jasenhoito
–  Anestesia
•  OsatekijöihinpyritäänvaikuCamaan
preopera#ivises#.
8lokakuu2015
ASA-luokitus
ASA 1 Terve alle 65-vuotias
ASA 2 Yli 65-v, tai henkilö, jolla lievä yleissairaus
ASA 3 Henkeä uhkaamaton vakava yleissairaus
ASA 4 Vakava henkeä uhkaava yleissairaus, ei kuitenkaan
välitöntä hengenvaaraa
ASA 5 Kuolemansairas potilas, jonka arvioitu elinaika ei
ylitä 24:ää tuntia ilman leikkausta.
8lokakuu2015
Preopera#ivisettutkimukset
•  Kliininentutkimustärkeä,muitatutkimuksia
mahdollisimmanvähän.
•  Tarkkaanamneesi
–  Suullises#
–  Kyselykaavakkeenavulla(paperitaisähköinen)
•  Lisätutkimuksiariippuenpo#laastaja
tulevastaleikkaustoimenpiteestä.
8lokakuu2015
Anamneesi
•  Lääkehoito
•  Fyysinensuorituskyky
–  Po#las,jollaonvaikeaperussairausmuCahyvä
suorituskykypärjääleikkauksessapaljon
paremminkuinpo#las,jokamuutentervemuCa
suorituskyvyltäänheikko.
•  Tupakoin#
•  Alkoholi
8lokakuu2015
Elinryhmät
• 
• 
• 
• 
Sydänjaverenkiertoelimistö
Keuhkotjahengitys
Maksa
Aineenvaihdunta
8lokakuu2015
EKG
•  TuoreetrytmihäiriöthoideCavaennenoperaa#ota
(<2%otetuistaEKG:sta).
•  Muutenpitäämuistaa,eCäEKGon…
–  Epänormaali62%:llapo#laista,joillaennestään
sydänsairaus.
–  Epänormaali44%:llapo#laista,joillaiskeemisen
sydäntaudinriskitkoholla.
–  Epänormaali7%:llakaikistayli50vuo#aista,joillaei
riskitekijöitä.
–  RytmihäiriöitälukuunoCamaCaennustearvoltaanhuono.
8lokakuu2015
NYHA-luokitus
8lokakuu2015
Maksa-jamunuaissairaudet
•  AlkoholinaiheuCamamaksa-arvojenkohoaminen
onainaaihesiirtääleikkausta
–  Maksaongelmissaproteiinisynteesiainaheikentynyt,
mikävaikuCaakaikkienkudostenparanemiseen.
–  3kkilmanalkoholiajauudetkokeet.Josarvot
paremmatvoidaanleikata.
•  Munuaistenvajaatoimintapo#lailtalääkitys
tarkisteCavahuolellises#.
–  NSAIDitpois.
8lokakuu2015
Ikäeioleeste
•  Leikkauskomplikaa#oideneioletodeCu
lisääntyväniänkasvaessamikäliherkistäviä
perussairauksiaeiole(ASA2).
•  Kuitenkin>⅘ yli70-vuo#aastaonvähintään
yksileikkauksenriskejänostavaperussairaus.
•  Kolmasosalla(⅓)näitäsairauksiaonvähintään
kolme.
8lokakuu2015
Ikäeioleeste
•  Vanhuksillapienemmätreservitkompensoida
sairauksientuomaariskiä.
•  Leikkauksenjälkeisensydänkomplikaa#ontai
neurologisenkomplikaa#onriskionlähes
kolminkertainenpo#lailla,joidenASA-luokka
on3taikorkeampi.
8lokakuu2015
Lähtökohta
•  Oiretaivaiva=INDIKAATIO
–  Toimintakyvynparantaminen
–  Kivunhelpotus
–  Elämänlaatuaparantavaakirurgiaa
•  Josindikaa#oonväärinaseteltu,
Eiketääntuleleikata.
•  Josindikaa#oonoikea,eileikkauksellekaanyleensäesteitä
ole.
8lokakuu2015
Indikaa#o
•  MikäonodoteCulopputulos,joskaikkimeneeparemminkuin
odotetaan?
–  Ovatkopo#laanodotuksetrealis#set?
•  Mikäontodennäköinenlopputulos,joskaikkisujuu”normaalis#”?
•  Mitkäovatitseoperaa#onepävarmuustekijätjaniiden
todennäköisyys?
•  Toiminnallisenlopputuloksentavoite?
•  Leikkauksestamahdollises#saatavaahyötyäarvioivat
– 
– 
– 
– 
Po#las
Lääkäri
Omaiset
Yhteiskunta
8lokakuu2015
Leikkauksentodennäköinenhyötyvs.
mahdollisetriskit
8lokakuu2015
Eritekijöillämyöserilainenpainoarvo
8lokakuu2015
Leikkauspäätös
• 
• 
• 
• 
• 
EitehdäMMSE:nperusteella
Eitehdälaboratoriokokeidenperusteella
Eitehdäröntgenkuvanperusteella
Tärkeääpo#laannäkemys
Odote0avissaolevahyötysuhteessariskeihin.
8lokakuu2015
VanhuksenleikkaushoitoapunniCaessa
elämänlaatuonkeskeinen.
SuomenLääkärileh#49/2014vsk69s.3377-79.
8lokakuu2015
Kiitosmielenkiinnosta
8lokakuu2015

Similar documents