Du kan se afgørelse og klagevejledning her. - Ringkøbing

Transcription

Du kan se afgørelse og klagevejledning her. - Ringkøbing
Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Vestas Manufacturing A/S
Vingefabrikken i Lem
Smed Hansens vej 23-1
6940 Lem St
Att.: Pia Christoffersen,
[email protected]
Direkte telefon
99741721
E-post
[email protected]
Dato
12. november 2015
Sagsnummer
15-036541
Påbud om ændring af vilkår for
luftemission fra malerhal
Vestas Manufacturing A/S Vingefabrikken, Smed Hansens vej 21-3,
6940 Lem St.
Åbningstider
mandag
tirsdag - fredag
10.00 – 17.00
10.00 – 13.30
Telefontider
mandag
tirsdag - fredag
10.00 – 17.00
10.00 – 13.30
Hjemmeside www.rksk.dk
Telefon 99 74 15 15
Indholdsfortegnelse
1 Ansøgning .............................................. 5
2 Afgørelse ............................................... 5
3 Vilkår ..................................................... 6
4 Miljøteknisk vurdering ........................... 7
5 Offentliggørelse og klagevejledning ...... 8
6 Liste over modtagere af kopi af påbud om
vilkårsændringer ...................................... 10
8 Lovgrundlag - Bilag 1 .......................... 11
Side 2 af 11
Stamdata for virksomheden
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
Virksomhedens telefonnummer
Virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens matrikelnummer
CVR-nr./P-nr.
Listebetegnelse, godk.bek. 669
/18-06-2014 med senere
ændringer
Omfattet af standardvilkår,
godk.bek. 682/18-06-2014 med
senere ændringer
Omfattet af bilag 1, godk. bek.
669/18-06-2014 med senere
ændringer
Omfattet af VVM, bek. 1184 af 6.
november 2014
Omfattet af risikobek., bek. 1666
/ 14-12-2006
Omfattet af PRTR-bek., bek.
1172 / 13-10-2015
Dato for øvrige
miljøgodkendelser
Vestas Manufacturing A/S,
Vingefabrikken i Lem
Smed Hansens Vej 9, 17, 19, 21
og 23, 6940 Lem St.
9730 0000
Pia Christoffersen, HSE Support,
tlf.: 20897947,
mail: [email protected]
135, 136 og 138 Ø. Lem By, Sdr.
Lem
CVR-nummer: 27988210
P-numre: 1002894402,
1007839762, 1005256283,
1009716897, 1002894438.
D207 Virksomheder, der
fremstiller produkter ved sintring
af flourplast, pressestøbning eller
fiberarmering af hærdeplast med
et forbrug af plastmateriale på
mere end 100 kg pr. dag.
D209 Virksomheder, der foretager
overfladebehandling af plast, når
kapaciteten til forbrug af
organiske opløsningsmidler
overstiger 6 kg pr. time, bortset
fra virksomheder der er omfattet
af listepunkt 6.7 i bilag 1.
Ja.
D207, bilag 1 afsnit 5
Nej
Nej
Nej
Nej
Revurdering af eksisterende
rammegodkendelse af 29. oktober
1999 og påbud om ændring af
vilkår af 14. februar 2013
Miljøgodkendelse af malekabine
på Vestas Blades, Smed Hansens
vej 21, som tillæg til
miljøgodkendelse af 29. oktober
1999 af Vestas Wind Systems,
Side 3 af 11
Vingefabrikken af 3. januar 2005.
Miljøgodkendelse af produktion af
kulfiberflanger til 44 m og 49 m
bjælker – tillæg til
miljøgodkendelse af 29. oktober
1999 af vingefabrikken af 12.
december 2003.
Dato for andre tilladelser
Tilladelse til afledning af
spildevand fra Vestas Vingefabrik
til Ringkøbing Kommune
spildevandsforsyning – Lem
Renseanlæg af 7. februar 2003.
Aktiviteter
Hovedaktivitet: Fremstilling af vindmøllevinger i fiberarmeret plast.
Væsentlige biaktiviteter: Maling af vinger og fremstilling af
kompositkoblinger.
Væsentligste miljøforhold: Luftemissioner fra maling af vinger. Støv
fra fremstilling af kulfiberflanger, opskæring af materialer og finish af
vinger. Støj fra processer, kompressorer, ventilationsanlæg og intern
transport.
Sagsbehandler
Pernille Nielsen,
Byg og Miljø
Telefon
9974 1721
Mail
[email protected]
Kvalitetssikret af: Vibeke Frølich Lanzky, Byg og Miljø
Side 4 af 11
1 Ansøgning
Vestas Vingefabrik Lem har ved brev af 10. september 2015, søgt om
at skifte reguleringsmetode for aktiviteterne i malerhallen Smed
Hansens vej 21-3, så anlægget reguleres efter kravene i
reduktionsprogrammet i VOC-bekendtgørelsen. Endvidere ansøger
virksomheden om, at få ophævet emissionsgrænseværdierne for
blandingsfortynder og n-butylacetat, som angivet i miljøgodkendelse
af 3. januar 2005 for Malerhallen. Anmodningen begrundes med, at
emissionen reguleres via vilkår i henhold til VOC-bekendtgørelsen.
2 Afgørelse
2.1
Påbud
Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed påbud om ændring af
gældende vilkår for miljøgodkendelsen af virksomhedens malerhal.
Påbuddet er meddelt på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i
sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til dette påbud.

Påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 41, 41a og 41b.
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel
bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forøget
forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller
øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en
afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om
godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).
Der gøres opmærksom på, at påbuddet ikke fritager fra krav om
tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.
Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt
tilladelse til igangsættelse af byggeriet.
Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal
overholde gældende lovgivning på miljøområdet.
Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 1.
Side 5 af 11
3 Vilkår
3.1
Forureningsbegrænsning
Luft / Støv / Lugt
3.1.1 Vilkår nr. 2.1 og 2.2 i miljøgodkendelse af malekabine af 3.
januar 2005 ophæves og erstattes af nedenstående:
Virksomhedens afkast fra malerhallen skal være
dimensionerede, så nedenstående B-værdier er overholdt:
Parameter
n-butylacetat
Blandingsfortynder*
B-værdier
mg/ normal m3
0,1
0,15
B-værdien skal være overholdt af den maksimale 99%
fraktilværdi for immissionskoncentrationen, beregnet på
månedsbasis af alle årets 12 måneder.
Maksimumkoncentrationen skal beregnes ved hjælp af
Miljøministeriets OML-model, jf. Miljøministeriets vejledning
nr. 2/2001. Beregningerne skal korrigeres til 1 minuts
midlingstid og til 1,5 meter over terræn.
*Blandingsfortynder defineres som angivet i Miljøstyrelsens
luftvejledning nr. 2/2001
3.2
Egenkontrol
3.2.1 Vilkår 3.5.1 og 3.5.2 i Revurdering af eksisterende
rammegodkendelse af 29. oktober 1999 og påbud om
ændring af vilkår af 14. februar 2013 ophæves og erstattes
med nedenstående:
Der skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, dog mindst
en gang om året, indsendes dokumentation for:
-
Det årlige forbrug af organiske opløsningsmidler.
At mål-emissionen for organiske opløsningsmidler er
overholdt.
Dokumentationen skal være i form af en beregning af det
årlige forbrug af opløsningsmidler, mål-emissionen og den
årlige emission af organiske opløsningsmidler baseret på det
Side 6 af 11
faktiske forbrug af organiske opløsningsmidler. Beregningerne
skal gennemføres i henhold til retningslinierne i bilag 4 i VOCbekendtgørelsen af 20. december 2012 med senere
ændringer.
Mål-emissionen anses for overholdt, hvis den faktiske årlige
emission af organiske opløsningsmidler er mindre end eller lig
med mål-emissionen.
4 Miljøteknisk vurdering
4.1
Forureningsbegrænsning
Luft / Støv / Lugt
Malehallen er omfattet af VOC-bekendtgørelsen pga. det årlige
forbrug af organiske opløsningsmidler er større end 5 tons/år.
Der er derfor ved revurdering af eksisterende rammegodkendelse af
29. oktober 1999 og påbud om ændring af vilkår af 14. februar 2013
sat vilkår i henhold til VOC-bekendtgørelsens krav om overholdelse af
emissionsgrænseværdierne i bilag 2, punkt 8 ”Anden
overfladebehandling, herunder af metal, plast, tekstil, stof, film og
papir”.
Virksomheden har efterfølgende ansøgt om at følge
reduktionsprogrammet i VOC-bekendtgørelsen i stedet for at
overholde emissionsgrænseværdierne.
I ansøgningsmaterialet har virksomheden vedlagt beregninger i
henhold til VOC-bekendtgørelsens bilag 4 for 2013 til og med 2.
kvartal 2015. Beregningerne viser, at virksomheden kan overholde
reduktionsprogrammet, idet den årlige emission af opløsningsmidler
er mindre end mål-emissionen.
Virksomheden oplyser, at der kvartalsvis vil blive foretaget
registrering af forbruget af maling og opgørelse af mængden af
affald. Ved indføring af nye malingsprodukter arbejdes der løbende
med substitution, i forhold til om der findes andre malingsprodukter
med lavere VOC indhold og om det er teknisk muligt at anvende
produktet.
Ringkøbing-Skjern Kommune ophæver derfor vilkårene for
emissionsgrænseværdierne i henhold til VOC-bekendtgørelsen og
sætter i stedet vilkår om at følge reduktionsprogrammet.
Virksomheden har endvidere ansøgt om, at få ophævet
emissionsgrænseværdierne for blandingsfortynder og n-butylacetat i
Side 7 af 11
miljøgodkendelse af malerkabinen af 3. januar 2005, da
virksomhedens emission af opløsningsmidler reguleres via vilkår i
henhold til VOC bekendtgørelsen.
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet indsendt opdateret OMLberegning, der viser, at B-værdierne for n-butylacetat og
blandingsfortynder fortsat overholdes ved de nuværende
produktionsforhold og med den eksisterende skorstenshøjde på 30 m
over terræn.
Ringkøbing-Skjern Kommune ophæver emissionsgrænseværdierne i
vilkår i miljøgodkendelsen for malerkabinen, da virksomhedens
emission reguleres af VOC-bekendtgørelsen. Vilkår for overholdelse
af B-værdi og højde af afkast på 30 meter over terræn opretholdes
for at regulere virksomhedens immission af opløsningsmidler i
omgivelserne.
5 Offentliggørelse og klagevejledning
5.1
Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens
hjemmeside www.rksk.dk under informationer den 20. november
2015. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste
over modtagere af kopi af påbud om vilkårsændringer.
5.2
Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over
Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel
klage over afgørelsen skal være indgivet senest fredag den 18.
december 2015.
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at
have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan
desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99100.
En klage over påbuddet har opsættende virkning medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til
aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som
tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Naturog Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et
Side 8 af 11
link til på forsiden af http://www.nmkn.dk Klageportalen ligger på
http://www.borger.dk og http://www.virk.dk Du logger på
http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal
du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde
til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Prøvning ved domstolene
Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved
domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen
er offentliggjort.
Venlig hilsen
Pernille Nielsen
Side 9 af 11
Vibeke Frølich Lanzky
6 Liste over modtagere af kopi af påbud om
vilkårsændringer
Sendt på mail:
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland
[email protected]
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for RingkøbingSkjern Kommune, [email protected]
Friluftsrådet Midt-Vest, [email protected]
Side 10 af 11
8 Lovgrundlag - Bilag 1
Påbuddet er primært givet på følgende lovgrundlag fra
Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte
lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010
(miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18.
juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed,
nr. 682 af 18. juni 2014.
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske
opløsningsmidler, nr. 1452 af 20. december 2012 (VOCbekendtgørelsen)
Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:
Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på
mst.dk
Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/ 2001
Miljøstyrelsen B-værdivejledning nr. 2/ 2002
Side 11 af 11