Lärandemål för fritidshemmet Sörgården(303 kB, pdf)

Comments

Transcription

Lärandemål för fritidshemmet Sörgården(303 kB, pdf)
Fritidshemsverksamhet för årskurs 1, Sörgården
På Sörgårdens fritidshem är det 56 elever inskrivna och det är 5 personal som arbetar.
Personalen består av fritidspedagoger, barnskötare och en resurs. Fritidshemmet ligger i
gårdshuset bakom skolan. Vi använder även andra lokaler så som idrottssalen och aulan i
skolhuset. Skolans skolgård och närliggande parker används för våra utomhus aktiviteter.
Fritidshemmets uppdrag:
Fritidshemmet ska utforma verksamheten så att den kompletterar skolan både tids- och
innehållsmässigt. Fritidshemmet ska även erbjuda eleverna en meningsfull, stimulerande och
utvecklande fritid som är varierande och utgår ifrån elevernas behov och intresse.
Styrdokument som verksamheten utgår ifrån är Lgr 11 (2011), Allmänna råd för fritidshem,
kvalitet i fritidshem (2007) samt Skollagen (2010).
Arbetsplan för Fsk-årskurs 3
För fritidshemsverksamheten finns en övergripande arbetsplan för förskoleklass upp till
årskurs 3. Denna plan innehåller olika lärandemål (Normer, värden och genus, Ansvar och
demokrati och Samspel och lek). Arbetsplanen är till för att strukturera upp och stödja arbetet
kring elevgruppens- och individens sociala utveckling. De lärandemål som varje fritidshem
väljer från arbetsplanen har sin utgångspunkt i den aktuella elevgruppens förutsättningar,
behov och fritidshemmets uppdrag. Eleverna ska även få kännedom om de mål som vi arbetar
mot.
Lärandemål för fritidshemsverksamhet i årskurs 1
Vi arbetar för att skapa en miljö där alla tillsammans på fritidshemmen:
Normer, värden och genus

Är lika mycket värda. Oavsett olikheter i utseende eller kön så betyder alla lika mycket
och allas åsikter har samma värde.
Ansvar och demokrati



Tar fram gemensamma regler som vi alla följer.
Har ett öppet klimat där alla vågar säga vad de tycker.
Förstår värdet av eget ansvar och konsekvenser som kan uppstå.
Samspel och lek


Lär känna alla sina kompisar i årskursen.
Genom de aktiviter vi har lär vi oss samarbete, turordning, motorik, olikheter och
lyhördhet.
Lilla Adolf Fredriks skola
Dalagatan 18
113 24 STOCKHOLM
Telefon 08-508 44 180 Fax 08-508 44 181
www.lillaadolffredriksskola.se
För att vi ska uppnå ovanstående mål arbetar vi på följande sätt:

Vi arbetar med skolans Fritidsbok. Där jobbar vi med samtliga mål och eleven får följa
sin egen utveckling i målen.

Gemensamma utedagar där eleverna leker och spelar tillsammans över klasserna.

Alla våra organiserade aktiviter är planerade på ett sätt så att gruppen blandas.

Fritidsråd där eleven får uttrycka sina åsikter och tankar man har för att göra
fritidshemmet till en bättre plats.

Eleven får själv välja bland de aktiviter vi har planerat. (t.ex. idrottssal, skapande, spel,
bingo, dans)

Personalen är föredömen för de regler vi har bestämt.

Tar vi några mål i taget. Vi prioretara vilka mål gruppen behöver just nu och jobbar
med dem först.
Uppföljning och utvärdering:

Målen kan tas upp på utvecklingssamtalen.

Vi har samtal och utvärderingar i mindre grupper med eleverna.

Personalen utvärderar löpande för att se om gruppen är redo att lägga till nya mål.
Lilla Adolf Fredriks skola
Dalagatan 18
113 24 STOCKHOLM
Telefon 08-508 44 180 Fax 08-508 44 181
www.lillaadolffredriksskola.se

Similar documents