Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen tahdosta riippumaton hoito ja

Comments

Transcription

Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen tahdosta riippumaton hoito ja
Rikoksesta tuomitsematta jätettyjen
tahdosta riippumaton hoito ja
kuntoutus Pirkanmaan
erityishuoltopiirissä
Leila Saulamaa
Erityishuoltopäivät 10.-11.9.2015
Tahdosta riippumaton hoito
Pirkanmaalla
- Toteutettu vuodesta 1994 alkaen
- Palvelua tuotetaan myös Pirkanmaan
ulkopuolisille asiakkaille, tällä hetkellä on 3
ulkokuntalaista hoidossa
- THL:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta
tekee päätöksen kehitysvammaisen henkilön
vastentahtoisesta erityishuollosta
- asiakkaat siirtyvät valtion mielisairaalasta tai
yliopistollisen sairaalan oikeuspsykiatrian
yksiköstä, missä on tehty mielentilatutkimus
2
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Ei-rikoksen tehneiden tahdosta
riippumaton hoito
-hakemuksen voi tehdä omainen tai muu
huoltaja tai sosiaalilautakunta tai lautakunnan
tehtävään määräämä viranhaltija
(Kehitysvammalaki 32§)
- erityishuollon johtoryhmä tekee päätöksen
tutkimusjakson loputtua ja mikäli edellytykset
tahdosta riippumattomalle hoidolle on olemassa,
päätös alistetaan hallinto-oikeuden vahvistettavaksi
3
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Tahdosta riippumaton hoito
Pirkanmaalla
- Toteutetaan Tays kehitysvammahuollon
tukikeskuksessa psykososiaalisen kuntoutuksen
yksikössä
- Tahdosta riippumattomassa hoidossa tällä
hetkellä 10 henkilöä, joista 1 on ei-rikoksen tehnyt
- 2 on parhaillaan asumiskokeilujaksolla
4
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Tahdosta riippumattomassa hoidossa
olevien dg:t
•
•
•
•
•
•
•
5
Lievä älyllinen kehitysvamma, 7 henkilöä
Keskivaikea älyllinen kv, 3 henkilöä
Syndrooma Klienefelter
Syndrooma Down
ADHD
Asperger
Alkoholin ja päihteiden haitallinen käyttö
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Muuta taustatietoa
- kuntoutettavien ikä vaihtelee 21v:sta
51v:een,kymmenestä asiakkaasta 6 on alle 30 v
- kaikki tällä hetkellä miehiä
- Rikostyypit: henkirikoksia, kuristamisyritys,
seksuaalista hyväksikäyttöä , pahoinpitelyjä,
tuhopolttoja, varkauksia ja erilaisia pieniä
tihutöitä
6
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Psykososiaalisen kuntoutusyksikön
henkilökunta
Osastonhoitaja
Sairaanhoitajia
Lähihoitajia( kv eat, psyk eat)
Kuntoutuksen ohjaaja
Osastonsihteeri
Lisäksi kuntoutuksessa mukana lääkäri,
erityistyöntekijöitä ja päiväaikaisen toiminnan
ohjaajia
7
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Erityistyöntekijät
Psykologi (kuvataidepsykoterapia, kognitiivinen
käyttäytymisterapia)
Sosiaalityöntekijä
Toimintaterapeutti
Fysioterapeutti (psykofyysinen fysioterapia)
Seksuaaliterapeutti
Puheterapeutti
Puhevammaisten tulkki
Musiikkiterapeutti
Autismikuntoutusohjaaja
Neuropsykiatriset valmentajat
8
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Asiakkaan kuntoutus
Kuntoutuspalavereissa tai moniammatillisissa
työryhmissä räätälöidään asiakkaalle
yksilöllinen, hänen tarpeistaan lähtevä kuntoutuskokonaisuus
Asiakas ja mahdollisuuksien mukaan myös
lähiomaiset mukana suunnittelussa
- yksilötapaamiset
- ryhmät
- terapiat
- taitovalmennus
9
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Kuntoutusmuotoja
10
- YKS, yksilökeskeinen ajattelu ja suunnittelu
-Kompetenssivalmennus
-Agression hallinta(ART Agression replacement training)
-Psykofyysinen fysioterapia
-Toimintaterapia
-Seksuaaliterapia
-Neuropsykiatrinen valmennus(Nepsy)
-Autismikuntoutuksen periaatteet
-Musiikkiterapia
-Kuvataidepsykoterapia
-Kognitiivinen käyttäytymisterapia
-Oiva-vuorovaikutusmallin mukainen työskentely
-DKT dialektinen käyttäytymisterapia
-Viherympäristöterapeuttinen
hoitotyö
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
8.9.2015
Kuntoutusmuotoja
Päiväaikaista työ- ja ohjaustoimintaa sekä
osaston järjestämää toimintaa:
-erilaiset kädentaidot, tanssi- ja liikuntaryhmät,
leivontakurssit, sosiaalinen sirkus, jooga, sähly,
retket, konsertit jne
- Aitoon koulutuskeskuksen sivutoimipiste
tarjoaa mahdollisuuden jatko-opiskelulle
11
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Kuntoutuksen alku
Tutustumisjakso ensin noin kaksi viikkoa hoidon
ja kuntoutuksen tarpeen ja sisällön arvioimiseksi
-tutustutaan asiakkaaseen kartoittamalla mm
omatoimisuustaidot, kommunikointi, sosiaaliset
taidot, ryhmäytyminen ja käyttäytyminen eri
tilanteissa, päivärytmi, muut mahdolliset
ongelmat (psyykkiset ja somaattiset)
- erityistyöntekijöiden tekemät tutkimukset ja
arviot
12
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Yhteistyö omaisten kanssa
Yhteistyö omaisten kanssa on tiivistä, koska on
tärkeää kokonaiskuntoutuksen onnistumiseksi.
Tärkeää päästä yhteisymmärrykseen
kuntoutuksen tavoitteista.
Yhteistyöllä vaikutus myös asiakkaan vointiin ja
kuntoutusmotivaatioon.
13
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Yhteistyö psykiatrian toimialueen
kanssa
- synergiaetua saatu nyt kun toimialueet
sijaitsevat lähekkäin
- psykiatrin konsultaatiot
- syksyllä tulossa yhteinen kehitysvammapsykiatriaa ja kehitysvammapsykiatrisen asiakkaan
arviointia ja tutkimusta käsittelevä koulutus
- oikeuspsykiatrian yksikkö vieressä
- yhteinen hoitajille suunnattu psykiatrian erikoisammattitutkintokoulutus
14
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Kompetenssivalmennus
Kompetenssivalmennuksen tavoitteena on
kuntoutujan itseluottamuksen lisääntyminen,
uusien käyttäytymismallien oppiminen, oppia
tunnistamaan ja arvioimaan omaa käyttäytymistä
ja sen seurauksia, oppia tunnistamaan omia
tunteitaan, tunnistaa omia voimavaroja ja
kehittämisen alueita, asettaa itselleen
tulevaisuuteen suuntautuvia tavoitteita sekä
sosiaalisten taitojen kehittyminen
15
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Kompetenssivalmennus
Kontrollista kumppanuuteen- kehittämishanke
Kehittämisyhteistyötä Alankomaiden Groot-Emmauksen
henkilökunnan kanssa. Heillä käytössä 6-vaiheinen ns. SOT6
kuntoutusmalli lievästi kehitysvammaisille seksuaalirikollisille ja
seksuaalirikoksen uhreille.
Tutkimusyhteistyö mallin soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta
kehitysvammaisten kuntoutukseen käynnistynyt 2014
Amsterdamin ja Tampereen yliopistojen kanssa
Tutkimuksen kohteena ovat asiakkaiden RPC (recidivisim
preventing competences) -taidot, sekä niissä tapahtuvat
muutokset (RPC-taidot= sosiaalisia taitoja, joiden avulla
asiakkaiden kompetenssin ja toimintakyvyn katsotaan
kehittyvän, ja joiden katsotaan ehkäisevän uusintarikollisuutta)
RPC-monitori kehitetty mittaamisen apuvälineeksi
Tutkittavia on 25 henkilöä, tutkimus loppuu 4/2017
16
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Jatkokuntoutuminen ja avohuoltoon
siirtyminen
- Kuntoutusajat pitkiä johtuen kasaantuneista ongelmista
ennen tahdosta riippumattomaan hoitoon siirtymistä.
- Vakavien rikosten taustalla usein psykiatrisia ongelmia,
joiden hoitaminen vie aikaa.
- Opeteltava ottamaan vastuuta omista tekemisistä,
vastuuta lisätään ja valvontaa vähennetään asteittain.
- Avohuoltoon tarvittava tuki valmistellaan huolellisesti.
- Asumisharjoitteluasunto kuntoutusyksikön yhteydessä.
- Asumiskokeilut avohuollossa ( ei asiakkaan
uloskirjoitusta asumiskokeilujen ajaksi)
17
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Henkilöstönäkökulma
- Rikoksen tehneen henkilön hoitaminen on
ammatillisesti vaativaa - kokemus ja hiljainen
tieto ovat kullanarvoisia
- Turvallisuusnäkökulma
- Vakavia rikoksia - hoitajien on oltava ajan
tasalla oman itsensä kanssa
- Työnohjaus välttämätöntä
- Koulutus
- Esimiehen rooli seurata henkilöstön jaksamista
18
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Näkökulma tulevaisuuteen
- Tahdosta riippumatonta hoitoa ja kuntoutusta
annettu Pirkanmaan erityishuoltopiirissä jo yli 20
vuotta.
- Olemme myös jatkossa valmiita vastaamaan
näiden asiakkaiden haasteisiin ja tarjoamaan
myös Pirkanmaan ulkopuolelta tuleville
asiakkaille kuntoutusmenetelmiämme, joita
monipuolistamalla ja kehittämällä tavoitellaan
jokaisen kohdalla siirtymistä takaisin
avohuoltoon.
19
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
KIITOS!
20
8.9.2015
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi