Esitys

Comments

Transcription

Esitys
Perioperatiivisen hoitotyön
erittyvän osion 1. pilotointi
Satakunnan keskussairaalassa keväällä 2015
Tampere verkostoseminaari 11.6.2015
Leena Tamminen-Peter,
FT, työfysioterapeutti
Ergosolutions BC Oy Ab
[email protected]
22.6.2015
Kimmo Nygren. työfysioterapeutti
Länsirannikon Työterveys Oy
SATKS, Sairaalantie 3, Pori
Esittäjän nimi
Potilassiirtojen Ergonomiakortti®
-opintokokonaisuuden eriyttävien osioiden kehittäminen
• On ollut korttikoulutuksen suunnitelmissa alusta asti
• Kysely ihmisten kiinnostuksesta ja halukkuudesta kehittämiseen
vuonna 2010 / (Eija Saarinko-Weidemann) – paljon innostuneita
• On edennyt hyvin hitaasti vapaaehtoisvoimin
• Kuopion seminaarissa 2012 katsaus tilanteessa
– Ensihoito (Virpi Fagerström)
– Kuvantaminen (Kerttu Hämäläinen)
– Leikkaussali (Leena Tamminen-Peter)
• Edelleen puuttuu TTL:n päätös, miten ne yhdistetään
opintokokonaisuuteen ja yhdistetäänkö ne lainkaan?
22.6.2015
Esittäjän nimi

Perioperatiivien hoitotyön
ergonomiakoulutuksen kehitysvaiheita
Työryhmätyöskentelyä perioperatiivisen hoitotyön kuormituksen
selvittämiseksi
Ryhmä kokoontui 2 kertaa Hesassa ja muuten yhteydenpitoa sähköpostitse
Työtyhmään kuuluivat: Tft Kerttu Hämäläinen, Oulu, ft Tiina Mökkönen, Helsinki, Hus, Sh Paula Peltonen
Hus, Meilahti, Sh Riitta Lagus, Hus, Porvoo ja Leena Tamminen-Peter, Turku
Syntyi lista fyysistä kuormitustekijöistä ja eka ehdotus koulutuksen sisällöstä
Artikkeli Pinsettilehteen: Ergonomialla kevennystä leikkaustyöhän 4/2012
Tarjous HUS:lle kehittämishankkeesta ja pilotoinnista / ei mennyt läpi
–
–
–
–
–

Tutustuminen kirjallisuuteen ja käytäntöön jatkui
Suomalaisia opinnäytetöitä mutta tärkein on Yhdysvaltalaisen Association of
Perioperative Registered Nurses (AORN):n asiantuntijatyöryhmän esittämät 7
tuki- j a liikuntaelimistölle riskialtista tehtävää ja heidän niihin antamat
suositukset:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Potilaiden siirtäminen sängystä leikkauspöydälle ja takaisin (horisontaalisiirrot)
Leikkausasentojen laitto
Käden, jalan tai pään kannattelu
Pitkäkestoinen seisominen
Kudosten vetäminen, hakojen pitäminen
Tavaroiden ja tarvikkeiden nosteleminen ja kantaminen
Pyörillä liikkuvien esineiden työntäminen ja vetäminen
22.6.2015
Esittäjän nimi
3
Perioperatiivisen hoitotyön
Ergonomiakoulutuksen -pilotti Porissa
•
Osa Sataplus hanketta (Nygren, Moilanen,
Tamminen-Peter)
•
Leikkausosaston riskin arviointi
•
Alkukysely ja loppukysely
Koulutus: 9 osallistujaa:
2 lääkintävahtimestria + 7 hoitajaa
a)
Verkko-opiskelu yhtä laaja kuin peruskortissa
b) Lähiopetus (8h) ½ harjoitusluokassa ja ½ leikkaussalissa
c) Kertaus (2 h) ja koe (kaksi tehtävää)
Laajuus yhteensä n. 2 ops
22.6.2015
Esittäjän nimi
4
Verkko-opiskelun arviointi
(n=5)
Miten hyödyllisenä koit verkko-opiskelun tehtävät ? Arvioi
asteikolla:
5 =erittäin hyödyllinen, 4= hyödyllinen, 3 = melko hyödyllinen, 2 = vähän hyötyä 1= ei lainkaan
hyötyä
1.a) Ergonomia kuormituksen säätelyssä –lukutehtävä
3,8
1.b) Kuormituksen ja riskin arviointitehtävä
4
2.a) Oman kehon hallinta perioperatiivisessa hoitotyössä
3
2.b) Harjoittelu + päiväkirja
2,2
3.a) Työn staattisuudesta ja biomekaniikasta syventävää tietoa – lukutehtävä 3,6
3.b) Apuväline + staattisuustehtävä
4
4.a) Lakitehtävä –lukutehtävä
3,6
4.b) Keskustelu leikkaussalicasesta lakien pohjalta
3,6
22.6.2015
Esittäjän nimi
5
Ensimmäisen lukutehtävän eniten
hyödyttäneet aineistot.
• Tamminen-Peter, L & Wickström, G. 2014. Työterveyslaitos: Helsinki.
Potilassiirrot - taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Osa I Fyysinen
kuormittuminen hoitotyössä, sivut 9-56.( 1, 1, 1)
• Tamminen-Peter, L. ym. Ergonomiasta kevennystä leikkausalityöhön.
Pinsettilehti 4, 2012. sivut 31-32. (1, 2, 2)
• Puonti, S. 2012. Työn fyysinen kuormittavuus sairaanhoitajien kokemana
Kymenlaakson keskussairaalan leikkausosastolla. Opinnäytetyö,
Kymenlaakson amk. (1, 2, 3)
• Tamminen-Peter L, Eloranta M-B, Kivivirta M-L, Mämmelä E, Salokoski I &
Ylikangas A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen,
Opettajan käsikirja. STM, Helsinki. (2, 2, 3)
• Tamminen-Peter L. Moilanen A. & Fagerström, V. 2011. Fyysisten riskien
hallintamalli hoitoalalla. luku 3 Työkäytännöt turvallisiksi, sivut 16-24 ja
luku 5 Apuvälineet, sivut 33-37.( 3, 3, 3)
• Verkko-opiskeluun mennyt aika: keski-arvo 12,5 tuntia (8-25)
22.6.2015
Esittäjän nimi
6
Lähiopetus
Hyödyllistä:
• Perussiirtotekniikoiden harjoitteleminen
• Apuvälineiden käytön harjoitteleminen
• Kiinnittäminen huomiota omaan asentoon
Kehittämisideat lähiopetukseen:
• Ensin perussiirtotekniikat sitten oman työpisteen
haasteellisiin siirtoihin
• Leikkausosastolla tapahtuvaa harjoittelua
enemmän
22.6.2015
Esittäjän nimi
7
Vastasiko koulutus sinun odotuksiasi ?
“Teoriaosuus oli ehkä yllättävän laaja, mutta loppujen
lopuksi hyvä kokonaisuus. Käytännön harjoittelua olisi
voinut olla enemmän. Hyvä maku ja mieli kuitenkin jäi.
Voin suositella muillekin, mutta varoitan kyllä siitä, että
aikaa tehtävien tekemiseen täytyy varata, hommaan
täytyy oikeasti paneutua, jotta siitä saa jotain irti…
Toivottavasti oma ergonominen työote paranee.”
22.6.2015
Esittäjän nimi
8