תקנון מועדון לקוח GOLD

Transcription

תקנון מועדון לקוח GOLD
‫תאריך עדכון אחרון ‪17.12.15‬‬
‫תקנון‬
‫מועדון לקוחות ‪ -GOLD‬ג'יימס ריצ'רדסון‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון לקוחות "לקוח ‪( "GOLD‬להלן‪" :‬המועדון")‪.‬‬
‫המועדון הינו מועדון הלקוחות של חברת ג'יימס ריצ'רדסון פרופרייאטרי לימיטד (להלן‪" :‬החברה")‬
‫וינוהל על ידה‪.‬‬
‫‪ .2‬מימוש ההטבות המוענקות במסגרת החברות במועדון (בהתאם להוראות תקנון זה)‪ ,‬תעשה‬
‫בחנויות ג'יימס ריצ'רדסון בטרמינל ‪ 3‬בנתב"ג‪ .‬למען הזהירות מובהר‪ ,‬כי לקוחות לא יהיו רשאים‬
‫להצטרף למועדון או לממש את ההטבות המוענקות במסגרתו‪ ,‬בנקודות מכירה נוספות של החברה‪.‬‬
‫בכל מקום בתקנון זה‪ ,‬המונחים "חנויות ג'יימס ריצ'רדסון" או "חנויות החברה" כוללים את‬
‫החנויות הנמצאות בטרמינל ‪ 3‬בנתב"ג בלבד‪ ,‬בין אם הדבר צוין במפורש בתקנון זה ובין אם‬
‫לאו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה‪ ,‬החברה תהא רשאית לשנות‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את הוראות התקנון‪,‬‬
‫על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת‪ .‬החל ממועד שינוי התקנון‪ ,‬יחייב הנוסח החדש‬
‫גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון‪ .‬התקנון המחייב יהא זה המצוי באתר‬
‫האינטרנט של החברה ‪( www.dutyfree.co.il‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט")‪ ,‬והוא בלבד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫במקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או‬
‫תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו‪ ,‬תגברנה הוראות התקנון‪.‬‬
‫בקשת הצטרפות וחברות במועדון‬
‫‪.5‬‬
‫כל אדם פרטי (ולא תאגיד)‪ ,‬אשר נמנה בין חברי מועדון הלקוחות ‪ Members‬של החברה‪ ,‬מחזיק‬
‫בכרטיס מועדון לקוחות ‪( Member‬להלן "כרטיס ‪ )"MEMBER‬ורכש ב‪ $800-‬בשנה האחרונה‬
‫בחנות הראשית או בחנות האופנה או בחנות הספורט בנתב"ג (בצבירה נפרדת) (באמצעות העברת‬
‫כרטיס ‪ ,)MEMBER‬יהיה זכאי‪ ,‬לשנות סטאטוס ולעבור להיות חבר מועדון ‪ ,GOLD‬במסגרת שינוי‬
‫הסטאטוס שייעשה באופן יזום ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ ,‬הכל בהתאם לתנאים‬
‫המפורטים בתקנון מועדון ‪http://www.dutyfree.co.il/terms Members‬‬
‫(להלן‪" :‬חבר‬
‫מועדון ")‪ .‬חבר מועדון זה יהיה זכאי להטבת ‪ $100‬כהגדרתה להלן‪ ,‬למימוש בקנייתו הבאה‪,‬‬
‫בהיותו לקוח ‪.GOLD‬‬
‫‪1024160/v4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.6‬‬
‫חברותו של חבר המועדון תחל ממועד הפנייה של החברה לאותו חבר מועדון בהודעה על זכאותו‬
‫להצטרף למועדון במעמד ‪( GOLD‬להלן "מועד ההצטרפות")‪ .‬החברות במועדון תיכנס לתוקפה‬
‫במועד ההצטרפות למועדון וספירת צבירת הקניות תיספר החל מהקניה הראשונה ותהא בתוקף כל‬
‫עוד לא בוטלה על ידי החברה או על ידי חבר המועדון‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫החבר יקבל כרטיס חבר מועדון (להלן‪" :‬כרטיס חבר מועדון" או "כרטיס מועדון" או כרטיס חבר")‬
‫כמפורט בסעיפים ‪ 37-42‬להלן‪ ,‬עמו ניתן להשתמש בכל אחת מחנויות החברה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫בהצטרפותו למועדון‪ ,‬חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה‪ ,‬לרבות השינויים שיחולו‬
‫בו‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪ .‬לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו‪/‬או‬
‫תביעה בקשר עם התקנון ו‪/‬או שינויו‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הצטרפות למועדון תהווה הסכמה של המצטרף כחבר להיכלל במאגר המידע אשר הוקם ואשר‬
‫מנוהל על ידי החברה ומי מטעמה‪.‬‬
‫‪ .10‬במסגרת ההצטרפות למועדון‪ ,‬יהיה רשאי הלקוח למסור פרטים אשר יתבקשו במסגרת ההצטרפות‬
‫למועדון ולא מוגדרים כפרטי חובה‪ ,‬כפי שיהיה מעת לעת‪ .‬למען הזהירות מובהר שהלקוח אינו‬
‫מחויב למסור פרטים כאמור‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי חתימת לקוח על טופס הצטרפות‪ ,‬הכולל את פרטי הלקוח וההסכמה לקבל דיוור‬
‫ישיר וכן כל המידע שייאסף ויצטבר על הלקוח‪ ,‬מהווה גם הסכמה לאפשר לחברה‪ ,‬חברות הבנות‬
‫ו‪/‬או חברות קשורות של החברה ו‪/‬או חברות או שותפויות בשליטת החברה (כמשמעות מונחים אלה‬
‫בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,)1968-‬קיימות ו‪/‬או עתידיות (להלן‪" :‬חברות בקבוצה")‪ ,‬לעשות‬
‫שימוש בנתונים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות‪ ,‬ובלבד שאותן‬
‫חברות בקבוצה או מי מהן תפעלנה את פעילות השיווק של החברה או את חלקה‪ ,‬לרבות את חנויות‬
‫ג'יימס ריצ'רדסון או את חלקן‪ .‬כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי החברה בקשר‬
‫להיותו חבר מועדון כאמור‪ ,‬ייחשב לקניינה של החברה‪ ,‬וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין‬
‫שימוש במידע כאמור‪ ,‬בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪.1981-‬‬
‫‪ .11‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית להציע לחבר המועדון‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬מוצרים או‬
‫שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק‪ ,‬דיוור ישיר‪ ,‬לרבות באמצעות הדואר ו‪/‬או‬
‫הדואר האלקטרוני ו‪/‬או באמצעות הודעות ‪ SMS‬ו‪ MMS-‬ו‪/‬או באמצעות עמוד הפייסבוק של‬
‫החברה‪ ,‬בי ן על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח‪ ,‬אפיון וניתוח של‬
‫הנתונים‪ ,‬והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א – ‪ 1981‬ו‪/‬או כל דין‪.‬‬
‫‪ . 12‬כמו כן החברה תהא רשאית‪ ,‬ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין‪ ,‬לטייב נתונים‬
‫הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת‪ ,‬הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות‬
‫‪3‬‬
‫עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו)‪ ,‬לבצע פילוחים‪ ,‬אפיונים‪ ,‬ניתוחים סטטיסטיים ודוחות‬
‫מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים‬
‫לצרכי החברה‪.‬‬
‫‪ .13‬החברה תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו‪/‬או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה‪ ,‬על‬
‫מנת להתאים דיוורים ו‪/‬או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידי החברה רלוונטיים וזאת בכפוף‬
‫להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ .14‬האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 11‬לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א – ‪.1981‬‬
‫‪ .15‬כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מהחברה‪ ,‬בכתב‪ ,‬כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של‬
‫החברה ו‪/‬או לא יימסר לאדם‪ ,‬חברה‪ ,‬סוגי אנשים וכיו"ב‪ .‬למען הסר ספק יובהר כי לאחר קבלת‬
‫בקשה של חבר מועדון להימחק ממאגר המידע כאמור לעיל אצל החברה‪ ,‬החברה תהיה רשאית‬
‫לבטל את חברותו במועדון‪.‬‬
‫‪ .16‬חבר המועדון רשאי בכל עת להסיר את עצמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו‪/‬או של החברה‬
‫ו‪/‬או לפנות לחברה ולבקש הסרה מרשימת הדיוור‪.‬‬
‫‪ .17‬מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון במקרים של סכסוך בין‬
‫החברה לחבר המועדון (מכל סיבה שהיא) ו‪/‬או במידה ואמצעי התשלום בו ביצע רכישה לא כובדו‬
‫ע"י בנקים‪ ,‬חברות אשראי ו‪/‬או במידה וחבר המועדון הפר אי אילו מהתחייבויותיו כלפי החברה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬החברה רשאית לבטל חברות במועדון במקרה וחבר המועדון לא יעמוד‬
‫בתנאים המפורטים לעיל ולהלן‪.‬‬
‫צבירה ומימוש ההטבה בסטאטוס של לקוח ‪GOLD‬‬
‫‪ .18‬בפרק זה‪:‬‬
‫‪18.1‬‬
‫"צבירת קניות" משמעה סכום הקנייה של כלל הרכישות המזכות לקבלת ההטבה בכל אחת‬
‫מחנויות ג'יימס ריצ'רדסון בנפרד‪ ,‬אשר מצטבר לחבר מועדון‪.‬‬
‫‪18.2‬‬
‫"הטבה" משמעה הטבת קנייה למימוש בקניה הבאה ‪ ,‬לה זכאי חבר מועדון עבור צבירת‬
‫קניות בסכומים הנקובים להלן‪.‬‬
‫‪18.3‬‬
‫"הרכישה המזכה הקובעת" משמעה הרכישה אשר זיכתה את חבר המועדון בהטבה‪.‬‬
‫‪18.4‬‬
‫"שנת צבירת קניות" משמעה תקופה של ‪ 12‬חודשים המחושבת‪ ,‬לכל חבר בנפרד‪ ,‬ממועד‬
‫הרכישה הראשונה באמצעות כרטיס המועדון ו‪/‬או ממועד הקניי ה הבא לאחר אירוע מימוש‬
‫ההטבה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫[אמ‪ ]1‬עם הערות‪ :‬היום כמעט כל לקוח רשאי להסיר את‬
‫עצמו מתפוצה במייל על ידי הקלקה של כפתור "הסר אותי‬
‫מרשימת התפוצה" ‪ ,‬זה משהו שמוגדר בחוק ‪ 90‬יום?‬
‫‪4‬‬
‫‪ .19‬חבר מועדון אשר ירכוש מוצרים בכל אחת מחנויות ג'יימס ריצ'רדסון‪ ,‬יהיה רשאי לצבור הטבות‬
‫באמצעות כרטיס חבר המועדון כפי שיתואר להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬צבירת קניות בסכום של ‪ $800‬בשנת צבירה בחנות הראשית‪ ,‬תזכה את חבר המועדון‬
‫בהטבה בסכום של ‪ ,$100‬שניתן לממשה ברכישה הבאה לאחר הרכישה המזכה הקובעת‪.‬‬
‫ב‪ .‬צבירת קניות בסכום של ‪ $800‬בשנת צבירה במתחם חנויות האופנה‪ ,‬תזכה את חבר‬
‫המועדון בהטבה בסכום של ‪,.$100‬שניתן לממשה ברכישה הבאה לאחר הרכישה הקובעת‬
‫ג‪.‬‬
‫צבירת קניות בסכום של ‪ $500‬בשנת צבירה בחנות דיוטי פרי מגה ספורט‪ ,‬תזכה את חבר‬
‫המועדון בהטבה בסכום של ‪,$50‬שניתן לממשה ברכישה הבאה לאחר הרכישה המזכה‬
‫ההטבה הקובעת‪.‬‬
‫‪ .20‬כל רכישה‪ ,‬תזכה את חבר המועדון בצבירת קניות‪ ,‬בסכום הזהה לסכום הרכישה‪ .‬צבירת הקניות‬
‫אשר תצטבר במהלך שנת צבירה פלונית תהיה בתוקף עד תום אותה שנת צבירה בלבד; והיא‬
‫תימחק בתום שנת הצבירה הרלוונטית‪ .‬שנת צבירה חדשה תחל כאשר חבר המועדון יבצע רכישה‬
‫באחת מחנויות החברה‪ ,‬ובאותו מועד תחל צבירת הקניות מחדש‪.‬‬
‫‪ .21‬חבר המועדון לא יהיה זכאי לשלם בגין רכישה מזכה קובעת (כולה או חלקה) באמצעות ההטבה‪,‬‬
‫אלא רק בגין רכישה עתידית ונפרדת‪ ,‬כלומר‪ ,‬ברכישה הבאה לאחר הרכישה המזכה הקובעת‪,‬‬
‫בהצגת כרטיס חבר המועדון בלבד‪.‬‬
‫‪ .22‬שווי הטבה שמומשה בעת רכישה‪ ,‬לא יחשב כחלק מצבירת הקניות של חבר מועדון‪.‬‬
‫‪ .23‬במידה ובעת הרכישה המזכה הקובעת‪ ,‬הצטבר סכום הקניות של חבר המועדון מעבר לסכום‬
‫הנדרש לקבלת ההטבה‪ ,‬יתרת הסכום תשמר לחבר המועדון ותצורף לצבירת הקניות של שנת‬
‫הצבירה הבאה‪.‬‬
‫‪ .24‬במידה ורכישה נמוכה מסכום ההטבה‪ ,‬לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את שארית ההטבה‬
‫שנותרה לו ברכישה עתידית או לקבל בגינה עודף‪.‬‬
‫‪ .25‬במידה וחבר מועדון יבחר להחזיר את כל או חלק מהמוצרים שרכש‪ ,‬סכום ההחזר יקוזז מצבירת‬
‫הקניות שלו‪.‬‬
‫‪ .26‬ההטבות וצבירת הקניות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו‪/‬או לאיחוד ו‪/‬או להמרה‪.‬‬
‫‪ .27‬מובהר שחברי מועדון יזכו לממש את ההטבה על בסיס מחיר הרכישה (התשלום) בפועל‪ .‬אין כפל‬
‫מבצעים‪ ,‬הנחות והטבות ולא ניתן לצבור רכישה ‪ ,‬כאשר מתבצעת כל הנחה שהיא‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אין כפל רכישות באמצעות הכרטיס במשך יממה מעת ביצוע הקנייה‪ .‬החברה רשאית‬
‫‪5‬‬
‫לקבוע שלא ניתן יהיה לשלם באמצעות ההטבה שתינתן במועדים מסוימים או ביחס למוצרים‬
‫מסוימים או ביחס למבצעים מסוימים‪.‬‬
‫‪ .28‬למוטב לציין‪ ,‬כי הצבירה של קניות תחושב לכל אחת מהחנויות ג'יימס ריצ'רדסון בנפרד וזכויות‬
‫הצבירה והמימוש אינן ניתנות להעברה מחנות לחנות‪ .‬החברה שומרת לעצמה את הזכות לאמת‬
‫את נתוני הצבירה בפועל כמופיע במערכת המחשוב של מועדון הלקוחות ‪ Gold‬של החברה‪.‬‬
‫‪ .29‬ההטבות שהצטברו לטובת חבר מועדון תהיינה בתוקף כל עוד אדם הוא חבר באחד ממועדוני‬
‫הלקוחות של החברה‪.‬‬
‫‪ .30‬חברי מועדון יכולים להתעדכן בהטבות המגיעות להם במסגרת פעילות המועדון בקופות בחנויות‬
‫החברה וכן באתר האינטרנט של החברה‪.‬‬
‫הטבות נוספות‬
‫‪ .31‬בנוסף להטבות הכספיות המתוארות לעיל‪ ,‬לחבר מועדון תהיה גישה לתורים מקוצרים בקופות‬
‫בחנות הראשית בנתב"ג וכמו כן בעמדת שירות הפטור ושמור בכניסה לארץ‪.‬‬
‫‪ .32‬חבר מועדון ‪ GOLD‬יכול להירשם לקבלת כרטיס אשראי "אמריקן אקספרס ביזנס" (להלן "כרטיס‬
‫האשראי ") של חברת האשראי אמריקן אקספרס (להלן "חברת האשראי")‪ ,‬בכפוף לתנאי התקנון‬
‫ולתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי של חברת האשראי המפורטים בטופס "בקשה לכרטיס אשראי‬
‫אמריקן אקספרס במסגרת מועדון"‪ .‬חבר מועדון בעל כרטיס אשראי יהיה זכאי להטבות בכפוף‬
‫לתנאי‬
‫חברת‬
‫האשראי‬
‫המפורטים‬
‫באתר‬
‫האינטרנט‬
‫של‬
‫אמריקן‬
‫אקספרס‬
‫בכתובת‬
‫‪.www.americanexpress.co.il/ClientsClub/dutyfree/‬‬
‫‪ .33‬קבלת כרטיס האשראי באמצעות חברת האשראי הינה בכפוף להתקיימותו ותוקפו של הסכם בין‬
‫החברה לבין חברת האשראי‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬במידה וההסכם בין החברה לחברת האשראי לא‬
‫יהיה בתוקף‪ ,‬כרטיס האשראי יישאר בתוקף בכפוף לתנאים של כרטיס האשראי‪.‬‬
‫‪ .34‬החברות במועדון תזכה את חבר המועדון בקבלת דיוור ישיר מעת לעת של חומר שיווקי ופרסומי‬
‫של החברה‪ ,‬הכולל בין היתר מידע על מוצרים‪ ,‬מכירות מיוחדות והטבות בלעדיות לחבר המועדון‪,‬‬
‫לרבות באמצעות הדואר ו‪/‬או הדואר האלקטרוני ו‪/‬או באמצעות הודעות ‪ SMS‬ו‪ MMS-‬ו‪/‬או‬
‫באמצעות עמוד הפייסבוק של החברה‪ ,‬בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה‪.‬‬
‫‪ .35‬על אף האמור בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬תינתן ‪ 10%‬הנחה בהצגת כרטיס המועדון‪ ,‬בכל אחת מחנויותיה של‬
‫החברה משאינן נמצאות בנתב"ג' במעברי הגבול טאבה ונהר הירדן ובחנויות ג'יימס ריצ'רדסון בנמל‬
‫אשדוד ונמל חיפה‬
‫‪6‬‬
‫כרטיס חבר מועדון‬
‫‪ .36‬חבר מועדון יהיה זכאי לקבל כרטיס חבר מועדון‪ ,‬הכולל מספר חבר וזיהוי פרסונלי על פי ת‪.‬ז‪..‬‬
‫לאחר קבלת ההודעה על הצטרפות למועדון במועד ההצטרפות‪ ,‬יוכל חבר המועדון לקבל את כרטיס‬
‫המועדון בטיסתו הבאה בדלפק שירות מועדון לקוחות בחנות הראשית‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬יתבקש חבר‬
‫המועדון למסור מספר ת‪.‬ז‪ .‬וכתובת מייל מעודכנת במעמד מסירת הכרטיס‪ .‬למען הזהירות מובהר‬
‫כי כרטיס חבר המועדון אינו "כרטיס חיוב" כמשמעות מונח זה בחוק כרטיסי חיוב‪ ,‬התמש"ו‪.1986-‬‬
‫‪ .37‬חבר מועדון ‪ GOLD‬חייב להציג את כרטיס המועדון שברשותו בכל קנייה באחת מחנויות החברה‬
‫בטרמינל על מנת לצבור קניות ולממש את ההטבות הניתנות לו במסגרת פעילות המועדון‪.‬‬
‫‪ .38‬כרטיס חבר מועדון ‪ GOLD‬הינו אישי ואינו ניתן להעברה (הכרטיס עצמו ו‪/‬או ההטבות הנובעות‬
‫מהחברות במועדון)‪ .‬החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל‬
‫זכות הנובעת מחברותו במועדון‪ ,‬לרבות זכויות והטבות שנצברו‪ ,‬ככל שנצברו‪ ,‬לפני מועד הביטול‪,‬‬
‫במידה וייעשה שימוש בכרטיס המועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה‪ .‬בוטלה חברות כאמור‪ ,‬ישיב‬
‫חבר המועדון את הכרטיס לידי החברה‪ ,‬ללא דיחוי‪.‬‬
‫‪ .39‬שימוש בכרטיס החבר ייעשה על ידי חבר המועדון לו שייך הכרטיס בלבד או לבן‪/‬בת הזוג עם שם‬
‫מ שפחה זהה או כתובת מגורים זהה ובמעמד הקנייה בלבד‪ ,‬בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל‬
‫הכרטיס‪ .‬אין לבצע רכישות נוספות עבור נוסעים נוספים באמצעות הכרטיס ואין לבצע פיצולי חבילות‬
‫ב"שרות שמירת קניות" לשמות שונים על שם אותו כרטיס חבר‪.‬‬
‫‪ .40‬האחריות לשמירת כרטיס המועדון ואופן השימוש בו מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על‬
‫כל טענה‪ ,‬מכל מין וסוג‪ ,‬כנגד החברה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר לכך‪ ,‬לרבות טענות בקשר לאי קבלת‬
‫הטבות הנובעות מחברות במועדון בשל כל אובדן ו‪/‬או נזק ו‪/‬או גניבה של הכרטיס חבר‪.‬‬
‫‪ .41‬במקרה של אובדן‪ ,‬גניבה או פגם בכרטיס החבר הבסיסי‪ ,‬המונע את השימוש בו‪ ,‬יודיע חבר‬
‫המועדון על כך מיידית לחברה‪ ,‬ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש‪ ,‬במקום הישן שיבוטל‪ .‬במקרה של‬
‫אובדן‪ ,‬גניבה או פגם בכרטיס המשולב על חבר המועדון לפנות במקביל גם לחברת האשראי‪ ,‬על‬
‫מנת שהאחרונה תנפיק לו כרטיס חדש‪ ,‬בהתאם לתנאי ה הצטרפות אצל חברת האשראי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שונות‬
‫‪ .42‬החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו‪/‬או לשנות את תנאי ו‪/‬או מסלול החברות במועדון ו‪/‬או‬
‫ההצטרפות אליו‪ ,‬לרבות את השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו‪/‬או לחלקם ולרבות ביטול פעילות‬
‫המועדון‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר המועדון‪ ,‬כהגדרתו‬
‫להלן‪ ,‬עד מועד השינוי ו‪/‬או הביטול‪ .‬במידה והחברה קיבה החלטה להפסיק את פעילות המועדון‪,‬‬
‫כולה או חלקה‪ ,‬בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא (ואף ללא סיבה)‪ ,‬חברי המועדון יהיו רשאים‬
‫לממש את ההטבות שנצברו לזכותם‪ ,‬בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי החברה בהודעה על הפסקת‬
‫פעילות המועדון אשר תפורסם בכל דרך שאותה תמצא החברה מתאימה‪.‬‬
‫‪ .43‬החברה שומרת לעצמה את האפשרות לגרוע ולהוסיף משתתפים עסקיים במתן הטבות‪ ,‬וזאת בכל‬
‫עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫‪ .44‬כל פעולה של המועדון או של החברה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין‬
‫בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .45‬מתן ההטבות הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של החברה‪ .‬במידה‬
‫ותהיינה תקלות‪ ,‬זמניות או מתמשכות‪ ,‬אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון‪ ,‬תפעל החברה‬
‫לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו‪/‬או דרישות בקשר לכך‪ ,‬לרבות‬
‫בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן‪.‬‬
‫‪ .46‬תקנון זה נכתב‪ ,‬מטעמי נוחות בלבד‪ ,‬בלשון זכר‪ .‬האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה‪.‬‬
‫מוקד שירות לקוח ‪GOLD‬‬
‫כתובת הנהלת מועדון‪ :‬נתב"ג ת‪.‬ד ‪ 90‬מיקוד ‪70100‬‬
‫טל' שרות "לקוח ‪03-9733901 "GOLD‬‬