Notat fra LETT Advokaterne vedr. Statsforvaltningens godkendelse

Transcription

Notat fra LETT Advokaterne vedr. Statsforvaltningens godkendelse
Advokatpartnerselskab
Jacob Christiansen
Advokat
.Lnr. 302693-DJU
NOTAT
VEDRØRENDE
STATSFORVALTNINGENS
GODKENDELSE
AF FUSION
1.
Indledning og formål
I forbindelse med behandlingen affusionen
mellem affaldsselskaberne
Østdeponi er der på baggrund af sagsbehandlingen
spørgsmålom,
hvorvidt statsforvaltningen
ES0 90 og
hos ejerkommunerne
stillet
- udover vedtægterne for det fusione-
rede kommunale fællesskab - også skal godkende "fusionsbeslutningsgrundlaget", herunder ejeraftalen vedrørende AC Birk, samt lejekontrakt og samarbejdsaftale mellem AC Birk AIS og Østdeponi, som ved fusionen overgår til det fortsættende kommunale fællesskab (AFLD liS).
Nedenfor følger min sammenfattende
vurdering af de rejste spørgsmål, idet det
falder uden for formålet med notatet udtømmende at beskrive det underliggende
retsgrundlag (som forudsættes læseren bekendt).
2.
Statsforvaltningens godkendelse af fusionen mellem ESØ 90 og østdeponi
I forbindelse med fusionen mellem ES0 90 og Østdeponi skal statsforvaltningen
medfør af kommunestyreIseslovens
i
§ 60 godkende den fremtidige aftale om sam-
arbejdet mellem de deltagende kommuner, i det omfang aftalen indebærer indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers
beføjelser efter kom-
munestyrelsesloven.
Rammerne for samarbejdet mellem ejerkommunerne
i det fortsættende kommuna-
le fællesskab er fastlagt i det udarbejdede udkast til vedtægter for det fortsættende
§ 60-selskab efter sammenlægningen
I det konkret
90/0stdeponi
udarbejdede
"AFLD I/S".
beslutningsgrundlag
er de aftaler mellem ejerkommunerne,
ning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers
for fusionen
mellem
ES0
som vil medføre indskrænkbeføjelser, således indarbejdet
i udkastet til vedtægter, som allerede er fremsendt til statsforvaltningen
håndsgodkendelse.
Det er i fusionsaftalen
sendes til statsforvaltningen
Der er ikke kravom,
forudsat, at også selve fusionsaftalen
som et led i opnåelsen af den endelige godkendelse.
at statsforvaltningen
onsbeslutningsgrundlaget",
til for-
skal godkende alle elementer i "fusi-
herunder lejekontrakt og samarbejdsaftale
med Ae
Birk A/S. Det samme gælder for så vidt angår ejeraftale vedrørende Ae Birk A/S
indgået mellem 0stdeponi og Energnist.
Baggrunden for ovenstående er, at indgåelsen af lejekontrakt, samarbejdsaftale og
ejeraftale vedrørende Ae Birk A/S er sket som led i varetagelsen af 0stdeponis
almindelige driftsopgaver,
indskrænkninger
skrænkningen
og at indgåelsen af førnævnte aftaler ikke indebærer
i de ultimative ejerkommuners
beføjelser. Ændringerne
af de enkelte deltagende ejerkommuners
i ind-
(kommunalbestyrelsers)
beføjelser sker derimod i kraft af tiltrædelsen af vedtægterne for det fortsættende
selskab.
Det bemærkes herved, at ejerskabet til Ae Birk A/S og forudsætningen
selskabs varetagelse af serviceopgaver
om dette
for det fortsættende selskab er indarbejdet
i pkt. 3.7 i det udkast til vedtægter for det fortsættende selskab, som er indsendt til
statsforvaltningens
forhåndsgodkendelse.
I den sammenhæng bemærkes det også, at det samme gjorde sig gældende allerede i forbindelse med fusionen mellem L90 og TAS til Energnist, hvor statsforvaltningen således allerede har godkendt Energnist's ejerskab til Ae Birk A/S.
Det bemærkes i øvrigt, at vedtægterne for Ae Birk A/S i forbindelse med fusionen til Energnist blev indsendt til statsforvaltningen til orientering, og at statsforvaltningen ikke har fremsendt bemærkninger til vedtægterne for Ae Birk A/S i
forbindelse med godkendelsen af førnævnte fusion.
3.
Konklusion
Det er min vurdering, at statsforvaltningen
ES0 90 og 0stdeponi
i forbindelse med fusionen mellem
skal have tilsendt vedtægterne for det fortsættende selskab
til godkendelse. Fusionsaftalen forudsætter endvidere i pkt. 8.1, at selve fusionsaftalen og udkastet til vedtægter for det fortsættende selskab anmeldes til statsforvaltningen med henblik på godkendelse.
Side 2
Derimod hverken skal eller bør det samlede "fusionsbeslutningsgrundlag"
til statsforvaltningens
sendes
godkendelse. Herunder skal lejekontrakt og samarbejdsafta-
ler med Ae Birk A/S samt den indgåede ejeraftale vedrørende selskabet ikke sendes til statsforvaltningens
godkendelse.
Aarhus, den 2. november 2015
Side 3