Iltapäivätoiminnan esite

Comments

Transcription

Iltapäivätoiminnan esite
Ota yhteyttä
Iltapäivätoiminnan toimipaikat ja
puhelin
Jokivarren koulu (MLL)
040 039 9791
Maksut
Toiminta on osallistujille vapaaehtoista mutta
maksullista. Palveluntuottaja tai kaupunki
laskuttaa toimintamaksut kuukausittain
kuukauden 5. päivänä.
Toimintamaksu on 60 € kuukaudessa alle 3 h
päivittäiselle toiminta-ajalle, enintään 4 h
päivittäiselle toiminta-ajalle maksu on 80 € ja yli
4 h päivittäiselle toiminta-ajalle 100 €
kuukaudessa. Huoltaja valitsee päivittäisen
toiminta-ajan ja se määrää maksun suuruuden.
Iltapäivätoiminnassa ei ole käytössä puolen
kuukauden tai tuntikohtaisia toiminta-aikoja.
Maksu peritään jokaiselta sellaiselta
kuukaudelta jona lapsi osallistuu
iltapäivätoimintaan. Jos aamu- ja
iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10
päivänä kuukaudessa, maksusta peritään
puolet. Jos lapsen sairaudesta aiheutuva
poissaolo kestää kalenterikuukauden aikana yli
10 päivää, maksusta peritään puolet. Jos lapsi
ei osallistu muusta syystä aamu- ja
iltapäivätoimintaan koko kalenterikuukautena,
maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
Iltapäivätoiminnan maksu voidaan jättää
perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan
elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai
huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen
on syytä. Hakemiseen on oma lomake.
Karkkulan ja Mallusjoen koulut (MLL)
040 829 9328
Luhtikylän koulu (4H)
045 160 7913
Myllylän koulu (4H)
0400 418 761
Pennalan koulu (MLL)
040 547 0029
Tönnön koulu (4H)
045 331 0644
Virenojan koulu (MLL)
040 740 1732
Vuorenmäen koulu (Orimattilan kaupunki)
044 37 36 076
Orimattilan kaupunki
Opetuspalvelut
Lisätietoja kaupungin kotisivuilta:
www.orimattila.fi/koulutus
Orimattilan kaupunki
Opetuspalvelut
Pappilantie 2
16300 ORIMATTILA
puh. 03-888 11
www.orimattila.fi
Koululaisten
iltapäivätoiminta
Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun
työpäivinä (ei lauantaityöpäivinä) koulujen
tiloissa. Toiminnan laajuus on 3-5 tuntia/päivä
koulupäivinä klo 12–17 välisenä aikana.
Toiminnan
järjestäminen
Mitä iltapäivätoiminta
on?
Iltapäivätoiminnan tavoitteena on vähentää
lasten yksinoloa elämäntilanteessa, jossa
vanhemmat ovat työssä ja lapsen koulupäivä on
lyhyt. Toiminnan tavoitteena on tukea koulun ja
kodin kasvatustyötä, edistää lasten hyvinvointia,
ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä lasten
osallisuutta. Toiminta antaa mahdollisuuden
sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja
yhteisöllisyyteen kasvamiseen. Lisäksi toiminta
tarjoaa onnistumisen ja osaamisen kokemuksia
sekä edistää myönteisiä harrastuksia.
Toiminnan laajuus ja toimintaaika
Orimattilan kaupunki järjestää perusopetuslain
mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 1.- ja
2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen päätöksen
omaaville oppilaille. Erityisen tuen päätöksen
omaavilla oppilailla iltapäivätoiminta voi jatkua
koko perusopetusajan.
Orimattilassa iltapäivätoimintaa on seuraavissa
toimipaikoissa: Jokivarren koulu, Luhtikylän
koulu, Karkkulan/Mallusjoen koulut, Myllylän
koulu, Pennalan koulu, Tönnön koulu, Virenojan
koulu ja Vuorenmäen koulu.
Vuorenmäen koulu iltapäivätoiminnan järjestää
Orimattilan kaupunki. Muiden koulujen
iltapäivätoiminnan kaupunki ostaa
sopimuspohjaisesti Mannerheimin
lastensuojeluliiton Orimattilan osastolta ja
Ampun 4H-yhdistykseltä.
"Iltapäivätoiminnassa
keskeisiä sisältöjä ovat:
leikki, liikunta, ulkoilu,
luova ja omaehtoinen
toiminta sekä lepo.”
Toiminnan keskeiset sisällöt
Iltapäivätoiminnassa keskeisiä sisältöjä ovat
leikki, liikunta, ulkoilu, luova ja omaehtoinen
toiminta sekä lepo. Iltapäivätoiminta ei ole
koulupäivän jatko.
Iltapäivätoiminta sisältää mm. liikuntaa, käden
taitoja, kielellistä kuvallista ilmaisua, musiikkia,
pelaamista, lepoa ja koulutyöhön liittyvien
tehtävien tekemistä.
Toiminnan sisällöissä otetaan huomioon kunkin
ryhmän tarpeet ja toiveet. Sisällöt myös
painottuvat eri tavoin kunkin ryhmän
toiminnassa.
Iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun
järjestyssääntöjä, pelastussuunnitelmaa ja
turvallisuussuunnitelmaa.
Toiminnassa ovat voimassa Orimattilan
kaupungin vakuutukset. Oppilaille sattuvat
henkilövahingot tai tapaturmat tulee ilmoittaa
välittömästi koulujen rehtoreille ja kansliaan.
Välipala tarjotaan päivittäin. Kuljetusta ei
järjestetä.
Salassapito
Kaikki iltapäivätoiminnassa mukana olevat
palveluntuottajat ja ohjaajat sitoutuvat lain
mukaiseen salassapitoon. He eivät saa luvatta
ilmaista sivullisille, mitä he ovat toimintaan
liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää
lasten taikka heidän perheenjäsentensä
terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista ja
taloudellisesta asemasta.

Similar documents