HT 3 1965 - Suomen Hammasteknikkoseura ry

Comments

Transcription

HT 3 1965 - Suomen Hammasteknikkoseura ry
Sisältää
m. m.
Sivu
Syksyn
tunnelmissa
Vapoapöätteisen
8
proteesin
suunnittelumahdollisuuksisto
9
Asetus hammasteknikon toimen
harjoittamisesta
Hammasteknikkomestarit
Silikon
Urheilua
P 59 k ä y t ö s t ä
.... 16
.... 19
22
25
N:o 3 22. v u o s i k e r t a 1965
PROLUX PROTEESIAINE
B.L.
uusi
Dental
kasta,
punaista.
'Ploosyton'
tupakka
jo
Companyn
aine,
kolmea
punaista
jo
jota
val-
väriä:
kir-
juovikkaan
Vaativa ammattimies
valitsee
C-kullan
O h j e k e i t t o o i k a 16 tuntia.
eheä
ovat verrattomat
keittoakrylliaine.
Ristisidottu
mistetaon
C-kulta
valukulta, jonka kliiniset ominaisuudet
pinta,
hammaskivi
johon
eivät
helposti
tartu.
•
joka on helppo valoa.
•
j o n k a kestävyysominaisuudet o v a t tunnustetut.
•
jonka korkeimman mahdollisen homogenisuuden a n siosta o n suuolosuhteisso kestävä j o värinsä pitävä.
•
j o k o enemmän k u i n 25 v u o d e n a j o n o n o l l u t e r i n o m a i s t e n k l i i n i s t e n o m i n a i s u u k s i e n s a ansiosta a m m a t timiesten eniten a r v o s t a m a v o i u k u l t o .
•
joko valmistetaan nykyaikaisin menetelmin jo jatkuv a n t a r k k a i l u n o l o i s e n a j a j o k a l u o n n o l l i s e s t i täyttää
A.D.A.m erittelyn N : o 5 vaatimukset.
C-kulta toimitetaan käytännöllisessä
25 g sisältävässä pakkauksessa toi
pienemmissä erissä.
L L
H A M M A S
m
K a l e v a n k a t u
3
A
O Y
-
HELSINKI
Voimistaja:
Suomessa:
Ab John Sjöding, Tukholma
o v D E N T A L D E P O T ^=
Onko Teillä
l i i k a a
rahaa?
Loistava
juoksevuus
prässättäessä
ellei, niin miksi ette käyttäisi hyväksenne sitä, että
—
meiltä s a a t t e k a i k k i t a r v i t s e m a n n e a l a n t u o t t e e t s u u r i m p i i n
terästyökoneisiin s a a k k a
— a m m a t t i m i e h e t k o k e i l e v a t käytännössä k a i k k i uutuudet e n n e n k u i n o t a m m e ne m y y n t i i n — j o t e n s a a t t e r a h a l l a n n e
Suomen o l o i h i n s o p i v i a l a a t u t u o t t e i t a , joista o n t o d e l l i s t a
hyötyä työssänne
—
hintamme
ovat
kohtuulliset
toamme)
— k a i k e n tämän lisäksi myönnämme
per 14 p v .
muutamia
keleista:
esimerkkejä
(katsokaapa
vielä
NOPEAKEITTOINEN
hinnas-
PROTEESIAINE
käteisalennuksen
Hyvin
ehdottoman
edustamistamme korkealuokkaisista artik-
S I R I U S REX -okr/ylihompaat.
vertaa.
Uutuushompoat. joille
ette
Loistava
löydä
H
tuote
r \
y y
C D
Jr\
U n i o n i n k a t u 24, H e l s i n k i
X
SAIRASTARVIKE
jauhe,
seos.
(flovv).
koska
ylimääröoine poistuu
vastuk-
setta kyvetlstö hienon
hieno-
na
OY HAMMAS-JA
66 57 57, 52 356, 62 62 69
tasoinen
juoksevuus
Ei p u r e n n a n k o r o t u k s i a
P L A N U F O R M vocuum-poltetut posliinidiatariset. V ä r i t : 1 1 2 . 1 1 3 .
120. 1 2 1 . 1 2 2 . 1 2 3 . 1 2 4 . 1 2 5 . 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 1 . 1 3 2 . 1 4 0 . 1 4 1 .
LUMIN-VACUUM
- p o s l i i n i e t u h a m p o a t j o -diatoriset. M y ö s Leemolleja. ym.
yy
hienojakoinen
kalvona.
Suomessa:
°^
DENTALDEPOT
5
a t l a n t i c
VAKUUMIPOLTETTU POSLIINIHAMMAS
Eri i h m i s t y y p e i l l e ja ikäkausille sopivat m a l l i t
H a m m a s k i i l t e e l l e o m i n a i s e t värivivohteet
Teknillisesti h y v i n suunnitellut retentiot
P u r e n t o i i i k k e i d e n mukaiset m u o d o t
VERTEX
Täysin värinpitävä jo erittäin h y v i n juokseva
hammasproteesiaine
VERTEX — k u u m a n a
polymerisoituva,
hienorokeinen
jo erit-
täin k o v o , m u t t a elastinen a k r y y l i .
VERTEX SL 9 7 — k u u m a n a
p o l y m e r i s o i t u v a , 9 0 m i n u u t i n työs-
k e n t e l y a j a n o m a a v a jo 7 minuutissa v a l m i s t u v a a k r y y l i .
VERTEX self-curing — kylmänä
valmistuva
siin.
p o l y m e r i s o i t u v a , 4 minuutissa
a k r y y l i . V o i d a a n köyttää proteeseihin jo k o r j a u k -
Kovettuu
täysin
10 minuutissa.
Ei jää kipsiä
ZAHNFABRIK
vastaan
nahkeaksi.
BAD NAUHEIM KG
GERMANY
^
hammastarvike oy
H e l s i n k i - A r k a d i a n k a t u 12 A - p u h . 49 74 77
Yksinmyyjä-
^
hammastarvike oy
Helsinki - Arkadianka»u 12 A - puh. 49 74 77
6
TOIMITUSKUNTA
Päätoimittaja M a u n o E l o m a a
Os. Käpylä, U n t a m o n t i e 6 C 19,
p u h . 792 035
J ä s e n e t : E. O . V u o r i jo K a u k o T i a i n e n
Kirjoituksia lainattaessa on
lähde m a i n i t t a v a .
S U O M E N H A M M A S T E K N I K K O J E N UITTO —
FINLANDS TANDTEKNIKER FÖRBUND
r.y.
HELSINKI, Arkadiankatu 14 B 30. Puh. 447 123, postisiirto 12690 — liiton puheenjohtaja
Mauno E l o m a a , Untamontie 6 C 19 Käpylä, puh. 792 035. Sihteeri Sokori K u u k k o n e n .
Toloudenhoitojo merkonomi Arto S o I m i n e n.
A V U S T U S K A S S A Käpylä, Untomontie 6 C 19. Postisiirtotili 16787. Puheenj. Mouno
Elomoo
Untomontie 6 C 19. Puh. 792 035. Siht. E. O. V u o r i, Ulvilontie 23 D 46, puh. 451 814, toimeen
635 601. Avustuskassanheitoja I. W o-o r o I b. Monnerheimint. 19 A 3. puh. 493 5 3 5 . kot. 493 331
S Y K S Y N
T U N N E L M I S S A
T ä l l ä hetkellä on t o d e l l a s y k s y i n e n t u n n e l m a . V e t t ä sataa t i h u t t a a
ja päivä o n synkän h a r m a a . K e s ä o n k u l u n u t ja sen i l o t ja sateet o v a t
s i i r t y n e e t m u i s t o j e n l o k e r o i h i n . K e s ä k u l u i k u t e n pitääkin u s e i m m i l l a
l o m a n v i e t o n ja v o i m i e n keräämisen merkeissä, o n h a n edessä pitkä t a l v i .
S i i t ä h u o l i m a t t a kesä ei ole sentään k u l u n u t a i v a n t o i m e t t o m a n a , o n h a n
t ä r k e ä t asiat vaatineet t o i m i n t a a ja sen merkeissä t a v a l l a a n kesäkin o n
k u l u n u t . Sanotaan, että syksyllä k o r j a t a a n satoa. N i i n o n tänä s y k s y näkin t a p a h t u n u t . E i tosin juureksien eikä p e r u n o i d e n muodossa, v a a n
todellisten t i e d o n jyvästen muodossa. H y v i n m o n e l l a k u l u i kesä k i r jojen ja papereiden parissa, sillä o l i h a n s u o r i t e t t a v a u u d e n asetuksen
mukaiset opinnäytteet fysiikassa, kemiassa ja terveysopissa. S y k s y n
kuluessa o l i aineiden t e n t t i ja n i i n y k s i toisensa jälkeen sai p a p e r i n task u u n s a . A h k e r u u s on i l o m m e , totesi toiselle sadalle nouseva j o u k k o .
Syksy t o i tullessaan m y ö s k i n e l i m e n , j o n k a Sisäasiainministeriö o n
asettanut ja j o n k a t e h t ä v ä n ä o n e r i k o i s h a m m a s t e k n i k k o j e n j a t k o k u r s sien v a l m i s t e l e m i n e n ja j o h t a m i n e n , sekä t o i m i a neuvoa a n t a v a n a t o i m i k u n t a n a , j o n k a päätökset alistetaan L ä ä k i n t ö h a l l i t u k s e n h y v ä k s y t t ä v ä k s i . T ä m ä t o i m i k u n t a o n i s t u n u t k o l m e k e r t a a ja toteamus o n , että
asiat o n lähtenyt r u l l a a m a a n h y v ä n y h t e i s y m m ä r r y k s e n ja y h t e i s t o i m i n n a n merkeissä: E n n e n k u i n v a r s i n a i s i i n j a t k o k u r s s e i h i n pääsee k ä siksi, v a a t i i se runsaasti v a l m i s t e l u j a ja n ä m ä o v a t k i n aikaa vieviä ja
rahaa k y s y v i ä . J o k a tapauksessa näköpiirissä on jatkokurssien a l k a m i n e n , joskin t a r k k a a a l k a m i s p ä i v ä ä ei vielä ole tiedossa, m u t t a siitähän a i k a n a a n t i e d o i t e t a a n .
8
Vapaapääneisen proteesin suunnittelumahdoilisuuksista
Dr.
K u t e n jo alussa m a i n i t t i i n , on
tapauksessa k u v a 2 d ) o i k e a a n l o p putulokseen p y r k i m i n e n a l e t t a v a
yläpuolen o i k e a l l a s u u n n i t t e l u l l a .
Monia
mahdollisuuksia löytyy:
(katso kuvassa 4 esitettyä tapausta) satulaa lähinnä o l e v i e n h a m p a i den v a l m i s t a m i n e n teleskoopeiksi,
proteesisatulan j ä y k ä l l ä k i i n n i t y k sellä,
lähihampaiden tekeminen
k r u u n u i k s i , satulan ja o m i e n h a m paiden
yhdistäminen t a r k k u u s atascmenttien a v u l l a sekä m o n e l l a
muulla tavalla. A i v a n yksinkertainen l i m a k a l v o p r o t e e s i v o i t ä y t t ä ä
sille asetettavat
vaatimukset, —
t ä r k e i n t ä o n , että s u u n n i t t e 1 u o n t e h t y h u o l e l l a ja k a i k k i a
käytettävissä olevia tutkimuksen
tuloksia
hyväksikäyttäen.
N.s.
y l i s u u n n i t t e l u o n sitävastoin t u r haa ja nostaa k u s t a n n u k s i a aiheettomasti.
R. Starck,
Pforzheim
Proteesikinematiikka
V a p a a p ä ä t t e i s e n proteesin s u u n nittelumahdollisuuksia harkittaessa o n proteesisatulan k i n e m a t i i k a l la r a t k a i s e v a m e r k i t y k s e n s ä .
Tutkiessamme
rasitusdiagrammeja v o i m m e p ä ä t e l l ä proteesisat u l a n m u o t o o n asetettavista v a a t i muksista a i k a p a l j o n . H u o m a a m me missä k o h d i n p a i n u m i n e n o n
rasituksesta j o h t u e n s u u r i n , ja sen
m u k a a n s u u n n i t e l l a satulan n i i n ,
että h a i t t a v a i k u t u k s e t o l i s i v a t m i käli m a h d o l l i s t a k o k o n a a n e l i m i noitavissa. V o i m m e h a v a i n n o l l i s taa suussa t a p a h t u v a t seikat syventymällä k u v a n 6 tilanteisiin.
Veneen p y s y m i n e n veden p i n n a l l a r i i p p u u henkilöiden sijoituspaikasta. Keskellä venettä 3 henkilöä ei aiheuta siirtymistä r e u n o i h i n päin, m u t t a y h d e n k i n henkilön
s i i r t y m i n e n toiseen p ä ä h ä n v e n e t t ä
K a n s a i n v ä l i s t ä t o i m i n t a a o n m y ö s k i n k u l u n e e n a kesänä o l l u t . l A Z
p i t i kongressinsa Lontoossa ja siellä t o d e t t i i n kansainvälisen t o i m i n n a n
yhä laajenevan ja uusia m a i t a A m e r i k k a a m y ö t e n h y v ä k s y t t i i n jäsen i k s i . K a n s a i n v ä l i s e s t ä t o i m i n n a s t a t a r k e m m i n seuraavassa numerossa.
T ä t ä k i r j o i t t a e s s a n i on edessä l e n t o m a t k a S t u t t g a r t i i n , j o h o n osall i s t u u 48 henkilöä. Siellä o n tähän asti s u u r i n d e n t a a l i a l a n k a n s a i n v ä l i nen n ä y t t e l y , jossa o n todettavissa m m . h a m m a s t e k n i i k a n k e h i t y s ja
uutuudet.
Syksy o n a l k a n u t , j o k a i n e n on k o t i u t u n u t l o m i l t a a n ja m a t k o i l t a a n .
Edessä o n t a v a l l i n e n a r k i p ä i v ä ja jokapäiväiset t y ö t . T o i v o t t a v a s t i
k u l u n u t kesä o n a n t a n u t u u t t a elämän eliksiiriä ja v o i m i a a l o i t t a m a a n
l o m i e n jälkeen t y ö t , j o t k a v a a t i v a t t a r m o a , k e s k i t t y m i s t ä ja henkistä
tasapainoa. T o i v o t a n k i n t a r m o k a s t a t y ö n i l o a .
Kuvassa 9 n ä e m m e t y ö n , j o k a
on " y l i s u u n n l t e l t u " . Jäljelläolevat
o m a t h a m p a a t o n tässä j ä y k i s t e t t y
j u o k s e v a l l a pinteellä.
Proteesin
satulaosa y h d i s t e t t y a n k k u r i o s a a n
k i e l e n a l u s b y y g e l i n ja B e a t - M i i l l e r
nivelellä. Suuritöinen t y ö , j o k a
olisi o l l u t o i k e i n s u u n n i t e l t u n a t a r koituksenmukaisempi
seuraavalla
tavalla:
1. Kielenalusbyygeli
jätettävä
pois.
2. B . M . B . - n i v e l j ä t e t t ä v ä pois.
3. P r e m o l a r i e n k a u l a - a l u e e t j ä tettävä vapaiksi.
4. Juokseva p i n n e
siirrettävä
j ä y k ä s t i suoraan m o l e m p i i n satulaosiin.
K l i i n i n e n k o k e m u s on o s o i t t a n u t , että sen jälkeen k u n o n siirr y t t y tällaisiin " k a u k o s a t u l a m e n e telmä"-konstruktioihin,
pohjausk o r j a u k s e t proteesien t a s o m u u t o k sien johdosta o v a t erittäin h u o m a t tavassa m ä ä r i n v ä h e n t y n e e t ,
—
edullisissa tapauksissa jopa k o k o naan loppuneet.
Td
•CO
K u v a 6.
Havainnollinen
esitys
rasituksen
aiheuttaa h e t i p a i n u m i s t a , v a i k k a
y h t e i s p a i n o o n k i n sama. K u n y h distämme veneen p i t k ä l l ä t a n g o l l a
k i i n t e ä ä n pisteeseen, v o i m m e siirt y ä eri k o h t i i n i l m a n että veneen
k u m p i k a a n pää s i i r t y y . Tässä esimerkissä o n k y s y m y s " k a u k o s a t u l a k i i n n i t y k s e s t ä " , satula k i i n n i t e t t y jäykästi o m a a n h a m p a i s t o o n .
K u v i s s a 7 ja 8 n ä e m m e t a p a u k set, joissa o n tällainen " k a u k o s a tulakiinnitys".
Tapauksessa k u v a 8 o n p r e m o l a r i t m u o t o i l t u n i i n k u i n siltatyössä.
Taskumuodostuksia syntyy t a v a l lisesti j u u r i o m i e n h a m p a i d e n k a u l a - a l u e i l l e , s i l l o i n k u n n ä m ä alueet
peitetään k o k o n a a n . Kuvassa n ä k y v i ä m e t a l l i k a a r i a ei pitäisi kosk a a n tehdä l i i a n l e v e i k s i , — m i k ä l i ei niistä h a l u t a k o k o n a a n l u o pua.
10
siirtymisestä
eri
alueille.
K u v a 9.
Vapaapäätteisen
K u v a 8.
Kiskokonstruktio
proteesia varten,
jossa
käytetty
"kaukosatulakiinnitystä".
"Kaukosatulamenetelmällä"
tuettu
teesi, jossa omien hampaiden
kaula-alueet
jätetty
vapaiksi.
pro-
B.M.B.
virhe,
—
eli
nivelin.
A i n o a t p o i k k e u k s e t yleensä p o sitiivisista t u l o k s i s t a j o h t u i v a t sellaisesta syystä k u i n esim. l i i a n
o h u i k s i tehdyistä kisko-osista, j o t ka
olivat vääntyneet potilaiden
käsissä. Y l e e n s ä k o s t r u k t i o o n v a l i t t u sellaiseksi ( k u v a 10), että
k i i n n i t y s o m a n h a m p a i s t o n ja satuloiden välillä on jäykkä, i l m a n
teleskooppien h y v ä k s i k ä y t t ö ä . Jos
tarkastelemme y h d i s t y s k i s k o a k u vassa 12 h u o m a a m m e , että se m y ö täilee ikenen m u o t o a , sen e p ä t a saisuuksia.
Olemme
viimeisten
kymmenen vuoden aikana k i i n nittäneet e r i k o i s t a h u o m i o t a t ä l l a i siin j ä y k k i i n k o n s t r u k t i o i h i n .
Kliinisiä
K u v a 7.
proteesin
ylikonstruktio
kokeita
Jo
lähes 11 v u o t t a sitten E .
K ö r b e r i n t e k e m i e n m i t t a u s t e n jälkeen t e i m m e kliinisiä k o k e i t a m m .
seuraavissa potilastöissä:
E r ä ä l l ä 50 v u o t i a a l l a n a i s p o t i laalla, jolla o l i omista hampaista
jäliellä 6 - h 1-h - h l - f 4 . N ä m ä
varustettiin teleskooppikruunuilla
11
K u v a 10.
Kaukosatulamenetelmin
tuettu
elävin
tukihampain.
Kuva
proteesi
ja näiden päälle v a l e t t u , j ä y k k ä
i r t o s i l t a k o n s t r u k t i o . E m m e vielä
täysin luottaneet m i t t a u s t u l o k s i i n
ja siksi s u u n n i t t e l i m m e työn siten,
että tarpeen vaatiessa olisi m a h d o l l i s t a i r r o i t t a a satulat sillan k i s ko-osista. N ä e m m e tällaisen työn
kuvassa 13. V a l e t t u t y ö asetettiin
suuhun
valmiiksi
sementoitujen
teleskooppien päälle. A n n o i m m e
potilaan purra voimakkaasti mol e m m i l l e satulaosille tarkastaen samanaikaisesti, n o u s i v a t k o e t u m maiset teleskoopit t a p p i e n p ä ä l t ä .
Ihmeeksemme ei näin t a p a h t u n u t
(katso k u v a a 13 a—c). I r r o i t e t t a v a
silta p y s v i t u k e v a s t i p a i k a l l a a n
v o i m a k k a a s t a puremisesta h u o l i matta.
Toistakymmentä
v u o t t a tämä
p o t i l a a n suussa o l l u t e d e l l ä m a i n i t t u i r t o s i l t a ei ole k a i v a n n u t m i n käänlaista korjausta. Jälkeenpäin
samalle
potilaalle
iouduttiin
muualla
tekemään
alaproteesi.
Y l ä l e u a n sillan p u r u k y k y
olisi
edelleenkin lähes 100 "/omen, jos
alaproteesi olisi p a r e m m i n o n n i s tunut.
12
Erikoinen
11.
pinnekonstruktio
haitallisilta
suojaa
myös
vetovaikutuksilta.
K u v a 13
Irroitettava
loineen koemielessä
pikapoille
a—c.
silta jäykästi
6 + 1+
tuettuine
asetettuna
+1
yhteydessä
ilmenisi,
teleskoopit
paikoiltaan
+4
jotta
nousevatko
potilaan
satu-
teleskoopkokeen
1+
+1
purressa
voimakkaasti.
Häupl v a h v i s t a n u t o i k e a k s i . R ö n t g e n k u v i e n , m i k ä l i niitä v o i d a a n
pitää todistuskelpoisina, m u k a a n
ei v u o s i e n k a a n k u l u t t u a ole v o i t u
h a v a i t a m i t ä ä n epäedullista t a p a h tuneen. L u u n r a k e n n e t t a p a r a d e n t i u m i n alueella on r ö n t g e n k u v a n
perusteella v a i k e a a r v o s t e l l a k o s k a näiden h a m p a i d e n h i o m i n e n te'eskooppikappoja varten on m u u t tanut niiden luonnetta. Voidaan
sanoa, että p i t k ä satula, j o k a h y v i n painuu l i m a k a l v o o n , on p i k e m m i n t u k e n a o m a l l e jälielläolevalle hampaistolle, k u i n päinvast o i n . M a h d o l l i s e t pohjaukset o v a t
olleet tarpeellisia joskus 4 — 6 v i i k o n k u l u t t u a siitä, k u n t ä m ä n tyyppiset vapaapääteproteesit on
asetettu o o t i l a a n s u u h u n . Sen j ä l keen ei v u o s i k a u s i i n ole t a r v i n n u t
tehdä
minkäänlaisia korjauksia,
K u v a 12.
Yhdistävä
kisko
ei enää toimi
akselina.
K u v a 13 c.
K u v a 13 b.
T a v a l l a a n y l l ä t t ä v ä tosiasia o n ,
että h e i l u v a t h a m p a a t omassa j ä l jelläolevassa hampaistossa t u l e v a t
jälleen k i i n t e i k s i s i l l o i n k u n ne y h distetään proteesiin s o p i v a l l a k i s k o - k o n s t r u k t i o l l a proteesisatuloiden kanssa y h d e k s i k o k o n a i s u u deksi. T ä m ä n h a v a i n n o n o n jo
K u v a 14 a—d.
Irtosilta,
Tekstissä
ollut 8 vuotta
mainittu
seenalainen hammas +6
hän päivään
mennessä
tapahtunut
potilaan
suussa.
kestävyydeltään
vahvistettu.
ei tilanteessa
kyTäole
muutosta.
13
vaan tilanne on ollut muuttumat o n suussa. E s i t e t t ä k ö ö n l o p u k s i
vielä eräs k l i i n i n e n tapaus 8 v u o den t a k a a . ( K u v a 14 a — d . ) J ä l jelläolevassa hampaistossa o l i y l h ä ä l l ä h y v i n kyseenalainen ensimmäinen m o l a r i , j o k a m u u t e n vielä
tänä päivänäkin on m u u t t u m a t t o m a n a p a i k a l l a a n . E m m e yleensä
harkitsemattomasti
poista o m i a
jälielläolevia h a m p a i t a tällaisia i r tosiltoja
valmistettaessa
silloink a a n , k u n n i i d e n k e s t ä v y y s saattaa t u n t u a kyseenalaiselta, jos t ä l l a i n e n hammas s i t t e n k i n
joutuu
myöhemmin poistettavaksi, v o i d a a n t a r p e e l l i n e n k o r j a u s helposti
tehdä jälkeenpäin.
Valussa sattuneen v i a n t a k i a
m u r t u i yläproteesin oikean p u o l e n
siipi kulmahampaan takaa. O l i
m i e l e n k i i n t o i s t a meidän k a n n a l t a m m e h a v a i t a , m i t e n jo m u u t a m a n päivän k u l u t t u a t ä m ä t u k i hammas, j o k a edelleenkin o l i y h teydessä I r t o s i l l a n l o p p u o s a n kanssa, a l k o i l i i k k u a . K o r j a u k s e n j ä l keen se l y h y e n ajan sisällä t u l i j ä l leen l i i k k u m a t t o m a k s i .
K u v a 14 b.
14
keen. Sen jälkeen t i l a n n e o n p y s y nyt muuttumattomana vuosikausia. T e k e m i e m m e m i t t a u s t e n m u k a a n olemme v o i n e e t todeta, että
satulan " l a s k e u t u m i n e n " k o v i m m a n k i n p u r u p a i n e e n alaisena on
0,3 m m , t e l e s k o o p i l l a v a r u s t e t u n
h a m p a a n o m a l i i k k u v u u s 0,1 m m .
Proteesisatulan p i t u u d e n ollessa 30
m m , o n l a s k e u t u m i n e n satulan
päässä l i m a k a l v o l l a o l l u t 0,3 m m .
M i t ä tulee b i o l o g i s i i n ilmiöihin
proteesisatuloiden
alla, voimme
t e h t y j e n k o k e i d e n , t u t k i m u s t e n ja
päätelmien perusteella olettaa, että
l i m a k a l v o n säiesysteemillä o n r a t kaiseva m e r k i t y s v a s t u s t u s k y v y n
syntymiseen sitä rasitettaessa. S ä i keiden s o l u k k o , j o k a u l o t t u u g i n giva p r o p r i a n y l i päättyen ienluuh u n lisääntyy l i m a k a l v o a j a t k u vasti t a s a i s e s t i
rasitettaessa.
A i k a a j o i n u u s i u t u v a ja v a i h t u v a
rasitus saa a i k a a n " s u l a m i s t a " soluissa ja biologisia m u u t o k s i a i e n vallissa.
K u v a 14 d.
Loppupäätelmä
N i i n sanottu " t e l e s k o o p p i p r o t e e s i " ei oikeastaan ole mitään m u u t a
k u i n o m a a n iäljelläolevaan h a m paistoon l i i t e t t y t u e t t u proteesi,
jossa on ns. " k a u k o s a t u l a k i i n n i tys", jonka omaliikkeet ovat käytännöllisesti katsoen o l e m a t t o m a t .
M e olemme tällä k o n s t r u k t i o l l a
saavuttaneet p a r h a a t
tulokset.
Jälkikorjaukset
sekä
m a h d o l l i s e t pohjaukset o v a t olleet
ainoastaan h a r v o i n tarpeen ja s i l l o i n k i n ainoastaan 4 — 6
viikon
k u l u t t u a työn s u u h u n l a i t o n j ä l -
S a a v u t t a m a m m e edulliset t u l o k set p e r u s t u v a t i u u r i siihen, että l i makalvoihin
k o h d i s t u v a rasitus
o n " t a s a p a i n o i t e t t u " , näinollen ei
kiinnityselementteinä t o i m i v a o m a
iälielläoleva h a m p a i s t o k a a n a j a n m i t t a a n kärsi, v a a n säilyy v u o s i kausia m u u t t u m a t t o m a n a .
Käännös:
N o 12/1964.
Das Dental Labor lehdestä
Olefkn iinolitanut suorittaa
SV
. . . jäsen- ja avustuskassan m a k s u t !
HUOMATKAA
Seuraavassa numerossa, joka
on somalla joulunumero, julkaistaan jälleen iouluonnitteluja
kuten viime vuonnakin. Tätä
varten olisi jokaisen syytä huomioida tämä jo lähettää nimensä toimitukselle sekä maksu 1:—
riviltä.
Alaosastot voisivat keskuudestaan kerätä nimet jo lähettää ne
yhtenä lähetyksenä toimitukseen.
Muistakaapa tätä onnltl^lumuotoo jo somalla ommattitovereitonne.
Toimitus
ARVOISA JÄSEN
Tarkista oletko s u o r i t t a n u t jäsenmaksusi Liitolle jo Avustuskassalle.
O n k o osoitteesi m u u t t u n u t , jos on i l m o i t a .
15
F
A S E T U S
hammasteknikon
toimen
harjoittamisesta
annetun
angäende
asetuksen
ändring
Ö
27
esittelystä
päivänä
1964
annetun
asetuksen
(580/64) 9 §:n 2 m o m e n t t i sekä lisätään 4 § : ä ä n uusi 2 m o m e n t t i seuraavasti:
Proteesia ei saa tehdä h a m p a i den j u u r i e n päälle.
9 S.
Hammasteknikon toimen harjoittamisesta a n n e t u n l a i n 8 §:n 2
momentissa t a r k o i t e t t u j a t k o k u r s s i
kestää 100 t y ö p ä i v ä ä . N i i d e n k u r s sille p y r k i j ä i n , j o t k a eivät ole suor i t t a n e e t k e s k i k o u l u n kurssia, o n
o p p i k o u l u n v a s t a a v a n aineen opettajan, jolla on valtion oppikoulun
Helsingissä 18 p ä i v ä n ä kesäkuuta
Tasavallan
URHO
nuoremman lehtorin pätevyys, antamalla todistuksella osoitettava
omaavansa r i i t t ä v ä t t i e d o t k e s k i koulun kurssivaatimuksiin kuuluvissa seuraavissa aineissa: f y s i i k k a ,
k e m i a ja t e r v e y s o p p i . J a t k o k u r s s i n
tulee sisältää h y v ä k s y t y t k u u l u s t e l u t biologiassa, yleisessä anatomiassa ja kudosopissa, pään anatomiassa, fysiologiassa, yleisessä h y g i e niassa, suun hygieniassa ja s u u t a u tiopissa sekä kokoproteesiopissa,
j o k a k ä s i t t ä ä m a t e r i a a l i o p i n , mek a n i i k a n ja k l i i n i s e n p r o t e e s i o p i n
luentoineen ja harjoitustöineen.
N
I
om
utövning
N
G
av
tandteknikeryrket.
1965.
Pa föredragning av m i n i s t e r n f ö r inrikesärendena ändras 9 § 2 m o m .
f ö r o r d n i n g e n den 27 n o v e m b e r 1964 o m u t ö v n i n g a v t a n d t e k n i k e r y r k e t
(580/64) samt fogas t i l i förordningens 4 § ett n y t t 2 m o m . som f ö l j e r :
4 §.
Protes m a icke göras p a
rötter.
tand-
9 §.
I 8 § 2 m o m . lagen o m u t ö v n i n g
av t a n d t e k n i k e r y r k e t avsedd f o r t sättningskurs o m f a t t a r 100 arbetsdagar.
D e inträdessökande
tili
k u r s , v i l k a icke g e n o m g a t t m e l l a n skolekurs, skola genom av l ä r o verkslärare i vederbörande ämne,
som i n n e h a r kompetens f ö r y n g r e
H e l s i n g f o r s den 18 j u n i
1965.
URHO
KEKKONEN
Ryhtä.
lektorstjänst v i d s t a t s l ä r o v e r k , u t f ä r d a t i n t y g a d a g a l ä g g a , a t t de i n neha t i l l r ä c k l i g a k u n s k a p e r i f ö l jande t i l i mellanskolans k u r s f o r d r i n g a r hörande ä m n e n : f y s i k , k e m i och hälsolära.
Fortsättningskursen s k a l l o m f a t t a g o d k ä n d a
f ö r h ö r i b i o l o g i , allmän a n a t o m i
och v ä v n a d s l ä r a , h u v u d e t s a n a t o m i , fysiologi, allmän hygien, m u n nens h y g i e n och läran o m m u n s j u k d o m a r samt i helproteslära,
som o m f a t t a r m a t e r i a l l ä r a , m e k a n i k och k l i n i s k proteslära j ä m t e
föreläsningar och ö v n i n g s a r b e t e n .
1965.
Republikens
Presidentti
Sisäasiainministeri Niilo
16
D
1965.
muutetaan hammasteknikon toimen
marraskuuta
4 §.
R
Given i Helsingfors den 18 juni
Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta
Sisäasiainministerin
O
av förordningen
muuttamisesta.
harjoittamisesta
R
President
KEKKONEN
M i n i s t e r f ö r inrikesärendena Niilo
Ryhtä.
17
Hammasteknikkomestarit
L
E
E
-
h
a
m
VEIKKO
p
a
i
AUER
l
l
c
i
T
A
I
D
Huom! Ykkösten
E
käytännöl-
Puh. 14 213 — V u o r i k a t u 22 A Hki linen ja taiteellinen muoto!
Turun Yliopiston hammaslääketieteen laitoksessa julistetaan
haettavaksi
2 hammasteknikon tointa
p a l k k a u s l u o k k a A 18 ( i l m a n ikälisiä mk 771,ö5/kk).
Hakemukset ja n i i h i n l i i t t y e n vlrka-(papm)todistus sekä jäljennökset koulutus- ja työtodistuksista on t o i m i t e t t a v a v i i m e i s tään 2 5 . 9. 1965 ennen klo 12 hammaslääketieteen laitoksen
esimiehelle osoitettuna y l i o p i s t o n k i r j a a j a l l e , osoite Turun Y l i opisto, T u r k u .
18
Hammasteknikkomestarin
tutkintojen n y t saavutettuaan pysyv ä n aseman maassamme, olen k a t sonut aiheelliseksi selostaa T e i l l e ,
arvoisat
ammattiveljet,
hiukan
m e s t a r i t u t k i n n o n taustaa ja v a i heita.
N o i n k y m m e n e n v u o t t a sitten
p ä ä t t i v ä t eräät h a m m a s t e k n i k o t
maassamme a l o i t t a a s u u r i s u u n t a i sen työn suomenkielisen teoksen
aikaansaamiseksi a m m a t t i k u n n a l l e m m e . Teos käsittäisi s u u r i m m a n
osan h a m m a s t e k n i i k a s t a . K . o . h e n kilöt s i j o i t t i v a t a l u k s i tähän t y ö hön h u o m a t t a v a n s u m m a n v a r o jansa
ja a l o i t t i v a t
ruotsalaisen
(Handbok i Dental laboratorietekn i k nimisen) teoksen k ä ä n t ä m i s t y ö n , saatuaan sitä ennen m o n i v a i heisten
neuvottelujen
jälkeen
a s i a a n k u u l u v a t l u v a t Ruotsista.
Hyvin
v a i k e a ja suuritöinen
kääntämistyö osoittautui kuitenk i n y l i v o i m a i s e k s i v i i d e n henkilön
y k s i n ä ä n s u o r i t e t t a v a k s i , ja v e i
liian paljon aikaa. A m m a t t i k u n nallamme oli kuitenkin m u i t a k i n
asiasta k i i n n o s t u n e i t a h e n k i l ö i t ä ,
jotka perustivatkin n.k. jatkokoulutustoimikunnan, jonka tehtäväksi s o v i t t i i n h a m m a s t e k n i i k a n k ä s i k i r j a n käännöstyön loppuun viem i n e n . H u o m a u t t a i s i n tässä vielä,
että e.m. j a t k o k o u l u t u s t o i m i k u n t a
o n s u o r i t t a n u t työnsä v a p a a e h t o i sesti i l m a n m i n k ä ä n l a i s t a t a l o u dellista h y ö t y ä , ainoastaan a m m a t t i k u n t a m m e parasta a j a t e l l e n .
N y t k u n t ä m ä erittäin v a i k e a ja
suuritöinen k ä ä n t ä m i s t y ö on saatu
v a l m i i k s i , k i i t o s t a r m o k k a i t t e n ja
vaivaansa
säästämättömien a m m a t t i v e l j i e m m e , on a m m a t t i k u n nallamme mahdollisuus kehittää i t seään eteenpäin ammatissamme.
Suomessa t o i m i i n y k y ä ä n k y m meniä eri alan käsityöläisiä, j o i l l a
k a i k i l l a on m a h d o l l i s u u s s u o r i t t a a
ammatissaan laissa h y v ä k s y t t y k i sällin- ja m e s t a r i n t u t k i n t o . N ä i t ä
t u t k i n t o j a v a l v o o k ä s i - ja p i e n t e o l lisuusliitot, jotka myös luetteloivat
k a i k k i tutkintojen suorittajat. E.m.
laki nojautuu valtioneuvoston päätöksiin kisällin- ja m e s t a r i n k i r j o i s ta 18. 2. 1954 ja 20. 1 . 1955.
Koska
Hammasteknikon amm a t t i k i n on puhtaasti käsityöamm a t t i aloitettiin noin kuusi v u o t t a
sitten k e h i t t ä ä ja s u u n n i t e l l a h a m m a s t e k n i k o i l l e o m a kisällin- ja
mestarintyön vaatimussarja. H a m masteknikot, jotka poikkeuksena
m u i h i n a m m a t t e i h i n nähden s u o r i t t a v a t lääkintöhallituksen m ä ä r ä ä män o ä t e v y y s t u t k i n n o n a m m a t i s saan, o v a t P i e n t e o l l i s u u d e n keskusliiton oäätöksen mukaan oikeut e t u t a n o m a a n k i s ä l l i n k i r j a n suoritettuaan k.o. kokeet ilman erillistä kisällin t u t k i n t o a .
Keskusliitto on katsonut pätevyyskokeitten tason n i i n v a a t i v a k s i , että ne
v o i d a a n h y v ä k s y ä samalla k i s ä l lintutkinnoksi.
Kisällinkirja anotaan Pienteollisuuden K e s k u s l i i t o l t a , osoite: H e l s i n k i . K a n s a k o u l u k a t u 10.
Anomukseen o n l i i t e t t ä v ä : v i r k a t o d i s tus, jäljennös
lääkintöhallituksen
l a i l l i s t a m i s t o d i s t u k s e s t a , sekä t y ö todistus, missä ilmenee, että anoja
o n e d e l l e e n k i n ammatissa.
19
Oltuaan hammasteknikkona vähintäin neljä (4) v u o t t a , k u i t e n k i n
n i i n , että asianomaisella o n v ä h i n t ä i n k a k s i (2) v u o t t a v a n h a kisäll i n k i r j a , v o i hän a n o m a l l a jälleen
hammasteknikkomestarintutkinnon
suorituslupaa Pienteollisuuden Keskusliitolta, suorittaa hammasteknikkomestarin tutkinnon.
Ammatistaan kiinnostunut hammasteknikkokisälli r y h t y y t a v a l l i sesti, m ä ä r ä a j a n k u l u t t u a , s u o r i t t a maan hammasteknikon mestarint u t k i n t o a . H ä n e n tulee v a l m e n t a u t u a t u t k i n t o o n s a huolellisesti l u k e malla hammastekniikan käsikirja,
sekä seuraamalla ammatissa t a p a h tuvia muutoksia, mitkä vuosittain
i l m e n e v ä t m a t e r i a a l i n ja t e k n i i k a n
suhteen. K a i k k i e.m. asiat otetaan
h u o m i o o n jokavuotisessa h a m m a s teknikkomestarin tutkinnoissa. —
N ä i n tehden p y s y t e l l ä ä n k e h i t y k sen tasolla.
Selostaisin vielä tässä y h t e y d e s sä n y k y i s i n käytössä o l e v a n mestarintutkinnon kulkua.
Pienteollisuuden
Keskusliitto
m ä ä r ä ä tarkastusmestarit k o l m e k s i
(3) v u o d e k s i k e r r a l l a a n . S a m o i n o n
P . K . l i i t t o m ä ä r ä n n y t , että jokaisen
joka suorittaa M e s t a r i n t u t k i n n o n ,
o n ensiksi s u o r i t e t t a v a l i i k k e e n h o i d o l l i n e n k u r s s i . N ä i t ä kursseja j ä r jestävät p a i k k a k u n n i t t a i n p i e n t e o l l i s u u s y h d i s t y k s e t , joten niitä ei ole
p a k k o s u o r i t t a a Helsingissä.
Hammasteknikkokisällin
ryhtyessä s u o r i t t a m a a n m e s t a r i n t u t k i n t o a (saatuaan sitä ennen a s i a l l i set l u v a t k e s k u s l i i t o l t a ) m ä ä r ä ä
Pienteollisuuden Keskusliitto k a k si (2) tarkastusrftestaria j ä r j e s t ä m ä ä n k . o . t u t k i n n o t , joista teoreet20
t i n e n osa suoritetaan aina H e l s i n gissä.
Teoreettiset
kokeet j a k a u t u v a t
kahdeksaan (8) erilliseen k o k e e seen, joista k a k s i (2) suoritetaan
aina k e r r a l l a a n (1) k u u k a u d e n v ä l e i n . Jokaisessa teoreettisessa a i neessa o n n y k y ä ä n k y m m e n e n (10)
k y s y m y s t ä , joista v ä h i n t ä ä n k u u s i
(6) t ä y t y y o l l a o i k e i n v a s t a t t u . Y h teensä siis 80 ja o i k e i t a vastauksia
48. K y s y m y k s e t o v a t j o k a k e r r a l la erilaisia.
K o k e l a a l l a o n m a h d o l l i s u u s suor i t t a a epäonnistunut koe uudestaan seuraavissa tenteissä. K u i t e n k i n v a i n k e r r a n , sen jälkeen p i d e tään k a k s i v u o t t a v ä h i n t ä i n v ä l i ä .
S u o r i u d u t t u a a n teoreettisista t e n teistä h y v ä k s y t y i n a r v o s a n o i n tekee kokelas
työpiirustuksen
ja
suunnitelman
teknillisestä
työst ä ä n , sekä k i r j a l l i s e n p e r u s t e l u n ,
mistä syystä k . o . t y ö on v a l m i s t e t t a v a s u u n n i t e l m a n mukaisesti ( t y ö suunnittelu).
Mestarilautakunnan
hyväksytt y ä työsuunnitelman ja p e r u s t e l u n ,
o n k o k e l a a l l a oikeus v a l m i s t a a
mestarirttyönäyte. K o k e l a a n t ä y t y y saada työstään v ä h i n t ä i n k u u si 6/10, j o t t a se v o i d a a n h y v ä k s y ä .
Rajatapauksen
ollessa
kyseessä
a l i s t a v a t tarkastusmestarit
työn
mestarilautakunnan tutkittavaksi,
joka hyväksyy tai hylkää k.o.
työnäytteen.
Mestarin
työnäyte
v a l m i s t e t a a n neljän k u u k a u d e n a i kana,
suorituspaikkasopimuksen
mukaan
tarkastusmestareitten
kanssa, k u i t e n k i n n i i n , että t a r k a s tusmestareilla o n oikeus ja m a h d o l lisuus tarkastaa t v ö eri vaiheissa.
Saatuaan h y v ä k s y t y t
arvosanat
kaikissa aineissa, e h d o t t a v a t t a r kastusmestarit k o k e l a a l l e m e s t a r i k i r j a n m y ö n t ä m i s t ä , m i n k ä jälkeen
P i e n t e o l l i s u u d e n K e s k u s l i i t t o jakaa kokelaalle hammasteknikkomestarin k i r j a n , sekä nimeää h ä net v i r a l l i s e s t i h a m m a s t e k n i k k o m e s t a r i k s i . T ä m ä n jälkeen on t u t kintonsa suorittanut hammasteknikkomestari oikeutettu käyttäm ä ä n e.m. a r v o n i m e ä ä n .
P a i n o s t a n tässä yhteydessä, että
hammasteknikkomestarin nimitystä ei k u k a a n saavuta ilmaiseksi,
v a a n o n se k o v a n työn t u l o s . M e s tari-nimitystä käyttävät m u u t k i n
käsityöammatit
vertauskuvana
erittäin v a a t i v a n t u t k i n n o n s u o r i tuksesta. M a i n i t s i s i n v a i n esim.:
k u l t a s e p p ä - , hopeaseppä-, m u u r a r i - , maalari-, kampaaja-, vaatturi-,
k o n d i i t t o r i - , o p t i k k o m e s t a r i t jne.
Edellä mainittu hammasteknikk o t u t k i n t o on n y t m a h d o l l i n e n
kaikille ammattikuntamme
jäsenille, k i i t o s v a l m i s t u n e e n h a m m a s t e k n i i k a n k ä s i k i r j a n suomenkielisen
painoksen.
Maassamme v a l m i s t u i
vuonna
1962 8 h a m m a s t e k n i k k o m e s t a r i a ,
v u o n n a 1965 v a l m i s t u i 2 mestaria
ja p a r h a i l l a a n s u o r i t t a a m e s t a r i n tutkintoaan
4
mestarikokelasta,
joille t o i v o t a n parasta menestystä.
Mestaritutkinnon kustannuksista m a i n i t s i s i n vielä seuraavaa:
Pienteollisuuden Keskusliitot vel o i t t a a m e s t a r i n k i r j a s t a 1 0 0 : — ja
mestarinsormuksesta
100:—
(lunastus v a p a a e h t o i n e n ) ; k a i k k i k i sällin- ja mestarinsormukset o v a t
l u e t t e l o i t u keskusliitossa, m e s t a r i n
sormukset jopa n u m e r o i t u k i n . L i säksi t u l e v a t mestarityössä k ä y t e t -
tävät materiaalit maksamaan noin
300—500:—, riippuen työn laadusta.
K a i k k i t u t k i n n o t ovat ilmaisia
lukuunottamatta matkakustannuksia, k o s k a teoreettiset
tutkinnot
suoritetaan aina Helsingissä. T a r kastusmestarit s u o r i t t a v a t työnsä
korvauksetta.
Hammasteknikkokisälleitten
—
130 k p l —
halutessa lisätietoja
v o i v a t he k ä ä n t y ä a l l e k i r j o i t t a n e e n
puoleen t a i H a m m a s t e k n i k k o m e s t a r i t r . y : n puoleen, j o n k a jäseninä
o v a t k a i k k i maassamme v a l m i s t u neet h a m m a s t e k n i k k o m e s t a r i t .
H a l u a i s i n tässä i n f o r m a t i o n i l o pussa vielä h u o m a u t t a a k a i k i l l e
h a m m a s t e k n i k o n ammatissa t o i m i v i l l e , että k a n n a t t a a s u o r i t t a a h a m masteknikkomestarin tutkinto. I t seopiskelu p a l a u t t a a meidän j o k a i sen mieleen sellaisia asioita a m m a t i s t a m m e , j o t k a olemme jo a i k o j a
sitten u n o h t a n e e t .
P i t ä k ä ä m m e yhteisenä m o t t o n a m m e : O p p i a ikä k a i k k i !
Ammattiterveisin
Keskusliiton nimeämä tarkastusmestari
hammasteknikkomestari
Nils
Bang
Osoitteeni: Koivikkotie 3 H 72, H k i ,
puh. 749 206;
lahotat.: Siltasaarenk.
14
A, H k i , puh. 768 768.
Oppisopimusoppilaat
K a i k k i a niitä o p p i s o p i m u s o p p i l a i t a , j o t k a eivät ole vielä lähettäneet jäljennöstä o p p i s o p i m u k s e s taan
(valokopio
kelpuutetaan)
Hammasteknikkokoululle, kehoitet a a n t e k e m ä ä n se ensi tilassa.
Osoite: A l p p i k a t u 1 , H e l s i n k i .
21
K u v a 1.
Silikon P 59 käytöstä ja iaboratorioteknillisestä käsittelystä
Robert
Valmis, jo suussa
pidetty
Böhm,
22
Sen jälkeen k u n täyselastisten,
m u o t o n s a säilyttävien
silikon-zineiden k ä y t t ö o n t u l l u t m a h d o l l i seksi, o n a v a u t u n u t uusia m a h d o l lisuuksia p r o t e t i i k a n e r i a l o i l l a .
T u n n e t t u j e n ja k o k e i l t u j e n j ä l j e n nösaineiden
rinnalla
kehitettiin
m y ö s k i n p e h m e ä ä , elastista m a t e r i a a l i a , j o l l a proteesien p y s y v ä i syyttä voidaan parantaa.
Pehmeän
kerroksen avulla voidaan
p a r a n t a a proteesien p y s y v ä i s y y t t ä
sellaisissa tapauksissa, joissa l i m a k a l v o o n erikoisen a r k a , i e n v a l l i
olematon tai muuten imeytymiskyky
poikkeuksellisen
heikko
(Rehm).
M i t ä tulee uuteen
silikon-ma.ssaan, o n meidän t i e t e n k i n asetett a v a s i l l e k i n samat v a a t i m u k s e t
k u i n muille pehmeänäpysyville aineille.
M a t e r i a a l i l l e asetettavat v a a t i mukset:
V a a d i m m e aineelta yleensä seur a a v a t o m i n a i s u u d e t : Sen t ä y t y y
o l l a l i u k e n e m a t o n t a , se ei saa k o v e t t u a , sen t ä y t y y o l l a k u d o s y s t ä vällistä, eikä se saa m u u t t a a v ä riään t a i aiheuttaa s i v u m a k u a . E n nen k a i k k e a sillä t ä y t y y o l l a h y v ä
liittymiskyky
m u i h i n basismater i a a l e i h i n o l i v a t p a ne k y l m ä - t a i
kuumapolymerisaatteja.
Lopuksi
aineen k ä y t t ö t u l i s i o l l a m a h d o l l i simman helppoa i l m a n erikoislaitt e i t a ia v ä l i n e i t ä .
M e i d ä n k o k e i l e m a m m e aine
ko-
vakipsimaiii.
hammaslääkäri, Freiburg
Pehmeiden aineiden k ä y t t ö p r o tetiikassa o n jo vuosia sitten osoitt a u t u n u t tarpeelliseksi. N ä i d e n a i neiden o i k e a k ä y t t ö p e r u s t u u s i i hen,
että ne v a i k u t t a v a t b i o l o g i sesti o i k e a l l a t a v a l l a ja tällöin j o ko k o k o n a a n t a i a i n a k i n s u u r i m m a k s i osaksi p o i s t a v a t proteesien
a i h e u t t a m a t painamiset l i m a k a l voissa. O l e m m e pakosta supistaneet näiden aineiden k ä y t ö n r a j o i t e t t u i h i n t a p a u k s i i n ei siitä syystä,
ettei tällä aineella olisi k ä y t t ö m a h dollisuuksia laajemmallakin alalla
hammasprotetiikassa,
vaan
siitä
syystä, että n ä m ä aineet eivät v i e lä tällä hetkellä ole l o p p u u n k e h i t e t t y j ä . A i k a n a a n k o k o alaleuoissa k ä y t e t y l l ä pehmeällä k a u t s u l l a
ja n y k y i s i l l ä a i n e i l l a ei ole oikeast a a n m i t ä ä n tekemistä toistensa
kanssa. T ä l l ä u u d e l l a m e n e t e l m ä l lä p a i n o k o h t i e n p o i s t a m i n e n a l k a a
sillä, että t a r k a n jäljennöksen o t tamisen jälkeen, — t a i myöskin
pohjausjäljennöksen
jälkeen
—,
alaproteesi pidetään n i i n k a u a n
suussa, kunnes m i n k ä ä n l a i s t a p a i n a m i s t a ei enää e s i i n n y . Sen jälkeen vasta laboratoriossa erikoisen
menetelmän m u k a a n lisätään t a r peellinen m ä ä r ä p e h m e ä n ä p y s y v ä ä a i n e t t a proteesin p o h j a l l e . K o vasta a k r y y l i s t ä poistetaan n i i n
paljon k u i n uutta, pehmeätä akr y y l i ä tulee lisää. Seuraavassa selostetaan h e r r a B ö h m i n k e h i t t ä mää menetelmää.
proteesi,
josta tehdään
sili-
kon P 59 ( v a l m i s t a j a W . Z e c h , Z i i r i c h , Z o l l i k e r b e r g Z . H . ) vastaa
o m i n a i s u u k s i l t a a n k a i k k i a edellämainitsemiamme vaatimuksia. —
K ä y t t ö on lyhytaikaisen k o k e m u k sen jälkeen h e l p p o a . Proteeseja ei
v a l m i s t e t a yhdessä
vaiheessa k u ten m u i t a p e h m e i t ä a k r y y l e j ä k ä y tettäessä, v a a n proteesi t e h d ä ä n
ensin v a l m i i k s i , — p o t i l a s saa p i tää sitä j o n k i n a i k a a sellaisenaan,
—
ja sen jälkeen vasta p r o t e e s i i n
lisätään pehmeä basiskerros. E t u -
na tässä menetelmässä v o i d a a n p i tää sitä, että p a i n o k o h t i e n esiintyessä v o i m m e h i o a k o v a s t a a k ryylistä tarvitsematta välittää pehmeän k e r r o k s e n mahdollisesta v i o t tumisesta.
Työvaiheet
Kun tarkoituksena on
alaproteesin
p a r a n t a m i n e n v a r u s t a m a l l a se
pehmeällä
kerroksella,
otetaan
p u h t a a s t a k u i v a s t a proteesista k o v a k i p s i m a l l i ( k u v a 1 ja 2 ) .
K u v a 2.
Vaimis
maiii
proteesin
pohjasta
23
Kuva
3 a.
Voimakkaasti
allemenevistä
kohdista
tehdään
osamallit..
Kuva
. . . jotka
tään
.
3 b.
veiste-
kartiomai-
siksi ja eristetään
hyvin.
Hammastekniikan Käsikirja I ja II osa sekä n i i h i n liittyvä k u v a teos, o v a t v a l m i i n a .
II osaa on lähetetty p o s t i e n n a k a l l a . Mikäli j o k u ei ole sitä saanut, joka on t i l a n n u t sen a i k a i s e m m i n pyydetään u u s i m a a n t i l a u k sen Suomen H a m m a s t e k n i k k o j e n Liittoan.
Heisinkiiälsef v o i v a t h a k e a
24
ii osan Pertti A l h o n i a b o r a t o r i o s t a .
25
M i k ä l i proteesissa o n
allemeneviä
osia, o n m a l l i v a l m i s t e t t a v a
useammassa e r i osassa. K u v i s s a 3 a,
3 b , 3 c, 3 d sekä 3 e n ä e m m e , m i ten tehdään k o l m i o s a i n e n o s a m a l l i
proteesista, jossa on v o i m a k k a a s t i
allemenevät siivet ( k u v a 4 ) . A l l e menevistä k o h d i s t a tehdään osamallit, jotka kipsin kovettumisen
jälkeen veistetään k a r t i o m a i s i k s i ,
eristetään h y v i n ja v a l m i s t e t a a n
kokonaismalli.
Kokonaismallia
valettaessa o n v a r m i s t u t t a v a siitä,
että k i p s i s o k k e l i on tarpeeksi t u k e v a eikä pääse s ä r k y m ä ä n e r i
osasia siitä irroitettaessa.
Seuraava t y ö v a i h e on työn k i p saaminen k y v e t t i i n . T ä m ä t a p a h tuu t o t u t t u u n tapaan ( k u v a 5).
Avaaminen voi tapahtua kylmänä
tarpeellista varovaisuutta noudattaen. M a h d o l l i s e t v a h a j ä t t e e t poistetaan k i e h u v a l l a vedellä, j o n k a
jälkeen ainoastaan k i p s i m a l l i n yläpinta
eristetään j o l l a k i n eristysaineella.
jatkuu
TYÖVOIMAA
seur. numerossa
TARVITSEVAT
linguaalisiipineen,
meällä
26
pohjattu
peh-
Liiton
—29
päivinä elokuuta
1965.
Kilpailta-
vina lajeina oli yleinen 4-ottelu, 100 m,
pituus, kuula ja korkeus; uinti, 50
keilailu ja lentopallo.
punut
m.;
Areenalle oli saa-
runsaasti osanottajia eri puolilta
maatamme.
Tuloksia syntyi seuraavasti:
Yleinen
4-ottelu:
1. Jorma Päivinen, Kuopio
2. Ilkka Seitamo, Iisalmi
2085 P
1858
3. Allan Heinänen, T u r k u
1662
S)
4. Tero Kuula, Tampere
1655
»»
5. Kalevi Kasurinen, Iisalmi
1602
71
6. Kauko Tiainen, Helsinki
1598
>»
7. Altti
1530
»
8. Pentti Antikainen, Kuopio
1481
77
9. Matti Moilanen, Iisalmi
1372
Forsberg,
Turku
77
OLEVAT. TIEDOITTAKAA SII-
1072
77
1026
TÄ
77
13. Jouko Reunamo, Turku
1008
77
14. Raimo Lehtonen, Turku
819
77
15. Martti Kuosmanen, Helsinki
413
SUOMEN
HAMMASTEK-
LIITOLLE.
TYÖ-
A r k a d i a n k a t u 14 B 3 0 , Hel-
aineella.
Hammasteknikkojen
1323
VAILLA
PAIKKOJA TARJOLLA. Os. on
allemenevine
Suomen
kesäurheilukilpailut pidettiin Turussa 28
11. Reino K i v i , Tampere
12. Jukka Aro, Turku
TYÖPAIKKAA
NIKKOJEN
Proteesi voimakkaasti
URHEILUA
10. Arvo Uotila, Tampere
JA
K u v a 4.
"HAMMASTEKNIKKO"-lehden
seuraava numero ilmestyy, j o ulukuun p u o l e s s a väliss ä. Tähän numeroon aiottu aineisto pitää olio toimituksessa
m o r r o s k u u n 20 p ä i v ä ä n
mennessä.
Toimitus
sinki t a i p u h . 792 0 3 5 v a r m .
7—9.
Ikämiesten
3-ottelu:
1. Aarno Koivunen, Iisalmi
1137
2. H . Stigell, Helsinki
1036,30
3. E r k k i Lehmusvuori, H k i
953,70
4. Antero Sähisten, Turku
913,60
P
77
27
9. Jouko Reunamo, Turku
657 p.
5. Mikko Ahola, Tampere
871,55 p.
6. E r k k i Virtanen, Helsinki
777Jö
7. Pekka Antikainen, Kuopio
569,10 „
11. E r k k i Virtanen, Helsinki
8. Jorma Paukku, Kuopio
397,44 „
12. Aulis Lehtonen,
9. Keijo Ikonen, Varkaus
324,45 „
13. O l a v i Nieminen, H - l i n n a
191,10 „
14. Risto Liljavirta, Kuopio
590 „
15. Keijo Ikonen, Varkaus
582 „
16. Veikko Mattila, H-iinna
567 „
17. Visa Rahkonen,
550 „
10. K . Illman, Helsinki
Uinti,
„
30 m.:
1. Jukka Aro, Turku
10. Esa Miettinen,
3. E . Jouhki, Helsinki
5. Jouko Reunamo,
Keiiaiiun
Kuopio
Turku
647 „
640 „
Kuopio
504 „
erikoispalkinnot:
Paikkopalkinto Esa Miettinen, Kuopio,
Turku
20 paikkoa (2 missiä 10 aukkoa).
6. Timo Ikonen, Varkaus
Puhtain
7. I l k k a Seitamo, Iisalmi
8. Seppo Lagerqvist,
656 „
654 „
18. Arvo Uotila, Tampere
2. Kauko Tiainen, Helsinki
4. Pentti Antikainen,
Kuopio
peli; Lauri Ajanto, Helsinki,
2 missiä (8 aukkoa).
Turku
9. Kalevi Kasurinen, Iisalmi
10. Matti
Moilanen, Iisalmi
Hammaslaboratorioiden
Lentopaiioiiun
välinen
ottelu:
1. Koivusen laboratorio, Iisalmi
2. Antikaisen
laboratorio,
3. Tampereen Hammas,
Nuorten
300 m.
lopputulokset:
1. Kuopio, 4 pistettä
2. Helsinki, 4 pistettä
3. T u r k u ja Iisalmi
Kuopio
Tampere
Urheilujuhlan
onnistumisesta
lämmin
kädenpuristus O y Dentaldepot Ab:iie tarjoilusta ja paikintoiahjoituksista
juoksu:
Hammas
Oydie ja Hasa O y : i i e .
1. Timo Ikonen, Varkaus
Toimitamme
2. Mauri Peltonen, Helsinki
Uinti, 30 m.,
1. Veikko Sokura,
2. Veikko Mattila,
3. Aarno
HUOMATKAA
ikämiehet:
Turun Yliopiston poikonhoku-
Tampere
ilmoituksesso
Hämeenlinna
olevo
sen,
Varkaus
jonko
teknikkojo
e n s i l u o k k a i s i a ja
hyväksitunnettuja
ALABASTERIKIPSILAATUJA
HAMMASTEKNILLISIIN TÖIHIN
johdosto hommoskehoitetoon
otto-
moon tämän huomioon.
Keiiaiiu:
1. Nils Bang, Helsinki
791 p.
2. Jorma Paukku, Kuopio
728 „
3. Kalevi Enqvist, Helsinki
714 „
4. E r k k i Lehmusvuori, Helsinki 710 „
5. Lauri Ajanto, Helsinki
698 „
6. Antero Sähisten, T u r k u
683 „
TYÖNTEKIJÄIN JAOSTO
HEI>fKILÖTIETOJA
60
v u o t t a t ä y t t ä ä 20.
7. K a u k o Tiainen, Helsinki
677 „
hammasteknikko
8. Niilo Sähisten, Turku
668 „
mäki
28
polkko on
olle hyväksytyn polkkosopimuk-
Koivunen, Iisalmi
4. Keijo Ikonen,
Hammaslaboratoriot ja
hammasteknikot huom.!
Helsingissä.
Gunnar
10.
1965
Palo-
KEMIKAALiOSASTO
H e l s i n k i , A l e k s a n t e r i n k a t u 13
Puhelin 58 0 1 1
mmaskultaa
V A R M A
LUOTETTAVA
Memmert- polymerisointikaappi
L E V Y Ä
Kolme eri kokoa:
Pol
L A N K A A
2/6 Kahdelle byygelille
(6 kyvettiö)
] Pol 4/12 neljälle byygelille
V A L U A
(12 kyvettiö)
Pol 4/12 h neljälle isolle
byygelille
T t i v B i n
a u l
»itu
liini
polynveriaoineikaappi
HELSINKI — ASEMA-AUKIO 2 C — PUH. 12623
31
Degulor M
pysyy
hienorakeisena
Yhteisessä
kaisen
kanssakäymisessä
toiveena
jo n a u r a a
on
merkitys
konnalta
on
jo-
luonnollisesti
vapaasti. Luotettavien
kohampaiden
myksen
puhua
te-
tämän
pyrki-
erittäin
suuri.
DEGULOR M
Ylikuum.nnu*
3 «ek.
10 «ek.
30 «ek.
'ANATOFORM' VF >A
PRECEPTOR
POSLIINIHAMPAAT
vanhemman tyyppinen platlnakulta
D E G U L O R - r y h m ä n koviin valuseoksiin eivät vaikuta
pienehköt virheet tekniikassa
D E G U L O R M:n valukappaleet pysyvät hienorakelsina,
OVAT
H« v a a t i k a a
••ELÄVIÄ"
malleja
ja
värejä,
jotka
ovat
s a a v u t t a n e e t l a a j a n hyväksymisen.
vaikka seosta erehdyksessä kuumennettaisiin liikaakin
®
DEGULOR-aikamme
^^flj^^
32
jotka h e l p o t t a v a t m a l l i n ja värin v a l i n t a a n n e .
Pyytäkää lisätietoja toiminimeltä
^^j^»DEGUSSA
Tiedustelkaa O y Dentaldepot Ab:ltä m a l l i l a a t i k o i t a ,
hammaskulta
A S H - D E
H A M M A S V Ä L I N E OY
HELSINKI
•
Asema-aukio 2 C • puh. 12623
ov
T R E Y - T U O T E
Suomessa:
DENTALDEPOT
33
TEKNILLINEN MOOTTORI
5 20
12000 k l e r r . / m l n . - 120 W a t t i a
Arvoisat laboratorioitten omistajat
Koska
kaikkien
laboratorioitten
ei k a n n a t a
hankkia
k a l l i i t a k e r a m i i k k a työvälineitä
tarjoan
Kaksinkertainen
Teille
palvelukslanl
keraamisissa
Vakuuttavine rakennetuntotnerkkeineen:
töissä.
erikoisen
kuoren
vahvan
ansiosta,
eristys
muoviantoa
suurimman varmuuden.
Suuri t e h o , myös suurissa
rasituksissa.
Kestovoitelu
vähentää
huollon minimiin.
K a i k k i m e k a a n i s e t j o säh-
BIODENT VAKUM PORSLIINISTA
valmistan
kaikkia
alaan
kuuluvia
kulta
ja
porsliini
yhdistelmiä. Sekä erikois, että t a v a l l i s i a töitä.
Esim.: Porsliini jacketteja, T h i m b l e siltoja, inieytä, jatko-
köosat h u i p p u l u o k k a a .
Viisi
nopeusporrostusto
eteenpäin.
Erikoisen edullinen malli
tunnettua KaVa-laatuc jo
tarkkuutta.
KoVa-Teknillisen maattarin varustaminen uudella täyssuojatulla jalkavastuksella, tarjoaa aivan erikoisia
polttoja j.n.e.
Blodent/Herador
päälle
poltto
porsliinia
etuja: Erittäin v a h v a n m u o v i k u o r e n ansiosta k a k s i n k e r t a i n e n eristys. K y t k i n v i v u n kääntökuima p i e n i , t o i mii sekä v a s e m m a l l e että o i k e a l l e käännettäessä.
Elastisen k o n t o k o h v a n ansiosta t a r j o u t u u j a l o i l l e m u k a v a asento.
Painettu kytkentä v a r m i s t a a
kojeen
pitkän käyttöiän. Pysyy p a i k a l l a a n l i u k k a a l l a k i n l a t -
kaikissa va-
riaattloissa.
KULTA- J A KERAMIIKKA
N I L S
t i a l l a . Jo siksi myös tukeva, nopeasti jo varmasti kiristävä KoVo Teknillinen käsikoppaie.
LABORATORIO
B A N G
Helsinki, S i l t a s a a r e n k . 14 Puh. 7 6 8 7 6 8
Suomessa:
°v D E N T A L D E P O T
AB
35
Biodent
Herador
Kultakeramiikka
1
Kruunuja
-' 'i .
Massa-valikoima
ja
siltoja
joissa päällepoltettu
posliini
käsittää
ja 8 korostusmassaa
10 pohja-, 16 d e n t i i n i , 8 kärki-, 2 transpa-
BIODENT-väreissä.
Suomessa:
»
ov D E N T A L D E P O T A B
Helsinki
1965, Kirjapaino
Oy
VersaI

Similar documents