38 38 - 1 38 RYHMÄ ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET

Comments

Transcription

38 38 - 1 38 RYHMÄ ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET
38
38 RYHMÄ
ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET
Huomautuksia
1.
Tähän ryhmään eivät kuulu:
a)
2.
3.
4.
erilliset kemialliset alkuaineet ja erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet, lukuun ottamatta seuraavia:
1)
keinotekoinen grafiitti (nimike 3801);
2)
hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, nimikkeessä 3808 tarkoitetuissa muodoissa tai pakkauksissa;
3)
tulensammuttimien panokset sekä tulensammutuskranaatit ja -pommit (nimike 3813);
4)
2 huomautuksessa tarkoitetut varmennetut vertailumateriaalit;
5)
3 huomautuksen a tai c alakohdassa tarkoitetut tuotteet;
b)
kemikaalien ja ravintoaineiden tai muiden, ravintoarvoa omaavien aineiden seokset, jollaisia käytetään ihmisravinnon valmistukseen (yleensä nimike 2106);
c)
kuona, tuhka ja jätteet (myös lietteet, muut kuin viemäriliete), joissa on metalleja, arseenia tai niiden sekoituksia
ja jotka ovat 26 ryhmän 3 huomautuksen a tai b alakohdan mukaisia (nimike 2620);
d)
lääkkeet (nimikkeet 3003 ja 3004); tai
e)
käytetyt katalyytit, jollaisia käytetään epäjalojen metallien erottamiseen tai epäjalojen metallien kemiallisten yhdisteiden valmistamiseen (nimike 2620), käytetyt katalyytit, jollaisia käytetään pääasiallisesti jalometallien talteenottoon (nimike 7112) tai katalyytit, joissa on metallia tai metalliseoksia esimerkiksi hienona jauheena tai metallilankaverkkona (XIV tai XV jakso).
A)
Nimikkeessä 3822 tarkoitetaan ilmaisulla "varmennetut vertailumateriaalit" vertailumateriaaleja, joiden mukana
seuraa sertifikaatti, josta ilmenevät sertifioitujen ominaisuuksien arvot, näiden arvojen määrittämisessä käytetyt
menetelmät ja kunkin arvon mittausepävarmuus, ja jotka soveltuvat analyyttisiin, kalibrointi- tai vertailutarkoituksiin.
B)
Varmennettujen vertailumateriaalien luokittelussa sovelletaan nimikettä 3822 ennen nimikkeistön muita nimikkeitä, lukuun ottamatta 28 ja 29 ryhmän tuotteita.
Nimikkeeseen 3824 kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet, joita ei luokitella mihinkään muuhun nimikkeistön nimikkeeseen:
a)
magnesiumoksidista tai alkali- tai maa-alkalimetallihalogenideista keinotekoisesti valmistetut kiteet (muut kuin
optiset elementit), paino vähintään 2,5 g/kpl;
b)
sikunaöljy; dippelöljy;
c)
musteenpoistoaineet vähittäismyyntipakkauksissa;
d)
vahaslakat, muut korjausnesteet ja korjausnauhat (muut kuin nimikkeeseen 9612 kuuluvat) vähittäismyyntipakkauksissa; ja
e)
sulavat lämpötilankoettimet keraamista polttoa varten (esimerkiksi Segerin keilat).
Ilmaisulla "yhdyskuntajäte" tarkoitetaan kaikkialla nimikkeistössä kotitalouksista, hotelleista, ravintoloista, sairaaloista, kaupoista, toimistoista jne. kerättyjä jätteitä, katujen ja jalkakäytävien lakaisujätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Yhdyskuntajäte sisältää yleensä monenlaisia aineita kuten muovia, kumia, puuta, paperia, tekstiilejä, lasia, metalleja, ruoka-aineita, rikkinäisiä huonekaluja ja muita vahingoittuneita tai käytöstä poistettuja tavaroita. Ilmaisulla "yhdyskuntajäte" ei kuitenkaan tarkoiteta:
a)
jätteestä erotettuja yksittäisiä aineita tai tavaroita, kuten muovi-, kumi-, puu-, paperi-, tekstiili-, lasi- tai metalli-
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38 - 1
38
jätteitä ja käytettyjä paristoja, jotka luokitellaan omiin nimikkeisiinsä;
b)
teollisuusjätteitä;
c)
30 ryhmän 4 huomautuksen k alakohdassa tarkoitettuja farmaseuttisia jätteitä; tai
d)
6 huomautuksen a alakohdassa tarkoitettuja kliinisiä jätteitä.
5.
Nimikkeessä 3825 tarkoitetaan ilmaisulla "viemäriliete" taajamien jätevedenkäsittelylaitoksista peräisin olevaa lietettä, joka käsittää esikäsittelyjätteet, puhdistusjätteet ja epästabiilit lietteet. Tähän eivät kuulu lannoitteina käytettäviksi
sopivat stabiloidut lietteet (ryhmä 31).
6.
Nimikkeessä 3825 tarkoitetaan ilmaisulla "muut jätteet":
a)
kliinisiä jätteitä, jotka ovat lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä, hoidosta tai muusta lääketieteellisestä, kirurgisesta, hammaslääketieteellisestä tai eläinlääketieteellisestä toiminnasta peräisin olevia saastuneita jätteitä, jotka sisältävät usein patogeenejä ja farmaseuttisia aineita ja vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä (esimerkiksi likaiset sidontatarvikkeet, käytetyt käsineet ja käytetyt ruiskut);
b)
orgaanisia liuotinjätteitä;
c)
metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunesteiden ja jäätymisen estoaineiden jätteitä;
d)
muita kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätteitä.
Ilmaisulla "muut jätteet" ei kuitenkaan tarkoiteta jätteitä, jotka koostuvat pääosin maaöljyistä ja bitumisista kivennäisistä saaduista öljyistä (nimike 2710).
7.
Nimikkeessä 3826 tarkoitetaan ilmaisulla ”biodiesel” polttoaineena käytettävien rasvahappojen monoalkyyliestereitä,
jotka on saatu eläin- ja kasvirasvoista, myös käytetyistä.
Alanimikehuomautuksia
1.
Alanimikkeeseen 3808 50 luokitellaan ainoastaan nimikkeeseen 3808 kuuluvat tavarat, jotka sisältävät vähintään yhtä
seuraavista aineista: aldriini (ISO); binapakryyli (ISO); kamfekloori (ISO) (toksafeeni); kaptafoli (ISO); klordaani
(ISO); klordimeformi (ISO); klooribentsilaatti (ISO); DDT (ISO) (klofenotaani (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis(pkloorifenyyli)etaani); dieldriini (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresoli (DNOC (ISO)) ja sen suolat; dinosebi (ISO), sen
suolat ja esterit; eteenidibromidi (ISO) (1,2-dibromietaani); eteenidikloridi (ISO) (1,2-dikloorietaani); fluoriasetamidi
(ISO); heptakloori (ISO); heksaklooribentseeni (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani (HCH (ISO)), myös lindaani (ISO, INN); elohopeayhdisteet; metamidofossi (ISO); monokrotofossi (ISO); oksiraani (eteenioksidi); parationi
(ISO); parationimetyyli (ISO) (metyyliparationi); pentakloorifenoli (ISO), sen suolat ja esterit; fosfamidoni (ISO);
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo), sen suolat tai sen esterit; tributyylitinayhdisteet.
Alanimikkeeseen 3808 50 kuuluvat myös benomyylin (ISO), karbofuraanin (ISO) ja tiraamin (ISO) sekoitusta sisältävät pölytettävät jauhevalmisteet.
2.
Alanimikkeissä 3825 41 ja 3825 49 tarkoitetaan ilmaisulla "orgaaniset liuotinjätteet" jätteitä, jotka koostuvat pääosin
orgaanisista liuottimista, jotka eivät tällaisina kelpaa alkuperäiseen käyttöönsä, myös liuottimien talteenottoon tarkoitettuja.
Nimike
Tavara
3801 00 00 00 Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, massana, möhkäleinä, levyinä tai
muina puolivalmisteina (TN701):
3801 10 00 00 - keinotekoinen grafiitti
3801 20 00 00 - kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti:
3801 20 10 00 - - kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä; puolikolloidinen grafiitti
3801 20 90 00 - - muu
38 - 2
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
3,6
1, 5
6,5
1, 5
4,1
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3801 30 00 00 - hiilipitoiset elektrodimassat ja niiden kaltaiset
massat uunien vuoraamiseen
3801 90 00 00 - muut:
3801 90 00 10 - - soluuntuva grafiitti (CAS RN 90387-90-9 ja CAS
RN 12777-87-6)
3801 90 00 90 - - muut
3802 00 00 00 Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivennäistuotteet;
eläinhiili, myös käytetty (TN701):
3802 10 00 00 - aktiivihiili
3802 90 00 00 - muut (TN084):
3802 90 00 11 - - soodaliuottimella kalsinoitu piimaa:
3802 90 00 11 - - - soodaliuottimella kalsinoitu piimaa, happopesty,
suodatuksen apuaineeksi farmaseuttisten ja/tai biokemiallisten tuotteiden valmistuksessa tarkoitettu
3802 90 00 19 - - - muut
3802 90 00 90 - - muut
3803 00 00 00 Mäntyöljy, myös puhdistettu (TN701):
3803 00 10 00 - raaka
3803 00 90 00 - muut
3804 00 00 00 Puumassan valmistuksessa syntyvät jäteliemet, myös
jos ne on väkevöity tai niistä on sokerit poistettu tai
niitä on käsitelty kemiallisesti, myös ligniinisulfonaatit, ei kuitenkaan nimikkeen 3803 mäntyöljy
(TN701):
3804 00 00 10 - natriumlignosulfonaatti
3804 00 00 90 - muut
3805 00 00 00 Pihka-, puu- ja sulfaattitärpätti sekä muut havupuun
tislauksessa tai muussa käsittelyssä saadut terpeenipitoiset öljyt; raaka dipenteeni; sulfiittitär-pätti
ja muu raaka parasymeeni; "pine oil", jonka pääasiallisena aineosana on alfaterpineoli (TN701):
3805 10 00 00 - pihka-, puu- ja sulfaattitärpättiöljyt:
3805 10 10 00 - - pihkatärpätti
3805 10 30 00 - - puutärpätti
3805 10 90 00 - - sulfaattitärpätti
3805 90 00 00 - muut:
3805 90 10 00 - - "pine oil"
3805 90 90 00 - - muut
3806 00 00 00 Kolofoni ja hartsihapot sekä niiden johdannaiset;
pinoliini ja hartsiöljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums) (TN701):
3806 10 00 00 - kolofoni ja hartsihapot:
3806 10 00 10 - - tuoreesta pihkasta saadut
3806 10 00 20 - - kolofonilla modifioitu fenolihartsi
- joka sisältää vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia kolofonia,
- jonka happoluku on enintään 25,
jollaisia käytetään offsetpainamisessa
3806 10 00 90 - - muut
3806 20 00 00 - kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin ja
hartsihappojen johdannaisten suolat, lukuun ottamatta kolofonin additiotuotteiden suoloja
3806 30 00 00 - hartsiesterit
3806 90 00 00 - muut
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
5,3
1, 5
3,7; S:0
1, 5
3,7
1, 5
3,2
1
5,7; S:0 (EU001)
1
5,7; K:0 (092659)
5,7
1
1
0
4,1
1
1
5,0; K:0 (092908)
5,0
1
1
4,0
3,7
3,2; K:0 (092889)
1
1
1
3,7; S:1,7
3,4
1
1
5,0; K:0 (092935)
5,0; S:0
1
1
5,0
4,2
1
1
6,5
4,2
1
1
38 - 3
38
Nimike
Tavara
Puuterva; puutervaöljyt; puukreosootti; raaka metanoli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat
valmisteet (TN701):
3807 00 10 00 - puuterva
3807 00 90 00 - muut
3808 00 00 00 Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät
aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät
sekä kärpäspaperi) (TN701):
3808 50 00 00 - tämän ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa eritellyt tavarat
3808 91 00 00 - muut:
3808 91 00 00 - - hyönteisten torjunta-aineet:
3808 91 10 00 - - - pyretsoideihin perustuvat
3808 91 20 00 - - - kloorattuihin hiilivetyihin perustuvat
3808 91 30 00 - - - karbamaatteihin perustuvat
3808 91 40 00 - - - orgaanisiin fosforiyhdisteisiin perustuvat
3808 91 90 00 - - - muut:
3808 91 90 10 - - - - indoxacarb (ISO) ja sen (R)-isomeeri, jotka ovat
piidioksidikantaja-aineella
3808 91 90 30 - - - - valmiste, joka sisältää endosporeja tai itiöitä ja
proteiinikiteitä, jotka on saatu
- Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ja
kurstaki -lajista tai
- Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki -lajista, tai
- Bacillus thuringiensis subsp. israelensis -lajista,
tai
- Bacillus thuringiensis subsp. aizawai -lajista, tai
- Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis -lajista
3808 91 90 40 - - - - spinosadi (ISO)
3808 91 90 60 - - - - spinetorami (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahdesta
spinosynkomponentista
(3'-etoksi-5,6dihydrospinosyn J) ja (3'-etoksi- spinosyn L) valmistettu
3808 91 90 90 - - - - muut
3808 92 00 00 - - sienitautien torjunta-aineet:
3808 92 10 00 - - - epäorgaaniset:
3808 92 10 00 - - - - kupariyhdisteisiin perustuvat valmisteet
3808 92 20 00 - - - - muut
3808 92 30 00 - - - muut:
3808 92 30 00 - - - - ditiokarbamaatteihin perustuvat
3808 92 40 00 - - - - bentsimidatsoleihin perustuvat
3808 92 50 00 - - - - diatsoleihin tai triatsoleihin perustuvat
3808 92 60 00 - - - - diatsiineihin tai morfoliineihin perustuvat
3808 92 90 00 - - - - muut:
3808 92 90 10 - - - - - jauhemainen sienitautien torjunta-aine, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia hymeksatsolia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa
3808 92 90 30 - - - - - pyritionisinkin (INN) suspensiosta vedessä koostuva valmiste, jossa on:
- vähintään 24 mutta enintään 26 painoprosenttia
pyritionisinkkiä (INN), tai
- vähintään 39 mutta enintään 41 painoprosenttia
pyritionisinkkiä (INN)
38 - 4
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
2,1
4,6
1
1, 5
6,0
1, 5
6,0
6,0
6,0
6,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0; S:0
6,0; S:0
1, 5
1, 5
6,0
1, 5
4,6
6,0
1, 5
1, 5
6,0
6,0
6,0
6,0
1, 5
1, 5
1, 5
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0; S:0
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3808 92 90 40 - - - - - valmiste, jossa on vähintään 38 mutta enintään
50 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN) (CAS
RN 13463-41-7) vesidispersiona
3808 92 90 50 - - - - - kuparipyritioniin perustuvat valmisteet (CAS
RN 14915-37-8)
3808 92 90 90 - - - - - muut
3808 93 00 00 - - rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet
ja kasvien kasvua säätävät aineet:
3808 93 11 00 - - - rikkakasvien torjunta-aineet:
3808 93 11 00 - - - - fenoksifytohormoneihin perustuvat
3808 93 13 00 - - - - triatsiineihin perustuvat
3808 93 15 00 - - - - amideihin perustuvat:
3808 93 15 10 - - - - - tiivisteeseen, jossa on vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia aktiivista rikka-kasvien
torjunta-ainetta Penoxsulamia, perustuva valmiste vesisuspensiona
3808 93 15 90 - - - - - muut
3808 93 17 00 - - - - karbamaatteihin perustuvat
3808 93 21 00 - - - - dinitroaniliinijohdannaisiin perustuvat
3808 93 23 00 - - - - urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdannaisiin
perustuvat:
3808 93 23 10 - - - - - rikkakasvien torjunta-aine, joka sisältää tehoaineena flatsasulfuronia (ISO)
3808 93 23 90 - - - - - muut
3808 93 27 00 - - - - muut:
3808 93 27 40 - - - - - tepraloksidiimin (ISO) suspensiosta koostuva
valmiste, joka sisältää
- vähintään 30 painoprosenttia tepraloksidiimia
(ISO),
- enintään 70 painoprosenttia aromaattisista hiilivedyistä koostuvaa maaöljyfraktiota
3808 93 27 90 - - - - - muut
3808 93 30 00 - - - itämistä estävät aineet
3808 93 90 00 - - - kasvien kasvua säätävät aineet:
3808 93 90 10 - - - - valmiste, rakeina, jossa on:
- vähintään 38,8 mutta enintään 41,2 painoprosenttia gibberelliini A3:a tai
- vähintään 9,5 mutta enintään 10,5 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja A7:ää
3808 93 90 20 - - - - valmiste, joka koostuu
bentsyyli(purin-6yyli)amiinin glykoliliuoksesta, joka sisältää
- vähintään 1,88 mutta enintään 2,00 painoprosenttia bentsyyli(purin-6-yyli)amiinia
jollaista käytetään kasvien kasvunsäätelyaineissa
3808 93 90 30 - - - - vesiliuos, jossa on
- 1,8 painoprosenttia natrium-para-nitrofenolaattia,
- 1,2 painoprosenttia orto-nitrofenolaattia,
- 0,6 painoprosenttia natrium-5-nitroguaiakolaattia,
kasvien kasvunsäätelyaineen valmistukseen tarkoitettu
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,0; K:0 (092832)
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0
1, 5
6,0
6,0
1, 5
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0
6,0
6,0
1, 5
1, 5
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0
6,0
1, 5
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
38 - 5
38
Nimike
Tavara
3808 93 90 40 - - - - sekoitettu valkoinen jauhe, joka sisältää
- vähintään 3 mutta enintään 3,6 painoprosenttia
1-metyylisyklopropeenia, jonka puhtausaste on yli
96 prosenttia, ja
- vähemmän kuin 0,05 prosenttia kutakin epäpuhtautta eli 1-kloori-2-metyylipropeenia ja 3kloori-2-metyylipropeenia
tarkoitettu hedelmien, vihannesten ja koristekasvien sadonkorjuun jälkeen käytettävän kasvunsäätelyaineen valmistukseen erityisen generaattorin
avulla
3808 93 90 50 - - - - valmiste, jauheena, jossa on
- vähintään 55 painoprosenttia gibberelliini A4:ää,
- vähintään 1 mutta enintään 35 painoprosenttia
gibberelliini A7:ää,
- yhteensä vähintään 90 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja gibberelliini A7:ää,
- enintään 10 painoprosenttia veden ja muiden
luonnossa esiintyvien gibberelliinien yhdistelmää
jollaista käytetään kasvien kasvunsäätelyaineissa
3808 93 90 90 - - - - muut
3808 94 00 00 - - desinfioimisaineet:
3808 94 10 00 - - - kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin perustuvat
3808 94 20 00 - - - halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat:
3808 94 20 20 - - - - yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN)
myös ”symkloseeniksi” nimitettävä triklooriisosyanuurihappo ja sen johdannaisvalmiste
3808 94 20 30 - - - - bromi-kloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4dioni (CAS RN 32718-18-6), joka sisältää:
- 1,3-dikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4dionia (CAS RN 118-52-5),
- 1,3-dibromi-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4dionia (CAS RN 77-48-5),
- 1-bromi-3-kloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini2,4-dionia (CAS RN 16079-88-2), ja
- 1-kloori-3-bromi-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini2,4-dionia (CAS RN 126-06-7)
3808 94 20 90 - - - - muut
3808 94 90 00 - - - muut
3808 99 00 00 - - muut:
3808 99 10 00 - - - rotanmyrkyt
3808 99 90 00 - - - muut:
3808 99 90 10 - - - - oksamyyli (ISO) (CAS RN 23135-22-0) sykloheksanonin ja veden liuoksessa
3808 99 90 20 - - - - abamektiini (ISO) (CAS RN 71751-41-2)
3808 99 90 90 - - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Liite
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5
1, 5
6,0
1, 4, 5
6,0
1, 2, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0
6,0
1, 5
1, 5
6,0
1, 5
6,0; S:0
1, 5
6,0; S:0
6,0
1, 5
1, 5
3809 00 00 00 Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat
värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä
muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja
peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-,
nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle
kuulumattomat (TN701):
3809 10 00 00 - tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat:
3809 10 10 00 - - joissa on vähemmän kuin 55 painoprosenttia tärkke- 8,3 + 8,9 eur/100 kg
lyspitoisia aineita
max 12,8
3809 10 30 00 - - joissa on vähintään 55 painoprosenttia, mutta vä- 8,3 + 12,4 eur/100 kg
hemmän kuin 70 painoprosenttia tärkkelyspitoisia
max 12,8
aineita
3809 10 50 00 - - joissa on vähintään 70 painoprosenttia, mutta vä- 8,3 + 15,1 eur/100 kg
hemmän kuin 83 painoprosenttia tärkkelyspitoisia
max 12,8
aineita
38 - 6
Lisäpaljousyksikkö
1
1
1
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
3809 10 90 00 - - joissa on vähintään 83 painoprosenttia tärkkelyspi- 8,3 + 17,7 eur/100 kg
toisia aineita
max 12,8
3809 91 00 00 - muut:
3809 91 00 00 - - jollaisia käytetään tekstiili- tai sen kaltaisessa teollisuudessa:
3809 91 00 10 - - - (5-etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan6,3; S:0
5-yyli
metyyli)-metyyli-metyylifosfonaatin
ja
bis(5-etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ5dioksafosforan-5-yyli metyyli-metyylifosfonaatin
seos
3809 91 00 90 - - - muut
6,3
3809 92 00 00 - - jollaisia käytetään paperi- tai sen kaltaisessa teollisuudessa:
3809 92 00 20 - - - vaahdonestoaine, joka koostuu oksidipropanolin ja
6,3; S:0
2,5,8,11-tetrametyylidodek-6-yyni-5,8-diolin seoksesta
3809 92 00 90 - - - muut
6,3
3809 93 00 00 - - jollaisia käytetään nahka- tai sen kaltaisessa teolli6,3
suudessa
3810 00 00 00 Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet,
jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen
täytteenä tai päällysteenä (TN701):
3810 10 00 00 - metallipintojen peittausvalmisteet; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita
aineita:
3810 10 00 10 - - juotos- tai hitsaustahna, joka koostuu metallien ja
hartsin sekoituksesta ja jossa on
- vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia tinaa
- enintään 10 painoprosenttia yhtä tai useampaa seuraavista metalleista: hopea, kupari, vismutti, sinkki
tai indium, sähkötekniselle alalle tarkoitettu
3810 10 00 90 - - muut
3810 90 00 00 - muut:
3810 90 10 00 - - valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja puikkojen sydämenä tai päällysteenä
3810 90 90 00 - - muut
3811 00 00 00 Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat
valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin)
ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet
(TN701):
3811 11 00 00 - nakutusta estävät valmisteet:
3811 11 00 00 - - lyijy-yhdisteisiin perustuvat:
3811 11 10 00 - - - tetraetyylilyijyyn perustuvat
3811 11 90 00 - - - muut
3811 19 00 00 - - muut:
3811 19 00 10 - - - liuos, jossa on vähintään 61 mutta enintään 63 painoprosenttia metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä aromaattisessa hiilivetyliuottimessa
ja joka sisältää enintään:
- 4,9 painoprosenttia 1,2,4-trimetyylibentseeniä,
- 4,9 painoprosenttia naftaleenia,
- 0,5 painoprosenttia 1,3,5-trimetyylibentseeniä
3811 19 00 90 - - - muut
3811 21 00 00 - voiteluöljyjen lisäaineet:
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1
1
1
1
1
1
6,5; S:0 (EU001)
1
6,5
1
4,1
1
5,0
1
6,5
5,8
1, 5
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8
1, 5
38 - 7
38
Nimike
Tavara
3811 21 00 00 - - joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä:
3811 21 00 10 - - - dinonyylinaftaleenisulfonihapon suolat, kivennäisöljyihin liuotettuina
3811 21 00 13 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- boratoituja magnesium- (C16-C24)-alkyylibentseeni-sulfonaatteja ja
- kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN)
on yli 250 mutta enintään 350,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 15 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- sinkki-bis[bis(tetrapropyleenifenyyliä)]
bis(hydrogeeni- ditiofosfaattia) (CAS RN 1105965-7),
- trifenyylitiofosfaattia (CAS RN 597-82-0),
- trifenyylifosfiittia (CAS RN 101-02-0), ja
- kivennäisöljyjä,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 17 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- pääasiassa sulfuroitua diisobutyleenia,
- kalsiumsulfonaattia,
- dialkyyliaminoalkyyli polyisobuteenisukkinaattia,
ja
- kivennäisöljyjä,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 20 - - - voiteluöljyjen lisäaineet, jotka perustuvat komplekseihin orgaanisiin molybdeeniyhdisteisiin, kivennäisöljyliuoksena
3811 21 00 23 - - - lisäaineet:
- jotka sisältävät polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista
johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia (CAS
RN 84605-20-9),
- jotka sisältävät vähintään 31,9 mutta enintään
43,3 painoprosenttia kivennäisöljyjä,
- joiden
klooripitoisuus
on
enintään
0,05 painoprosenttia, ja
- joiden kokonaisemäsluku on yli 20
ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäainesekoitusten valmistukseen
3811 21 00 25 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- (C8-18)-alkyyli polymetakrylaatti-kopolymeerin
N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]metakryyliamidin
kanssa, jonka keskimääräinen molekyylipaino (Mw)
on yli 10 000 mutta enintään 20 000, ja
- yli 15 mutta enintään 30 painoprosenttia kivennäisöljyjä,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 27 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- vähintään 20 painoprosenttia eteeni-propeenikopolymeeria, joka on kemiallisesti muunnettu 4(4-nitrofenyyliatso)aniliinilla ja 3-nitroaniliinilla
käsitellyillä meripihka-anhydridiryhmillä, ja
- kivennäisöljyjä,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 30 - - - kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet,
polyisobutyleenisubstioidun fenolin, salisyylihapon
ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
38 - 8
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
5,3; S:0
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0
1, 5
5,3; S:0
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3811 21 00 33 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- heptylfenolin ja formaldehydin reaktiotuotteiden
kalsiumsuoloja (CAS RN 84605-23-2), ja
- kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN)
on yli 40 mutta enintään 100,
voiteluöljyjen tai voiteluöljyissä käytettävien yliemäksisten pesuaineiden valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 35 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- o-amino- polyisobutyleenifenolia (CAS RN
78330-13-9),
- polyisobutyleenisukki-nimidia (CAS RN 8460520-9),
- alkenyylimidatsoliinia (CAS RN 68784-17-8),
- nonyloituja difenyyliamiinijohdannaisia (CAS RN
36878-20-3 ja CAS RN 27177-41-9), ja
- yli 30 mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyjä,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 37 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- C4-C20-alkoholeilla esteröidyn styreenimaleiini-anhydridin kopolymeerin, joka on muunnettu
aminopropyylimorfoliinilla, ja
- yli 50 mutta enintään 75 painoprosenttia kivennäisöljyjä,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 40 - - - kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet,
dodekyylifenolisulfidikalsiumsuolojen
seokseen
pohjautuvat (CAS RN 68784-26-9), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
3811 21 00 45 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- (C8-18)-alkyylimetakrylaatin ja N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]metakrylamidin kopolymeerin,
- eteeni-propeeni-kopolymeerin,
- meripihka-anhydridilla, 4-(4-nitrofenyyli)aniliinilla ja 3-nitroaniliinilla kemiallisesti muunnetun
eteeni-propeeni-kopolymeerin, ja
- yli 15 mutta enintään 30 painoprosenttia kivennäisöljyjä, myös jos ne sisältävät jähmepis-teen
alentajana toimivan metakryy-lipolymeerin,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 48 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- yliemäksisiä magnesium-C20-C24- alkyylibentseenisulfonaatteja (CAS RN 231297-75-9) ja
- enemmän kuin 25 painoprosenttia mutta enintään
50 painoprosenttia mineraaliöljyjä,
joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 350 mutta
enintään 450,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 50 - - - voiteluöljyjen lisäaineet
- kalsium-C16-24-alkyylibentseenisulfonaatteihin
pohjautuvat (CAS RN 70024-69-0)
- kivennäisöljyjä sisältävät konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0
1, 5
38 - 9
38
Nimike
Tavara
3811 21 00 53 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattia (CAS
68783-96-0), jonka sulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia, ja
- enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään
60 painoprosenttia mineraaliöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 420,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 55 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- kalsium-polypropyylibentseenisulfonaattia (CAS
RN 75975-85-8), jolla on alhainen emäsluku, ja
- enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään
60 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 10 mutta enintään 25, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 57 - - - lisäaineet, joissa on:
- polyisobutyleenisukkiini-imidi-pohjaista seosta, ja
- yli 40 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku on yli 40, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 60 - - - kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet,
- kalsiumpolypropylenyylisubstituoituun bentseenisulfonaattiin , jonka pitoisuus on vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia, pohjautuvat (CAS
RN 75975-85-8)
- kokonaisemäsluku vähintään 280 mutta enintään
320 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla
tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
3811 21 00 63 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattiseosta
(CAS RN 61789-86-4) sekä synteettisiä kalsiumalkyylibentseenisulfonaatteja(CAS RN 68584-23-6
ja CAS RN 70024-69-0) ja jonka kokonaissulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 ja
- enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään
60 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 320,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 65 - - - lisäaineet, joissa on:
- polyisobutyleenisukkiini-imidi-pohjaista seosta
(CAS RN 160610-76-4), ja
- yli 35 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, joiden rikkipitoisuus on yli 0,7 mutta
enintään 1,3 painoprosenttia, ja joiden kokonaisemäsluku on yli 8,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 21 00 70 - - - voiteluöljyjen lisäaineet,
- polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia sisältävät (CAS RN
84605-20-9)
- kivennäisöljyjä sisältävät
- kloriinipitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään
0,25 painoprosenttia
- kokonaisemäsluku yli 20 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
38 - 10
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3; S:0
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3811 21 00 73 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- boratoituja sukkiini-imidiyhdisteitä (CAS RN
134758-95-5),
- kivennäisöljyjä, ja
- joiden kokonaisemäsluku on yli 40,
voiteluöljyjen lisäainesekoitusten valmistukseen
tarkoitetut
3811 21 00 90 - - - muut
3811 29 00 00 - - muut:
3811 29 00 15 - - - lisäaine, joka sisältää
- haarautuneen heptyylifenolin sekä formaldehydin,
hiilisulfidin ja hydratsiininreaktiotuotteita (CAS
RN 93925-00-9) ja
- enemmän kuin 15 painoprosenttia mutta enintään
28 painoprosenttia kevyttä aromaattista maaöljyteollisuusbensiiniliuotinta,
voiteluöljyjen valmis-tukseen tarkoitettu
3811 29 00 20 - - - voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on
12-14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
3811 29 00 25 - - - lisäaineet, joissa on ainakin primääristen amiinien
ja mono- ja dialkyyli-fosforihappojen suoloja, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 30 - - - voiteluöljyjen lisäaineet, butyyli-sykloheks-3eenikarboksilaatin, rikin ja trifenyylifosfiitin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 93925-37-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
3811 29 00 35 - - - lisäaineet, joissa on imidatsoliinipohjainen seos
(CAS RN 68784-17-8), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 40 - - - voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin,
rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,01 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
3811 29 00 45 - - - lisäaineet, jotka koostuvat C7-C9-dialkyyliadipaattien
seoksesta,
jossa
on
di-isooktyyliadipaattia (CAS RN 1330-86-5) enemmän
kuin 85 painoprosenttia seoksesta, voiteluöljyjen
valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 50 - - - voiteluöljyjen
lisäaineet,
N,N-dialkyyli-2hydroksiasetamidien, joiden alkyyliketjun pituus on
12-18 hiiliatomia, seoksesta koostuvat (CAS RN
866259-61-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut
3811 29 00 55 - - - lisäaineet, difenyyliaminin ja haaraketjuisten noneenien reaktiotuotteista koostuvat, joissa on
- enemmän kuin 28 mutta enintään 35 painoprosenttia 4-monononyylidifenyyliaminia ja
- enemmän kuin 50 mutta enintään 65 painoprosenttia 4,4'-dinonyylidifenyyliaminia,
- enintään 5 kokonaispainoprosenttia 2, 4dinonyylidifenyyliaminia ja 2, 4'-dinonyylidifenyyliaminia
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
5,3; S:0 (EU001)
1, 5
5,3
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
38 - 11
38
Nimike
Tavara
3811 29 00 60 - - - lisäaineet, jotka sisältävät
- pääasiassa sulfuroitua diisobutyleenia,
- kalsiumsulfonaattia, ja
- dialkyyliaminoalkyyli polyisobutyleenisukkinaattia, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 70 - - - lisäaineet, jotka sisältävät dialkyylifosfiitteja (joiden alkyyliryhmissä on yli 80 painoprosenttia oleyyli-, palmityyli- ja stearyyliryhmiä), voiteluöljyjen
valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 80 - - - lisäaineet, joissa on:
- enemmän kuin 70 painoprosenttia 2,5-bis(tertnonyyliditio)-[1,3,4]-tiadiatsolia (CAS RN 8934709-1), ja
- enemmän kuin 15 painoprosenttia 5-(tertnonyyliditio)- 1,3,4-tiadiatsoli-2(3H)-tionia (CAS
RN 97503-12-3),
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 85 - - - lisäaineet, jotka koostuvat runsaasti C10:tä sisältävästä 3-((C9-11)-isoalkyylioksi)tetrahydro-tiofeeni
1,1-dioksidin (CAS RN 398141-87-2) seoksesta,
voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut
3811 29 00 90 - - - muut
3811 90 00 00 - muut:
3811 90 00 10 - - dinonyylinaftyylisulfonihapon suola liuoksena kivennäisöljyssä
3811 90 00 40 - - polyisobutenyylisukkiini-imidiin pohjautuvan kvaternaarisen ammoniumsuolan liuos, vähintään 20
mutta enintään 29,9 painoprosenttia 2-etyyliheksanolia sisältävä
3811 90 00 90 - - muut
3812 00 00 00 Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle
kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset;
hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin
stabilaattoriseokset (TN701):
3812 10 00 00 - valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet:
3812 10 00 10 - - difenyyliguanidiinirakeisiin perustuva vulkanoinnin
kiihdytin (CAS RN 102-06-7)
3812 10 00 90 - - muut
3812 20 00 00 - kumin tai muovin pehmitinseokset:
3812 20 10 00 - - reaktioseos, joka sisältää bentsyyli-3isobutyryylioksi-1-isopropyyli-2,2dimetyylipropyyliftalaattia sekä bentsyyli-3isobutyryylioksi-2,2,4-trimetyylipentyyliftalaattia
3812 20 90 00 - - muut:
3812 20 90 10 - - - pehmite, jossa on
- bis(2-etyyliheksyyli)-1,4-bentseenidikarboksylaattia (CAS RN 6422-86-2)
- yli 10 mutta enintään 60 painoprosenttia dibutyylitereftalaattia (CAS RN 1962-75-0)
3812 20 90 90 - - - muut
3812 30 00 00 - hapettumisenestoaineet ja muut kumin tai muovin
stabilaattoriseokset:
3812 30 21 00 - - hapettumisenestoaineet:
3812 30 21 00 - - - 1,2-dihydro-2,2,4-trimetyylikinoliinin oligomeerien
seokset
3812 30 29 00 - - - muut:
3812 30 29 10 - - - - 4,4-isopropyylideenidifenoli-C12-15alkoholifosfiitti, joka sisältää vähintään 1 mutta
enintään 3 painoprosenttia bisfenoli A:ta (CAS RN
96152-48-6)
3812 30 29 90 - - - - muut
38 - 12
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8; S:0 (EU001)
1, 5
5,8
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8; S:0
1, 5
5,8
1, 5
6,3; S:0
1
6,3
1
0
1
6,5; S:0
1
6,5
1
6,5
1
6,5; S:0
1, 5
6,5
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3812 30 80 00 - - muut:
3812 30 80 20 - - - enimmäkseen bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyloksi4-piperidyyli)sebasaattia sisältävä seos
3812 30 80 25 - - - UV-valostabilaattori, jossa on
- α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1dimetyylietyyli)-4-hydroksifeenyyli]-1oksopropyyli]-ω-hydroksipoly(oksi-1,2etaanidiyylia) (CAS RN 104810-48-2);
- α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1oksopropyyli]-ω-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1oksopropoksi]poly (oksi-1,2-etaanidiyylia) (CAS
RN 104810-47-1);
- polyetyleeniglykolia, jonka painokeskimääräinen
molekyylipaino (Mw) on 300 (CAS RN 25322-683)
- bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4piperidyyli)sebasaattia (CAS RN 41556-26-7), ja
- metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4- piperidyylisebasaattia (CAS RN 82919-37-7)
3812 30 80 30 - - - stabilaattoriseokset, jotka sisältävät vähintään 15
mutta enintään 40 painoprosenttia natriumperkloraattia ja enintään 70 painoprosenttia 2-(2metoksietoksi)etanolia
3812 30 80 35 - - - sekoitus, jossa on
- vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia
C15-18 tetrametyylipiperidinyyliesterien sekoitusta
(CAS RN 86403-32-9)
- enintään 20 painoprosenttia muita orgaanisia yhdisteitä
- polypropyleenin kantaja-aineella (CAS RN 900307-0)
3812 30 80 40 - - - seos, joka sisältää
- 80 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4tinatetradekanoaattia, ja
- 20 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia4-tinatetradekanoaattia
3812 30 80 55 - - - UV-stabilaattori, jossa on
- 2-(4,6-bis(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2yyli)-5-(oktyloksi)-fenolia (CAS RN 2725-22-6), ja
- joko N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja
2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 193098-40-7), tai
- N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidinyyli)-1,6heksaanidiamiinin ja 2,4- dikloori-6-(4morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN
82451-48-7)
3812 30 80 60 - - - valostabilaattori, jossa on haara- ja suoraketjuisia 3(2H-bentsotriatsolyyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4hydroksibentseenipropaanihapon
(CAS
RN
127519-17-9) alkyyliestereitä
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
38 - 13
38
Nimike
Tavara
3812 30 80 65 - - - muovin stabilaattori, jossa on
- 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CAS
RN57583-35-4),
- 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia
(CASRN57583-34-3), ja
- 2-etyyliheksyylimerkaptoasetaatttia
(CASRN7659-86-1)
3812 30 80 70 - - - valostabilaattori, jossa on
- haara- ja suoraketjuisia 3-(2H-bentsotriatsolyyli)5-(1,1-dimetyylietyyli)-4hydroksibentseenipropaanihapon alkyyliestereitä
(CAS RN 127519-17-9), ja
- 1-metoksi-2-propyyliasetaattia (CAS RN 108-656)
3812 30 80 80 - - - UV-stabilaattori, joka sisältää:
- estynyttä aminiia: N,N'-bis(1,2,2,6,6pentametyyli-4-piperidinyyli)-1,6heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4- dikloori-6-(4morfolinyyliä)-1,3,5-triatsiinia (CAS RN 19309840-7) ja
- joko O-hydroksifenyylitriatsiinia UV-valoa absorboivana tai
- kemiallisesti muunnettuja fenoliyhdisteitä
3812 30 80 90 - - - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
38 - 14
Liite
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5; S:0
1
6,5
1
3813 00 00 00 Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten;
tulensammutuskranaatit ja -pommit (TN701):
3813 00 00 10 - valmisteet ja panokset nimikkeessä 8424 mainit- 6,5; S:0 (EU001) (EU002)
tuja tulensammuttimia varten, tietyntyyppisissä
ilma-aluksissa käytettävät
3813 00 00 90 - muut
6,5
3814 00 00 00 Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle
kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet (TN701):
3814 00 10 00 - butyyliasetaattiin perustuvat:
3814 00 10 11 - - (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu
denaturoitu tai denaturoimaton etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli
0,3 % (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista
tuotettu etyylialkoholi bensiinisekoituksissa, joiden
etyylialkoholipitoisuus on yli 10 % (v/v):
3814 00 10 11 - - - polttoaineena käytettäväksi
3814 00 10 17 - - - muihin tarkoituksiin
3814 00 10 90 - - muut
3814 00 90 00 - muut:
3814 00 90 20 - - seos, joka sisältää:
- vähintään 69 mutta enintään 71 painoprosenttia 1metoksipropan-2-oli,
- vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
3814 00 90 40 - - aseotrooppiset seokset, joissa on nonafluoributyylimetyylieetterin ja/tai nonafluoributyylietyylieetterin
isomeerejä
Lisäpaljousyksikkö
1, 5
1, 5
6,5
6,5
6,5
1, 2
1
1
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3814 00 90 71 - - (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu
denaturoitu tai denaturoimaton etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli
0,3 % (m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista
tuotettu etyylialkoholi bensiini-sekoituksissa, joiden
etyylialkoholipitoisuus on yli 10 % (v/v):
3814 00 90 71 - - - polttoaineena käytettäväksi
3814 00 90 79 - - - muihin tarkoituksiin
3814 00 90 99 - - muut
3815 00 00 00 Reaktion käynnistäjät (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet (akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet,
muualle kuulumattomat (TN701):
3815 11 00 00 - kantajakatalyytit:
3815 11 00 00 - - joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdisteet
3815 12 00 00 - - joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalliyhdisteet:
3815 12 00 10 - - - katalyytti rakeina tai renkaina, joiden läpimitta on
vähintään 3 mm mutta enintään 10 mm ja jotka
koostuvat alumiinioksidikantaja-aineella olevasta
hopeasta, jota on vähintään 8 mutta enintään 40
painoprosenttia
3815 12 00 90 - - - muut
3815 19 00 00 - - muut:
3815 19 10 00 - - - katalyytti rakeina, joista vähintään 90 painoprosenttia on kooltaan enintään 10 mikrometriä ja jotka
koostuvat magnesiumsili-kaattikantaja-aineella olevasta oksidiseoksesta ja sisältävät:
- vähintään 20 mutta enintään 35 painoprosenttia
kuparia ja
- vähintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia vismuttia, näennäinen ominaispaino vähintään 0,2
mutta enintään 1,0
3815 19 90 00 - - - muut:
3815 19 90 10 - - - - katalyytit, jotka koostuvat kromitrioksidista, dikromitrioksidista tai organometallisista kromiyhdisteistä ja jotka on kiinnitetty piidioksidikantajaaineeseen, jonka huokostila-vuus typpiabsorptiomenetelmällä määritettynä on vähintään 2cm3/g
3815 19 90 15 - - - - katalyytti, jauheena, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevasta metallioksi-dien seoksesta,
joka sisältää vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenia, vismut-tia ja rautaa yhteen laskettuna, akrylonitriilin valmistukseen tarkoitettu
3815 19 90 25 - - - - palloina oleva katalyytti, jonka pallojen läpimitta
on vähintään 4,2 mutta enintään 9 mm ja joka
koostuu alumiinioksidikantaja-aineella olevasta
metallioksidien seoksesta, joka sisältää pääasiallisesti molybdeenin, nikkelin, koboltin ja raudan
oksideja, tarkoitettu akryylialdehydin valmistukseen
3815 19 90 30 - - - - katalyytti, joka muodostuu magnesiumdikloridikantaja-aineella olevasta titaanitetrakloridista, polypropeenin valmistukseen tarkoitettu
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5
6,5
6,5
1, 2, 5
1, 5
1, 5
6,5
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5
1, 5
0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
38 - 15
38
Nimike
Tavara
3815 19 90 40 - - - - palloina oleva katalyytti, jonka pallojen läpimitta
on vähintään 4,2 mm mutta enintään 9 mm ja joka
koostuu piidioksidi- ja/tai alumiinioksidikantajaaineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka
sisältää pääasiallisesti molybdeenin, vanadiinin ja
kuparin oksideja, akryylihapon valmistukseen tarkoitettu
3815 19 90 65 - - - - katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineelle kemiallisesti sidotusta fosforihaposta
3815 19 90 70 - - - - piidioksidikantaja-aineella oleva katalyytti, joka
koostuu alumiinin ja zirkoniumin organometalliyhdisteitä
3815 19 90 75 - - - - katalyytti, joka koostuu piidioksidikantajaaineella olevista, alumiinin ja kromin organometalliyhdisteistä
3815 19 90 80 - - - - katalyytti, joka koostuu piidioksidikantajaaineella olevista, magnesiumin ja titaanin organometalliyhdisteistä,
suspensiona
kivennäisöljyssä
3815 19 90 85 - - - - katalyytti, joka koostuu piidioksidikantajaaineella olevista, alumiinia, magnesiumia ja titaania sisältävistä orgaanisista metalliyhdisteistä,
jauheena
3815 19 90 86 - - - - katalyytti, joka sisältää magnesiumdikloridiin
kiinnitettyä titaanitetrakloridia, polyolefiinien
valmistukseen tarkoitettu
3815 19 90 87 - - - - katodi, rullina, ilmasinkkinappiparistoihin (kuulolaitteiden paristoihin) tarkoitettu
3815 19 90 90 - - - - muut
3815 90 00 00 - muut:
3815 90 10 00 - - katalyytti, joka koostuu etyylitrifenyylifosfoniumasetaatin metanoliliuoksesta
3815 90 90 00 - - muut:
3815 90 90 16 - - - dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion
käynnistäjä (initiaattori)
3815 90 90 18 - - - hapettamiskatalyytti, jonka vaikuttava aine on
di[manganeesi (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7dimetyyli-1H-1,4,7-triatsoniini-1-yyli-kN1, kN4,
kN7)etaani-di-μ-okso-μ-(etanoaatti-kO, kO')-,
di[kloridi(1-)], kemiallisen hapettamisen tai valkaisemisen kiihdyttämiseen tarkoitettu (CAS RN
1217890-37-3)
3815 90 90 20 - - - katalyytti jauheen muodossa, joka muodostuu titaanitrikloridin ja alumiinikloridin seoksesta sisältäen:
- vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania ja
- vähintään 55 mutta enintään 72 painoprosenttia
klooria
3815 90 90 27 - - - metallioksidien sekoituksesta koostuva onton lieriön muotoinen katalyytti, jonka pituus on vähintään
5 mutta enintään 9 mm ja joka sisältää pääasiallisesti molybdeenin, vismutin, raudan ja nikkelin oksideja mutta myös piidioksidia täyteaineena, akryylihapon valmistukseen tarkoitettu
3815 90 90 30 - - - katalyytti
- magnesiumkloridin ja titaani(III)kloridin tetrahydrofuraanikompleksien suspensiona kivennäisöljyssä
- jossa on piidioksidia ja joka sisältää
- 6,6 (± 0,6) painoprosenttia magnesiumia
- 2,3 (± 0,2) painoprosenttia titaania
38 - 16
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5
1, 5
0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3815 90 90 33 - - - eri alkyylinaftaliinisulfonihappojen sekoituksesta
koostuva katalyytti, jossa on alifaattisia hiilivetyketjuja, joiden pituus on 12-56 hiiliatomia
3815 90 90 50 - - - katalyytti, joka sisältää titaanitrikloridia suspensiona heksaanissa tai heptaanissa ja jossa heksaaniton tai heptaaniton aine sisältää vähintään 9 mutta
enintään 30 painoprosenttia titaania
3815 90 90 70 - - - katalyytti, joka koostuu (2-hydroksipropyyli)trimetyyliammoniumformiaatin ja dipropyleeniglykolien seoksesta
3815 90 90 71 - - - katalysaattori, joka sisältää N-(2-hydroksipropyyliammonium)diatsabisyklo(2,2,2)oktaani-2-etyyliheksanoaattia, liuotettuna etaani-1,2-dioliin
3815 90 90 76 - - - katalyytti, joka koostuu titaanidioksidista ja volframitrioksidista
3815 90 90 80 - - - katalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyylinaftaleenidisulfonihappoja, isobutanoliliuoksena
3815 90 90 81 - - - katalyytti, jossa on vähintään 69 mutta enintään 79
painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli)trimetyyliammonium-2-etyyliheksanoaattia
3815 90 90 85 - - - alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti,
aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu
3815 90 90 86 - - - katalyytti pyöreinä sauvoina alumiinisilikaatista
(zeoliitti), sisältävät vähintään 2 mutta enintään 3
painoprosenttia harvinaisten maametallien oksideja
ja vähemmän kuin 1 painoprosentin dinatriumoksidia
3815 90 90 88 - - - katalyytti, joka koostuu titaanitetrakloridista ja
magnesiumkloridista ja jossa on öljyttömänä ja
heksaanittomana
- vähintään 4 mutta enintään 10 painoprosenttia titaania ja
- vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia
magnesiumia
3815 90 90 89 - - - rhodococcus rhodocrous J1 -bakteeri, sisältää entsyymejä, suspendoitu polyakryyliamidigeeliin tai
veteen, tarkoitettu käytettäväksi katalyyttinä valmistettaessa akryyliamidia akrylonitriiliä hydraamalla
3815 90 90 90 - - - muut
3816 00 00 00 Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset,
tulenkestävät, muut kuin nimikkeen 3801 tuotteet
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; K:0 (092814)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5
1, 5
2,7
1, 5
6,3; S:0
1
6,3
1
(TN701)
3817 00 00 00 Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut kuin nimikkeisiin 2707 ja 2902 kuuluvat
(TN701):
3817 00 50 00 - suoraketjuinen alkyylibentseeni:
3817 00 50 10 - - alkyylibentseenien seos (C14-26) jossa on
- vähintään 35 mutta enintään 60 painoprosenttia eikosyylibentseeniä
- vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosyylibentseeniä
- vähintään 5 mutta enintään 25 painoprosenttia tetrakosyylibentseeniä
3817 00 50 90 - - muut
3817 00 80 00 - muut:
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38 - 17
38
Nimike
Tavara
3817 00 80 10 - - alkyylinaftaleenien seos, jossa on:
- vähintään 88 mutta enintään 98 painoprosenttia
heksaadekyylinaftaleenia
- vähintään 2 mutta enintään 12 painoprosenttia diheksadekyylinafaleenia
3817 00 80 20 - - haaraketjuisten alkyylibentseenien seos, joka sisältää
pääasiassa dodekyylibentseenejä
3817 00 80 30 - - alkyylinaftaliinien seos, joka on modifioitu alifaattisilla ketjuilla ja jonka ketjun pituus on 12-56 hiiliatomia
3817 00 80 90 - - muut
3818 00 00 00 Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped)
elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai
niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet,
jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä
varten (TN701):
3818 00 10 00 - seostettu pii (doped):
3818 00 10 11 - - kiekot, jollaisia käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai paneeleissa ja
joiden paksuus on enintään 400 μm:
3818 00 10 11 - - - Kiinan kansantasavallasta lähetetyt, elleivät kyseessä ole GATT-sopimuksen V artiklan mukaisesti
passitusmenettelyssä
olevat
tuotteet
(http://www.wto.org/english/docse/legale/gatt4701e
.htm )
3818 00 10 19 - - - muut
3818 00 10 90 - - muut
3818 00 90 00 - muut
Tariffin mukainen tulli;
K; S
38 - 18
Liite
6,3; S:0
1
6,3; S:0
1
6,3; S:0
1
6,3
1
0
p/st
1, 5
0
0
0
p/st
1, 5
1, 5
1, 5
3819 00 00 00 Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä
saatuja öljyjä (TN701):
3819 00 00 10 - silikaatti- tai fosforiestereihin perustuvat, tietyn- 6,5; S:0 (EU001) (EU002)
tyyppisissä ilma-aluksissa käytettävät
3819 00 00 20 - fosfaattiesteripohjainen vaikeasti syttyvä hyd6,5; S:0
raulineste
3819 00 00 90 - muut
6,5
3820 00 00 00 Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet (TN701):
3820 00 00 11 - (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu
denaturoitu tai denaturoimaton etyylialkoholi, lukuun ottamatta tuotteita, joiden vesipitoisuus on
yli 0,3 % (m/m) mitattuna standardin EN15376
mukaisesti:
3820 00 00 11 - - polttoaineena käytettäväksi
3820 00 00 19 - - muihin tarkoituksiin
Lisäpaljousyksikkö
6,5
6,5
1, 5
1, 5
1, 5
1, 2
1
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
3820 00 00 20 - raaka-aine, jossa on
- vähintään 88 mutta enintään 92 painoprosenttia
etanolia,
- vähintään 2,2 mutta enintään 2,7 painoprosenttia
monoetyleeniglykolia,
- vähintään 1,0 mutta enintään 1,3 painoprosenttia
metyylietyyliketonia,
- vähintään 0,36 mutta enintään 0,40 painoprosenttia anionista pinta-aktiivista ainetta (aktiivisuus noin 30 prosenttia),
- vähintään 0,0293 mutta enintään 0,0396 painoprosenttia metyyli-isopropyyliketonia,
- vähintään 0,0195 mutta enintään 0,0264 painoprosenttia 5-metyyli-3-heptanonia,
- vähintään 10 mutta enintään 12 ppm denatoniumbentsoaattia (Bitrex),
- enintään 0,01 painoprosenttia hajusteita,
- vähintään 6,5 mutta enintään 8,0 painoprosenttia
vettä, lasinpesutiivisteen tai muiden jäänestoaineiden valmistukseen tarkoitettu
3820 00 00 90 - muut
6,5; S:0 (EU001)
1
6,5
1
3821 00 00 00 Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (myös
virusten ja niiden kaltaisten organismien) tai kasvi-,
ihmis- ja eläinsoluviljelmien kehittämistä ja ylläpitoa
varten (TN701)
5,0
1
3822 00 00 00 Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit,
alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit
ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit (TN701)
0
1, 5
5,1
5,1
1
1
4,5
4,5
1
1
2,9
2,9
1
1
2,9
2,9
1
1
2,9; S:0 (EU001)
1
2,9; S:0 (EU001)
1
3823 00 00 00 Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit
(TN084) (TN701):
3823 11 00 00 - teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:
3823 11 00 00 - - steariinihappo:
3823 11 00 10 - - - jollaista käytetään eläinten ruokintaan
3823 11 00 90 - - - muu
3823 12 00 00 - - öljyhappo:
3823 12 00 10 - - - jollaista käytetään eläinten ruokintaan
3823 12 00 90 - - - muu
3823 13 00 00 - - mäntyöljyrasvahapot:
3823 13 00 10 - - - jollaisia käytetään eläinten ruokintaan
3823 13 00 90 - - - muut
3823 19 00 00 - - muut:
3823 19 10 00 - - - tislatut rasvahapot:
3823 19 10 10 - - - - jollaisia käytetään eläinten ruokintaan
3823 19 10 90 - - - - muut
3823 19 30 00 - - - rasvahappotisle:
3823 19 30 20 - - - - palmurasvahappotisle, myös hydrattu, jossa on
vapaita rasvahappoja vähintään 80 prosenttia, seuraavien valmistukseen tarkoitettu:
3823 19 30 20 - - - - - nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo,
nimikkeen 3823 steariinihappo,
nimikkeen 2915 steariinihappo,
nimikkeen 2915 palmitiinihappo
3823 19 30 30 - - - - - alanimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38 - 19
38
Nimike
Tavara
3823 19 30 80
3823 19 30 80
3823 19 30 89
3823 19 90 00
3823 19 90 20
- - - - muu:
- - - - - jollaista käytetään eläinten ruokintaan
- - - - - muu
- - - muut:
- - - - puhdistuksessa saadut happamat palmuöljyt, seuraavien valmistukseen tarkoitetut:
- - - - - nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo,
nimikkeen 3823 steariinihappo,
nimikkeen 2915 steariinihappo,
nimikkeen 2915 palmitiinihappo.
- - - - - alanimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet
- - - - muu:
- - - - - jollaista käytetään eläinten ruokintaan
- - - - - muu
- teolliset rasva-alkoholit:
- - jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:
- - - tyydyttyneet rasva-alkoholit joiden hiiliketjun pituus on C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 (lukuun
ottamatta haarautuneita isomeerejä) ja seokset joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C6-C8, C6C10, C8-C10, C10-C12 (yleinen luokitus C8C10),seokset joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16
(yleinen luokitus C12-C14) ja sekoitukset joiden
hiiliketjun pituus on C16-C18
- - - muut
- - muut:
- - - tyydyttyneet rasva-alkoholit joiden hiiliketjun pituus on C8, C10, C12, C14, C16 tai C18 (lukuun
ottamatta haarautuneita isomeerejä) ja seokset joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C6-C8, C6C10, C8-C10, C10-C12 (yleinen luokitus C8C10),seokset joissa hiiliketjujen pituudet ovat pääasiassa C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16
(yleinen luokitus C12-C14) ja sekoitukset joiden
hiiliketjun pituus on C16-C18
- - - muut
3823 19 90 20
3823 19 90 30
3823 19 90 80
3823 19 90 80
3823 19 90 89
3823 70 00 00
3823 70 00 11
3823 70 00 11
3823 70 00 19
3823 70 00 91
3823 70 00 91
3823 70 00 99
3824 00 00 00 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä
varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat
(TN701) (TN702):
3824 10 00 00 - valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä
varten:
3824 10 00 10 - - synteettiseen hartsiin perustuvat
3824 10 00 90 - - muut
3824 30 00 00 - sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina keskenään tai metallisten sideaineiden kanssa:
3824 30 00 10 - - volframikarbidin ja metallijauheen seos (TN077)
3824 30 00 90 - - muut
3824 40 00 00 - valmistetut lisäaineet sementtiä, laastia tai betonia
varten
3824 50 00 00 - muu kuin tulenkestävä laasti tai betoni:
3824 50 10 00 - - valuvalmis betoni
3824 50 90 00 - - muut
3824 60 00 00 - sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva:
3824 60 11 00 - - vesiliuoksena:
38 - 20
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
2,9
2,9
1
1
2,9; S:0 (EU001)
1
2,9; S:0 (EU001)
1
2,9
2,9
1
1
3,8
1, 2
3,8
1
3,8
1, 2
3,8
1
6,5
6,5
1, 5
1, 5
5,3
5,3
6,5
1, 2, 5
1, 5
1, 5
6,5
6,5
1, 5
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3824 60 11 00 - - - jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia
D-glusitoli-pitoisuudesta laskettuna (TN084)
3824 60 19 00 - - - muu (TN084)
3824 60 91 00 - - muu:
3824 60 91 00 - - - jossa on enintään 2 painoprosenttia D-mannitolia
D-glusitoli-pitoisuudesta laskettuna (TN084)
3824 60 99 00 - - - muut (TN084)
3824 71 00 00 - sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin halogeenijohdannaisia:
3824 71 00 00 - - joissa on täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä
(CFC) ja mahdollisesti myös osittain halogenoitua
kloorifluorihiilivetyä (HCFC), perfluorihiilivetyä
(PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC)
3824 72 00 00 - - joissa on bromiklooridifluorimetaania, bromitrifluorimetaania tai dibromitetrafluorietaania
3824 73 00 00 - - joissa on bromifluorihiilivetyä (HBFC)
3824 74 00 00 - - joissa on osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä
(HCFC) ja mahdollisesti myös perfluorihiilivetyä
(PFC) tai fluorihiilivetyä (HFC), mutta ei täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC)
3824 75 00 00 - - joissa on hiilitetrakloridia
3824 76 00 00 - - joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia)
3824 77 00 00 - - joissa on bromimetaania (metyylibromidia) tai bromikloorimetaania
3824 78 00 00 - - joissa on perfluorihiilivetyä (PFC) tai fluorihiilivetyä
(HFC), mutta ei täysin halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (CFC) eikä osittain halogenoitua kloorifluorihiilivetyä (HCFC)
3824 79 00 00 - - muut
3824 81 00 00 - sekoitukset ja valmisteet, joissa on oksiraania
(eteenioksidia), polybrominoituja bifenyylejä (PBB),
polyklorinoituja bifenyylejä (PCB), polyklorinoituja
terfenyylejä
(PCT)
tai
tris(2,3dibromipropyyli)fosfaattia:
3824 81 00 00 - - joissa on oksiraania (eteenioksidia)
3824 82 00 00 - - joissa on polyklorinoituja bifenyylejä (PCB), polyklorinoituja terfenyylejä (PCT) tai polybromi-noituja
bifenyylejä (PBB)
3824 83 00 00 - - joissa on tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia
3824 90 00 00 - muut:
3824 90 10 00 - - maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien,
ammoniumin tai etanoliamiinien maaöljysulfonaatit;
bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat
3824 90 15 00 - - ioninvaihtimet:
3824 90 15 10 - - - hapan alumiinisilikaatti (keinotekoinen Y-tyyppinen zeoliitti) natriumin muodossa sisältäen enintään 11 painoprosenttia natriumoksidina ilmaistua
natriumia, sauvoina
3824 90 15 90 - - - muut
3824 90 20 00 - - kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten
3824 90 25 00 - - pyroligniitit (esim. kalsiumin); raaka kalsiumtartraatti, raaka kalsiumsitraatti (TN084)
3824 90 30 00 - - nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat
ja niiden esterit
3824 90 45 00 - - muut:
3824 90 45 00 - - - kattilakiven estoaineet ja sen kaltaiset yhdisteet
3824 90 50 00 - - - galvanoimisvalmisteet
3824 90 55 00 - - - glyserolin mono-, di-, tri- ja rasvahappoestereiden
seokset (rasvojen emulgaattorit) (TN084)
3824 90 58 00 - - - nikotiinilaastarit (ihon läpi tapahtuva annostelu),
avuksi tupakoinnin lopettamiseen
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
7,7 + 16,1 eur/100 kg
1, 5
9,0 + 37,8 eur/100 kg
1, 5
7,7 + 23,0 eur/100 kg
1, 5
9,0 + 53,7 eur/100 kg
1, 5
6,5
1, 5
6,5
1, 5
6,5
6,5
1, 5
1, 5
6,5
6,5
6,5
1, 5
1, 5
1, 5
6,5
1, 5
6,5
1, 5
6,5
6,5
1, 5
1, 5
6,5
1, 5
5,7
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5
6,0
5,1
1, 5
1, 5
1, 5
3,2
1, 5
6,5
6,5
6,5
1, 5
1, 5
1, 5
0
1, 5
38 - 21
38
Nimike
Tavara
3824 90 61 00 - - - farmaseuttiseen ja kirurgiseen käyttöön tarkoitetut
tuotteet ja valmisteet:
3824 90 61 00 - - - - Streptomyces tenebrariusin käymisreaktiosta saatavien antibioottien valmistuksen välituote, myös
kuivattu, nimikkeeseen 3004 kuuluvien, ihmisten
hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen
3824 90 62 00 - - - - monensiinisuolojen valmistuksen välituote
3824 90 64 00 - - - - muut
3824 90 65 00 - - - aputuotteet valimoita varten (muut kuin alanimikkeeseen 3824 10 00 kuuluvat)
3824 90 70 00 - - - rakennusteollisuudessa palon- ja vesisuojauksessa
käytettävät valmisteet sekä muut vastaavat suojaavat valmisteet
3824 90 75 00 - - - muut:
3824 90 75 00 - - - - litiumniobaattilevyt, joihin ei ole lisätty epäpuhtausatomeja (undoped)
3824 90 80 00 - - - - dimeroiduista rasvahapoista johdettujen amiinien
seos, jonka keskimääräinen molekyylipaino on
vähintään 520 mutta enintään 550
3824 90 85 00 - - - - 3-(1-etyyli-1-metyylipropyyli)iso-oksatsol-5yyliamiini tolueeniliuoksena
3824 90 87 00 - - - - seokset, jotka koostuvat pääasiassa (5-etyyli-2metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5yyli)metyylimetyylimetyylifosfonaatista ja bis[(5etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani5-yyli)metyyli]metyylifosfonaatista, ja seokset,
jotka koostuvat pääasiassa dimetyylimetyylifosfanaatista, oksiraanista ja difosforipentoksidista
3824 90 92 00 - - - - muualle kuulumattomat kemialliset tuotteet tai
valmisteet, jotka koostuvat pääasiallisesti orgaanisista yhdisteistä:
3824 90 92 00 - - - - - nestemäinen 20 °C:ssa:
3824 90 92 10 - - - - - - sekoitukset, jotka sisältävät enemmän kuin 20
painoprosenttia parafiinisia kaasuöljyjä, jotka
on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä
ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää:
3824 90 92 10 - - - - - - - Kanadasta lähetetyt
3824 90 92 12 - - - - - - - muut
3824 90 92 20 - - - - - - sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on
valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja
jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää
3824 90 92 31 - - - - - - metyylimetakrylaattimonomeerin ja butyyliakrylaattimonomeerin seos ksyleenin ja butyyliasetaatin liuoksessa, jossa on vähintään 54
mutta enintään 56 painoprosenttia liuottimia
3824 90 92 32 - - - - - - divinyylibentseeni-isomeerien ja etyylivinyylibentseeni-isomeerien seos, jossa on vähintään
56 mutta enintään 85 painoprosenttia divinyylibentseeniä (CAS RN 1321-74-0)
3824 90 92 33 - - - - - - korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonyylinaftaleenisulfonihapon suoloista joko:
- mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai
- liuotettuna orgaaniseen liuottimeen
3824 90 92 34 - - - - - - tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on yksi
jodietyylipääteryhmä
38 - 22
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
0 (EU001)
1, 5
0
6,5
6,5
1, 5
1, 4, 5
1, 5
6,5
1, 5
0
1, 5
0
1, 5
0
1, 5
6,5
1, 5
6,5
6,5
6,5
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3824 90 92 35 - - - - - - valmisteet, joissa on vähintään 92 mutta enintään 96,5 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-(4metyylibentsylideeni)-D-glusitolia ja jotka sisältävät myös karboksyylihapon johdannaisia
ja alkyylisulfaattia
3824 90 92 36 - - - - - - kalsiumfosfonaattifenaatti,
kivennäisöljyyn
liuotettu
3824 90 92 37 - - - - - - seos, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään
90 painoprosenttia 3-butyleeni-1,2-dioliasetaatteja
3824 90 92 38 - - - - - - 2-propeenihapon (1-metyylietyylideeni)bis(4,1fenyleenioksi-2,1-etaeenidiyylioksi-2,1etaeenidiyyli)esterin sekä 2-propeenihapon
(2,4,6-trioksi-1,3,5-triatsiini-1,3,5(2H,4H,6H)triyyli)tri-2,1-etaeenidiyyliesterin
ja
1hydroksi- sykloheksyyli-fenyyliketonin seos
metyylietyyliketoni- ja tolueeniliuoksena
3824 90 92 39 - - - - - - valmisteet, joissa on vähintään 47 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-bentsylideeni-D-glusitolia
3824 90 92 40 - - - - - - seos, joka koostuu kahdesta tai kolmesta seuraavasta akrylaatista:
- uretaaniakrylaatit,
- tripropeeniglykolidiakryylatti,
- etoksyloitu bisfenoli-A-akrylaatti ja
- poly(eteeniglykoli)-400-diakrylaatiti
3824 90 92 41 - - - - - - (kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaaniliuos tolueenissa, nimellispitoisuus 65
prosenttia
3824 90 92 42 - - - - - - tetrahydro-α-(1-naftyylimetyyli)furaani-2propionihappovalmiste (CAS RN 25379-26-4)
tolueenissa
3824 90 92 43 - - - - - - valmiste, joka koostuu 2,4,7,9-tetrametyylidek5-yyni-4,7-diolin ja propan-2-olin seoksesta
3824 90 92 44 - - - - - - valmiste, joka sisältää
- vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia
α-4-(2-syaani-2-butoksikarbonyyli)vinyyli-2-metoksi-fenyyli-ω-hydroksiheksa(oksieteeniä), ja
- vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia
polyoksieteeni(20)sorbitaanimonopalmitaattia
3824 90 92 45 - - - - - - valmiste, joka koostuu pääasiallisesti γbutyrolaktonista ja kvaternaarisista ammoniumsuoloista, elektrolyyttikondensaattoreiden
valmistukseen tarkoitettu
3824 90 92 46 - - - - - - dietyylimetoksiboraani (CAS RN 7397-46-8)
tetrahydrofuraaniliuoksena
3824 90 92 47 - - - - - - valmiste, jossa on
- trioktyylifosfiinioksidia (CAS RN 78-50-2),
- dioktyyliheksyylifosfiinioksidia (CAS RN
31160-66-4),
- oktyylidiheksyylifosfiinioksidia (CAS RN
31160-64-2), ja
- triheksyylifosfiinioksidia (CAS RN 3084-488)
3824 90 92 48 - - - - - - seuraavien aineiden sekoitus:
- 3,3-bis(2-metyyli-1-oktyyli-1H-indol-3yyli)ftalidi (CAS RN 50292-95-0)
- etyyli-6'-(dietyyliamino)-3-okso-spiro[isobentsofuraani-1(3H),9'-[9H]ksanteeni]-2'karboksylaatti (CAS RN 154306-60-2)
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
38 - 23
38
Nimike
Tavara
3824 90 92 49 - - - - - - valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli6-dodekyyni-5,8-diolietoksylaattiin (CAS RN
169117-72-0)
3824 90 92 50 - - - - - - alkyylikarbonaattipohjainen valmiste, joka sisältää myös UV-säteitä absorboivaa ainetta,
silmälasilinssien valmistukseen tarkoitettu
3824 90 92 51 - - - - - - seos, joka sisältää vähintään 40 mutta enintään
50
painoprosenttia
2-hydroksietyylimetakrylaattia ja vähintään 40 mutta enintään 50
painoprosenttia boorihapon glyseroliesteriä
3824 90 92 53 - - - - - - valmisteet, joissa on pääasiallisesti eteeniglykolia ja joko:
- dieteeniglykolia, dodekaanidihappoa ja ammoniakin vesiliuosta,
- tai N,N-dimetyyliformamidia,
- tai γ-butyrolaktonia,
- tai piioksidia,
- tai ammoniumvetyatselaattia,
- tai ammoniumvetyatselaattia ja piioksidia,
- tai dodekaanidihappoa, ammoniakin vesiliuosta ja piioksidia, elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitetut
3824 90 92 54 - - - - - - poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(9-okso-9Htioksanten-1-yloksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä (CAS RN 813452-37-8)
3824 90 92 55 - - - - - - maalien ja pinnoitteiden lisäaineet, jotka sisältävät
- fosforianhydridin sekä 4-(1,1-dimetyylipropyyli)fenolin ja styreeniallyylialkoholin
kopolymeerien reaktiosta saatujen fosforihappoesterien seoksen (CAS RN 84605-27-6), ja
- vähintään 30 mutta enintään 35 painoprosenttia isobutyylialkoholia
3824 90 92 56 - - - - - - poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(2bentsoyylifenoksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä
3824 90 92 57 - - - - - - poly(eteeniglykoli)-bis-(p-dimetyyli)aminobentsoaatti, jonka polymee-riketjun pituus on
keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä
3824 90 92 58 - - - - - - 2-hydroksibentsonitriili, N,N-dimetyyliformamidiliuoksena, joka sisältää vähintään 45 mutta
enintään 55 painoprosenttia 2-hydroksibentsonitriiliä
3824 90 92 59 - - - - - - kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4)
tetrahydrofuraaniliuoksena
3824 90 92 60 - - - - - - N2-[1-(S)-etoksikarbonyyli-3-fenyylipropyyli]N6-trifluoriasetyyli-L-lysyyli-N2karboksianhydridi liuoksena, jossa on 37 prosenttia dikloorimetaania
3824 90 92 61 - - - - - - 3',4',5'-trifluoribifenyyli-2-amiini, tolueeniliuoksena, joka sisältää vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia 3',4',5'-trifluoribifenyyli-2-amiinia
3824 90 92 62 - - - - - - α-fenoksikarbonyyli-ω-fenoksipoly[oksi(2,6dibromi-1,4-fenyyleeni) isopropyyliideeni(3,5dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli]
38 - 24
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3824 90 92 63 - - - - - - polymeeri, joka koostuu formaldehydin ja naftaleenidiolin polykondensaatista, kemial-lisesti
muunnettu reaktiolla alkyynihalidin kanssa,
propyleeniglykolimetyylieetteriasetaat-tiin liuotettu
3824 90 92 64 - - - - - - valmiste, jossa on
- vähintään 89 mutta enintään 98,9 painoprosenttia
1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4propyylifenyyli)metyleeni]-nonitolia
- vähintään 0,1 mutta enintään 1 painoprosentti
väriaineita
- vähintään 1 mutta enintään 10 painoprosenttia
fluoripolymeerejä
3824 90 92 65 - - - - - - primaaristen tert-alkyyliamiinien seos
3824 90 92 66 - - - - - - (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu denaturoitu tai denaturoimaton etyylialkoholi, lukuun ottamat-ta
tuotteita, joiden vesipitoisuus on yli 0,3 %
(m/m) mitattuna standardin EN15376 mukaisesti, sekä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista) maataloustuotteista tuotettu etyylialkoholi bensiinisekoituksissa, joiden etyylialkoholipitoisuus
on yli 10 % (v/v):
3824 90 92 66 - - - - - - - polttoaineena käytettäväksi
3824 90 92 67 - - - - - - - muihin tarkoituksiin
3824 90 92 70 - - - - - - seos, jossa on 80 % (± 10 %) 1-[2-(2aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamiinia ja 20 %
(± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metyyli}propoksi)but-2-ylamiinia
3824 90 92 71 - - - - - - valmiste, joka sisältää:
- vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia
(S)-α-hydroksi-3-fenoksibentseeniasetonitriilia (CAS RN 61826-76-4) ja
- vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia tolueenia (CAS RN 108-88-3)
3824 90 92 72 - - - - - - N-(2-fenyylietyyli)-1,3bentseenidimetanamiinijohdannaiset (CAS RN
404362-22-7)
3824 90 92 73 - - - - - - α-(2,4,6-tribromifenyyli)-ω-(2,4,6tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi-1,4fenyleeni)isopropylideeni(3,5-dibromi-1,4fenyleeni)oksikarbonyyli]
3824 90 92 74 - - - - - - C6-24- ja C16-18-tyydyttämättömät rasvahappoesterit sakkaroosin kanssa (sakkaroosipolysoijaatti) (CAS RN 93571-82-5)
3824 90 92 75 - - - - - - polymeerien ja ammoniakin vesiliuos, jossa on
- vähintään 0,1 mutta enintään 0,5 painoprosenttia ammoniakkia (CAS RN 1336-21-6), ja
- vähintään 0,3 mutta enintään 10 painoprosenttia polykarboksylaattia (akryyliha-pon suoraketjuisia polymeereja)
3824 90 92 77 - - - - - - valmiste, jossa on
- vähintään 55 mutta enintään 78 painoprosenttia dimetyyliglutaraattia
- vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia dimetyyliadipaattia ja
- enintään 35 painoprosenttia dimetyylisukkinaattia
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5
6,5
6,5; S:0
1, 2, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; K:0 (092644)
1, 4, 5
38 - 25
38
Nimike
Tavara
3824 90 92 78 - - - - - - valmiste, jossa on vähintään 10 mutta enintään
20 painoprosenttia litiumfluorofosfaattia tai
vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia
litiumperkloraattia orgaanisten liuottimien
seoksena
3824 90 92 79 - - - - - - tertiääristen amiinien seos, joka sisältää:
- 2,0-4,0 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1oktanamiinia
- vähintään 94 painoprosenttia N,N-dimetyyli1-dekanamiinia
- enintään 2 painoprosenttia N,N-dimetyyli-1dodekanamiinia
3824 90 92 80 - - - - - - dietyleeniglykolipropyleeniglykolitrietanoliamiinititanaattikompleksit (CAS RN 6878448-5), liuotettuna dietyleeniglykoliin (CAS RN
111-46-6)
3824 90 92 81 - - - - - - valmiste, jossa on
- 50 (± 2) painoprosenttia bis-alkoksiloitua
etyyliasetoasetaattialumiinikelaatteja
- painomusteöljyliuottimessa (valkoinen mineraaliöljy) ja jonka kiehumispiste on vähintään
160 mutta enintään 180 °C
3824 90 92 82 - - - - - - tert-butyylikloridi-dimetyylisilaani (CAS RN
18162-48-6) tolueeniliuoksena
3824 90 92 83 - - - - - - valmiste, joka koostuu kahdesta tai useammasta jäljempänä luetellusta glykolista:
- dipropeeniglykoli
- tripropeeniglykoli
- tetrapropeeniglykoli tai
- pentapropeeniglykoli
3824 90 92 85 - - - - - - bis[3-trietoksisilyyli)propyyli]sulfidien sekoitus (CAS RN 211519-85-6)
3824 90 92 86 - - - - - - nestekideseos, näyttöjen valmistukseen tarkoitettu
3824 90 92 99 - - - - - - muut
3824 90 93 00 - - - - - muut:
3824 90 93 35 - - - - - - parafiini, vähintään 70-prosenttisesti kloorattu
3824 90 93 37 - - - - - - fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää:
- vähintään 40 mutta enintään 58 painoprosenttia beta-sitosteroleja,
- vähintään 20 mutta enintään 28 painoprosenttia kampesteroleja ja
- vähintään 14 mutta enintään 23 painoprosenttia stigmasteroleja,
- enintään 15 painoprosenttia muita steroleja
3824 90 93 40 - - - - - - korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonyylinaftaleenisulfonihapon suoloista joko:
- mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai
- liuotettuna orgaaniseen liuottimeen
3824 90 93 42 - - - - - - bis{4-(3-(3-fenoksikarbonyyliamino)tolyyli)ureido}fenyylisulfonin,
difenyylitolueeni2,4-dikarbamaatin ja 1-[4-(4-aminobentseenisulfonyyli)-fenyyli]-3-(3-fenoksikarbonyyliaminotolyyli)-urean seos
38 - 26
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; K:0 (092140)
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; K:0 (092681)
1, 4, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 4, 5
6,5
1, 4, 5
6,5; S:0
6,5; S:0
1, 4, 5
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
Tariffin mukainen tulli;
K; S
3824 90 93 43 - - - - - - alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä
6,5; K:0 (092829)
uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat
seuraavat:
- hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia,
- happoluku enintään 110 ja
- sulamispiste vähintään 100°C
3824 90 93 45 - - - - - - valmiste, jossa on vähintään 83 painoprosenttia
6,5; S:0
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklopentadieeniä), synteettistä kumia, myös
ne joissa on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadieeniä, ja:
- joko alumiini-alkyyliyhdistettä,
- tai orgaanista volframikompleksia
- tai orgaanista molybdeenikompleksia
3824 90 93 46 - - - - - - natriumvety-3-aminonaftaleeni-1,56,5; S:0
disulfonaatti (CAS RN 4681-22-5), jossa on
- enintään 20 painoprosenttia dinatriumsulfaattia
- enintään 5 painoprosenttia natriumkloridia
3824 90 93 47 - - - - - - 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli, hyd6,5; S:0
roksietyloitu
3824 90 93 53 - - - - - - sinkkidimetakrylaatti (CAS RN 13189-00-9),
6,5; S:0
jossa on enintään 2,5 painoprosenttia 2,6-ditert-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia
(CAS-RN-88-27-7), jauheena
3824 90 93 57 - - - - - - nestekideseos, näyttöjen valmistukseen tarkoi6,5; S:0 (EU001)
tettu
3824 90 93 60 - - - - - - atselaiinihappo, puhtausaste vähintään 75 mut6,5; S:0
ta enintään 85 painoprosenttia
3824 90 93 63 - - - - - - fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jau6,5; S:0 (EU001)
heena, joka sisältää:
- vähintään 75 painoprosenttia steroleja
- enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu
3824 90 93 65 - - - - - - fytosterolien seos puusta ja puupohjaisista öl6,5; S:0
jyistä (mäntyöljystä) jauheena, jonka hiukkaskoko on enintään 300 μm ja joka sisältää
- vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja
- enintään 15 painoprosenttia kampesteroleja
- enintään 5 painoprosenttia stigmasteroleja, ja
- enintään 15 painoprosenttia betasitostanoleja
3824 90 93 67 - - - - - - fytosterolien seos jauheena, joka sisältää:
6,5; K:0 (092907)(EU001)
- vähintään 75 painoprosenttia steroleja
- enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu
3824 90 93 70 - - - - - - oligomeerinen reaktiotuote, joka koostuu bis(46,5; S:0
hydroksifenyyli)sulfonista ja 1,1'-oksibis(2kloorietaanista)
3824 90 93 73 - - - - - - tetrafluorietyleenin oligomeeri, jossa on tetra6,5; S:0
fluorijodietyylipääteryhmiä
3824 90 93 75 - - - - - - fytosterolien seos, hiutaleina tai palloina, jotka
6,5; S:0
sisältävät vähintään 80 painoprosenttia steroleja ja enintään 4 painoprosenttia stanoleja
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Lisäpaljousyksikkö
Liite
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
1, 4, 5
38 - 27
38
Nimike
Tavara
3824 90 93 77 - - - - - - jauhesekoitus, jossa on
- vähintään 85 painoprosenttia sinkkidiakrylaattia (CAS RN 14643-87-9)
- ja enintään 5 painoprosenttia 2,6-di-tertbutyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS
RN 88-27-7)
3824 90 93 80 - - - - - - joko barium- tai kalsium- ja joko titaani- tai
zirkoniumoksideista muodostuva kalvo, akrylaattisideaineiden kanssa sekoitettuna
3824 90 93 83 - - - - - - valmiste, joka sisältää:
- C,C'-atsodi(formamidia) (CAS RN 123-77-3)
- magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) ja
- sinkki bis(p-tolueenisulfinaatti) (CAS RN
24345-02-6), jolloin kaasunmuodostus C,C'atsodi(formamidista) tapahtuu 135 °C:ssa
3824 90 93 85 - - - - - - piidioksidipartikkelit, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, suuren
erotuskyvyn
nestekromatografiassa
(HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitetut
3824 90 93 90 - - - - - - muut
3824 90 96 00 - - - - muut:
3824 90 96 35 - - - - - kalsinoitu bauksiitti (tulenkestävä laatu)
3824 90 96 37 - - - - - rakenteinen pii-alumiinifosfaatti
3824 90 96 43 - - - - - vesidispersio, jossa on
- 76 (± 0,5 ) painoprosenttia piikarbidia (CAS
RN 409-21-2)
- 4,6 (± 0,05 ) painoprosenttia alumiinioksidia
(CAS RN 1344-28-1) ja
- 2,4 (± 0,05 ) painoprosenttia yttriumoksidia
(CAS RN 1314-36-9)
3824 90 96 45 - - - - - seuraavien aineiden sekoitus:
- emäksinen zirkoniumkarbonaatti (CAS RN
57219-64-4), ja
- ceriumkarbonaatti (CAS RN 537-01-9)
3824 90 96 47 - - - - - metallioksidisekoitukset, jauheina, joissa on joko:
- vähintään 5 painoprosenttia bariumia, neodyymiä tai magnesiumia ja vähintään 15 painoprosenttia titaania,
- tai vähintään 30 painoprosenttia lyijyä ja vähintään 5 painoprosenttia niobiumia, tarkoitettu
eristekalvojen valmistukseen tai tarkoitettu käytettäväksi eristävänä aineena valmistettaessa
monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita
3824 90 96 50 - - - - - nikkelihydroksidi, sinkki- ja kobolttihydroksidilla seostettu siten, että niiden pitoisuus on vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia, ja
jollaista käytetään positiivisten elektrodien tuottamisessa akkuja varten
3824 90 96 53 - - - - - harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksideja ja enintään 1 paino-prosentti
(kutakin) zirkoniumoksidia, alumii-nioksidia tai
rautaoksidia, ja jonka hehkutus-häviö on vähintään 5 painoprosenttia
38 - 28
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0
1, 4, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 4, 5
6,5
1, 4, 5
6,5; S:0
6,5; S:0
6,5; S:0
1, 5
1, 5
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3824 90 96 55 - - - - - jauheena oleva kantaja-aine, joka sisältää:
- ferriittiä (rautaoksidia) (CAS RN 1309-37-1)
- mangaanioksidia (CAS RN 1344-43-0)
- magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4)
- styreeniakryylaattikopolymeeria väriainejauheeseen sekoitettava, jota käytetään telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tietokonekirjoittimien ja kopiokoneiden mustejauhe- tai väriainepullojen ja -kasettien valmistuksessa
3824 90 96 57 - - - - - piidioksidipartikkelit, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, suuren
erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitetut
3824 90 96 60 - - - - - sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), jossa on
vähintään 15 painoprosenttia dikromitrioksidia
3824 90 96 63 - - - - - katalyytti, joka sisältää:
- 52 painoprosenttia (± 10 prosenttia) kupari(I)oksidia (CAS RN 1317-39-1),
- 38 painoprosenttia (± 10 prosenttia) kupari(II)oksidia (CAS RN 1317-38-0) ja
- 10 painoprosenttia (± 5 prosenttia) kuparimetallia (CAS RN 7440-50-8)
3824 90 96 65 - - - - - aluminiumnatriumsilikaatti, palloina joiden läpimitta on:
- joko vähintään 1,6 mm mutta enintään 3,4 mm,
- tai vähintään 4 mm mutta enintään 6 mm
3824 90 96 67 - - - - - joko barium- tai kalsium- ja joko titaani- tai zirkoniumoksideista muodostuva kalvo, akrylaattisideaineiden kanssa sekoitettuna
3824 90 96 73 - - - - - reaktiotuote, joka sisältää:
- vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40
painoprosenttia molybdeenioksidia,
- vähintään 10 mutta enintään 50 painoprosenttia
nikkelioksidia,
- vähintään 30 mutta enintään 70 painoprosenttia
volframioksidia
3824 90 96 75 - - - - - sulatettua alumiinisilikaattia olevat ontot pallot,
jotka sisältävät 65-80 prosenttia amorfista alumiinisilikaattia ja joilla on seuraavat ominaisuudet:
- sulamispiste välillä 1 600 °C ja 1 800 °C,
- tiheys 0,6-0,8 g/cm3, moottoriajoneuvojen
hiukkassuodattimien valmistukseen tarkoitetut
3824 90 96 77 - - - - - valmiste, joka koostuu 2,4,7,9-tetrametyylidek5-yyni-4,7-diolista ja piidioksidista
3824 90 96 79 - - - - - tahna, jossa on
- vähintään 75 mutta enintään 85 painoprosenttia
kuparia,
- epäorgaanisia oksideja,
- etyyliselluloosaa, ja
- liuotinta
3824 90 96 85 - - - - - valmiste, joka sisältää:
- C,C'-atsodi(formamidia) (CAS RN 123-77-3)
- magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) ja
- sinkki bis(p-tolueenisulfinaatti) (CAS RN
24345-02-6), jolloin kaasunmuodostus C,C'atsodi(formamidista) tapahtuu 135 °C:ssa
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0 (EU001)
m3
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
6,5; S:0
1, 5
38 - 29
38
Nimike
Tavara
3824 90 96 87 - - - - - platinaoksidi (CAS RN 12035-82-4), kiinnitettynä huokoiseen alumiinioksidikantaja-aineeseen
(CAS RN 1344-28-1) ja joka sisältää:
- vähintään 0,1 painoprosenttia mutta enintään
yhden painoprosentin platinaa ja
- vähintään 0,5 mutta enintään 5 painoprosenttia
etyylialumiinidikloridia (CAS RN 563-43-9)
3824 90 96 99 - - - - - muut
3825 00 00 00 Kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet,
muualle kuulumattomat; yhdyskuntajäte; viemäriliete; muut tämän ryhmän 6 huomautuksessa tarkoitetut jätteet (TN701):
3825 10 00 00 - yhdyskuntajäte
3825 20 00 00 - viemäriliete
3825 30 00 00 - kliiniset jätteet
3825 41 00 00 - orgaaniset liuotinjätteet:
3825 41 00 00 - - halogenoidut
3825 49 00 00 - - muut
3825 50 00 00 - metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunesteiden ja jäätymisen estoaineiden jätteet
3825 61 00 00 - muut kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätteet:
3825 61 00 00 - - pääosin orgaanisia aineosia sisältävät
3825 69 00 00 - - muut
3825 90 00 00 - muut:
3825 90 10 00 - - alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistukseen
3825 90 90 00 - - muut
3826 00 00 00 Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maaöljyjä tai
bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä tai joissa niitä
on vähemmän kuin 70 painoprosenttia (TN701)(TN702):
3826 00 10 00 - rasvahappomonoalkyyliesterit, jotka sisältävät vähintään 96,5 tilavuusprosenttia estereitä (FAMAE)
(TN084):
3826 00 10 20 - - rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on
- vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosentta C12
FAME:a,
- vähintään 21 mutta enintään 28 painoprosenttia
C14 FAME:a,
- vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia C16
FAME:a, tarkoitettu pesuaineiden, kodin puhdistustuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden
valmistukseen:
3826 00 10 20 - - - Kanadasta lähetetyt
3826 00 10 29 - - - muut
3826 00 10 30 - - rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on
- vähintään 50 mutta enintään 58 painoprosenttia C8FAME:a
- vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia
C10-FAME:a tarkoitettu maatalouskemian tuotteiden, (eläinten ja ihmisten) ruokatarvikkeiden, voiteluaineiden lisäaineiden, liuottimien, lamppu-öljyn ja
tulensytytysvalmisteiden osien valmistuk-seen:
3826 00 10 30 - - - Kanadasta lähetetyt
3826 00 10 39 - - - muut
38 - 30
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0
1, 5
6,5
1, 5
6,5
6,5
6,5
1, 5
1
1
6,5
6,5
6,5
1, 5
1
1
6,5
6,5
1
1, 5
5,0
1
6,5
1
6,5; S:0 (EU001)
6,5; S:0 (EU001)
1, 2
1, 2
6,5; S:0 (EU001)
6,5; S:0 (EU001)
1, 2
1, 2
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
38
Nimike
Tavara
3826 00 10 40 - - rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on
- vähintään 15 mutta enintään 32 painoprosenttia
C16 FAME:a
- vähintään 65 mutta enintään 85 painoprosenttia
C18 FAME:a tarkoitettu pesuaineiden, kodin puhdistustuotteiden, henkilökohtaisten hygieniatuot-teiden,
maatalouskemian tuotteiden, (eläinten ja ihmisten)
ruokatarvikkeiden, voiteluaineiden lisä-aineiden, liuottimien, lamppuöljyn ja tulensytytys-valmisteiden
ainesosien valmistukseen:
3826 00 10 40 - - - Kanadasta lähetetyt
3826 00 10 49 - - - muut
3826 00 10 89 - - muut:
3826 00 10 89 - - - Kanadasta lähetetyt
3826 00 10 99 - - - muut
3826 00 90 00 - muut:
3826 00 90 11 - - sekoitukset jotka sisältävät vähemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä tai rasvahappomonoalkyyliestereiden sekoitusta ja parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä
ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää:
3826 00 90 11 - - - Kanadasta lähetetyt
3826 00 90 19 - - - muut
3826 00 90 30 - - sekoitukset, jotka sisältävät enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä
ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää
3826 00 90 90 - - muut
Päivitetty 23.7.2015 TKK II:1
Tariffin mukainen tulli;
K; S
Lisäpaljousyksikkö
Liite
6,5; S:0 (EU001)
6,5; S:0 (EU001)
1, 2
1, 2
6,5
6,5
1, 2
1, 2
6,5
6,5
6,5
1, 2, 5
1, 2, 5
1, 2, 5
6,5
1, 5
38 - 31

Similar documents