Party hankkeen esittely UUSI

Comments

Transcription

Party hankkeen esittely UUSI
Turun Party-hanke
Työllisyystoimikunta 23.03.2015
24.3.2015
Mika Helva
1
Turun PARTY on PARTY-hankkeen osa
• PARTY eli Parempaa työ- ja toimintakykyä –projekti on
Rauman koordinoima hanke, johon Turku on lähtenyt mukaan
omalla osahankkeella (Turun lisäksi Salo, Somero, Eura,
Eurajoki, Taitokunto Oy ja VATES-säätiö). Lisäksi
kumppaneina ovat Työeläkeyhtiö Varma, Turun seudun TST
ry, Rauman työttömien yhdistys, Kaarinan kaupunki ja Porin
kaupunki.
• Hanke on STM:n valtakunnallinen ESR-hanke toimintalinjasta
5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.
• Hanke sai rahoituspäätöksen 4.3.2015 ja vielä on edessä
jatkoneuvottelut.
24.3.2015
Mika Helva
2
”PARTY” Parempaa työ- ja toimintakykyä –projekti
(STM/ESR)
Toimintalinja 5: Sosiaalinen Osallisuus ja köyhyyden torjunta
Toimenpidekokonaisuus: Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden
tukeminen
Päätoimija: Rauman kaupunki Osatoimijat: VATES -Säätiö, Turun, Salon ja Someron kaupungit
sekä Euran ja Eurajoen kunnat
VATESSÄÄTIÖLLÄ OSATOIMIJANA KOULUTTAJAN ROOLI
JA VALTAKUNNALLISEN JUURRUTTAJAN ROOLI
TYÖLLISTYMISTÄ
EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU
Yhteistoimintamallin ja palvelutyökalujen kehittäminen
ja ohjausosaamisen parantaminen
KOHDERYHMÄ:
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT
IKÄÄNTYNEET
TYÖNHAKIJAT
OSATYÖKYKYISET
TYÖNHAKIJAT
HUOM!
Kohderyhmän
osallisuus projektityössä!
Kokemusasiantuntija/ vertaistuki
työttömyyden hoidossa
Kuntien kehittämistavoitteet
Kohderyhmän työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun jatkokehittäminen
ja juurruttaminen. Keskiössä lainsäädännölliset muutostarpeet.
Uudet toimintamallit mm. Terveyden edistämis- ja työkykyklinikka, sosiaalisen kuntoutuksen palvelumallit, työkykykoordinaattoripalvelun pilotointi ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen.
Työttömien perusterveydenhuollon kehittäminen työttömien työ- ja toimintakyvynarvioinnin näkökulmasta (mm. erikoislääkäri ja psykologi/ostopalvelut).
Kuntoutuksen, kuntoutuskoordinaation ja palveluohjauksen kehittäminen yhteistyössä TE –toimiston / TYP:in ja Kelan ja kumppanin Varman kanssa kunnan palveluna.
TaitoKunto Oy: n kehittämistavoite
Sosiaalisen yrityksen siirtymätyön kehittäminen vaikeimmin työllistyvän kohderyhmän työllistymisen työkaluksi. Työpankkitoiminnan
mahdollisuuksien
selvittely
Satakunnan
ja
Varsinais-Suomen
alueella. Uusien työllistämisen toimintamallien levittäminen myös
valtakunnallisesti.
VATES-Säätiön kehittämistavoite
VATES on vahva valtakunnallinen toimija osatyökykyisten ja
vammaisten palvelujen kehittäjä ja lainsäädäntöön vaikuttaja.
PARTY:ssa VATES toimii valtakunnallisena kouluttajana (koulutukseen voi maksutta osallistua hankekuntien lisäksi muutkin
kunnat) erityisesti kuntoutuksen, työkykykoordinaatio-osaamisen
ja ohjausosaamisen aihealueilla ja valtakunnallisena hyvien
toimintamallien juurruttajana.
PARTY-Kumppanit: Kehittämisyhteistyö ja vertaisoppiminen
Keskinäinen Työeläkeyhtiö VARMA/Ammatillinen kuntoutus
Turun (TST ry)/ ja Rauman Seudun Työttömät ry
Porin ja Kaarinan kaupunki
24.3.2015
Esittäjän nimi
3
PARTY-hankkeen tavoitteet
• Päätavoitteena on jatkokehittää ja vakiinnuttaa työllistymistä
•
•
•
•
edistävän monialaisen yhteispalvelun toimintaa.
Kuntien yhteisenä tavoitteena on kehittää kuntien sosiaalisen
kuntoutuksen ja työhönkuntoutuksen palveluja tukemaan etenkin
osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluja ja heidän
positiivisia siirtymiä työllisyyspolulla.
Kaikkien tavoitteena on kehittää kuntien pitkäaikaistyöttömyyden hoitoa kuntien roolin noustessa työttömyyden hoidossa.
Monialaisen yhteispalvelun näkökulmasta keskiössä on
kuntoutuskoordinaation ja sosiaalisen, lääkinnällisen ja
ammatillisen kuntoutuksen kehittäminen.
Kehitetään työ- ja toimintakyvyn arviointimallia, jossa
hyödynnetään työvaltaisia menetelmiä sekä osallisuutta ja
kokemusasiantuntemusta.
24.3.2015
Mika Helva
4
Party-hankkeen osatoimijoiden tavoitteita
• VATES-säätiö on keskeinen osatoimija etenkin kouluttajana
(myös osahankkeille) ja hankkeen valtakunnallisena
juurruttajana sekä välittäjäorganisaationa.
• Raumalainen sosiaalinen yritys Taitokunto Oy kehittää
hankkeessa pitkäaikaistyöttömyyden hoitoa ja ns.
siirtymätyötä ja selvittää edellytyksiä työpankkitoimintaan.
Tätä kautta voi kehittyä syrjäytymisvaarassa oleville
työttömille uusi porras esimerkiksi hyvin menneen
palkkatukisijoituksen jälkeen, ennen avoimille työmarkkinoille
siirtymistä.
• Lisäksi hankkeella on kattohankkeet Sokra (osallisuus) ja
Solmu (työkyvyn arviointi), jotka tulevat lisäksi kouluttamaan.
24.3.2015
Mika Helva
5
Rauman Party-tavoitteita
• Rauman kaupungilla on osallistavan sosiaaliturvan pilotti,
josta on saatu tärkeitä oppimiskokemuksia
työllisyydenhoidon, yhteiskuntaosallisuuden ja
kuntoutuskentän kehittämiseen ja jolla on annettavaa
vertaisoppimiseen muiden kuntien kanssa. Raumalle tulee
kokemusasiantuntija. Työnhaun teemaryhmät ja palkkatuen
siirtomalli (edelleensijoitus).
• Raumalla on koko hankkeen projektipäällikkö ja
projektisihteeri sekä kokemusasiantuntija ja kaksi
projektityöntekijää.
24.3.2015
Mika Helva
6
Muiden kuntien Party-tavoitteita
• Salossa kuntouttavaa työtoimintaa sekä yksilö- että
ryhmätoiminnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden
yhteistyönä. Tavoitteena on luoda erityyppistä
ryhmätoimintaa erityyppisille asiakasryhmille: matalan
kynnyksen sosiaalinen kuntoutus, työkykyä ylläpitävät
ryhmät ja ennaltaehkäisevät ryhmät vähemmän aikaa
työttömänä olleille sekä kehittää ohjaajien koulutusta sekä
työpankkitoimintaa (työkykykoordinaattori, toimintaterapeutti,
sosiaalinen valmentaja, ryhmäohjaaja).
• Eurassa, Eurajoella ja Someron kaupungissa työ- ja
toimintakykyarvioinnit sekä sosiaalisen kuntouksen ja
kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja
työpankkitoiminnan selvittäminen
(työkyky/kuntoutuskoordinaattori jokaisessa)
24.3.2015
Esittäjän nimi
7
Turun Party-hanke
• Turussa osahankkeella on tarkoitus päästä käsiksi KELA-listalla
•
•
•
•
olevien työttömien joukkoon kolmen vuoden aikana siten, että
heitä kutsuttaisiin yhdessä TE-toimiston kanssa pakollisiin
infoihin. Infojen järjestämiseen kehitetään mahdollisimman
vetovoimaista mallia.
Infoista heidät ohjattaisiin soveltuviin palveluihin ja tarpeen
mukaan työ- ja toimintakykyarvioihin työttömien
terveydenedistämis- ja työkykyklinikalle, joita tällä hankkeella
rahoitettaisiin. Työkykykartoituksia tehdään lisäksi
työkeskuksessa työtehtävissä.
Maahanmuuttajien palveluohjausta koordinoidaan erikseen.
Lisäarvona on vapaa-ajan palvelut ja kolmannen sektorin
palvelut. TST hakemassa ray:lta Partyn kohderyhmän
aktivointihanketta.
Ensimmäisenä kohderyhmänä olisivat pisimpään
työmarkkinatuella olleet (yli 1000-päiväiset).
24.3.2015
Esittäjän nimi
8
Turun Party-hankkeen resurssit
• Hankkeen talousarvio on 1 649 899, joka jakautuu kolmelle
•
•
vuodelle. Tästä 929 826 palkkoihin, 562 000
asiantuntijapalvelujen ostoihin (erikoislääkärit, kuntoutuksen
ammattilaiset ym.) ja flat rate osuus on 158 073.
Hankerahan osuus on 1 319 920 ja omarahoitusosuus 329 979,
josta osa rahoitetaan siirtämällä hankkeeseen 2-2,5 henkeä ja
loppu työllisyysmäärärahasta (20 000-80 000).
Hankehenkilöstö:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
24.3.2015
Turun osatoteuttajaprojektin koordinaattori
Projektityöntekijä (uravalmentaja/työllisyysneuvoja)
Projektityöntekijä (uravalmentaja/työllisyysneuvoja)
Projektityöntekijä (sosiaalinen valmentaja)
Projektityöntekijä (työ- ja toimintakyvyn arviointi/ kuntoutuskoordinaatio)
Projektityöntekijä (valmentaja/maahanmuuttajat)
Projektityöntekijä (työ- ja toimintakyvyn arviointi/kuntoutuskoordinaatio)
Esittäjän nimi
9
Turun PARTY toimintakenttä
Palveluinfo
Työllisyys
palvelukes
kuksen
yksilöohja
us
Esitellään palvelut ideoidaan
oma polku työmarkkinoille
projektityöntekijät ja tarpeen
mukaan omakielinen tulkki ja
TE-toimiston edustaja,
vapaa-aikaneuvoja ym
Terveydenedistämis- ja
työkykyklinikka
Työ- ja toimintakyvyn
arviot
Kaupungin
työkeskus
Työkykyarvio
innit oikeissa
työtehtävissä
TEtoimiston
yksilöohjaus
Kaupun
gin
teveysp
alvelut
Talousja velkaneuvonta
TYP
(KELA,
TEtoimisto ja
kaupunki)
Sosiaali
palvelut
KELAn
palvelut ja
kuntoutus
keskukset
Päihde
työ
Mielen
terveys
palvelut
maahanmuuttajien valmennus ja tuki
Kaupunki
työnantajana
Työkokeilut
Tukityöllistäminen
TPkoulutuks
et
24.3.2015
Työkeskus
Työkokeilut
abc-työt
Työpajat
Työkokeilut
Kolmannen
sektorin
välityömarkkinat
Buukkaus- ja
työnetsijäpalvelut,
kuntalisä ym
Esittäjän nimi
TYÖLLISTYMINEN
Työelämä
Vapaaajan
palvelut
Yhdistys
toiminta
Turun
seudun
työttömät
ym
Ammatilliset
koulutukset ja
koulutusinfot
10
Party-hankkeen ajankohtaiset asiat
• Ministeriöstä on tullut lupa aloittaa hanke 1.4.
• Hankehenkilöstön rekrytointi on aloitettava nopeasti.
• Hankkeen onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että
työkykyklinikan tilat saataisiin työkeskuksen yhteydestä, jotta
työkykyarvioinnit oikeissa työtehtävissä voitaisiin tehdä
siellä.
• Hankkeen aloitusesitys on vietävä kaupunginhallitukseen.
• Raumalla käytiin 20.3. tarkentavat keskustelut kattohankkeen
edustajien kanssa. Hankkeen on tarkoitus alkaa aloitusluvan
mukaisesti 1.4.
24.3.2015
Esittäjän nimi
11
K
24.3.2015
I
I
T
Mika Helva
O
S
!
12

Similar documents