Lausuntopyyntö työllistämistä edistävän monialaisen

Comments

Transcription

Lausuntopyyntö työllistämistä edistävän monialaisen
Lausuntopyyntö
1 (2)
Dnro 7976-2015 (001)
Konsernihallinto, elinkeino ja osaaminen
4.8.2015
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
Varsinais-Suomeen on perustettu lain työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (1369/2014) mukainen johtoryhmä. Johtoryhmän kokoonpano on liitteenä (liite 1). Lain edellyttämän työllisyyttä edistävän monialaisen
yhteispalvelun perustamiseksi tulee valita siitä vastaava johtava henkilö.
Varsinais-Suomen kuntien yhteisessä valmistelutilaisuudessa 27.5.2015 todettiin, että ainakin toimintaa johtavan henkilön tulee olla kokopäiväinen henkilö. Tehtävä on iso ja vastuullinen johto- ja sidosryhmäverkostotehtävä ja se
tulee hoitaa hyvin. TYP-toiminta vaatii keskittymistä asiaan ja fokusointia, joten kuntien kannattaa satsata tähän. Hyvä tiimi ja verkosto tienaavat rahat
melko nopeasti takaisin. Johtajan tulee olla henkilö, joka osaa hitsata verkoston yhteen ja saa henkilöt tekemään yhteistyötä. Esitettiin myös kysymys, onko mietitty sitä, minkälaista osaamista ja koulutusta tarvitaan ja millä osaamisella ja millä tavalla henkilö toimii. Todettiin myös, että avoin haku antaa laajimmat mahdollisuudet ja myös kuntien henkilöt voivat hakea tehtävään. Kunnat voivat kommentoida, minkälaista osaamista tarvitaan. Vaatimuskriteerit
ohjaavat hakemusten käsittelyä.
Tällä lausuntopyynnöllä pyydetään kunnilta kommentteja johtavalta henkilöltä
vaadittavaan osaamiseen. Liitteenä on alustavat hakukriteerit (liite 2). Samalla
haluamme lausunnon siitä, kuinka kuntien yhteiset kustannukset muun muassa toimintaa johtavan henkilön palkkakustannukset jakaantuvat kuntien kesken. Johtoryhmässä 18.6. mietinnässä oli kustannusten jakaantuminen joko
300 päiväisten asiakkaiden mukaan, väestöpohjan mukaan tai näiden kombinaatiomalli, mikä sai eniten kannatusta. Keskustelussa on lähdetty mallista,
jossa kustannuksista todennäköisesti suurimman osan maksava Turku on
isäntäkunta ja laskuttaa muilta kunnilta niiden osuudet näistä yhteisistä kustannuksista. Näin ollen johtava henkilö sijoittuisi Turun organisaatioon, mutta
palvelisi koko Varsinais-Suomea johtoryhmän ohjaamana. Edelleen pyydämme kuntien lausuntoja tähän liittyen tehtävästä sopimuksesta. Liitteenä on
TEM:n ja Kuntaliiton mallisopimus (liite 3).
Yhteenvetona lausuntoa pyydetään seuraavista asioista:
1. Varsinais-Suomen monialaista yhteispalvelua johtavan henkilön tehtäväkuvauksesta.
2. Yhteisten kustannusten jakomallista sekä ehdotetusta isäntäkuntamallista.
3. Tähän liittyvästä mallisopimuksesta.
Lausuntoja pyydetään nopealla aikataululla jo 18.8. mennessä, koska tehtävän auki panemisesta on tarkoitus tehdä päätös johtoryhmässä 21.8.
Lausunnot tulee toimittaa sähköisesti johtoryhmän puheenjohtajalle 18.8.
mennessä osoitteeseen [email protected]
Konsernihallinto
Käyntiosoite
Yliopistonkatu 27a
20100 Turku
Kirjaamo
Puolalankatu 5
20100 Turku
Postiosoite
PL 355
20101 Turku
Puh. (02) 330 000
Faksi (02) 2627 229
www.turku.fi
Lausuntopyyntö
2 (2)
Dnro 7976-2015 (001)
Konsernihallinto, elinkeino ja osaaminen
4.8.2015
Ystävällisin terveisin
Mika Helva
työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun
johtoryhmän puheenjohtaja
Liitteet
Varsinais-Suomen työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)
johtoryhmän kokoonpano
Johtavan henkilön hakukriteerit
TEM:n Kuntaliiton mallisopimus
Jakelu
Aura
Kaarina
Kemiönsaari
koski Tl
Kustavi
Laitila
Lieto
Loimaa
Marttila
Masku
Mynämäki
Naantali
Nousiainen
Oripää
Paimio
Parainen
Pyhäranta
Pöytyä
Raisio
Rusko
Salo
Sauvo
Somero
Taivassalo
Turku
Uusikaupunki
Vehmaa
Konsernihallinto
Käyntiosoite
Yliopistonkatu 27a
20100 Turku
Kirjaamo
Puolalankatu 5
20100 Turku
Postiosoite
PL 355
20101 Turku
Puh. (02) 330 000
Faksi (02) 2627 229
www.turku.fi
Liite 1: Varsinais-Suomen työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun
(TYP) johtoryhmä
Varsinais-Suomen TYP:n johtoryhmän kuntajäsenet:
Loimaan seutukunta: työtoimintojen koordinaattori Kristiina Salo (Loimaa),
varalla sosiaalijohtaja Kirsi Lassila (Oripää)
Salon seutukunta: sosiaalipalveluiden päällikkö Eeva Purhonen (Salo) varapj.,
varalla vs. sosiaalityönjohtaja Marjaana Sorokin (Somero)
Turun seutukunta/Itäiset kunnat: kaupunginjohtaja Harri Virta (Kaarina),
varalla kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki (Paimio)
Turun seutukunta/Läntiset kunnat: perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen (Naantali),
varalla yhteysjohtaja Pekka Määttänen (Masku)
Turun kaupunki: palvelujohtaja Mika Helva pj., varalla kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa;
työllisyyspalvelujohtaja Jukka Juvonen, varalla palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen
Turunmaan seutukunta: sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist (Parainen),
varalla sosiaalipäällikkö Lilian Nordell (Kemiönsaari)
Vakka-Suomen seutukunta: sosiaalityön johtaja Maria Silver (Uusikaupunki),
varalla sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso (Laitila)
Varsinais-Suomen TYP:n johtoryhmän muut jäsenet:
Kansaneläkelaitos: Turun vakuutuspiirin johtaja Heikki Heilä,
varalla Varsinais-Suomen vakuutuspiirin johtaja Seija Tamminen
Varsinais-Suomen TE-toimisto: johtaja Kjell Henrichson,
varalla palvelujohtaja Ullakaisa Nieminen;
palvelujohtaja Kari Kettunen, varalla palveluesimies Minna Pekonniemi
Lisäksi johtoryhmän kokouksiin osallistuvat:
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työvoimapalveluasiantuntija Sari Säippä
Varsinais-Suomen TE-toimiston johtoryhmälle määräämä sihteeri palveluesimies Maaret Rantolahti
Liite2: Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) johtava henkilö
Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtava henkilö vastaa (asetus 1377/2014, pykälä 4)
1. monialaisen yhteispalvelun yhteisten toimipisteiden toiminnan ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavan monialaisen yhteispalvelun organisoinnista,
2. monialaisen yhteispalvelun tavoitteiden ja palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen
määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seurannasta,
3. johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä johtoryhmälle
4. monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittämisestä.
Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtava henkilö työllisyysasiantuntija/TYPjohtaja on matriisityyppinen, verkostojohtaja, jolla ei ole alaisia. Hänellä tulee olla laaja-alaista,
monipuolista kokemusta, verkosto-osaamista, johtamistaitoja sekä raikas katsantokanta, miten
toimitaan. Lisäksi valittavalta edellytetään taitoa käydä keskusteluja niin eri organisaatioiden kuin
yhteistyökumppanien kanssa (jatkuvaa dialogia).
Tehtävä on määräaikainen enintään vuoden 2018 loppuun. Tehtävä täytetään syksyn 2015 aikana.
Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa (ylempää) korkeakoulututkintoa, strategista kehittämisosaamista, kykyä prosessien johtamiseen, hyvää työllisyysasioiden ja/tai sosiaalipalvelujen
osaamista sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja vähintään tyydyttävää ruotsinkielen kirjallista ja suullista taitoa.
Eduksi luetaan kokemus verkosto- ja projektijohtamisesta, koulutus- ja kuntoutusjärjestelmien
sekä kuntien toiminnan sekä Varsinais-Suomen alueen tuntemus.
Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Henkilö sijoittuu Turun kaupungin organisaatioon, mutta hänen vastuualueenaan on työllistymistä
edistävän monialaisen yhteispalvelun kehittäminen koko Varsinais-Suomen toiminta-alueella.
Hänen tehtävänään on vastata työllisyyttä edistävän yhteistyön lisäämisestä yli kunta- ja hallintorajojen tiiviissä yhteistyössä kuntien lisäksi Varsinais-Suomen työllisyys- ja sosiaaliviranomaisten
kanssa.
MALLI
Sopimuskohtiin kirjatut ovat esimerkkejä siitä, miten asia voitaisiin ilmaista. Kursiivilla merkityt ovat
asioita, jotka voidaan kaikkien sopijapuolten niin päättäessä sisällyttää sopimukseen. Sopimusmallin
liitteenä on täyttöohje.
YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)
1 Sopimuksen tarkoitus
Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain
(1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä
sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja (laista).
Tässä sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä
tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta.
Sopimuksessa sovitaan myös…
2 Sopijapuolet
1. kunta/kunnat ja/tai kuntayhtymä
2. xx:n työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto)
3. Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela)
Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa ovat:
3 Toimialue
TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat:
I TOIMIPISTEET, HENKILÖSTÖ JA PALVELUT
4 Yhteiset toimipisteet
TYP:llä on (x määrä) yhteistä toimipistettä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi. Toimipiste/pisteet sijaitsevat (kunnan / kuntien nimi). Tarkemmat tiedot yhteisistä toimipisteistä ovat tämän sopimuksen liitteenä (liite 1).
5 Muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottava monialainen yhteispalvelu
(Kuntien nimet) monialaista yhteispalvelua tarjotaan…
Yhteistyösopimuksen malli
2 (7)
6 Henkilöstö
Sopijapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä seuraavasti:
Kunta/kuntayhtymä
TE-toimisto
Kela
X htv. Yhteisessä toimipisteessä/pisteissä työskentelee x henkilöä
X htv. Yhteisessä toimipisteessä/pisteissä työskentelee x henkilöä
X htv. Yhteisessä toimipisteessä/pisteissä työskentelee x henkilöä.
Henkilöstörakenne on tämän sopimuksen liitteenä (liite 2).
7 TYP-toimintamallilla tarjottavat palvelut
Yhteisissä toimipisteissä asiakkaalle ovat monialaisen palvelutarvearvion pohjalta tarjolla seuraavat palvelut:
-
Kunta/kuntayhtymä:
TE-toimisto:
Kela:
Tarkempi erittely tarjolla olevista palveluista on tämän sopimuksen liitteenä (liite 3).
Muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavat palvelut:
-
A:n kunnassa monialaisena yhteispalveluna tarjotaan seuraavat palvelut:
B:n kunnassa
Jne.
II MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMINEN
8 TYP:n johtoryhmä ja johtaja
TYP:n toimintaa johtaa TYP-lain ja -asetuksen mukainen johtoryhmä. TE-toimisto on asettanut
(päiväys) työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän. Johtoryhmän asettamispäätös on tämän sopimuksen liitteenä. (TYP-laki 7 § ja TYP-asetuksen 2§ ja 3 §.)
Johtoryhmän työskentelystä on sovittu seuraavaa…
Tässä sopimuksessa on johtoryhmän tehtäviksi sovittu lisäksi…
Toimintamallissa mukana olevat kunnat ovat nimenneet monialaisen yhteispalvelun johtajaksi
N.N:n (taustaorganisaatio) ja hänen varahenkilökseen M.M:n (taustaorganisaatio). Johtoryhmä
on hyväksynyt nimetyt henkilöt (päiväys).
9 Sisäinen organisoituminen
III TOIMINTAMENOT
10
Kansaneläkelaitoksen osallistuminen yhteisiin kustannuksiin (TYP-lain 8 §:n 2 mom)
Esim. Kela osallistuu yhteisen toimipisteen menoihin toimipisteessä työskentelevän henkilöstömäärän suhteessa.
Yhteistyösopimuksen malli
3 (7)
11 Kuntien keskinäinen vastuu toimintamenoista
Kuntaliiton suositus: Vuotuisessa budjetissa määritellään kunkin kunnan osuus (%) monialaisen
yhteispalvelun koko hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvien yhteisten toimintamenojen kuntaosuudesta. Yhteisten toimintamenojen jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuen saajien kokonaismäärää kunnassa tammikuussa 2015.
(Tilastolähde: Kelan Kelasto -tilastotietokanta)
12 TYP-toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset
Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksettavat kustannukset.
IV YHTEISEN TOIMINNAN HALLINNOINTI
13 Henkilörekisteri
TE-toimisto ylläpitää TYP-lain 9 §:n mukaista monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä
(TYPPI). TYPPI-rekisteri on TE-toimiston URA-asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin
osarekisteri.
Käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun TYPPI-rekisteriin myöntää (N:n) elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus. Yhteyshenkilö on:
14 Asiakirjat
TYP:lle laaditaan Arkistolain (831/1994) edellyttämä arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) xxxx
mennessä. Tätä ennen TYP-toiminnassa syntyvät yhteiset paperiasiakirjat arkistoidaan (paikka).
Yhteyshenkilö/t arkistoasioissa on/ovat:
V VOIMASSAOLOAIKA JA MUUTTAMINEN
15 Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus tulee voimaan kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus
on voimassa 31.12.2018 asti.
Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut vähintään x kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä siten, että sopimus tulee voimaan 1.1.2019.
16 Sopimuksen muuttaminen
Sopimusta tarkistetaan sopimuskauden aikana jonkun sopijapuolen sitä vaatiessa. Johtoryhmä
käsittelee ja tekee muutosesitykset ja käynnistää sopimusneuvottelut. Yksilöidyt muutosesitykset
tulee toimittaa johtoryhmälle kirjallisesti viimeistään x kuukautta ennen kuin muutos halutaan
voimaan.
17 Riitojen ratkaisu
Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin
neuvotteluin.
Yhteistyösopimuksen malli
4 (7)
Allekirjoitukset ja päiväys
Tätä sopimusta on tehty (sopijapuolten määrä) samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.
-------------------------------------------------------------Paikka ja aika
xxxxxxxx kunta / kuntayhtymä
Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema, nimenselvennys
----------------------------------------------------------Paikka ja aika
xxxxxxxx työ- ja elinkeinotoimisto
Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys
----------------------------------------------------------------Paikka ja aika
Kansaneläkelaitos
Nimenkirjoitusoikeuden omaavan allekirjoitus, virka-asema ja nimenselvennys
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET
1) Yhteiset toimipisteet
2) Yhteisissä toimipisteissä työskentelevä henkilöstö
3) Yhteisissä toimipisteissä tarjottavat palvelut
4) Muut mahdolliset liitteet
MUUT SOPIMUSASIAKIRJAT
Johtoryhmän asettamispäätös (jos halutaan liitteeksi)
Yhteistyösopimuksen malli
5 (7)
LIITE 1 YHTEISET TOIMIPISTEET
Osoite
Toimipiste A
Toimipiste B
Toimipiste C
Aukioloajat
Esim.
- joka päivä 9 - 16
- joka päivä 9 – 12
- tiistaisin 9 – 15
Jne
Yhteistyösopimuksen malli
6 (7)
LIITE 2 YHTEISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ TYÖSKENTELEVÄ HENKILÖSTÖ
Toimipiste A
(Käyntiosoite)
Taustaorganisaatio
Tehtävänimike
(alla esimerkkejä)
Kunta/kuntayhtymä
johtaja
Jos osa-aikainen,
työaika
esim. sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja,
kuntoutusohjaaja
TE-toimisto
esim. asiantuntija, kuntoutuspsykologi
Kela
esim. vakuutussihteeri
Toimipiste B
(Käyntiosoite)
Taustaorganisaatio
Nimike
Toimipiste C
(Käyntiosoite)
Taustaorganisaatio
Nimike
Jne
Esim. 40 %
Jos osa-aikainen,
työaika
Jos osa-aikainen,
työaika
Yhteistyösopimuksen malli
LIITE 3 YHTEISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ TARJOTTAVAT PALVELUT
A:n TOIMIPISTE
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut
Julkiset työvoimapalvelut
Kelan palvelut
B:n TOIMIPISTE
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut
Julkiset työvoimapalvelut
Kelan palvelut
C:n TOIMIPISTE JNE
Kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut
TE-toimisto
Kelan palvelut
7 (7)