KN pöytäkirja 5 - 13.5.2015

Comments

Transcription

KN pöytäkirja 5 - 13.5.2015
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
13.5.2015
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
KOKOUSTIEDOT
5/2015
Sivu 1/10
Pöytäkirja on tarkastettu ja
allekirjoitettu.
Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 19
Paikka Seurakuntakoti
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Muut osallistujat
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
ALLEKIRJOITUKSET
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Paikka ja aika
Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa
PÖYTÄKIRJAN OTTEEN
OIKEAKSI TODISTAA
Ari Pelkonen
Raili Toivonen
Aini Pöyry
Annukka Räisänen
Arvo Litmanen
Kaija Judén
Raimo Mattila
Jarkko Lunkka
vt. kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen, poistui § 79 jälkeen
Marjatta Nikkinen
Niina Tiljander
§ 63-82
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
sihteeri, vt. talouspäällikkö
Sivut 1-10
Ari Pelkonen, puheenjohtaja
Niina Tiljander, sihteeri
Raili Toivonen, varapj § 70
Ari Pelkonen, sihteeri § 69
Pertunmaa ____.____ 2015
Kaija Judén
Raimo Mattila
Pertunmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa
___.___ - ____.____ 2015
Ari Pelkonen, puheenjohtaja
Pertunmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ____.____.2015
Ari Pelkonen, puheenjohtaja
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 2/10
13.5.2015
63 § Kokouksen avaus
Esitys
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15 ja piti alkuhartauden.
64 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selostus
Kirkkoneuvosto 9/6.10.2005 § 131:
KJ 9:1 mukaan ”kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla”.
PÄÄTÖS: Kutsu toimitetaan jäsenille viisi (5) päivää ennen kokousta.
KL 7:4 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu on postitettu 7.5.2015 kirkkoneuvoston jäsenille,
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä julkipantu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululle.
Esitys
Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Esityksen mukaan.
65 § Kokouksen sihteerin valinta
Esitys
Vt. talouspäällikkö toimii sihteerinä.
Päätös
Esityksen mukaan.
66 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Selostus
Puh.joht.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai jos kokous niin päättää
kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastus on tapahtunut kokouksessa
valittujen tarkastajien toimesta vuoroperiaatetta noudattaen.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 3/10
13.5.2015
Esitys
Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Kaija Judén ja Raimo Mattila.
Päätös
Esityksen mukaan.
67 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys
Esityslista hyväksytään.
Päätös
Esityksen mukaan.
68 § Tilinpäätös ja tasekirja
Selostus
LIITE 1
Vuoden 2014 tilinpäätöksen tekijäksi Kirkkoneuvosto valitsi Priima Yrityslaskenta Oy:n.
Tilikauden tulos on 37 042,25 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma on 609 277,24 €.
Esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tasekirjan sekä allekirjoittaa ne
sekä toimittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tasekirjan tilintarkastajan tarkastettavaksi
(tarkastuspäivät 18–19.5.2015) ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Kirkkoherra ja vt. talouspäällikkö kävivät lävitse tasekirjaa ja vt. talouspäällikkö kertoi
tilinpäätöksen valmiiksi saamisen haasteista ja jakoi yhteenvedon tilinpäätöksen tekijän
Elise Alasen esille tuomista ongelmista.
LIITE 2
Tasekirjassa havaittiin ristiriitaisuuksia, joista pyydetään selvitystä tilinpäätöksen tekijältä
Elise Alaselta Priima Yrityslaskenta Oy:stä. Toteutumavertailut kohdissa 9.2 ja 9.3
tarkastetaan ja korjataan.
Ylijäämä siirretään yli-/alijäämätilille. Talouden tasapainottamiseksi pyritään edelleen
jatkamaan Suur-Savon Sähkön osakkeiden, Kesäkodin ja saaritonttien myyntiä.
Tilinpäätös 2014 ja tasekirja 2014 hyväksyttiin yllä mainituin ehdoin ja allekirjoitettiin ja
toimitetaan edelleen tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Niina Tiljander poistui seuraavan pykälän päätöksen ajaksi.
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 4/10
13.5.2015
69 § Talouspäällikön tehtävien hoitaminen 1.8.2015 alkaen
Selostus
Kirkkoneuvoston päätös 2/12.2.2015, § 32: ”Kirkkoneuvosto valitsi vt. talouspäälliköksi
ja Kipa-yhteyshenkilöksi Niina Tiljanderin 12.2.2015 lukien. Hänen palkkauksensa
määräytyy luokan 501 mukaan (2156,59 €/kk), siksi ajaksi kun hän hoitaa näitä tehtäviä.
Koska luokka 501 edellyttää teoreettista tutkintoa, Niina Tiljander on esittänyt
kirkkoherralle sekä merkonomi- että tradenomitutkintotodistuksensa.” - Tradenomi Niina
Tiljander otti vt. talouspäällikön tehtävät hoitaakseen 12.2. -31.7.2015
välillä vaativuusryhmässä 501. Tiljander on ilmoittanut vt. kirkkoherralle suostuvansa
jatkamaan vt. talouspäällikkönä kuluvan vuoden loppuun, mikäli hänen
vaativuusryhmänsä korotetaan 601:een (2616,26 €), mikä oli edellisellä vt.
talouspäälliköllä. Tiljanderilla on häntä korkeampi koulutus. Kirkkoneuvosto on päättänyt
9/1.7.2014, § 128, että ”seurakuntarakenteen muutoshankkeiden takia virka täytetään
määräaikaisesti 31.12.2016 saakka”. (AP)
Esitys
Kirkkoneuvosto jatkaa Niina Tiljanderin määräaikaista talouspäällikön virkasuhdetta
ajalle 1.8.–31.12.2015. Vaativuusryhmä muutetaan 1.8.2015 alkaen hinnoitteluryhmään
J10, joka on johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran hinnoitteluryhmä ja joka koski
myös edellistä vt. talouspäällikköä. J10-ryhmässä Tiljanderin palkka on 1.8.2015 alkaen
2 616,26 €/kk koulutuksen ja tehtävien vaativuuden vuoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
70 § (JulkL 6:24/32)
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
13.5.2015
71 § Eeva Collan-Ahtiaisen oikaisuvaatimus 30.3.2015
Selostus
5/2015
Sivu 5/10
LIITE 3
Kirkkoneuvosto valitsi (9/1.7.2014, § 128) Eeva Collan-Ahtiaisen määräaikaiseen
talouspäällikön virkaan ajalle 1.8.2014 – 31.12.2016 kuuden kuukauden koeajalla.
Kirkkoneuvosto purki Eeva Collan-Ahtiaisen virkasuhteen päättymään koeajan sisällä
31.1.2015. Kirkkoneuvoston 1/22.1.2015, § 16, kohta 6: ”Keskustelun jälkeen
yksimielinen päätös, että talouspäällikön viran täyttöä (1.8.2014 lukien) ei vahvisteta.”
Eeva Collan-Ahtiainen on jättänyt kirkkoneuvostolle virkasuhteen purkua koskevan
oikaisuvaatimuksen, LIITE 4. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan, että kuulemista ei ole
tapahtunut ja että virkasuhdetta ei saa koeaikanakaan purkaa epäasiallisilla tai syrjivillä
perusteilla. Lisäksi vedotaan siihen, että virkasuhteen vahvistamatta jättämisen syytä eli
perusteluja ei ole kerrottu.
Kirkkolain virkamiesoikeudellisten säännösten 17 § mukaan ”Koeajan kuluessa
virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Purkaminen ei saa
tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisilla perusteilla.”
Eeva Collan-Ahtiainen on itse kirkkoneuvoston sihteerinä laatinut kirkkoneuvoston
kokouksen 22.1.2015 esityslistan ja ollut näin etukäteen tietoinen, että kirkkoneuvosto
käsittelee hänen virkasuhteensa jatkon kyseisessä kokouksessa. Vt. kirkkoherra Hannu
Niskanen on suorittanut Eeva Collan-Ahtiaisen kuulemisen ennen kirkkoneuvoston
kokousta 21.1.2015 keskustellen kahden kesken Collan-Ahtiaisen kanssa. Niskanen
kertoo vt. kirkkoherra Ari Pelkoselle lähettämässään sähköpostissa (3.5.2015) tästä
keskustelusta: ”Neuvottelin E. C-A:n kanssa. Sanoin hänelle, että häntä koskevan
virkavalinnan 1.8.14 alkanut koeaika on päättymässä ja kirkkoneuvosto tulee
käsittelemään ko virkasuhteen jatkamista. On selvä, että tämä tarkoittaa joko valinnan
vahvistamista tai sen purkamista. Kysyin 1) haluaako hän jatkaa virassa ja 2) miten hän
arvioi omaa jaksamistaan, jos määräaikainen virkasuhde vahvistetaan sovittuun
ajankohtaan (31.12.16) asti. E. C-A ilmaisi haluavansa jatkaa ja katsoi jaksavansa
hyvin.” (Lupa viestin lainaamiseen saatu Niskaselta).
Keskustelu osoittaa, että kuuleminen on tapahtunut. Ei ole lakipykälää tai muuta
säännöstä, joka velvoittaisi kuulemisen tapahtuvaksi kirkkoneuvostossa eli asiasta
päättävässä toimielimessä tai että kuulemisen pitäisi olla kirjallinen.
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 6/10
13.5.2015
Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä
seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.
(AP)
Esitys
Kirkkoneuvosto antaa oikaisuvaatimukseen ja sen eri kohtiin vastineen sekä perustelee
Eeva Collan-Ahtiaisen virkasuhteen vahvistamatta jättämisen.
Päätös
Kirkkoneuvosto toteaa asiasta seuraavaa (kohdat 4 ja 5 ovat salaisia JulkL 24 §
perusteella):
1. Eeva Collan-Ahtiaisen kuuleminen on tapahtunut 21.1.2015, jolloin vt.
kirkkoherra Hannu Niskanen kävi keskustelun Eeva Collan-Ahtiaisen kanssa.
Keskustelun sisällöstä on kerrottu edellä selostusosassa.
2. Kirkkoneuvosto ei ole jättänyt virkasuhdetta vahvistamatta minkäänlaisilla
epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla. Seurakunnassa, jossa yksi henkilö hoitaa
talous-, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon tehtäviä, on luonnollista
kuormittumista, mutta työmäärä tai mahdolliset terveyteen liittyvät seikat eivät ole
olleet syynä virkasuhteen vahvistamatta jättämiseen.
3. Se, että vt. kirkkoherra pyysi Eeva Collan-Ahtiaista tekemään tuntityönä samoja
töitä koeajan päättymisen jälkeen, ei tarkoita epäasiallista perustetta virkasuhteen
vahvistamatta jättämiselle. Pyynnön tarkoituksena oli 1) että seurakunta saisi
nopeasti väliaikaisratkaisun taloushallinnon tehtävien hoitoon ennen kuin
saataisiin palkattua uusi viranhaltija, ja 2) huolehtia, että Collan-Ahtiaiselle jäisi
aikaa tottua uuteen tilanteeseen, varsinkin kun hän oli aiemmin ennen
virkasuhdetta hoitanut tuntityönä seurakunnan taloushallintoa.
4. Salainen, peruste JulkL 24 §/29.
5. Salainen, peruste JulkL 24 §/29, 32.
6. Collan-Ahtiainen on virkasuhteeseen tullessaan tiennyt koeajasta ja että
virkasuhde voi päättyä koeajan päättyessä.
7. Oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa virkasuhteen purkua koskevaa päätöstä
(kirkkoneuvosto 1/22.1.2015, § 16, kohta 6).
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 7/10
13.5.2015
72 § (SALAINEN, peruste JulkL 24 §/25)
73 § Työntekijöiden vapaa-aikasuunnitelma kesä-syyskuu 2015
LIITE 5
Selostus
Työntekijöiden vapaa-aikasuunnitelma kesä-syyskuulle 2015 on liitteenä 3. Vapaaaikasuunnitelmasta on kirkkoherran päätöspöytäkirja 5/7.5.2015. (AP)
Esitys
Merkitään hyväksyen tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
74 § Työntekijöiden vuosilomat lomakaudella 2015
Selostus
Työntekijöiden vuosilomista on vt. kirkkoherran ja vt. talouspäällikön päätöspöytäkirjat.
Lomien ajankohdat ovat:
vt. kirkkoherra Ari Pelkonen
ei vuosilomaa
vt. talouspäällikkö Niina Tiljander
15.-22.6.2015 (5 pv, jää 0 pv)
diakonissa Annukka Salmivaara
6.-26.7. ja 17.-23.8.2015 (20 pv, jää 0 pv)
seurakuntamestari Tomi Poikkimaa
6.7.-9.8. ja 21.-27.9.2015 (30 pv, jää 8 pv)
lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Mirkku Tammisto 29.6.-12.7. ja 13.7.-16.8.2 (21 pv, jää 14 pv)
(AP)
Esitys
Merkitään hyväksyen tiedoksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 8/10
13.5.2015
75 § Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta
Selostus
SLS:n vuosikokous pidetään lähetysjuhlien yhteydessä Rovaniemellä 13.6.2015.
Seurakunnalla on oikeus lähettää vuosikokoukseen kaksi edustajaa huolehtien heidän
matka- ja majoituskustannuksistaan. Lähetyssihteerin mukaan Päivi Kämppi ja Eeva
Collan-Ahtiainen ovat käytettävissä vuosikokousedustajiksi. Lähetyssihteerin mielestä
edustajat voitaisiin jättää tänä vuonna valitsematta johtuen pitkästä matkasta. (AP)
Esitys
Tänä vuonna ei valita kokousedustajia johtuen pitkästä matkasta.
Päätös
Esityksen mukaan.
76 § Rippikoululeirin työntekijätilanne sekä ohjelma- ja turvallisuusvastaavan nimeäminen
Selostus
Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan osa-aikatyön vuoksi rippikoululeirin (1.-7.6.2015)
työntekijätilanne on normaalista poikkeava. Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja vastaa
rippikoululeirin musiikkiopetuksesta kahtena arkipäivänä sekä toimii
konfirmaatiosunnuntaina kanttorina. Erillistä kanttoria ei tarvitse leirille palkata. Leirin
emännäksi tulee Tiina Hölttä ja määräaikaiseksi nuorisotyön kesätyöntekijäksi opettaja
Tuula Lahti Kuortaneelta, jotka molemmat ovat paikalla kokoaikaisesti. Talousarviossa
on varauduttu emännän palkkaukseen (500 €), mutta lapsi- ja nuorisotyönohjaajan
työajasta säästyvillä varoilla pystytään kattamaan myös Lahden palkkauskulut.
Turvallisuusvastaavan tulisi olla seurakunnan vakituinen työntekijä. Vt. kirkkoherra
hoitaa henkilöiden palkkaamiset viranhaltijapäätöksinä. (AP)
Esitys
Merkitään työntekijätilanne hyväksyen tiedoksi ja nimetään vt. kirkkoherra Ari Pelkonen
leirin ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi työntekijäksi.
Päätös
Esityksen mukaan.
77 § Työsuojelupäällikön nimeäminen
Selostus
Puh.joht.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen 9 § mukaan työnantajan on nimettävä
työsuojelupäällikkö työsuojelun yhteistoimintaa varten. Soveltamisohjeen mukaan
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 9/10
13.5.2015
työsuojelupäällikkö määrätään tehtäväänsä toistaiseksi ja tehtävään nimitetään
ensisijaisesti johtava talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltija, jollei työnantajan koko ja
muut olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua määrätä tehtävää jonkun muun
johtavassa asemassa olevan viranhaltijan hoidettavaksi. Työsuojelupäällikkönä on
toiminut edellinen vt. talouspäällikkö virkasuhteensa päättymiseen asti. (AP)
Esitys
Nimetään työsuojelupäälliköksi vt. talouspäällikkö Niina Tiljander.
Päätös
Esityksen mukaan.
78 § Kirkkohallituksen kielteinen päätös rakennusavustuksesta
LIITTEET 6 ja 7
Selostus
Seurakunta on hakenut kirkkohallitukselta rakennusavustusta seurakuntakodin
saneerausta varten. Tuomiokapituli on puoltanut hakemuksen hyväksymistä
(tuomiokapitulin kirje 44/3.2.2015). Kirkkohallitus on täysistunnossaan 21.4.2015 tehnyt
kielteisen päätöksen avustuksen myöntämisestä (internet-tuloste, liite 5), koska
hakemuksesta ovat puuttuneet nykytilaselvitykset ja rakennustekniset suunnitelmat.
Seurakunnan kannattaa täydentää avustusanomusta ja hakea avustusta uudestaan.
Seuraava anomus on jätettävä viimeistään 15.6.2015. Talouspäällikön huoneen
saneeraustoimet kannattaa yhdistää kokonaissuunnitelmaan, koska huoneessa ilmennyt
kosteusvaurio on osoittautunut arvioitua suuremmaksi (liite 6, Kari Lyyran
lisäkorjausohje 27.4.2015) (NT)
Esitys
Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Täydennetään hakemusta määräajan puitteissa. Apuna käytetään Kari Lyyraa.
79 § Muut asiat
1. Kolehtisuunnitelmaan tuli muutos: 6.4.2015 kirkkokolehti kannettiin Suomen
Gideoneille eikä oman seurakunnan musiikkityölle.
2. Kesäkodin siivoustalkoot ovat tiistaina 19.5. klo 10-14. Työntekijät toivovat
kirkkoneuvoston osallistumista.
3. Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 3.6. klo 18.30 seuraava
kirkkovaltuuston kokous pidetään 11.6.2015 klo 18.30.
4. Pyydetään Harri Kiiskeltä virallinen tarjous Honkasaaren lisämaan ostosta.
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.
PERTUNMAAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
Markunkuja 2
19430 Pertunmaa
PÖYTÄKIRJA
5/2015
Sivu 10/10
13.5.2015
5. Keskusteltiin taimien istutuksesta. Raili Toivonen ilmoittaa talkoopäivän
kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
80 § Tiedoksi
1. Talouspäällikön viranhaltijapäätös hautausmaan kesätyöntekijöistä.
2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 4/5.5.2015, Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Mirkku
Tammiston virkavapaa ja osa-aikatyö 27.4.–15.8.2015.
3. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 5/7.5.2015, Työntekijöiden vapaa-aikasuunnitelma
kesä-syyskuu 2015.
4. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 6/7.5.2015,Vt. talouspäällikkö Niina Tiljanderin
vuosiloma ja palkallinen virkavapaa.
5. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 7/7.5.2015, Diakonissa Annukka Salmivaaran
vuosiloma.
6. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut kirkkovaltuuston 22.12.2014
§ 39 hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön.
LIITE 8
7. Pertunmaan seurakunnalle myönnettiin verotulojen täydennystä 22 326 €.
LIITE 9
8. Suur-Savon Sähkö jakaa osinkoa 45 €/osake tilikaudelta 2014 eli Pertunmaan
seurakunnalle yhteensä 5 850 €.
LIITE 10
9. Kasvatustyön johtoryhmän muistio
LIITE 11
81 § Valitusosoitus
Päätös
Puheenjohtaja antoi liitteenä olevan valitusosoituksen.
LIITE 12
82 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.17.
Puh.joht.
Ptk:n tark.
Ptk:n tark.