hér. - StockRate Asset Management

Transcription

hér. - StockRate Asset Management
StockRate’s investeringsproces
Det overordnede mål for StockRate’s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af
selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af StockRate viser, at
investorerne i det lange løb opnår de bedste afkast ved at investere i de økonomisk stærkeste selskaber.
StockRate’s investeringsproces er opdelt i 8 faser, som vil blive beskrevet i det følgende.
FASE 1 – Database vedligeholdelse
StockRate har adgang til omfattende regnskabsmæssige oplysninger og informationer om flere end
35.000 selskaber i 153 lande, som overføres til vores egen database/model. Databasen bliver opdateret
på månedlig basis på bagrund af regnskabsmæssige finansielle data fra en ekstern leverandør.
Databasen, StockR8, er udviklet af Bjarne Jensen gennem 20 år.
Databasen gør det muligt for StockRate at analysere selskabernes historiske udvikling, og herefter
sammenligne og rate alle selskaberne på samme standardiserede måde, ved hjælp af StockR8
modellen.
FASE 2 – Rating
StockR8 modellen gør det muligt for os at sammenligne samtlige selskaber på standardiseret vis, hvor
selskaberne bliver ratet baseret på deres indtjeningsstyrke (evne til at generere profit) samt deres
finansielle styrke (økonomiske frihedsgrader). Begge dele er faktorer, som reflekterer den
økonomiske kvalitet i selskaberne.
Vi er bevidste om, at det ikke er tilstrækkeligt at identificere selskaber, som i øjeblikket viser den bedste
økonomiske kvalitet og styrke. Derfor fokuserer vi udelukkende på selskaber, som over en længere
årrække konsekvent har demonstreret stærk indtjenings- og finansiel styrke. Derfor har vi bl.a. valgt, at
selskaberne skal have regnskabstal, der går mindst 7 år tilbage, for at komme i betragtning til
porteføljen.
FASE 3 – Likviditets vurdering
Før den detaljerede analyse af selskaberne anvender vi et ”filter” med henblik på at sikre likviditet i
porteføljen. Derfor skal selskaber, som vi analyserer, have en passende markedsværdi samt tilstrækkelig
daglig handelsvolumen. På denne måde sikrer vi en passende likviditet i vores porteføljer.
1
FASE 4 – Analyse og bedømmelse
Selskaberne vurderes på 2 måder:
For at udlede selskabernes indbyrdes rating bliver selskaberne vurderet og bedømt i forhold til alle
35.000 selskaber i databasen.
StockR8, som er modellen bag denne rating, er baseret på beregninger af finansielle nøgletal defineret
af StockRate. Modellen tager udgangspunkt i selskabernes regnskabsoplysninger, og på denne
baggrund bedømmes samtlige 35.000 selskaber i databasen i forhold til hinanden. Dermed er det
muligt at rate alle selskaberne på baggrund af kriterierne indtjeningsstyrke og finansiel styrke.
For at illustrere resultatet af analysen bliver hvert enkelt selskabs resultat plottet ind i en figur. Figur 1
viser virksomhedernes placering i forhold til hinanden baseret på deres indtjeningsevne (x-aksen) og
finansielle styrke (y-aksen). De højest ratede selskaber er de selskaber, som er at finde i øverste højre
hjørne. Vi investerer kun i selskaber med stærk økonomisk kvalitet, som befinder sig i dette område.
FIGUR 1
2
Til illustration har vi valgt at rate de største børsnoterede skandinaviske selskaber ved hjælp af vores
StockR8 model. Vi har markeret bogstavkombinationen VWS, som repræsenterer selskabet Vestas A/S.
Vestas er placeret nogenlunde i midten af vores grafiske fremstilling. Denne placering viser, at Vestas
det sidste år har haft en mellem-god indtjening, og at selskabets finansielle styrke ikke er ret høj. Denne
placering fortæller os, at Vestas ikke er en attraktiv investering for StockRate, idet selskabet ikke
besidder den økonomiske kvalitet, som vi søger. I modsætning til Vestas er der selskaber i det øverste
højre hjørne med både høj indtjeningsstyrke og høj finansiel styrke. Dette område er markeret med en
grøn cirkel.
FIGUR 2
Farverne i grafikken viser selskabernes stabilitet. Selskabet vi har markeret i det øverste højre hjørne er
den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz (H&M). Den grønne farve, som er udtryk for en meget høj
stabilitet, viser, at H&M stabilt gennem en årrække har haft en god indtjening og samtidig opretholdt en
høj finansiel styrke. H&M er et eksempel på et selskab som vi har valgt at investere i, fordi selskabet
gennem en lang årrække har vist god økonomisk kvalitet. Stabilitet uddybes i næste afsnit.
3
FASE 5 – Stabilitet
Efter at selskaberne er blevet ratet i forhold til hinanden, bliver det enkelte selskab vurderet i forhold til
graden af stabilitet selskabet har udvist i de seneste år. Denne fase viser selskabets evne til at levere
konsekvent høj indtjening og udvise høj finansiel styrke gennem en længere årrække. Med andre ord,
denne fase siger noget om, hvor stabilt selskabet har været i de seneste år.
Figur 3 viser den finansielle udvikling Vestas har været igennem siden 1994. Det ses, at Vestas gennem
de seneste 17 år ikke har vist stabilitet. Mens selskabet har haft høj indtjening i 99, 00 og 01, så er der
også perioder med dårlig indtjening og lav finansiel styrke. Der kan dermed ikke spores stabilitet i
Vestas’ udvikling gennem de seneste 17 år. Denne tredje dimension viser selskabets stabilitet gennem
de seneste år.
FIGUR 3 – Vestas vs. H&M
H&M
Vestas
Modellen søger ikke kun at identificere selskaber, som har leveret høj indtjening understøttet af stærk
finansiel styrke, men at identificere selskaber, som har gjort det konsekvent over en længere årrække.
Grafisk, søger vi efter selskaber med en ”klynge” af observationer i det øverste højre hjørne. Det er tegn
på, at selskabets økonomiske situation er forholdsvis forudsigelig. Et godt eksempel på sådan et selskab
er H&M. Mens Vestas gennem 17 år ikke har vist nogen form for stabilitet, har H&M år efter år stabilt
ligget oppe i højre hjørne. H&M har gennem de sidste 18 år vist både høj indtjeningsstyrke og høj
finansiel styrke.
4
FASE 6 – Dybdegående analyse af de udvalgte selskaber
I forbindelse med udvælgelse af aktier til vores globale portefølje, har vi omkring 200 potentielle
selskaber med den højeste økonomiske kvalitet, når alle selskaberne er ratet og vurderet. Disse 200
selskaber befinder sig alle sammen i det øverste højre hjørne af ratingmodellen.
Når vi har identificeret de selskaber med den højeste økonomiske kvalitet, fortager vi en kvalitativ
analyse af samtlige disse selskaber. I denne sammenhæng vurderes bl.a. kvaliteten af den tilgængelige
information, adgang til information, de seneste nyheder (er der noget, der har ændret sig siden
årsrapporten blev publiceret).
Tilgængelighed tages også i betragtning. For eksempel, er det ikke altid muligt at handle kinesiske A
aktier og der kræves en særlig status for handel med indiske aktier. Disse faktorer kan nogle gange
påvirke sammensætningen af porteføljen.
Når vi har været igennem denne fase, er der 50 selskaber tilbage, ud af de 200 selskaber, som kan
indgå i porteføljen. Disse 50 bedst ratede selskaber af den økonomisk højeste kvalitet udgør porteføljen.
FASE 7 – Porteføljeetablering
Det tilstræbes altid at fordele formuen ligeligt i de 50 økonomisk stærkeste selskaber, som den globale
portefølje består af. Dette minimerer porteføljerisikoen.
FASE 8 – Overvågning og re-balancering
Som konsekvens af vores investeringsfilosofi handler vi normalt ikke meget. Vi tillader gode selskaber at
udvikle sig positivt på længere sigt. De selskaber som vi vælger at investere i, følger vi nøje. Vi har
medarbejdere som løbende følger informationer og nyheder på selskaberne, ligesom vi også følger
aktiekurserne ”real-time”. Men det er sjældent, at vi vælger at sælge en given aktie på bagrund af en
nyhed, idet vores investeringer er langsigtede.
Når der forekommer ændringer så som fusioner og opkøb, så kan vi vælge at erstatte de involverede
selskaber med selskaber fra ”reservelisten”, som består af nogle af de bedste af de selskaber som vi
vælger fra i Fase 6.
Samtlige selskaber i porteføljen bliver løbende ratet for at undgå, at der er selskaber vi har investeret i,
som ikke længere opfylder de opstillede krav. På den måde sikrer vi, at kun selskaber med den højeste
økonomiske kvalitet er inkluderet i porteføljen.
StockRate Asset Management
Januar 2012
5

Similar documents