HusCompagniet Sjælland as Kongevejen 153 2830 Virum Att

Transcription

HusCompagniet Sjælland as Kongevejen 153 2830 Virum Att
HusCompagniet Sjælland as
Kongevejen 153
2830 Virum
Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00
Att. Martin Jeppesen, [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.roskilde.dk
Landzonetilladelse til ny bolig til erstatning af nedbrændt bolig –
Enggårdsvej 3, matr.nr. 8f Ramsømagle By, Gadstrup
Roskilde Kommune giver hermed landzonetilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1, til ny
bolig på 218 m² til erstatning for nedbrændt bolig, som ansøgt den 14. juli 2015 på
ejendommen Enggårdsvej 3.
Kommunens begrundelse for at meddele landzonetilladelse er, at huset erstatter den
nedbrændte bolig på ejendommen, samt at kommunen vurderer, at huset ikke
påvirker omgivelser væsentligt.
18. august 2015
Sagsnr. 272538
Brevid. 2169348
Ref. PHF
Dir. tlf. 46 31 35 67
[email protected]
Inden tilladelsen er givet, har kommunen sendt sagen i naboorientering. Der kom
ingen bemærkninger til sagen.
BEMÆRK
Tilladelsen bliver annonceret på Roskilde Kommunes hjemmeside www.roskilde.dk
den 19. august 2015.
Der kan klages over afgørelsen som beskrevet i vedlagte klagevejledning. Klagefristen
er 4 uger efter annoncering – dvs. den 16. september 2015. Tilladelsen må ikke
udnyttes før klagefristen er udløbet jf. Planlovens § 60, stk. 4. Du får besked, hvis der
bliver klaget over afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning, dvs. tilladelsen
må ikke udnyttes før Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort sagen, medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. Planlovens § 60, stk. 4.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf.
Planlovens § 56, stk. 1.
Når klagefristen er udløbet, sender vi sagen videre til byggesagsbehandling.
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag
10-15
10-14
Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag
08-15
10-17
08-14
Venlig hilsen
Pernille Fox
Planlægger
Kopi:
Dansk Ornitologisk Forening, [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening Roskilde, [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, [email protected]
Friluftsrådet, v. Tove Binzer, [email protected]
Side2/4
KLAGEVEJLEDNING
Planloven
Afgørelsen er truffet efter Planlovens § 35, stk. 1. Der kan klages over den meddelte
afgørelse efter reglerne i Planlovens § 58, stk. 1, jfr. § 60, stk. 1 og 2.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter at afgørelsen er annonceret.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage
er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Ifølge § 59 er de klageberettigede efter § 58:
miljøministeren
enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en
nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af,
1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som
dokumenterer dens formål, og
1. at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100
medlemmer.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6
måneder fra nævnets afgørelse er meddelt.
Side3/4
Side4/4
Uddrag af Lov om planlægning
(Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009)
§ 35, stk. 1
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning,
opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og
ubebyggede arealer, jf. dog §§ 36-38.
§ 51, stk. 1
Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat
med hjemmel i loven, samt af bestemmelser i lokalplaner og i de efter § 68, stk. 2,
opretholdte vedtægter og planer m.v., jf. dog stk. 2.
§ 58, stk. 1, pkt. 1
Til Naturklagenævnet .... kan påklages kommunalbestyrelsers afgørelser efter § 35,
stk. 1.
§ 60, stk. 1
Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
stk. 2
Klage efter § 58, stk. 1, nr. 1, indgives til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Similar documents