nr 4 - Allslekt.org

Transcription

nr 4 - Allslekt.org
Il\llSTNUMMER.
William Booth, gnlllnleggcr.
NnsJonaU ho\'cdk\'nrter: Pilestr. 22, Oslo
Ev .. ngeline Ilooth, ~IHlr"L
Th. Wulerga .. rd. kOl1l1lULllujlrl\.
1n!:cI"Il<lsjonnlt ho\·cdk,'nl'le.r:
tOI Queen Victoria SIr.,
London E. C..l.
UULI
ORGAN FOR FRELSESARMEENS
(Ccntr:Jlkontor for Xorge:
NI'. -I
tmn l\
UT1\OM?>tEIl ( 051,0 HVERT KVAnTA ... -
ARBEIDE BL. DØVE OG BLINDE
Jacob Aallsgt. 12, Oslo.)
15 ØRE PR. NR. -
POSTAen. Kr. 0.75 PR. AR. 11
6. arg.
SOLGULL
2
A. HOVDEN,
Den gode hyrdings milde røysl
er 1'111 mi trygd og aH mi Iroysl
; delle skuggelandel.
Dei lakkar meg fra kvar den kan l :
men Tøysli
hans
eg
skilllf
gran!,
og del er ingen vande,
hans ord er liv og ande.
Han fører meg den Ironge veg
og langs med slup han leider meg,
Han del forkomne sokja viL
den som av shm er sulka lil
hans kjærleik freislar pona:
den som i synd sil! liv hev øydl
og græll med hjada sundersloyll,
Den
gode
hyrding.
han lækj8 vil og linna.
del er hans verk og vinne.
Min hyrding 6em skal mi sjel
til
Iil
T;I 6;lIedet s;de I.
ja, all min veg hen reide l
ned til den verste våde
med nåde yver nlldel
•••••••
,
I
I
""
hel
livsens sigerslemoa.
For domen i hans rellferds trygd
eg stend av nåde yv€'rskygd.
Gud vil som barn meg femna.
mi synd skal ingen nemntll
Sa djupt ; fallet ;ngen søkk
al ei hans frelsmkjærleik føkk
_ _•••••• _
sisl upp yver grav og
I
"
•••••••••••
~rANKER
Dct Cl' lordag formiddag, cn hostdng i strålcndc
solskinn. En rundtur på torvct kan scllc cns tankcr i sving, så også dcnne dag. Dct Cl' s::\ tidlig p:i
rormiddagcll at husmodrenc ikke var kommct i noc
stonc antall. Det Cl' slik orden på alle bord; vakkert utstilt ligger de storc finc gulroLtcr i store
buntcr, vcd sidcn av andre rollcl', rotfruktcr og
hvit blomkål, hele den cnc side nv det storc torvcl.
På dcn andre siden cr dcr alle slags blomstcr og
frukt, og bak sille bOrd slår likesom avvcntcnde de
som skal selgc. ])c vcnter på sine kUlldcr, undrcs
kanskjc pd om handelcn skal bli god cllcr dårlig.
Og ovcr dct hcle skinncr solen fra hoi septembcrhimmcl. Et vakkcrt syn.
Der steg cn bonn ap i mill indre: • Hcn'c, la alt
dclte tale til mig, gjor mig: folsom ror aH det
skjollnc som jo Cl' ditl mcstcrvcrk .•
Jcg gikk min rundc, så og så, ja, tok dct inn,
lankc cftcr tanke kOlll, tankcn på Guds storhet og
godhet mot oss mCllllcskcr, mig sch'-alle! l vårIiden var dcr sl\dd og pl3lltet, under vår- og som~
mertid arbeidct, ugress hiket bort, passct vel pli aL
aH trivdcs, alt mcd tanke på hos t c li, cn god og
rik host. i\lclllleskene mhttc gjorc sin dcl, men
Gud måltc gi vcksten, hvnd blcv dct ellcrs til '! i\lcllncskenc "ildc sikkcrt gjcrnc h'l stelle mcd vær og
vind, sd dc kunde si: cNu må vi ha sol, IlU rcgn .•
Men Herrcn har ordnct dct på cn viscrc mlitc, han
vct å gi i rcLt tid alt som bchovcs,
De godc resultatcl', som var å sc på lorvct den
100·tlags formiddag, skyldtcs ikkc bMC solskinnsdagcnc, som dct har vært så l"ikclilg av i SOlllIllC!",
- dcr måLtc også !'ikelig til med rcgn.
Vi syncs om solskiullsdagcr, lysc og varlllc;
mcn alt \'ildc odcleggcs, om rcgncl uteblcv. Deltc
('I' det nok bcst u oV{'dal{' 1il Guds omsorg.
I
I
I
I
I
I
" ' • • • • • _ _...._
••
I
I
I.' •••••••
Av major EdstrØm.
Når hoslclI kommcr, vClltcr landmanncll Cllel'
gartncrcn ikkc h [innc llllllCll slwgs host pti sine
marker cllcr i hllvcn cnn det de s,'1tlde om vårcn,
Nci, dc ventcr ,"1 hostc IW[l{1 dCI" var sådd, intet
:lnnet. i\b\ vi lærc :lV dcttc: Også vi shr, 'cn slags
shkorn sår vi.. Det Cl' hvad vi sår, vi ogstl skal
hostc.
Allcrcdc hcr motc!' vi igjcn noc av Il\'fl<l \'i hnr
s!uld.Mcn dcr kommcr en dng fOI" oss allc, da ti Il
skal åpcnbarcs og cnhvcr får lonn cftcr sitt eget
arbcide og liv; cnhvcr skal svarc for sig.
Ogsh i mcnncskelivct er dct nodvcndig mcd både
sol og regn, ja llv:.('rsd~lgcr mcd. Og gjcllllcm
uværsdagcllc i vårt liv l:ercr vi Herren bcsl "
kjcnnc, _ crr:1rcr ut han lcvcr og blir vårt vern i
alle rarer. Vi lærer OgSI' da bedre ;\ kjelllle uss
sch', at vi inlct dugcr i egcn krart, blir hclt bcrocndc av Gud og hans hjclp.
Skal dct bli cn rik og god hosl, må Herrcn selv
få ordnC med dct som behm'es ror hvcr cnkclL av
oss. Vi må værc villigc liI å la Gud ryddc bort aH
ugrcss som så Icll vil gro hos oss. Dcl er mulig
aL vi ikkc "i! regne det rol' ugrcss, dct SOlli mh
borl. Dcl smcrlcr kanskjc, cllcr Cl' kjært for oss,
sel' lilc og ufarlig ut. i\lcn li ans oie scr ikkc feil.
Hans h{lIld tal' ikkc borl dct som hal' noe vCl'd i
hans oinc. Vi kan ovcrhltc så h")..gt alt dclte til
Hans omsorg for oss.
i\lå s;i Ilcrrcn hjclpc oss lil li spre godhcts s:'lkOnJ, sll mcd i\'cr og flid.
N:h Gud rclt får rhde i \"åre hjerter, vil han
bcnyttc oss på sin storc hostmark. Vi skal da ikke
bli stucndc med tommc hcndcr, når han cn dag kallcr sine arbcidcrc hjem. i\11't han i sin nådc hjclpl'
oss, så uct blir t'H rik, god host, ja Cll host til Guds
beh:lg.
.
3
SOLGULL
FRA DE Dons OG BLI III DES nRDU
•
Et underlig lØfte.
l cn garnsje i FiladcHia ,'ar
cn stum mekaniker ved navn
T,'ain ansatt. En dag blcv deL
stor opstalldelsc i ycrkstedct, dcr
han arbcidct, da han bCg)'lltC sitt
:±rbeidc mcd et tyctclig: ~God­
nlor"en!' for sinc kolleger, SOIll
trodde at el under vnr skjedd, for~
klarte hall, al for ll1al~gc!tr sidcn
eide linn cn stor rabnkk l Boston.
Da han begynte sin virksolllhet., hndde hans venncr bist:'1lt
ham ved fl sellc pengcr i forclagendct. I-1nn hndde ansatt cn syo.ger, som imidlertid cfter en kort
tid underslo cn slor Slim og for·
svant. At forctagcndet mllttc op·
hore og han sclv bli tigger, hadde ikke ergret liam så megct,
som del faktum, ut hun ogs:'t Imelde pårort sinc vcnner slore tap.
Unn avla derfor et lofte, at han
skuldc værc stum, inntil han gjenncm silt arbcidc hnduc spart så
megcl, nt IHln kunde betale sinc
vcnner tilbake dct dc hnddc snU
inn i foretnogelldet. Ertcr mangc
års arbeidc "ar nu dCII dag kOIl1~
mel, da hnn haddc bctalt samtligl;
dercs tilgodehavcnde, og 1111 ,'ar
han lost rm silt lafte.
Bachs siste sang.
Like Iil sin dod bcholut UHch
, dCIl store trske komponist _
Sin veldige
skaperkraft.
En~
skjont hnn ha"(ldc el sjeldcn kraftig legemc, kunde uctte doO" ikke
klare i sLort mere Clln 60 ':il' dct
som hans jelleånd krevde av del.
Fm'st meldte del' sig cn smerte·
full oiensykdom som forlc til ful1s~endig blindhct.
Da mMtc del,
skapergladc lllusiker diktere sinc
komposisjoner til en penncfor
elev. På sclvc sin dods(hlg diktertc han en komposisjon. På
C.ftermi(\dagcll dcn 2Sde juli l {[iO
fIkk han plutselig S"IlSCVllell
igjen, Et strcif a\' lys" \"ar dcl.
men barc gnllskc rJykti'J.
Ph
k\'eldcn <Iode Bach. Det sistc hall
hlldde diktcrt sin cl ev O" svigcrsonn, "ar cn bcarbcidcl~c av koralen: ~Når vi i stOl"stc noden
står.) Som Iloe cgenartct står
denne bearbeidelse. Bolig flytcr
tonenc frem. Ingen smerte er
~Iel·c å merke. Neppe noe er blitt
komponcrt
hvor
overskriften
cForklarelse. kunde pnssc hedre
Cnn her.
På Madagaskar
har Det norsk C misjonssc1sknp
C~l blindeskole som hnr værl i
\'1 r"~
lC 1\,,011I JlCt .l 10 :ir, Clg f1crc H"
l rsonalct hal· ncrt dcr hcl('
dcnnc tid.
Tungen som hØreorgan.
HØrselen er, som mnn ,'et,
ikke utelukkendc knvllet til
Øl'ct, for man hØrel' ogs:'\. gjennem hodct. Man hal' også kommcl til dcn mening at cnkelte
d)'1" hØre,' vcd hjelp av tllngen,
idet denne legcmsdel Cl' ganske
særlig omfintlig overfor lyd.
Og man er overbevist om lat
sl:lIlgcncs tllnge er et fremtredcnde hprercdskap,
Dcn Cl'
delt og klin rekkcs Inngt lIt av
munnen, og dct val" tidligere cn
ahnjndelig utbredt ovcl1ro ni
!>langcne kundc slikkc med den,
Mcn når slangcnc stikker tungcn ut av munncn, Cl' del sik·
kCI"t for fl hØrc mcd den. Dissc
-dyr har ncmlig ikkc noen ytrc
hØreåpninger, og selve øret et'
så innskrumpet at man hal"
trodd nt disse ,dyr var fullstcndig dØv,
.Man har imidlertid crf3rt nt
dc bØrcr mcget godt, og at dct
Cl' ved hjelp av tungen :Il de ap·
faller I)'dbølgcne, Tungens f:lrve er som regel sort. Vil slangcn høre med. tungcn, 'Sk~1cs
dennc ut gjennem cn ganske fin
åpning mel1em 'khcne, utcn at
dyret behØvcr å skille kjevenc
fra hinannen,
Slangcn strckkcr hodct i væ-,
ret og lnr lungcn spille i hurtig" bcvcgelscr lil aUc sidcr. Dc
forskjcllige lyd r:Hlllller tungcn
og forplantcs vidcre til hjerncn.
••
Høsttanker.
Så Cl' sommcrcn rorbi i år
også! Dc dciHgc, vanne, soHylte
dager er til cnuc. Hostcn Cl' kommct, og dc forstc hoststormenc
!lar fart over land o~ hav. Skogcn byllcr urakt, ogcflenirssolell
Ayl1cl" OVCI' det gulgulc lov oggir
det ell cgen charme. For landmunnen har dct vært en travel
tid. Jorden har nUer gilt rik
~t"odc, Dcn flittigc nrbeider har
HIll ImIlI ror silt strm' og sin
moic. Såmanl1cl1 rikk hoste :lY
det h11n s:'\.dde i vårens tid, Da"
g('I1C blir kortc nu, solcn svinncr
så fal'l fra oss. Regn og storm
horer ncstentil ungens ordcn. VI
rrclscsfolk Cl' ikkc bCl"Ocnde av
veksicnde tidcr-nci, "i sicr med
sangcren:
.sa, nar solen skinner,
sit, nitr uvær sendes,
Så I rrosl og hete,
u"der slormens lek 1
Snnrt sit kOlllmeT hIlsten
og nrbeldel endes,
da vi skal med glede
brInge våre nek,_
Så sel" "i frem til den evige
n\r og sommer i dct himmelske
rike og sM dCII godc sæd på van(Il ingen gjenncm verdcn, å gi det
Y:lkrcstc av sin sjel til dCIl Cll
llloter pli fcrdcn, St'! takker vi
Gud for den vakrc sommcr ,'i
Clm en gang rikk oplcve og bCl
11:1111 om fremgnng og seier for
Kristi sak i dCll kommCnde vinler.
N. O.
•••
•• •• •
B
l
«De doves hus» i Stavanger
bl cv
hoitidclig innvidd
sondag
(!<'ll lDde scptember. I innviclscs-
\:(ut!stjcncstcn deltok biskop Pettersen, p~lstor Bonnevie $vcnclsen og pastor 1\1. A, Brckkc. SeHC're på dagen holdtes en minneyel"dig fcst, hvor der frcmbarcs
en mengd c lykkol1skningcr fra
tilstedeværende og - telcgrarisl,
_, fra fnn'xrcnde intercsserte.
DcL !>rckligc. hilS rum1l1cr b:ide
ldd,c, orsam1illgssal, hjem for
gamle dove og en avdeling for
uo\"c unge piker, hvor de knn få
praktisk oplæring,
Under innvielsesfesten fikk
proslar Brekkc stor takk for sin
cncrgiske innsats for å fil. reist
delte prektigc hus i de doves intcrcssc.
Byggesummcn andral
lil omkring 160,000. kroner.
~Dc dovcs hus. i Stavanger Cl.
visstnok det rorstc i sin sings i
<le sk,lIldinndskc lund,
4
Korl er .. lr dac-. det knlder. akk Il fort.
En lilcn tid. d er .. b ,eiae gi ort.
Hoslen vekker slike nlvorslanker hos oss, lallker pli \h'cls
korlvarighcL La oss Jl)'tlc tiden.
melis vi har dell.
Dcl' har i sommer værl man~c
utrlukter for vlire dovc of( blinde
venner, likeså for de mange fol'cningsmculctlll1lcr of.{ hjelpere i
de forskjellige distrikter. Del har
vært vellykkede utflukter.
Kongressene i de forskjellige
dh1isjoncr hnr vært rikl vclsig~
nei av Gud. Dclle gjelder både
de offentlige of( private molerNoen :w "fire oHiccrcr hnr "rer!
til slede vcd fille 111ndcls kon-
gresser.
Vi vnr glndc o\"er fl vrorc metl.
Der Vlll' stort behov også for oss
fl f;"l en åndelig kongress. og vi
ble" ikke skurreI. Vi Cr takknem-
lige til obcl"sl og [ru Breien, som
o~ gav oss s!t ll1e~ct nv [\ll~
dclip: lærdom i Yl'trl lille prh·.lt~
gruppemole under kongresseIl.
Gud var Y!tre hjerter så nær,
kom
SOLGULL
Kaptein Nan1Je Olsen er dess\'crre fremdeles pi' sykelisten.
lhor lenge det kan bli, vel \"i
ikke, men h~'tper og 11'01' at Hcrren skal gi nye krerter, s[\ k~q).
leinell kan komme i flriieidc igjeh
snar!.
Kaplein !.ilt Y Jakohsen, SOIll
Icngc var borte fra arbeidet p[l
grunn a\' sykdom, har HIlL ordre
S01l1 midlerlidip; leder for Nordre
distrikt, mens kaptein Olsen t'l'
pfi hvile, J\h\ Gud signc arbeidet
i Trondela~! Vi Cl' ::tInd o\'er al
kaptein Jnkobscn Cl' kommcl lilbnke.
Arbeidet i Oslo llislrikt ~tll'
sin jevne 'Snng. Dovc og blinde
samles i Jacob, tlsgale hver uke,
og vi tror dc i vintercns lop sknl
samle flcre a\' v:'lre "Cnncr til de
h}'sg:clige SflIllV3'l' hcr. Flere offentlige fester Cl' ogs:"1 a\'holtll.
De mange hOl'Cnde \'cnncr SOIll
kommer lil dissc salllnCI', h'y~g;er
sig Igo<lI, og Gud \'clsig:ner alt.
I de onig:e dislrikter, Vesln',
Ost- o~ Vestfold og Nord-Norge,
er alle offieerclle i flllt virksomhet for li ni\. !le mange omkring: i
Fra kongressen regner vi el hy og bygd. En av v:hc Il'Orllste
nytt arbeidsår. Vi el' gl'tll inn i venner bllltldt de (Jove i Oslo, fru
del, i Ira på Guds hjelp; han gir SViggulll, el' og[ltt hjem lil Gud.
• Der el' sor'g OM sn\'11 i hjemmet
krart SOlli <lnogcn Cf,
....................._........
Snrill'u-tunns arran_
konfererer i Arm~.
rok.rol~
have i Anik .. ,
En dol av <Iellall"erne
lr~rer
i el hjØrne "" Arm"en~
hue i
Charlottonher",
aØndall: morlC"n,
(S" sid.'
i.l
dter en god hustru og mol'. Gud
IJ'Osie dcm atle!
Del Cl' vål' bOun til Gud,'nl
linn vil hjclpe oss og: gjOI'C oss
til nyUige tjenere, slike som han
knn benyUc p[1 den store host
lll:ll'k. ,la, m:"1 det hli SOIll uer
synges i en liV \'l"lrC snugcr, me(l
det dypc innhold:
Soho klin "l inlel, inlol _
dOll:, rprt i haM l"debind,
"n lj"ner d .... atir v ..d dØr"n
'"' ,"enler "t vink av han~ hind;
en har PlO- som loner len"".
når han på .1."nll"IO-n" alår,
m"n .. illlIt" 111 slill" å henll"".
Ul aU"r h .. na hlnd den nlr,
•
Ekko fra
divisjonskongressen
i Oslo.
En slol' oplevclse \':11' del flir
lIliA 1\ Ftl O\'cn'rcrc di\"isjonslwn~1'(.'ssCn i Oslo, !\,' cl\rigsl'O]JI'I.
hlll' nok mnllge av cSolgull>s 11's"rl' sel! at del ,':rI' en fesllig
I;olllgrcss, Noe nytt V:lr pti 1'1'0g1',lI111net denne gang. - De forsl.jcllige
officersgrllPPCl'
"lir
sllmlct hver for sig onsdng fol'lllilltl;l~ lil h'sl1i,q- SamVl\'I'.
\'i
offil'erer i tlo\'earbeitlet V:lr snlllkl i ,hlcob Alts gl. 12. h\'o1' ohCnH
ol{ Fru Breien ledet og laltc lil oss.
/lei "ill' fol' oss alte cn velsigneI
stund. Guds·ol'det som hlc\' ~i\l
c'lSS, S[l \'cl SOIll dc Ill:tllgl' lyse
!;rigsminller' fra obt'rstell ug
f!llt'n, ble\' oss :1I1c lil hjelp og
illspirasjon,
A" kongressens moler Fort),'rig:, \'ar molei i PorlHllldssnlen l'll
ophon'lse ilV de sjeldm'. SlelllllinI-!en "al' pll topp. og den \'cltlioAI'
rorsamiing rulglc intcnst med fr,l
rorst til sis!.
Frelses:lI'l1lc<'II"
mangeartelie virke blev \'erdig
representcrt "ed forskjelligc la
Icrc. og grunnlonen i del hele
syntes ti \'ære grunnlcg~crells
store mlil: A rurk,rnne l'l'islllS
for nit folkl'l.
i\lisjonsoffieel'clll' hl('\' I'cpr('!>('nlel't Yetl :ldjlll<lllt SkjoldhilmIlJer. Adjut,lntcns /-(I'ipendc lidt
g.lol'{lc et mektig innll'~'kk og:
skarret sikkert misjonærene ng
del'{'s srI!. mangc nye forhederc
rr:l delte mote,
Kongressen el' cl lyst mil11lt
rOI' oss :lill'. O,, s:'l ser \'i rrem
til jllbilCllms!lI~'IS storc hoilill
Illed samlet kongress CI;~ m:lllgc
Iwilidstlnger i Yår kjære Frclscs;ll"IllC. Gud gi oss Cl godt tir i lille
,lrlJeidsgrener, Gud til ære, mCllIlcsl,cnc til gngn og lykke,
Med hilsen lil :llic cSolgllil s
lesere.
NanJlC Olsen, k:lptein.
SOLGULL
5
ttBLINDE FÅR SITT SYN. •"
En av våre kvinneligc misjollsofficercr pli. Jnva, SOlli i trc og
el halvt år arbeidet ved Armeens
oicnhospit:t1 i SCllmrallg, h:\r ved
er, .mlcdning gil! fnlgcndc skildring fra :\rbeidct der:
,:'Il ilt arbeide vcd siden av
min virksomhet som sykeplcicrske V:lr ikkc :i preke, mcn rorsoke l'l fa minc pntienlcr lil {I rorsl:'l, al tllcgcn nod og lidelse knnde de bli sparl ror, hvis de Imre
vild(: læl'c :'I værc virkelig rcnslige.
Ih'er morgcn cller cftcnniddng haddc vi omlrenl 150 pa lienlcr, som vilde ha hjelp. I grupper på tO personer kom de inn i
vcnwrummcl, hvor de snile sig
pl'! gulvct. Rike anledninger gli\"
dl'lle mig lil :'1 lale mel! Ilc syke
om lIt Gud elsket dcm, og vilde
Fn-Isc deres sjcle!
Somme lidcr noiedcs vi med il
sende dcm bari for :'I Vilske sig
og. b)'He klær, og lilt cFter lill
gikk del op for dcm, at del var
lil dcres besle, at de holdl sig
rene og pelle. For hadde de ofte
brlltt renslighetcns og hygicncm.
lover på cn foderdclig mMc.
I sondags- og hverdagsmotcnc
s:\ jeog de blinde famle sig Fren,
til botsbenkcn; mcn når vi spurle dcm ll\'orror de kom dil, SVllrte
de som regel, at dcl var fordi de
onsket å rll silt syn tilbake.
:'lIed slor t:ilmodighet forsoklc
\'i 11. IIlHlervisc dem, og lil sTull
kom Iloen av dem for ti lJe om
lys ror sin rormorkcde sjel. De
V:lr som smil barn, og ,'i m:'lllc
om igjen og 0111 igjcn be for dem
Og forklare dcm frelscns vci.
Mitt tlrbeidc på misjonsfeltel
hnr lært mig, nt vi må forsokc ti
se disse menncsker som de Cl' for
a kunne forstå, i IlYilket morke
lill levcr. Dell gud som de 11'0\
[lå og tilbcr, Cl' efter deres lllC·
nir'3. en IH'Ird og grusom Gud.
Til mill arbeide pli sykehusel
horle også :'I undcrvise de eldrll
pulienle.· om nodvcndighelcll av
å ha tålmod med de små barn.
I~nkcltc :1V barna lilhorle soldatcr og tjenere 1':1 sykchuset; andie vnr kOllllllet dit på grunn av
I Atr:1uns jlinkllnikk pA JaTa,
oicns.vkdornrncr', eller de v:u Ildl
blindc.
dep; husker s.crskill CIl lilen
:rutl. bare t'ltle år gammel. som
alltid hadde vært blind. lIans far
haddc hort om doktoren. SOIll
kunde gjore 'mirakler.. Og s:i
beslullel faren :'1 1:1 sonllcn mcn
sig den ll1nge vei til s~'kehusl't i
SI:11l11m11lg for å sc og lalc Ille:!
<mirakeldoktol'cll' der.
Gullen
led il\" CII oictlsykdom, som er
meget sjelden blandt barn.
Faren vend le lilbake til sill
hjem, mens gUtlcn blcv lilb:lkc
på sykchuset, omgill av kjærligheL og ,·elln!ighct. Dcl V:lr nodvCfulig fl forcttl en opcrusjon 1):'1
hallS oinc.
Dagen for operasjonen kom:
stille o.a; l:ilmodig utholdl han .Ie
sillerteli'gc forberedelser.
Eflel
operasjonen val' del \'anskc1ig å
holde ham stille i sengen, fordi
h:1I1 \'ar så i'Tig for fl la av b:1tldasjen fOI" å kunne se forste gang
i sill liv.
.Jcp; skuldc ollske HI Hill' som
leser dette. kunde ha seil gullens
rorbauseise og lykkeligc smil, da
himlet efter noen dager ble" lall
bort. Aldri skal jeg glemme del.
hell Cl' ikkc Iwns forundring, da
h:m fOl'stc g:lllg fikk se andre
11:11"11, som han for h:ldde lekt
med ll\"cr dag. lian måt.le bære
slore, lI10rke briller, og del \'ar
Iwn stoll o\"er, og hver kveld lc\'erle l1:1n disse til oss, ror al vi
sIw Ide opbev.lfe dem 0111 nallCh
pfi cl sikkert sled, forut ingen
skulde ktlJldc kom Ille lil denne
hans skaU.
••••••••••••
,
I
,
I
,
,
, . _..._
Til alle cSohtulhs lesere!
Det .. il .. ""re e" god .t~ue ror .. irt
arbeide blandt dØve Og blinde. om alle
de som Ur sill: ~Solll"u.h ti\$e"dt uten
i ha bdalt bladpenll"ene, Tilde Bende
inn ArakontinJl"enten for 1937. 75 "re.
d sant de har anlednlnJl", BelØpet kan
innbdales pl "",rmesl..
postkontor.
eller _e"du ; rrlmerker .il .S.. Ill"ullu
ehpedisjon. Ja<.ob ÅI1"lrt. 12. 0,,10,
Å akllfh bladet en ny lu·abonnent
er ...rIA en ,.od mAte lst.jllle arbeidd pø.
SOLGULL
IfIQ,IA
o
lA IQ,IBlEll IDlflflEILlflElf•.
og blinde som vi IrerreI' i Vnl'C
moter og ved husbesok. To a"
våre do,-e venner som har t;;:'all
på h)'ggck\'cldene siden arbeldct
for dove begynte for 20 år sidcn.
er vandrei 11jem til Gud i sommer - fru lIelIenes og fru Sviggum. Vi lyser fred over deres
minne og her Gud velsigne og
sl)'rkc de sorJ.(endc.
\'i fortseller arbeidet i tro til
Gud for å vinnc de dove og blindc for Kristus.
S, Snoen, adjuhlnl.
FR.fi NOR'D-NORGES
'DISTRIKT.
OSLO DiSTRIKT.
l Oslo dislrikl har vi i SOlllmen'ns lo" haU lo lurer for dove.
blinde og hjelpere. I juli m!'lIH'd
Iwdtle \'1 lur lil lIamnr, en strAlende dng som sent vil glemmes.
)fange dO\-e og to blinde var også
med og fr:rdel sig o\'er en herlig
dag i Guds fric nalur. En kaUerast i havcn hos våre gamle
kjæl'c kamcrntel' Jokkums. sold:ller i Eidsvoll 1, var deilig Olll
formiddagen. En sung blev sllnget. og vi nedbad Guds velsignelse og fred over dagen.
Lill lengre frem stanset vi \'ed
Eidsvollsbygningen og
sang:
da, vi elsker delte landet!~ Del'
var fred og: hoilicl over den lille
slund; vi folle vi Vfll" takknem·
lige lil Gud som har vernet del
\':Ikrc hmdet vår!.
Turen forisatte i god stemning
Illngs den smilendc "Ijosa. og da
vi kom frem til :\larlOfh1en \'cd
Ilamal'. \'ar det kaffen som mil Ile
på ved stranden. I en f:lrl \·nr
den rerdig. og vi 1101 samværet
i den deilige skogen ved :\Ijosas
bredd.
Mange dove fra Ilamal' kOlli
o;; hilsle på oss, og det blev stor
glede for de dove der oppe. s/\
vel som for de do\'e fra Oslo,
O\'er gjensynet. Yi hadde en andaklsstund O'~ tnkkcl Glid ror dCII
Til aakua ettu alorrntal! reiu,
dcilige dag. Til slutt rikk \.j bese
oss p:'1 cl)ovcs Veh og hilste der
Jlll lo SOlli både var dove og blinde, mcn fornoide fordi de kjente
Fn.'lseren Jeslls Kristus.
Hjemturen gikk også bra, og
;l1lC "ar enige om al vi haddc
hatt en skjonn dag.
Sondag den 22de augusl hadde {'!ln' våre medlemmeri cHjelpsom. invitert oss til silt hjem i
1I01:llld. Dn vi korn rrem vcu 12tiden, slod lo langborder dekket
ule mellem huset og en prektig
kornåkcr, og der blev 'servcrl
middng for alle sammen. Mange
dove og nocn blinde var med,
og mange av vllre hjcll)crC, s!I vi
VM vel 60 pcrsoner i nil.
Kl. ;{ var tier averlert frilufts·
Fest pa gårdsplassen. Til feslen
I,om mange av stedcts folk, og
syn les del var godt å samles Olll
Guds ord. Ocr var mange vid nes
b,yrd og god sang, og-slorst n"
alt - vi kjentc Guds velsignelse
h\'ile o"cr v:'1rl sann·ær. Jn. i
snnnhel var del en god dag, som
vi sellel' stOl' pris på al Gud J.(nv
oss. Frk, lI:l\Igen og henncs Fore1drc og soskcn gjorde alt sll
strålendc hyggclig for oss. Gud
vclsiJ.;ne og lonne enhver for alt.
Vi har dct cllers bra i Oslo
dislrikt. IL'!r budt loHnanl S,'\"erisen \'elkommcn til oss. Vi
h:!!' rorbindelse med mangc do ve
Vil nu sende en hilsen fru oss
her oppe i nord. I den tid loh·
nant Johnsen og jeg har vært
her, har vi hntt anledning til :L
molcs med mange av vllre folk.
Sl' mange minner kommer for
mig:
I el av de mange fiske"rer
som finnes her oppe og h"or flere hundre fiskere var samlet. var
der mote i Frelsesarmeen. 'A sc
lokalet fullpakket og hore de
slaute fiskere synge, det var ell
oplevelse. Glnde var vi ovcr
anledningen til å tolke Guds blldsl,np for de ,I dove som også vnr
til stede. Fra Trondheim, \\'nl·
nesfjord, Kosmo og Oroten var
de kommet; en a\' dem samlei bidrag li! Doves kirke, og de andre
vnr med i Lofot-fiskel,
Besokene til korpsene i Finnmark, de lnllg:e avstnntler og ofte
stormfulle reiser; ogsfl der bol'
dove og blinde som er glad for :,
få besok, og som gjerne kommer
til molene,
Så hill' vi hcr i lIarslnd hntl
ulflukt for de dO\'e. Den lste august reiste vi med buss til d<,1
vnkre Kancbogen. Det ,'ar gråvær og regn, mell derfor i"'k(('l'
sllre miner. En riktip; h~",:lJ(eli~
dag lwdtle "i i Amandn og J\Hrccl
Sinngnes's hjem.
Den lade august drog vi igjcn
på tur. denne Aang med mOlorbåt
til TjoUa. Her blev vi onskl'I \'cl·
kommcn av frk. )Iarkussen, SOIll
også åpnet silt hjem ro!' oss. Del
SQLGULL
vnr en velsignet dag, hvor vi alle
frydet oss i Ouds herlige nalur.
Hjemreisen blev ikke 51\ bchn<1clig, da vi fikk sterk kuling,
f;ICIl vål' skipper, Jarle Arnesen,
forte skuten vcl i havn.
Så ofte under livets seibs, i
storm SOIl1 stille, Cl' det trygt og
godt å ha Jesus som los, for
rhan kjellner kursen og forcl"
ll)'gl
hjem.~
Marit hel'sen, bv\cin.
LITT OM TUREN TIL
CHARLOTTENBERG
OG .IlRVIKH.
Skal rortelle .Solgull>s lesere
om at vi også i år hadde ell hyggelig tur til Sverige. En n\, dt\
forste dager i august kjorle to
soiskillllsbusscr ut fra Jacob Alis
gale med Chnrlollcllbcrg og Ar,-ika som mål.
En ca. 7U
IllCJllH'-
skeI' vur med. Det var foreningsmedlemmer, nocn dove, fcm a\'
dovcorriccrcllc og oberst og fru
Moklcbust
Del var det skjollllcslc vær,
sommeren enda i fcslskrud og
allc i fcststclllning,
<Sc Norgcs
skjonnc blomstcrdah fikk vi cflcrsom busscnc rullel lnno\'cr
Solor-bygdenc, gjen nem Kongs\'inger og oslovCr, En kaifcrast
mcns vi cnda var på Ilorsk gru nil,
og så bnr del innover Kjolcn
som hel' har brcdt sig utOVCI' til
lavc åscr utCtl Cll encstc linde,
Ch:ll'loIlCnbcrg, som
liggcr
bare trc mil fra grensen, Cl' CI1
pen <stnd~, og på «kårCIl> \'Hl'
mange mCllllcskcr mott frcm.
Der skllldc være fest ute på lunct. Velsignet \'ar dct å få samles med vårc svcnske kamcratcr
ol? f.1 dcle Livets Ord, sung og
VI dncs byrd,
Kurrc scrvert på
Sycnsk vis Cl' festlig, og gir cn
forst.1c1sclI uv at man Cl' pl!
rFriHsningsarmenJ i S\'cdgc.
Obcrst ~Ioklcbust taltc til oss
0111 Guds storhct, at Gud Cl' oss
~n bolig fm slekt til slekt.
Ma·
JOl' Edstrom tolkct talcll for d(;
dove. ~Icn dcl morknet sl'! forl,
og grå skycr gjcmte bort dc tll~
sen stjerncrs lys, en liten gurds
lampe var del hele. Festen blc\'
o\'sluttct mcd tokk til Gud, og
.Du gamin, du fria, du fjiillhogll
nord~ tonct ul.
Folk sprcdtes, noclI hlev innkvartcrt hos stcdets folk, Ilocn p;l
hotcll, mCn de fleste sov sin gode
SOvn i lokalet, som ljenstgjorde
som sovcsal.
Mcn sondag mOI'gcn ved lwnc~:'ll forsvant de forstc ut, o~ ve.l
U-7-lidcn \'nr :lIle på benene, og
lllan S.å dcm sille rundt omkring
Illecl sin frokost og morgenkaffe.
lyttendc liI Lapp-Lisas sang m.
fl. fra grammofoncn, mcns morgcnsolens forste strålcr brot
Irem.
Oberst Moklcbust samlet oss
til :lnd:)kt, hvorpå sclskapet like
erlcr brot ap.
Bussenc fyllcs
igjen <1\" de mange Ircs:lndc.,
plus koffcrtcl', plcdd, eskcr og
instrumCnter. Farvel CharlottCIlberg! Tukk for hyggelig sumvær!
1\u stevncr vi videre til Al'vil,a,
En frisk kjorelut' gjcnnem <dcl
fagrnste land uppå jor<h, SOm
svcnskene synger om sitt bnd
som Il\ smilendc i sond:lgsl'o og
hilste sinc nOrske gjcstcr \'elkammen,
l Arvika blev vi hilst hjerlelig velkommen av dc mange officcrcr og kalllcmler, Korpscnc fra
I\.al"lstad, Sundet og Churlotlcllbcrg hndde feHdag snmmen med
An-ika lIeltop denne sondag, og
vi rikk den glcde å være mcd,
Dagclls lcdere vur obersL og rnl
i\loklebusl.
I slullct geled med Iflygandc
fnnor och kUngande speh i spissen marsjerte vi Ilt til Yiksholmel1, stevlleplassell, ct lite stykke
utcllfol' b,yen. Ocr \'ar det gjort
i sland for dagcns motcr. IlcJlighetsmotet om formiddagen ble\'
Cn vclsignet stund, og om cflcrmidd:lgcll holdles sung-, musikkog karrefest, M;lIlge folk var
samlet dcr utc på det vakre sted,
Dcl' \'ur liv og begeistring rra
troppene som smittct rund l Ol11kring, så gladc ansiktcr vur d se
hvor mnn vcndte sig hen. Anika
hornmusikk spilte flere utmerkede nummer;
strengcmusikkcn,
sammensall fra dc forskjclligc
korps, snng og spillc. Ja, det var
cn fryd ti spille snllllllCll mcd dcm.
Bcprescllinnter fnl korpscnc tal1\', og major Edstrolll talte [Ja de
7
norskc kamerntel's vegnc, Til
slull lalle oberst og fru ]\loklehust. Gjennem det hel c kjentcs
Guds yelsignelse og nærhct. Jfl,
visselig Vfll' det en skjonn dng
ule i del frie, som vi alle vil minnes. Den kamemIslige ånd, den
gode samfoleise, dcl stnilende
vær - for alt takkcl' vi Gud.
S:'! startct vi kl. %8 fm byen
p:\ dell lange vcien hjem. Aftenslcmning scnkct sig ove l" landskapct. Snart bl cv dcl helt morkt,
og sang og muntcr pmt ombylledes med stillhct i bussene. Men
cn karfcti'lr frisket Iilt ap, og
eOCl' en (l timcrs kjoring \'nr vi i
Oslo igjcn.
Sverige-Luren V[Il' kOlllnwt inn
minnenes rike bok.
Aslrid Ual;::hll. kaplein
•
Hilsen fra Fr9ya.
KJærc
<Sol~ull.!
Du dcre lkkll l'nr hdrl nOC fru oss
her \ltll pt, 1'I~1~'1I, "Jl ,'1 fortelle "l ,'1
hnr <let hnre h..". IntcrCSIlCll hnl' Ikke
l"pl sig. VI sllm1es III fo,·t:nl"~Sl11lltcr
fOI" t, 1l.i1ll'll hv:o<l ,'1 knll for ,\ st<llle
.ld "dleldn som frc!scsofflcerclle ulf,lrer blund l lill UIWll og hllnde.
Ilet Cl' frsl<lngCI' fOl" oss her ule, 1I11i'
"l f,',r hCStlk Il\" offlcercne: men Ikt
rI' Ikke ""mgc dll ...elle fOl' itret vi f'\r
hu ,lem her. Yl ,'11 llJenw scmle en
hilsen og: en l"kl, tlt alle SOIl1 h"r "ært
hu ule, VI lll\l''''' ,let d" h:,r ",idd ul
h"l" fuJI l .o;od Jon!. Ile! c,' fl'emdelo's
"itr hillIll "t Gud Sk:ll brukc dem III
'·.~1s1gne1.~e, nt de kn" "nore med
og
bane velelI III dl' dllH" og hlln<l,'s
hjerter,
A,' hJel'let knn \"1 sl:
1111111 hnr
lInre" hJulpct sit ""1.
"drua,,! Iln,j~r".. I.. 1l1 Hamar.
Soldat III Ørlantl,
(Se s,l;,\
.
.. _5_
fJlJLI
Gte ilrgang.
OIGU Fli FlnSUUUIU
Arbeidet blandt døve og blinde.
Fra c \'ftrl Korstog'. Frelsesarmeens n:yss utkomne årsbcretning med regnskaper for 1936 hen·
ter vi folgcndc:
Vcd sidcn av de cksisterende foreninger 11\' og
instilusjonel' for do\'c og blinde og hvad der gjores
fra orrellUig eg andre hold for å leite deres kår og
'yde dem hjelp til selvhjelp, \'iser det sig al den åndelige og praktiske bisland i neslekjærlighetens ånd
som Frelsesarmeen )'dcr disse vftre venner, b~de
er vel bcho\'elig og hlir salt stor pris lill. Der er
mangfoldige tilfelle hvol' el besok :1\" CII h'elscs(JUicer, Cil pcrsonlig snmtHle, CII venrwljcncste i
,/csu navlI og i Kristi {Illd Cl' HV vidtrekkende hetydllir..g, selv om den ikke gior annen dove- eller
blindeforsorg overflodig,
Frelscsarmccns arbeide hlandt do\'c i Korge be,
/:O'lIte i 1917. I 19'19 oplok Armccn også \'irksomhel blandt blinde i Oslo, mcd en bHndclcdsagl'rbrij,{adc som fremdeles er i \'irksomhel.
Der Cl' IJ kvinneligc officerct' hcll oplall i dennc
gjerning. De farlcr omkring hvcl' i sinc distrikter,
holder moter, besokcl' hjemmene, og er til all den
hjelp de cllers kan.
Yirksomhetells central kontor cr i Jacob, IlsgL
12, Oslo, Illcd undcnwdelingcl' i Slavanger (lIellandsgt. 4å), Trondhcim (Drollningens gt. 8), lIarstad (Sigurds gl. Gb), eg Ost,.. og Vestfolds orriccrCl" h.lr sin holig i ,Jaeoh Alis 1-(1. 12, Oslo.
••••••_ •••••••••,.,.,.,.,_
•••••••••_ •.•••,.,••_,.,••••_,.,
DEN
BORTKOMNE
SØNN.
Til motcne ,"cd korps som dovearbeidcts officen'r besokcr, innhydes de dove på stedet, og sang
og tale blir tolkel fOr dcm i deres tegnsprog.
Ved de 4 stasjoner holdes regelmessige moLer,
A\· spcsielle molcr for dove og blinde cr i 1936
holdt 'Y)'>, ovcn'ærel av 3-175,
cSolgulh, drt kvart."llsblad for dCllnc arbeidsgrcll, sendes til mange <love og blinde rundt om i
landet. Det kommer som en hilscn til dem som
ofte foler sig cnsommc og hor :l\'sides, og har sikkerl vært til opmunlring og velsignelse,
\"årc officereI' hllr i .'!rets lop besokt over 2000
blinde og do\'e i forskjclligc deler av landet, og lil
dissc bcsok er mcdgått ca. 2700 timer.
Fin:lnsieringcn a\' arbcidet skjer vescntlig ved
fri\'illige bidrag fra ulmenhdcn og mcd stolle fra
ho\·edk\·arlerel. P. mange stedcr har virksomhetens vcnncl' sluttct sig sammen i .SolguJh-foreninMCI', hvis medlelllmer bclalcr kr, 1.25 pl". k\'urtlll i
kontingent. Nye innmeldelser kan skje til de foran
ncvnte adresser.
I denne arbeidsgrens interesse ulgir Frelsesarmeen dct illustrertc kvarlalsskrifl cSolgull., som
utgftr i et opl:lo;§'l\' C:l. 7000 ekspl. pr. nummcr, Bla·
dct kosler 7;-, ore pr, 111' i post-abonnemenl og kan
bestilles \'cd alle norske poslanstallcr, (,Iler direkte
rl'a Ct'ntl'lllkonlorel.
••,.,_,""".'_0............. , , , , , , • I , , 10"
"
'o o
0..-0
Tthl og musikk fli' .11. Fflll;
o ,
,
o o
(;Jtrl~"',
,
•
•
I2
&
;'
I
:
!
f
I & {54
t
~
i
,
~ i ,~ • • v • B
] 1
t<'
t
I
li' t·v i i J. e- O
e
j'
.t
41
,
fi V i D
v v
O- ,
1:
l
1
!~
v
f'
•
~
I
~
"
I
I
"
neI' vandrer en )'lIgling så trell
og fors."lgl
med hodel dypt hØiet
og t;'\rer i Øiet,
:,: og pjaltct hans lInlkl. .,.
Han senkct sig ned i forl:I()('ISCIlS skjØd,
forl\'ilet, forb'lI1l1et,
hon Øinet ei allnet
:,: clln mØrke og dØd. :,:
lian ser i dct fjerne en dØr str.
på klem,
cl ansikt ball kjenner
ømt lIlot ham sig \'ender:
:,: KOm hjclll, barn!
Kom hjem! .,.
H\'or kOllllllel" han fra, og h\'OI"
hasler han hen?
Fm skibbrudnes lande
og dØdsnaliens strande;
:,: og nu skal han hjem. :,:
Da hllrlcs ell l'pst i Il'ans yllt-rsle
Og hjelllmet del drog 11:1111, alene
han g.r,
har ei stort ft bære,
klin skam og vanære,
:,: og pjaHer og s1'tr. ',.
nød;
som velkjcnte klokker,
dcr kaller og lokker,
:,: i l1allel1 dc lØd. :,:
Og fadcrcn ser ham, han roper
hallS navn,
imol ham hun i1cr, o se, h\'or han hvilcr
:,: i faderens favn. :,:
Og t1'tren og kysset p1't kinlll'l1
s. \'å1,
de blandcr sig sammen,
og frykte Il og skammen
:,: borlsmeltet i gråt. :,:
Trykt I F.A.s trykkeri, Pllestr. 22, Oslo.