071114 ärsytysastma pdf

Comments

Transcription

071114 ärsytysastma pdf
Hyvinvointia työstä
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Ärsytyksen aiheuttama astma
Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos
15.10.2014
Esittäjän nimi
2
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Tärkein tiedonlähde käyttöturvallisuustiedote (KTT)
• KTT:n laatii kemikaalin valmistaja, maahantuoja,
Ammoniakki
jakelija tai muu toiminnanharjoittaja, joka vastaa
Rikkihappo
kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta
•
•
•
Toimitettava maksutta paperimuodossa tai
sähköisenä ensimmäisen kemikaalitoimituksen
yhteydessä
Suomeksi ja pyydettäessä ruotsiksi
Tiedonkulun
viestikapula
Typpioksidi
Otsoni
Fosgeeni
15.10.2014
Beatrice Bäck
3
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
RADS, Brooks Chest 1985
1. Ei aiempaa astmaa
2. Yksittäinen voimakas altistuminen
3. Altistuminen erittäin korkeille pitoisuuksille
hengitysteitä ärsyttäviä kaasuja, huuruja
tai savuja
4. Astma oireet alkavat 24h kuluessa
5. Oireet kestävät vähintään 3kk
6. Hyperreaktiviteetti, +/- obstruktio
7. Muut sairaudet poissuljettu
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Altistuminen
• Ärsytysastma voi puhjeta joko yksittäisen
tai toistuvan altistumisen korkeille
pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttäville
tekijöille seurauksena
Tarlo SM , Chest 1989; 96: 297-300
Chan-Yeung M, AJRCCM 1994;149: 1676-80
• Myös tapaussarjoja, joissa altistumistasot
matalampia, kuitenkin aineet voimakkaasti
hengitysteitä ärstyttäviä
Kipen; J Occup Med 1994;36:1133-1137
15.10.2014
Esittäjän nimi
5
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Aineryhmä
Yksittäisiä esimerkkejä
Epäorgaaniset
klooriyhdisteet
kloorikaasu (Cl2), klooridioksidi (ClO2)
Epäorgaaniset
rikkiyhdisteet
rikkivety (H2S), rikkidioksidi (SO2),
rikkihappo (H2SO4)
Hapot
rikkihappo (H2SO4), vetyfluorihappo (HF),
typpihappo (HNO3), suolahappo (HCl),
jääetikka (väkevä etikkahappo, CH3COOH)
Emäkset
ammoniakki (NH3), natriumhydroksidi
(NaOH)
Hapettavat aineet vetyperoksidi (H2O2), otsoni (O3)
isosyanaatit, formaldehydi (CH2O), fosfiini
Muut kemikaalit
(PH3), palokaasujen seokset
tai
kemikaaliseokset
6
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
11.9.2001
• N. 10 000 pelastustyöntekijää altistui
emäksiselle pölylle ja palokaasuille
• Huomattava osalle pysyvä keuhkofunktion
alenema, ”WTC cough”
• Astma kehittyi n.20%:lle voimakkaasti
altistuneista
• Oireet alkoivat osalla hitaasti, jopa
kuukausien kuluttua!
•
Aldrich TK NJEM 2010; 362:1263-72
15.10.2014
Esittäjän nimi
7
Diagnostiikasta
• Esiintyy enemmän pysyvää
obstruktiota/restriktiota. Bronkolyyttivaste
vähäisempi kuin allergisessa astmassa.
Gautrin et al JACI 1994;93:12-22
• Hyperreaktiviteetti voi olla lievää.
Malo et al Asthma in the Workplace 2013
• Erityisesti obliteroiva bronkioliitti
tunnistettava: akuutit oireet yleensä
lievittyvät, mutta vaikeutuvat uudelleen 1-3
viikon kuluessa.
•
HRCT, impulssioskillometri/body box voimakkaasti
altistuneille ja vaikeasti oireileville.
15.10.2014
Esittäjän nimi
8
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Pitkäaikaiset patofysiologiset
muutokset
- Epiteelivaurio
- Tyvikalvon paksuuntuminen,
joka korreloi hyperreaktiiviteetin suuruuteen
- TGFβ1- ja ECP positiivisten solujen määrä lisääntynyt
- Neutrofiilinen ja eosinofiilinen inflammaatio
Takeda N. et al JACI 2009
15.10.2014
Esittäjän nimi
9
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
• 35 potilasta
• Seuranta-aika keskimäärin 14 vuotta
• Kaikilla hengitystieoireita:
•
80%:lla vinkunoita
• Keuhkofunktion alenemaa, ei paranemista
lähtötilanteeseen:
•
50%:lla FEV1 alentunut
• 1/3 osalla poikkeavat depressiopisteet
15.10.2014
Esittäjän nimi
10
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Vandeplas et al: 2014 EAACI position paper:
15.10.2014
Esittäjän nimi
11
• 18-65 vuotiaita, joilla työhistoriaa
• 3.6%:lla astma
• 1.8%:lla lääkärin toteama astma
TYÖALTISTEMATRIISIN MUKAAN:
• 20% altistunut astman aiheuttajille
• 27% altistunut matalatasoisille ärsykkeille
(ympäristön tupakansavu, palohiukkaset
tai -kaasut, ärsyttävät kaasut tai höyryt,
kemikaalit, allergeenit)
15.10.2014
Esittäjän nimi
12
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
a) Altistuminen astman
aiheuttajalle
b) Altistuminen matalatasoisille
ärsykkeille
Dumas et al. Eur Respir J 2014;44:647-56
15.10.2014
Esittäjän nimi
13
Ammattikeuhkosairauksien
asiantuntijaryhmä (AKAR)
15.10.2014
Esittäjän nimi
14
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Äkillisen
Toistuvan
Pitkäaikaiseen
ärsytyksen
ärsytyksen
matalatasoiseen
aiheuttama
aiheuttama
ärsytykseen
astma*
astma
liittyvä astma
Altistuminen
Yksittäinen tai Toistuvat korkeat
hengitysteitä
muutama
ärsyttäville
erittäin korkea
kemikaaleille
ilmapitoisuus
Sairauden
alkaminen
Toistuvat matalat
ilmapitoisuudet
pitoisuudet
Noin
Heti altistumisen
Päivien – vuosien
vuorokauden
jälkeen tai
kuluttua
kuluessa
vähitellen
altistuksen
toistuvien
alkamisesta
altistusten aikana
15.10.2014
Esittäjän nimi
15
*= ent, RADS
Äkillisen ja toistuvan ärsytyksen aiheuttaman astman
diagnostiset kriteerit (AKAR, Duodecim, in press)
Yksittäinen tai useampi altistuminen korkeille pitoisuuksille
hengitysteitä ärsyttävää ainetta
Altistuminen ja astmaoireiston alkaminen ovat läheisessä ajallisessa
yhteydessä toisiinsa
Hengitysteiden epäspesifinen hyperreaktiivisuus tai palautuva
hengitystieobstruktio
Mahdollinen aiempi ahtauttava keuhkosairaus on selvästi
erotettavissa nykysairaudesta
Oireet ja keuhkotoiminnan muutokset kestävät vähintään kuukausia
Mukaeltu Piirilä 2002, Asthma in the Workplace 2013
16
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Tutkimukset
• Epäiltäessä voimakasta altistumista
seurattava sairaalassa muutamia päiviä.
• Thorax-rtg päivystyksessä. Tarvittavat
erotusdiagnostiset tutkimukset.
•
Spirometria ja bronkolyyttikoe, PEF-vrk
seuranta, histamiini/metakoliinialtistuskoe
mahdollisimman pian.
• Kaikille, joilla oireita ja/tai löydöksiä
jatkoseuranta.
• Ei PEF-työpaikkaseurantaa.
15.10.2014
Esittäjän nimi
17
© Työterveyslaitos –
www.ttl.fi
Akuutti hoito Hengitettävä kortisoni suuremmalla annoksella
kuin astman hoidossa yleensä vähintään 5vrk:n ajan
(esim. budesonidi/beklometasoni 400µg 2-3hvx4,
flutikasoni 500µg 1hvx4, nebulisaattorilla budesonidi
0.5mg/ml 2mlx4/)
Suonensisäinen tai tablettimuotoinen kortisoni
erittäin voimakkaan altistumisen jälkeen (esim.
metyyliprednisoloni 40-80mg x4)
Tarvittaessa: lisähappi, bronkodilatoiva lääkitys,
raseeminen adrenaliini, hengitystukihoito
Jatkohoito
Hengitettävän kortisonin annoksen lasku
(esim.** budesonidi/beklometasoni 400µg 2hvx2,
flutikasoni 500µg 1hvx2, mometasoni 400µg 1hvx2,
siklesonidi 160µg 2hvx2).
15.10.2014
Esittäjän nimi
18
Joitakin TTL:llä todettuja
tapauksia v.2007-2014
Ammatti
Työtehtävät/
Aiheuttaja
altistumistapahtuma
Vanukkaiden
Laitteiston desinfiointi,
Vetyperoksidi
valmistaja
ilmanvaihdon ongelmia
Koulun siivooja
Opetusmateriaalina oleva Formaldehydi
kala-astia särkyi
Paperitehtaan
Prosessihäiriö
Klooridioksidi
Ruiskumaalari
Maalaus*
HDI-isosyanaatti
Poliisi
Työtehtävä palavassa
Palokaasut
työntekijä
rakennuksessa
Säiliöautonkuljettaja
Säiliön puhdistus*
15.10.2014
Esittäjän nimi
Sammutettu kalkki
19