C-MAC Videolaryngoskop

Transcription

C-MAC Videolaryngoskop
Emploi
Impiego
C-MAC™-Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC,
Elektronikmodul 8401 X, Monitor 8401 ZX
C-MAC™-Video laryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC,
Electronic module 8401 X, Monitor 8401 ZX
C-MAC™-videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC,
elektronikmodul 8401 X, skærm 8401 ZX
Utilização
Gebrauchsanweisung
Instruction manual
Brugervejledning
C-MAC™-Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC,
Elektronikmodul 8401 X, Monitor 8401 ZX
C-MAC™-Video laryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC,
Electronic module 8401 X, Monitor 8401 ZX
C-MAC™-videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC,
elektronikmodul 8401 X, skærm 8401 ZX
V 1.2.0_02-2009
II
Wichtiger Hinweis für die
Benutzer von KARL STORZ
Geräten und Instrumenten
Important information
for users of KARL STORZ
instruments
Vigtige oplysninger til alle, der
anvender instrumenter fra
KARL STORZ
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den Namen
KARL STORZ. Auch in diesem Produkt steckt
unsere ganze Erfahrung und Sorgfalt. Sie und
Ihr Haus haben sich damit für ein modernes
und hochwertiges Instrument der Firma
KARL STORZ entschieden.
Thank you for your expression of confidence in
the KARL STORZ brand name. Like all of our
other products, this product is the result of
years of experience and great care in manufacture. You and your organization have decided in
favor of a modern, high-quality item of equipment from KARL STORZ.
Tak, fordi du har vist tillid til varemærket KARL
STORZ. Som alle vores øvrige produkter er dette
produkt resultatet af mange års erfaring og stor
omhu i fremstillingen. Du og din virksomhed har
valgt at satse på et moderne, førsteklasses produkt fra KARL STORZ.
Die vorliegende Anleitung soll helfen, das
C-MAC™-Videolaryngoskop richtig anzuwenden, zu reinigen und zu sterilisieren. Alle notwendigen Einzelheiten und Handgriffe werden
anschaulich erklärt. Bitte lesen Sie deshalb
diese Anleitung sorgfältig durch; bewahren Sie
sie zum etwaigen Nachlesen sorgfältig auf.
This instruction manual is intended to serve as
an aid in the proper handling, cleaning and
sterilization of the C-MAC™ video laryngoscope. All essential details of the equipment
and all actions required on your part are clearly
presented and explained. We thus ask that you
read this manual carefully before proceeding to
work with the instrument. Keep this manual
available for ready reference.
Brugervejledningen er beregnet som en hjælp til at
sikre korrekt håndtering, rengøring og sterilisering
af C-MAC™-videolaryngoskopet. Den præsenterer
og forklarer tydeligt alle væsentlige funktioner ved
produktet samt alt, hvad du skal gøre. Du bør derfor læse vejledningen grundigt igennem, før du
tager instrumentet i brug. Opbevar denne vejledning i nærheden af udstyret, så du kan bruge den
til opslag.
Warnung: KARL STORZ Instrumente
werden nicht steril ausgeliefert und
müssen somit vor der ersten
Anwendung sowie vor jeder weiteren
Nutzung gereinigt, desinfiziert und ggf.
sterilisiert werden.
Warning: KARL STORZ instruments are
provided unsterilized, and must be
cleaned, disinfected and, if necessary,
sterilized prior to the initial use and
before each subsequent use.
Advarsel! KARL STORZ-instrumenter
leveres i ikke-steriliseret tilstand og skal
rengøres, desinficeres og efter behov steriliseres, før de tages i brug første gang og
før hver efterfølgende anvendelse.
KARL STORZ arbeitet ständig an der
Weiterentwicklung aller Produkte. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, daß deshalb Änderungen
in Form, Ausstattung und Technik möglich sind.
Aus den Angaben, Abbildungen und
Beschreibungen dieser Anleitung können daher
keine Ansprüche hergeleitet werden.
KARL STORZ is constantly working on the further development of all products. Please appreciate that changes to the scope of supply in
form, equipment and technology are possible
for this reason. Therefore, no claims may be
deduced from the information, figures and
descriptions in this manual.
KARL STORZ arbejder løbende på at forbedre og
udvikle sine produkter. Der kan derfor forekomme
ændringer i det leverede produkts form, udstyr og
teknologi. Som følge heraf kan der ikke udledes
krav af de oplysninger, figurer og beskrivelser, der
fremgår af vejledningen.
Bedienungselemente
Controls
Modelle/Models/Modeller 8401 AXC/BXC/KXC
ohne Führung für Saugkatheter/
without guide for suction catheter/
uden styr til sugekateter
Betjeningselementer
8401 AX/BX,
mit Führung für Saugkatheter/
with guide for suction catheter/
med styr til sugekateter
IV
Bedienungselemente
V
Controls
Betjeningselementer
Laryngoskop-Spatel mit Halterung für
Elektronikmodul
Elektronikmodul
Anschlusskabel zum Videomonitor
Funktionstaste Video-Aufnahme
Funktionstaste Einzelbildspeicherung
Video-Anschlussbuchse an
Laryngoskop-Spatel
LED-Beleuchtung
Bildsensor
Anschluss für Elektronikmodul
Monitor
Anschluss für Netzstecker
Anschluss für Videolaryngoskop
Reset-Schalter (siehe Seite 12)
Halterung für SD-Speicherkarte
Funktionssymbole
Softkeys
Ladeanzeige
Kontrollleuchte (orange) Ladevorgang
Ein/Ausschalter
Kontrollleuchte (grün) Netzschalter
Laryngoscope blade with holder for
electronic module
Electronic module
Connecting cord for video monitor
Control key for video recording
Control key for still image capture
Video connection socket on
laryngoscope blade
LED illuminator
Image sensor
Electronic module connection
Monitor
Power supply connection
Video laryngoscope connection
Reset button (see page 12)
Holder for SD memory card
Function symbols
Soft keys
Charge state
Pilot lamp (orange) charging process
Power button
Pilot lamp (green) Power button
Laryngoskopblad med holder til
elektronikmodul
Elektronikmodul
Tilslutningskabel til videoskærm
Funktionsknap til videooptagelse
Funktionsknap til optagelse af stillbillede
Videotilslutningsstik på laryngoskopblad
LED-indikator
Billedsensor
Tilslutningsstik til elektronikmodul
Skærm
Tilslutningsstik til strømforsyning
Tilslutningsstik til videolaryngoskop
Nulstillingsknap (se side 12)
Holder til SD-hukommelseskort
Funktionssymboler
Bløde taster
Opladningsindikator
Opladningsindikator (orange)
Tænd/sluk-knap
Strømindikator (grøn)
Symbol-Erläuterung
Symbol description
Symbolbeskrivelse
Gebrauchsanweisung beachten!
Follow the instruction manual!
Følg anvisningerne i vejledningen!
Anwendungsteil des Typs BF
Applied part of type BF
Anvendt del af typen BF
Vermeidung von
Umweltverschmutzung durch elektronische Geräte (China RoHS)
Avoidance of environmental polution
through the use of electronic equipment (China RoHS)
Undgå miljøforurening ved brug af
elektronisk udstyr (China RoHS-direktivet)
Bedienungselemente
a
s
VI
d
a
Betjeningselementer
Controls
Externe Systemkomponenten
External system components
Eksterne systemkomponenter
Ladegerät
Charger
Oplader
Mit Hilfe des medizinisch zugelassenen Ladegerätes (ANR 40150031) ist es möglich, den LiIon-Akku des Monitors innerhalb kürzester Zeit
wieder aufzuladen.
Darüber hinaus kann mit dem Ladegerät der
Monitor auch mit entladenem Li-Ion-Akku betrieben werden.
Das Ladegerät besitzt eine grüne Leuchtanzeige a, die das Vorhandensein der korrekten
Ausgangsspannung anzeigt.
Using the medically approved charger (ANR
40150031) , the Li-Ion battery of the monitor can
be recharged as quickly as possible.
Med den medicinsk godkendte oplader (ANR
40150031) kan skærmens Li-ion-batteri genoplades hurtigst muligt.
Moreover, this charger enables the monitor to be
operated with a discharged Li-Ion battery.
The charger has a green LED display a, which
indicates that the output voltage is correct.
Opladeren gør det desuden muligt at bruge
skærmen, når Li-ion-batteriet er afladet.
Opladeren er udstyret med en grøn lysdiode a,
som angiver, at udgangsspændingen er korrekt.
Länderspezifische Konfiguration
Country specific configuration
Landespecifik konfiguration
Das Ladegerät besitzt austauschbare
Primäradapter s, mit denen es an die jeweiligen
Netzanschlussdosen angepasst werden kann.
The charger features interchangeable primary
adapters s, which allow the system to be adapted to the country-specific power supply outlets.
Opladeren leveres med udskiftelige adaptere s,
så systemet kan tilpasses til stikkontakterne i de
forskellige lande.
Primäradapter
Primäradapter
Primäradapter
Primäradapter
Primary
Primary
Primary
Primary
Primær
Primær
Primær
Primær
für
für
für
für
EUROPA: 1530290
UK: 1530390
US/Japan: 1530490
Australien: 1530690
adapter
adapter
adapter
adapter
for
for
for
for
Europe: 1530290
UK: 1530390
US/Japan: 1530490
Australia: 1530690
adapter
adapter
adapter
adapter
til
til
til
til
Europa: 1530290
Storbritannien: 1530390
USA/Japan: 1530490
Australien: 1530690
Inhalt
Contents
Indholdsfortegnelse
Wichtiger Hinweis ........................... II
Important note ................................. II
Vigtigt................................................. II
Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung ............ II
Instrumentenabbildungen.................................. III
Information on this instruction manual............... II
Instrument illustrations ...................................... III
Sicherheitshinweise ......................... 2
Safety instructions ........................... 2
Bestimmungsgemäße Verwendung ................... 2
Qualifikation des Anwenders ............................. 2
Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz
des C-MAC™-Videolaryngoskops ......................2
Symbole und Gefahrenhinweise ........................ 3
Normal use ......................................................... 2
User qualification ............................................... 2
Safety precautions when using
the C-MAC™ video laryngoscope ......................2
Symbols and hazard information ....................... 3
Handhabung....................................... 5
Handling ............................................. 5
Inbetriebnahme ....................................................5
Fokus....................................................................6
Funktionstasten des Videolaryngoskops .............6
Funtionstasten des Monitors................................7
Einführen eines Sauerstoff- oder Absaugkatheters.............................................................10
Ausschalten des Monitors..................................10
Energiemanagement ..........................................11
Befestigung des Monitors an einem Stativ ........11
Durchführung eines Reset..................................12
Operating the unit ................................................5
Focus....................................................................6
Function keys for the video laryngoscope...........6
Function keys for the monitor ..............................7
Inserting an oxygen or suction catheter ............10
Switching off the monitor ...................................10
Energy management ..........................................11
Attaching the monitor to a stand .......................11
Carrying out a reset............................................12
Reinigung, Pflege und Sterilisation 13
Disassembly .......................................................13
Cleaning and disinfection...................................13
Manual cleaning and disinfection.......................14
Machine cleaning and disinfection.....................15
Sterilization .........................................................15
Demontage ........................................................13
Reinigung und Desinfektion ...............................13
Manuelle Reinigung und Desinfektion ..............14
Maschinelle Reinigung und Desinfektion ..........15
Sterilisation .........................................................15
Instandhaltung................................. 16
Instandsetzung .................................................. 16
Verantwortlichkeit .............................................. 16
Garantie............................................................. 16
Richtlinienkonformität ....................................... 17
Normenkonformität ............................................17
Entsorgung .........................................................17
Reparatur-Austauschprogramm.........................18
Wichtige Hinweise ..............................................18
Technische Beschreibung................19
Technische Daten ...............................................19
Fehlersuchliste ...................................................21
Appendix
23
Zubehör ........................................................... 23
Reinigungs-Desinfektionsmittel .........................24
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) ..........................................26
1
Cleaning, care and sterilization ......13
Maintenance .................................... 16
Servicing and repair .......................................... 16
Limitation of liability .......................................... 16
Warranty ............................................................ 16
Directive compliance......................................... 17
Standard compliance .........................................17
Disposal..............................................................17
Repair and replacement program ......................18
Important information.........................................18
Technical description....................... 19
Technical data ....................................................19
Troubleshooting..................................................21
Appendix............................................23
Accessories........................................................23
Cleaning agents and disinfectants.....................24
Electromagnetic compliance information...........26
Oplysninger vedrørende denne
betjeningsvejledning........................................... II
Billeder af instrumentet ..................................... III
Sikkerhedsanvisninger..................... 2
Normal brug ....................................................... 2
Krav til bruger..................................................... 2
Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af
C-MAC™-videolaryngoskopet ........................... 2
Symboler og fareoplysninger ............................. 3
Håndtering ......................................... 5
Betjening af enheden ...........................................5
Fokus....................................................................6
Funktionsknapper på videolaryngoskopet ...........6
Funktionsknapper på skærmen ...........................7
Indføring af et ilt- eller sugekateter........................10
Slukning af skærmen..........................................10
Batteristatus .......................................................11
Montering af skærmen på et stativ ....................11
Nulstilling af systemet ........................................12
Rengøring, pleje og sterilisering.....13
Adskillelse .........................................................13
Rengøring og desinficering ................................13
Manuel rengøring og desinficering ....................14
Rengøring og desinficering i maskine ...............15
Sterilisering.........................................................15
Vedligeholdelse ............................... 16
Service og reparation ....................................... 16
Ansvarsbegrænsning ....................................... 16
Garanti.............................................................. 16
Overensstemmelse med direktiver................... 17
Opfyldelse af standarder....................................17
Bortskaffelse......................................................17
Reparations- og udskiftningsaftale ...................18
Vigtige oplysninger ............................................18
Teknisk beskrivelse ..........................19
Tekniske data.....................................................19
Fejlfinding...........................................................21
Bilag.................................................. 23
Tilbehør...............................................................23
Rengørings- og desinficeringsmidler .................24
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet......................................................26
2
Sicherheitshinweise
Safety Instructions
Sikkerhedsanvisninger
Bestimmungsgemäße Verwendung
Normal use
Normal brug
Das C-MAC™-Videolaryngoskop 8401
AX/BX/AXC/BXC/KXC dient in Verbindung mit
dem Elektronik Modul 8401 X und dem Monitor
8401 ZX zur endotrachealen Intubation und zur
Inspektion des Mund-Rachenraumes.
The C-MAC™ video laryngoscope 8401
AX/BX/AXC/BXC/KXC is used in conjunction
with the electronic module 8401 X and the monitor 8401 ZX for endotracheal intubation and the
inspection of the oropharynx.
C-MAC™-videolaryngoskop 8401
AX/BX/AXC/BXC/KXC anvendes sammen med
elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX til
endotrakeal intubation og inspektion af oropharynx.
Kontraindikationen: Kontraindikationen, die
sich direkt auf das Produkt beziehen, sind derzeit nicht bekannt. Die Verwendung des CMAC™-Videolaryngoskops gilt als kontraindiziert, wenn nach Meinung eines verantwortlichen Arztes eine solche Anwendung eine
Gefährdung des
Patienten hervorrufen würde, z. B. aufgrund
des Allgemeinzustandes des Patienten, oder
die Laryngoskopie als solche kontraindiziert ist.
Contraindications: No contraindications relating directly to the product are currently known.
Use of the C-MAC™ video laryngoscope is
contraindicated if, in the opinion of a qualified
physician, such use would endanger the
patient, e.g. due to the general condition of the
patient, or if laryngoscopy as such is contraindicated.
Kontraindikationer: Der er ingen aktuelt kendte
kontraindikationer, som er direkte relateret til
produktet. Brug af C-MAC™-videolaryngoskopet er kontraindiceret, hvis en erfaren kirurg
skønner, at det vil bringe patienten i fare, f.eks.
som følge af patientens generelle tilstand eller
som følge af, at endoskopi er kontraindiceret.
Qualifikation des Anwenders
User qualification
Krav til bruger
Das C-MAC™-Videolaryngoskop darf nur von
Personen eingesetzt werden, die über eine entsprechende medizinische Qualifikation verfügen
und mit der Technik der Laryngoskopie vertraut
sind. Die in dieser Anleitung gegebenen Hinweise
dienen lediglich der korrekten Handhabung,
Reinigung und Sterilisation des C-MAC™Videolaryngoskops. Sie sind nicht zur Einführung
in die Technik der Laryngoskopie geeignet.
The C-MAC™ video laryngoscope may only be
used by persons with an appropriate medical
qualification and who are acquainted with the
laryngoscopic technique. The information given
in these instructions only serves to instruct in the
correct handling, cleaning and sterilization of
the C-MAC™ video laryngoscope. It is not
intended as an introduction to laryngoscopy.
C-MAC™-videolaryngoskopet må kun anvendes
af personer med en relevant medicinsk uddannelse, som har kendskab til laryngoskopiteknik.
De oplysninger, der gives i denne vejledning, er
kun ment som anvisninger i korrekt håndtering,
rengøring og sterilisering af C-MAC™-videolaryngoskoperne. Vejledningen er ikke tænkt som
en indføring i laryngoskopiteknik.
Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz
des C-MAC™-Videolaryngoskopes
Safety precautions when using the
C-MAC™ video laryngoscope
Sikkerhedsforanstaltninger ved brug
af C-MAC™-videolaryngoskopet
Der Einsatz des C-MAC™-Videolaryngoskopes
muss in Übereinstimmung mit den für laryngoskopische Verfahren anerkannten medizinischen
Regeln und Verfahrensweisen erfolgen.
The C-MAC™ video laryngoscope must be used
according to the medical rules and procedures of
laryngoscopy recognized for this method.
C-MAC™-videolaryngoskopet skal anvendes i
henhold til de medicinske regler og procedurer
for laryngoskopi, der er anerkendt i forbindelse
med denne metode.
Sicherheitshinweise
Safety Instructions
Sikkerhedsanvisninger
Symbole und Gefahrenhinweise
Symbols and hazard information
Symboler og fareoplysninger
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch,
und beachten die Anweisungen genau. Die
Bezeichungen Warnung, Vorsicht und Hinweis
haben spezielle Bedeutungen. Wo immer sie in
der Anleitung verwendet werden, sollte der
nachfolgende Text genau gelesen werden, um
einen sicheren und effizienten Gebrauch zu
gewährleisten. Zur deutlichen Hervorhebung
wird den Bezeichnungen Warnung und Vorsicht
ein Piktogramm vorangestellt.
Please read this manual and follow its instructions carefully. The words Warning, Caution and
Note convey special meanings. Wherever they
are used in this manual, they should be carefully reviewed to ensure the safe and effective
operation of this product. To make the words
Warning and Caution stand out more clearly,
they are accompanied by a pictogram.
Læs denne vejledning, og følg nøje anvisningerne
heri. Ordene Advarsel, Vigtigt og Bemærk har særlig betydning. Når de forekommer i denne vejledning, skal afsnittet læses nøje med henblik på at
sikre en sikker og effektiv anvendelse af udstyret.
For at sikre, at ordene Advarsel og Vigtigt fremstår
tydeligt, ledsages de af et piktogram.
Warnung: Warnung macht auf eine
Gefährdung des Patienten oder des
Personals aufmerksam. Das
Nichtbeachten einer Warnung kann
Verletzungen des Patienten oder des
Personals zur Folge haben.
Vorsicht: Vorsicht macht darauf aufmerksam, daß bestimmte Maßnahmen
zu treffen sind, um eine Beschädigung
des Instrumentariums zu vermeiden.
3
Warning: A Warning indicates that the
personal safety of the patient or personnel may be jeopardized. Disregarding a
Warning could result in injury to the
patient or physician.
Advarsel! Dette ord angiver, at der kan
være en risiko for patient eller sundhedspersonale. Hvis advarslen ikke følges, kan
patient eller læge komme til skade.
Caution: A Caution indicates that particular procedures or precautions must
be followed to avoid possible damage
to the instrument.
Vigtigt! Dette ord angiver, at der skal træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for
at forebygge skade på instrumentet.
Hinweis: Hinweise enthalten spezielle
Informationen zur Bedienung, oder sie erklären
wichtige Informationen.
Note: A Note indicates special information
about the operation of the instrument or clarifies important information.
Bemærk! Dette ord efterfølges af særlige oplysninger om produktets anvendelse eller uddybning
af vigtige oplysninger.
Warnung: Das C-MAC™-Videolaryngoskop
wird nicht steril ausgeliefert und muß somit vor
der ersten Anwendung sowie vor jeder weiteren
Nutzung gereinigt, desinfiziert und/oder sterilisiert werden.
Warning: The C-MAC™ video laryngoscope is
delivered unsterilized and should be cleaned,
disinfected and/or sterilized prior to initial use
and subsequent reuse.
Advarsel! C-MAC™-videolaryngoskopet leveres i
ikke-steriliseret tilstand og skal rengøres, desinficeres og/eller steriliseres, inden det tages i brug
første gang og før hver efterfølgende anvendelse.
Warnung: Eine sicherheitstechnische Unbedenklichkeit bei Kombinationen von Medizinprodukten ist nur dann gegeben, wenn
• diese in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen als solche ausgewiesen sind
oder
• die Zweckbestimmung und die
Schnittstellenspezifikationen der in
Kombination verwendeten Produkte dies
zuläßt.
Warning:Combinations of medical devices are
only assured to be safe if
Advarsel! Det er kun sikkert at anvende flere former for medicinsk udstyr sammen, hvis:
• they are identified as such in the respective
instruction manual or
• udstyret nævnes i de respektive betjeningsvejledninger med henblik på den kombinerede
anvendelse, eller
• dette er tilladt i henhold til udstyrets formål og
interfacespecifikationer.
• the intended purpose and interface specifications of the devices used in combination
permit this.
Sicherheitshinweise
Safety Instructions
Sikkerhedsanvisninger
Warnung: Prüfen Sie das C-MAC™Videolaryngoskop vor jeder Anwendung auf
Funktionsfähigkeit und ob es korrekt gereinigt,
desinfiziert und/oder sterilisiert ist.
Warning: Test the C-MAC™ video laryngoscope
prior to each application to ensure that it functions correctly and check that it has been properly cleaned, disinfected and/or sterilized.
Advarsel! Kontroller C-MAC™-videolaryngoskopet før hver anvendelse for at sikre, at det fungerer korrekt, og kontroller, at det er blevet rengjort,
desinficeret og/eller steriliseret korrekt.
Warnung: Vor jedem Gebrauch muss die äußere
Oberfläche der Teile des Endoskops und jedes
endoskopisch verwendbaren Zubehörs, das in
den Patienten eingeführt werden soll, geprüft
werden, um sicherzustellen, dass keine unbeabsichtigten rauen Oberflächen, scharfen Ecken
oder vorspringende Teile vorhanden sind, die
eine Gefährdung des Patienten verursachen können.
Warning: Before each use, the outer surface of
the parts of the endoscope and every endoscopically used accessory which is intended to be
inserted into the patient must be checked to
ensure that there are no accidental uneven surfaces, sharp edges or protuding parts, which
could cause harm to the patient.
Advarsel! Før hver anvendelse skal der udføres
en udvendig kontrol af de dele af endoskopet og
det endoskopirelaterede tilbehør, der skal indføres i patienten, for at sikre, at der ikke er ru overflader, skarpe kanter eller udragende dele, der
kan forårsage skader på patienten.
Warnung: Bei offensichtlichen Schäden das
C-MAC™-Videolaryngoskop nicht weiter verwenden, ggf. zur Reparatur einschicken.
Warning: If damage is apparent, the C-MAC™
video laryngoscope should no longer be used, if
necessary it should be sent off to be repaired.
Advarsel! Hvis der er synlige skader, må
C-MAC™-videolaryngoskopet ikke anvendes, og
det skal om nødvendigt indsendes til reparation.
Warnung: Blendgefahr! Niemals direkt in den
Lichtaustritt an der Spatelspitze blicken.
Warning: Danger of glare! Never look directly
into the light outlet at the blade tip.
Advarsel! Fare for blænding! Kig aldrig direkte
ind i lysudgangen på bladets spids.
Warnung: Das durch das Laryngoskop ausgestrahlte Hochleistungslicht kann am Lichtausgang der LED zu erhöhtenTemperaturen führen.
Warning: The high-intensity light emitted by the
laryngoscope may lead to raised temperatures at
the light outlet on the LED.
Advarsel! Det højintensive lys, der udsendes af
laryngoskopet, kan medføre en temperaturstigning ved LED'ens lysudgang.
Warnung: C-MAC™ Laryngoskopspatel enthalten eine Nickel-Verbindung und können bei prädisponierten Menschen eine Nickelallergie auslösen.
Warning: C-MAC™ blades contain a nickel compound and can trigger a nickel allergy in allergyprone people.
Advarsel! C-MAC™-bladene indeholder en nikkelforbindelse, som kan udløse en allergisk reaktion hos patienter, der lider af nikkelallergi.
Caution: To avoid damaging the monitor, do not
remove the SD card or connecting cord while a
video is recording.
Vigtigt! Fjern ikke SD-hukommelseskortet eller
tilslutningskablet, mens instrumentet optager
video, da det kan beskadige skærmen.
Caution: To avoid damaging the monitor, always
switch it off before replacing the SD card.
Vigtigt! Sluk altid for skærmen, før du udskifter
SD-hukommelseskortet, da skærmen ellers kan
tage skade.
Caution: C-MAC™ video laryngoscope must not
be cleaned in an ultrasound bath.
Vigtigt!: C-MAC™-videolaryngoskopet må ikke
rengøres i ultralydsbad.
Caution: The C-MAC™ video laryngoscope
must not be sterilized with steam.
Vigtigt! C-MAC™-videolaryngoskopet må ikke
dampsteriliseres.
Vorsicht: Um Beschädigungen des Monitors zu
vermeiden dürfen während einer Videoaufnahme
SD-Karte und Anschlusskabel nicht entfernt werden.
Vorsicht: Um Beschädigungen des Monitors zu
vermeiden darf die SD-Karte nur im ausgeschalteten Zustand gewechselt werden.
Vorsicht: Das C-MAC™-Videolaryngoskop darf
nicht im Ultraschallbad gereinigt werden.
Vorsicht: Das C-MAC™-Videolaryngoskop darf
nicht mit Dampf sterilisiert werden.
4
Handling
Håndtering
Inbetriebnahme
Operating the unit
Betjening af enheden
Elektronikmodul in die Aufnahme des
Videolaryngoskops einschieben.
Insert the electronic module into the
receptacle on the video laryngoscope.
Sæt elektronikmodulet i stikket på videolaryngoskopet.
Hinweis: Das Elektronikmodul kann während des
Betriebes aus dem Laryngoskop entfernt und in
ein anderes Laryngoskop eingeschoben werden.
Note: The electronic module can be removed
from the laryngoscope and inserted into another
laryngoscope during operation.
Bemærk! Elektronikmodulet kan fjernes fra laryngoskopet og sættes i et andet laryngoskop,
mens det er i brug.
Das Anschlusskabel des C-MAC™Electronikmoduls in die Anschlussbuchse des
Monitors einstecken.
Insert the connecting cord of the C-MAC™
electronic module into the connection socket on the monitor.
Sæt tilslutningskablet til C-MAC™-elektronikmodulet i tilslutningsstikket på skærmen.
Das Anschlußkabel kann während des
Betriebes konnektiert oder diskonnektiert werden.
The connecting cord can be connected or
disconnected during operation.
Tilslutningskablet kan til- og frakobles, mens
instrumentet er i brug.
Das Kabel vom Netzteil in die Anschlussbuchse
des Monitors einstecken und das Netzteil mit
einer Netzsteckdose verbinden.
Hinweis: Das C-MAC™-Videolaryngoskop kann
sowohl mit Netzstrom als auch über den eingebauten Akku betrieben werden.
Das Aufladen des Akkus erfolgt automatisch,
sobald der Monitor mit dem Netz verbunden ist.
Dies wird durch das Leuchten der orangefarbenen LED angezeigt.
Insert the cable from the power supply into the
connection socket of the monitor and connect
the power supply with the mains socket.
Note: The C-MAC™ video laryngoscope can be
powered either using mains electricity or the
integrated battery.
The battery is charged automatically as soon as
the monitor is connected to the power supply.
This will be displayed by the lighting up of the
orange colored LED.
Sæt kablet fra strømforsyningen i tilslutningsstikket på skærmen, og slut strømforsyningen til
en stikkontakt.
Bemærk! C-MAC™-videolaryngoskopet kan
køre enten via netstrøm eller via det indbyggede
batteri.
Batteriet oplades automatisk, så snart skærmen
sluttes til strømforsyningen.
Når opladning er i gang, lyser den orange lysdiode.
Monitor am Ein/Ausschalter einschalten
(Kontrollleuchte leuchtet).
Turn the monitor on using the power switch (Indicator light lights up).
Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/slukknappen (indikatorlampen tændes).
Sollen Einzelbilder oder ein Videostream gespeichert werden, so muss eine SD-Speicherkarte in
die Kartenaufnahme eingesetzt werden.
Should single images or a video stream be
saved, then an SD memory card must be inserted into the card holder .
Hvis du vil gemme stillbilleder eller videooptagelser, skal du isætte et SD-hukommelseskort i
kortholderen .
Hinweis: Nur Original SanDisk-Speicherkarten
verwenden.
Note: Use only original SanDisk memory cards.
Bemærk! Brug kun originale SanDisk-hukommelseskort.
Handhabung
5
6
Handhabung
Handling
Håndtering
Fokus
Focus
Fokus
Das Scharfstellen des Bildes erfolgt automatisch. Eine manuelle Fokussierung ist nicht
möglich/notwendig.
The image focus is adjusted automatically.
Manual adjustment is not possible/necessary.
Billedfokus justeres automatisk. Manuel justering
er ikke mulig/nødvendig.
Das System ist jetzt einsatzbereit.
The system is now ready for use.
Systemet er nu klar til brug.
Funktionstasten des
Videolaryngoskops
Function keys for the video
laryngoscope
Funktionsknapper på videolaryngoskopet
Videoaufnahme: Nach Betätigen der
Funktionstaste "Video-Aufnahme" speichert
das C-MAC™-Videolaryngoskop einen
Videostream auf die SD-Speicherkarte. Erneutes
Betätigen stoppt die Aufnahme.
Video recording: When the function key ‘Video
recording’ is pressed, the C-MAC™ video
laryngoscope saves a video stream on the SD
memory card. Pressing the key a second time
stops the recording.
Videooptagelse: Når du trykker på funktionstasten "Videooptagelse" , gemmer C-MAC™videolaryngoskopet en videosekvens på SDhukommelseskortet. Tryk på tasten igen for at
stoppe optagelsen.
Hinweis: Die Wiedergabe des Videostreams am
PC ist nur möglich, wenn auf dem PC ein
MPEG 4-Codec installiert ist.
Note: Video stream playback on a PC is only
possible if an MPEG-4 codec is installed on the
PC in question.
Bemærk! Det er kun muligt at afspille en videosekvens på en pc, hvis der er installeret en
MPEG-4-codex på pc'en.
Einzelbildspeicherung: Durch Betätigung der
Funktionstaste "Einzelbildspeicherung" wird
der aktuelle Bildschirminhalt auf die SDSpeicherkarte gespeichert.
Single image capture: When the function key
‘Single image capture’ is pressed, the current
image on the monitor is saved on the SD
memory card.
Stillbillede: Når du trykker på funktionstasten
"Stillbillede" , gemmes det aktuelle billede fra
skærmen på SD-hukommelseskortet.
Handling
Håndtering
Funktionstasten des Monitors
Function keys for the monitor
Funktionsknapper på skærmen
Der Monitor ist mit 4 Softkeys ausgestattet, mit
denen die auf dem Monitor als Symbole dargestellten Funktionen aktiviert werden können.
The monitor is equipped with 4 soft keys. These
are used to activate the functions displayed as
symbols on the screen.
Skærmen har 4 bløde taster. De bruges til at
aktivere de funktioner, der er vist med symboler
på skærmen.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
The following functions are available to you:
Der findes følgende funktioner:
Videoaufnahme: Startet bzw. beendet die
Aufnahme eines Videostreams auf die in die
Aufnahme eingeschobene SD-Speicherkarte.
Video recording: Starts or stops the recording of
a video stream on the SD memory card which
has been inserted into the slot .
Videooptagelse: Starter eller stopper optagelse
af en videosekvens på SD-hukommelseskortet,
som sidder i holderen .
Videoaufnahme Stop: beendet die Aufnahme
eines Videostreams
Stop video recording: Stops the recording of a
video stream
Stop videooptagelse: Stopper optagelse af
videosekvens.
Videoaufnahme nicht möglich: Keine SD-Karte
eingeschoben oder Vorgang in Arbeit
Video recording not possible: No SD card
inserted or loading in process
Videooptagelse ikke mulig: Der er ikke isat et
SD-kort, eller kortet er ved at blive indlæst.
Einzelbildspeicherung: Speichert den aktuellen
Bildschirminhalt auf die SD-Speicherkarte. Der in
der Klammer angezeigte Wert gibt an, wie viele
Bilder noch abgespeichert werden können (15.9k
= 15900 Bilder). Bei einer Speicherkapazität von
über 1000 Bildern erfolgt die Zählung nur in
100er Schritten (15.9k, 15.8k, …).
Single image capture: Saves the current screen
content on the SD memory card. The value displayed in brackets indicates how many images
can still be stored (15.9k = 15900 images). With a
memory capacity of over 1000 images, the
figures are given in 100k steps (15.9k, 15.8k, …).
Stillbillede: Gemmer det aktuelle skærmbillede
på SD-hukommelseskortet. Den værdi, der i vist
i parentes, angiver, hvor mange billeder der er
plads til (15.9k = 15900 billeder). Hvis hukommelseskortets kapacitet er over 1000 billeder,
angives værdien i trin a 100k (15.9k, 15.8k, …).
Sinkt die Speicherkapazität unter 1000 Bilder ab,
erfolgt die Zählung in Einzelschritten.
If the memory capacity falls below 1000 images,
the figures are given in single steps.
Hvis hukommelseskortets kapacitet falder til
under 1000 billeder, angives værdien i enkelttrin.
Einzelbildspeicherung nicht möglich: Keine
SD-Karte eingeschoben (Anzeige [---]) oder
Speicherkarte voll (Anzeige [0]).
Single image capture not possible: No SD card
inserted (display [---]) or memory card full (display [0]).
Optagelse af stillbillede ikke mulig: Der er ikke
isat et SD-kort (der vises [---]), eller hukommelseskortet er fuldt (der vises [0]).
Umgebungslicht Hell/Normal: Passt die
Bildschirmhelligkeit an normales bzw. besonders
helles Umgebungslicht an
Nächste Ebene: Aktiviert die Funktionstasten
der zweiten Ebene.
Ambient normal/bright: Adjusts the brightness
by toggling between two settings, which can be
adjusted on Level 2.
Omgivelseslys normalt/lyst: Du kan justere
lysstyrken ved at skifte mellem de to indstillinger.
Next level: Activates the function keys for the
next level
Næste niveau: Aktiverer funktionsknapperne på
næste niveau.
Handhabung
7
Handling
Håndtering
Funktionen der zweiten Ebene
Helligkeitsregelung: Nach Drücken des Softkeys erscheinen auf dem Monitor +/- Tasten, mit
denen die Bildhelligkeit justiert werden kann. Der
Helligkeitswert wird als Prozentzahl angezeigt.
Second level functions
Brightness: Pressing the softkey displays
+/- keys to adjust brightness. The setpoint is
displayed as percentage.
Funktioner på andet niveau
Lysstyrke: Tryk på knappen for at få vist knapperne
+/- til justering af lysstyrke. Indstillingen vises som en
procentværdi.
Kontrastregelung: Nach Drücken des Softkeys
erscheinen auf dem Monitor +/- Tasten, mit
denen der Kontrast justiert werden. Der
Kontrastwert wird als Prozentzahl angezeigt.
Contrast: Pressing the softkey displays the
+/- keys to adjust contrast. The setpoint is
displayed as percentage.
Kontrast: Tryk på knappen for at få vist knapperne +/- til justering af kontrast. Indstillingen
vises som en procentværdi.
Weiter: Aktiviert die Funktionstasten der dritten
Ebene.
Next: Activates the function keys for the next
level
Næste: Aktiverer funktionsknapperne på næste
niveau.
Zurück: Aktiviert die Funktionstasten der ersten
Ebene
Back: Returns to Top Level functions
Tilbage: Går tilbage til funktionerne på første
niveau.
Funktionen der dritten Ebene
Farbsättigung: Nach Drücken des Softkeys
erscheinen auf dem Monitor +/- Tasten, mit
denen die Farbsättigung des Monitorbildes
justiert werden kann.
Third level functions
Color saturation: Pressing the softkey displays
the +/- keys with which the color saturation of
the monitor screen can be adjusted.
Funktioner på tredje niveau
Farvemætning: Tryk på knappen for at få vist
knapperne +/- til justering af skærmens farvemætning.
Farbton: Nach Drücken des Softkeys erscheinen
auf dem Monitor +/- Tasten, mit denen der
Farbton justiert werden.
Hue: Pressing the softkey displays the +/- keys
on the monitor with which the color saturation of
the hue can be adjusted.
Farvetone: Tryk på knappen for at få vist knapperne +/- til justering af farvetone.
Weiter: Aktiviert die Funktionstasten der vierten
Ebene.
Next: Activates the function keys for the next
level.
Næste: Aktiverer funktionsknapperne på næste
niveau.
Zurück: Aktiviert die Funktionstasten der ersten
Ebene
Back: Returns to Top Level functions
Tilbage: Går tilbage til funktionerne på første
niveau.
Handhabung
8
Handling
Håndtering
Funktionen der vierten Ebene
Weissabgleich: Ermöglicht es dem Benutzer,
einen manuellen Weissabgleich durchzuführen.
Dazu die Spatelspitze auf eine weisse Fläche
richten und den Softkey betätigen.
Fourth level functions
White balance: Allows the user to manually
white balance the system. To do so, point the
blade tip to a white surface and press the softkey.
Funktioner på fjerde niveau
Hvidbalance: Gør det muligt for brugeren at justere systemets hvidbalance manuelt. Dette gøres
ved at rette bladets spids mod en hvid overflade
og trykke på knappen.
Über C-MAC™ Video-Laryngoskop: Zeigt die
Versionsnummer der installierten Firmware
(FW-Version) und die Versionsnummer des
Video-Laryngoskops (VL-Version) an. Ist kein
Video-Laryngoskop angeschlossen, erscheint
die Angabe N.C (not connected).
About the C-MAC™ video laryngoscope: it
displays the version number of the installed
firmware (FW version) and the version number of
the video laryngoscope (VL version). If no video
laryngoscope is connected, the display N.C.
(not connected) appears.
Om C-MAC™-videolaryngoskopet: Denne
knap viser versionsnummeret på den installerede
firmware (FW version) og videolaryngoskopets
versionsnummer (VL version). Hvis der ikke er
tilsluttet et videolaryngoskop, vises teksten
"N.C." (Not Connected – ikke tilsluttet).
Weiter: Aktiviert die Funktionstasten der fünften Ebene.
Next: Activates the function keys for the next
level.
Næste: Aktiverer funktionsknapperne på næste
niveau.
Zurück: Aktiviert die Funktionstasten der
ersten Ebene.
Back: Returns to Top Level functions.
Tilbage: Går tilbage til funktionerne på første
niveau.
Funktionen der fünften Ebene
Datumseingabe: Ermöglicht die Eingabe bzw.
Korrektur des Datums. Nach Drücken des
Softkeys mit den +/- Tasten den Tag eingeben
und mit der Pfeiltaste
bestätigen.
Anschließend erfolgt auf die gleiche Weise die
Eingabe des Monats und des Jahres.
Fifth level functions
Date: Allows to enter or correct the date. Enter
the date in international format – dd.mm.yyyy.
Pressing the softkey displays +/- keys to enter
the day, then confirm using the arrow key
.
Enter month and year accordingly.
Funktioner på femte niveau
Dato: Denne knap gør det muligt at indtaste eller
rette en dato. Indtast datoen i det internationale
datoformat: dd.mm.åååå. Når du trykker på
knappen, vises knapperne +/- til indtastning af
dag. Bekræft indtastningen med pileknappen
.
Indtast måned og år på samme måde.
Uhrzeit: Ermöglicht die Eingabe bzw. Korrektur
der Uhrzeit. Nach Drücken des Softkeys mit den
+/- Tasten die Stunden eingeben und mit der
Pfeiltaste
bestätigen.
Anschließend erfolgt auf die gleiche Weise die
Eingabe des Minutenwerts.
Clock: Allows to enter or correct the clock time.
Pressing the softkey displays the +/- keys to
enter the hour, then confirm using the arrow
key
.
Enter the minutes accordingly.
Ur: Denne knap gør det muligt at indtaste eller
rette et klokkeslæt. Når du trykker på knappen,
vises knapperne +/- til indtastning af time.
Bekræft indtastningen med pileknappen
.
Indtast minutterne på samme måde.
Zurück: Aktiviert die Funktionstasten der ersten
Ebene
Back: Returns to Top Level functions
Tilbage: Går tilbage til funktionerne på første
niveau.
Handhabung
FW-Version
604v100
VL-Version
541v100
9
Handling
Håndtering
Einführen eines Sauerstoff- oder
Saugkatheters (nur mit 8401 AX/BX)
Inserting an oxygen or suction
catheter (only with 8401 AX/8401 BX)
Indføring af ilt- eller sugekateter
(kun med 8401 AX/8401 BX)
Bei Verwendung eines Spatels mit Sauerstoffoder Absaugkatheterführung wird die Sonde/ der
Katheter soweit über die Führung vorgeschoben,
bis die Sichbarkeit im Bild gewährleistet ist.
When using a blade with an oxygen or suction
catheter guide, the probe or catheter is
advanced so far beyond the guide until visibility
in the image is guaranteed.
Når du bruger et blad med styr til ilt- eller sugekateter, skal sonden eller kateteret føres tilstrækkeligt langt frem til, at det kan ses på billedet.
Bei Verwendung des Spatels 8401 AX können
die Katheter 14 Charr (grün) und 16 Charr. (orange) benutzt werden.
When using the blade 8401 AX, the 14 Fr (green)
and the 16 Fr (orange) catheters can be used.
Når du bruger et blad af model 8401 AX, kan følgende katetre anvendes: 14 Fr (grønt) og 16 Fr
(orange).
Bei Verwendung des Spatels 8401 BX können
die Katheter 16 Charr. (orange) und 18 Charr.
(rot) benutzt werden.
When using the blade 8401 BX, the 16 Fr (orange)
and the 18 Fr (red) catheters can be used.
Når du bruger et blad af model 8401 BX, kan følgende katetre anvendes: 16 Fr (orange) og 18 Fr
(rødt).
Ausschalten des Monitors
Switching off the monitor
Slukning af skærmen
Handhabung
Standby-Betrieb: Durch kurzes Betätigen des
Netzschalters schaltet der Monitor in den
Standby-Betrieb. Dies ermöglicht bei kurzzeitigen Unterbrechungen eine schnelle Bereitschaft
des Monitors. Der Standby-Modus wird durch
Blinken der grünen Kontrolllampe oberhalb
des Netzschalters angezeigt.
Das System schaltet sich nach 5 Minuten vom
Standby-Modus in den Aus-Modus.
Ausschalten: Längeres Dücken des Netzschalter (ca. 3 Sekunden) schaltet den
Monitor aus. Die grüne Kontroll-Leuchte erlischt.
10
Standby: Pressing the power button for less
than one second will set the monitor to standby
operation mode. This allows a short boot-up
sequence.
The standby mode is indicated by a flashing
green pilot lamp .
Standby: Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen
i mindre end ét sekund, går skærmen i standbytilstand. Dette giver mulighed for hurtig start.
Standbytilstand angives af en blinkende grøn
indikator .
After 5 minutes, the system switches itself from
standby mode to the off mode.
Efter 5 minutter skifter systemet automatisk fra
standbytilstand til slukket.
Power off: Pressing the power button for
more than 3 seconds will switch off the monitor.
The green pilot lamp will go out.
Slukke: Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen
i mere end 3 sekunder, slukker skærmen. Den
grønne indikator slukkes.
Handling
Håndtering
Energiemanagement
Energy management
Batteristatus
Der Ladezustand des Akkus wird im Monitor
durch die Ladeanzeige angezeigt.
The charge state of the battery will be displayed
on the monitor by the battery symbol .
Batteriets ladestatus vises på skærmen ved
hjælp af batterisymbolet .
Die einzelnen Segmente kennzeichnen folgenden
Ladezustand:
The individual segments represent the following
charge states:
Segmenterne repræsenterer følgende
opladningsstatus:
Handhabung
Voll: Betriebsdauer ca 2 Stunden
Full: Battery life approx. 2 hours
Fuld: batterilevetid ca. 2 timer
75%: Betriebsdauer ca 1,5 Stunden
75%: Battery life approx. 1.5 hours
75 %: batterilevetid ca. 1,5 timer
50%: Betriebsdauer ca 1 Stunde
50%: Battery life approx. 1 hour
50 %: batterilevetid ca. 1 time
25%: Betriebsdauer ca 30 Minuten
25%: Battery life approx. 30 minutes
25 %: batterilevetid ca. 30 minutter
Batterie leer
Battery empty
Batteriet er helt afladet
Der Lithium-Ionen-Akku ist in geladenem
Zustand ca 2 Stunden einsatzbereit.
The lithium-ion battery can be used for approx.
2 hours when fully loaded.
Lithium-ion-batteriet kan bruges i ca. 2 timer, når
det er fuldt opladet.
Der entladene Akku ist nach 5 Stunden (bei ausgeschaltetem Gerät) vollständig aufgeladen.
Während der Ladezeit leuchtet die orangefarbene LED .
The discharged battery is fully charged after
5 hours (when the unit is switched off).
Whilst charging, the orange-colored LED lights up.
Det afladede batteri er fuldt opladet efter 5 timer
(når enheden er slukket).
Mens batteriet oplades, lyser den orange
lysdiode .
Wird das System 12 Wochen oder länger nicht
benutzt, so muß das System erneut geladen
werden.
If the system is not used for 12 weeks or longer,
the system has to be charged again.
Hvis systemet ikke bruges i 12 uger eller
længere, skal systemet oplades igen.
Befestigung des Monitors an einem
Stativ
Attaching the monitor to a stand
Montering af skærmen på et stativ
Stativhalterung auf der Rückseite des Monitors
mit 4 Schrauben befestigen.
Die zum Lieferumfang gehörende VESA 75
Halterung (8401 YC) ist zur Befestigung an
Rohren mit 25 mm Durchmesser geeignet.
11
Attach the holder onto the back of the monitor
using 4 screws.
Monter holderen på skærmens bagside med 4
skruer.
The VESA 75 holder 8401 YC belonging to the
scope of supply is suitable for securing rods with
a diameter of 25 mm.
Other clamps with VESA75 standard (75 mm or
3 inch distance between screws) can be used as
well.
Den medfølgende VESA 75-holder 8401 YC
egner sig til montering på rør med en diameter
på 25 mm.
Andre beslag med VESA75-standard (afstand på
75 mm mellem skruerne) kan også bruges.
Handling
Håndtering
Halterung soweit zusammenpressen, dass die
Stativstange durch die Öffnungen geschoben
werden kann.
Press the holder together to allow the stand bar
to be pushed through the openings.
Tryk holderen sammen, så stativets rør kan
skubbes ind gennem åbningerne.
Halterung in der gewünschten Position loslassen. Durch die Grundspannung der Halterung
wird die gewählte Position fixiert.
Release the holder in the desired position. The
selected position is fixed by the holder’s basic
tension.
Slip holderen, når den er i den ønskede position.
Holderen holdes på plads ved hjælp af dens
indbyggede spænding.
Die optional erhältliche Befestigung 8401 YB
(siehe Zubehör) kann ebenfalls an der VESA 75Halterung fixiert werden und dient der
Befestigung des Elektronikmoduls an Rohren mit
Durchmessern unter 25 mm bzw. Schienen mit
Querschnitten von unter 25 mm.
The optionally available clamp 8401 YB (see
accessories) can similiarly be secured to the
VESA 75 holder and used to attach the electronic
module to rods with a diameter of less than
25 mm and/or to rails with a cross section of less
than 25 mm.
Klemmen 8401 YB (se tilbehør), der fås som
ekstraudstyr, kan også monteres på VESA 75holderen. Klemmen kan bruges til at fastgøre
elektronikmodulet til rør med en diameter på
under 25 mm og/eller til skinner med et tværsnit
på under 25 mm.
Durchführung eines Reset
System reset
Nulstilling af systemet
Bei Auftreten eines Systemfehlers (Gerät reagiert
nicht mehr, obwohl Anschlüsse und Stromversorgung in Ordnung sind), muss ein Reset des
Systems durchgeführt werden. Dies entspricht
dem Neustart eines Computers. Dazu wird ein
dünner Schraubenzieher o. ä. in die runde Öffnung neben dem SD-Kartenhalter geschoben
und vorsichtig nach unten gedrückt, um den
Reset-Schalter zu betätigen.
Das System wird jetzt neu hochgefahren.
If a system error occurs (unit no longer reacts,
although connections and power supply are in
order), a system reset has to be implemented.
This means rebooting the system. For this, the
straight end of a paper clip is inserted into the
round opening next to the SD card holder and
carefully pushed downward, in order to activate
the reset button .
The system will now be rebooted.
Hvis der opstår en systemfejl (instrumentet
reagerer ikke længere, selvom tilslutningerne og
strømforsyningen er i orden), skal systemet nulstilles. Det betyder, at systemet skal genstartes.
Dette gøres ved at stikke en tynd skruetrækker
ned i den runde åbning ved siden af SD-kortholderen og forsigtigt trykke den ned for at aktivere nulstillingsknappen .
Systemet genstartes nu.
C-MAC™-Tasche 8401 YD
C-MAC™ bag 8401 YD
C-MAC™-taske 8401 YD
Die optional erhältliche Schutztasche 8401 YD
unterstützt den mobilen Einsatz des C-MACSystems.
The optionally available protective bag 8401 YD
facilitates the mobile use of the C-MAC system.
Beskyttelsestaske 8401 YD, der fås som ekstraudstyr, gør det nemt at transportere C-MACsystemet.
Handhabung
12
Reinigung, Pflege und
Sterilisation
Rengøring, pleje og
sterilisering
Demontage
Disassembly
Adskillelse
Anschlußkabel vom Monitoranschluss abziehen.
Das C-MAC-Elektronikmodul aus dem
Videolaryngoskop herausschieben.
Remove the connecting cord from the monitor.
Pull the C-MAC electronic module from the
video laryngoscope.
Fjern tilslutningskablet fra skærmen.
Træk C-MAC-elektronikmodulet ud af videolaryngoskopet.
Reinigung und Desinfektion
13
Cleaning, care and
sterilization
Cleaning and disinfection
Rengøring og desinficering
Vorsicht: Die Anleitung „Reinigung,
Sterilisation und Pflege von KARL STORZ
Instrumenten“ muß beachtet werden.
Dort sind die Verfahren zur Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation im Detail
erklärt. Die Liste der von KARL STORZ
freigegebenen Mittel finden Sie im
Anhang dieser Anleitung oder im Internet
unter „www.karlstorz.com“.
Caution: The instructions ‘Cleaning,
Sterilization and Care of KARL STORZ
Instruments’ must be followed. There, the
cleaning, disinfection and sterilization
procedures are explained in detail. The
list of KARL STORZ approved materials
can be found in the appendix or on the
Internet at ‘www.karlstorz.com’.
Vigtigt! Vejledningen "Rengøring, sterilisering og vedligeholdelse af KARL
STORZ-instrumenter" skal følges. Her kan
du finde en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden ved rengøring, desinficering
og sterilisering. Du kan finde listen over
materialer, der er godkendt af KARL
STORZ, i bilaget eller på internettet på
www.karlstorz.com.
Vorsicht: Vor dem Aufbereiten muss die
Anschlussbuchse des Spatels mit der
zum Lieferumfang gehörenden
Reprocessingcap (8401 YZ) verschlossen
werden, ebenso die Anschlussbuchse des Elektronikmoduls.
Caution: Before reprocessing, close
the connection socket of the blade
with the suplied reprocessing cap
(8401 YZ).
Use the reprocessing cap also to close
the connector of the cable on the
electronic module in order to protect
from incoming water.
Vigtigt! Før den videre behandling skal
du lukke tilslutningsstikket på bladet
med den medfølgende behandlingshætte
(8401 YZ).
Brug også behandlingshætten til at lukke
videotilslutningsstikket på elektronikmodulet for at beskytte stikket mod indtrængen af vand.
Die C-MAC™ Laryngoskope sowie das
Elektronikmodul 8401 X sind validiert für die
Wiederaufbereitung gemäß STERRAD®,
STERRIS®, EtO-Gas, HLD, maschinelle
Reinigung bis 60°C und die manuelle
Wideraufbereitung.
Der Monitor 8401 ZX ist wischdesinfizierbar.
The C-MAC™ laryngoscope and the electronic
module 8401 X are validated for disinfection and
sterilization according to STERRAD®, STERRIS®,
EtO gas, HLD, machine cleaning up to 60°C and
manual disinfection.
The monitor 8401 ZX is suitable for surface
disinfection.
C-MAC™-laryngoskopet og elektronikmodul
8401 X er godkendt til følgende desinficeringsog steriliseringsmetoder: STERRAD®, STERRIS®,
EtO-gas, HLD, maskinrengøring ved op til 60 °C
og manuel desinficering.
Skærmen 8401 ZX er egnet til overfladedesinficering.
Hinweis: Die Aufbereitung mittels STERRAD®
kann zu kosmetischen Veränderungen der
Spateloberfläche führen.
Note: Preparation using STERRAD® can cause
cosmetic changes to the surface of the blade.
Bemærk! Klargøring ved hjælp af STERRAD®
kan forårsage kosmetiske ændringer i bladets
overflade.
Reinigung, Pflege und
Sterilisation
14
Cleaning, care and
sterilization
Rengøring, pleje og
sterilisering
Vorsicht: Laryngoskop und Elektronikmodul sind mit Gold-Kontakten ausgestattet, welche eine Korrosion verhindern. Es ist aber, vor allem bei manueller
Aufbereitung, darauf zu achten, daß die
Kontakte bei der letzten Spülung mit
mikrobiologisch einwandfreiem/sterilem
Wasser gründlich gespült werden.
Danach müssen die Kontakte sowie das
Instrument sorgfältig getrocknet werden,
vorzugsweise mit medizinisch reiner
Druckluft.
Caution: The laryngoscope and
electronic module are fitted with gold
contacts which prevent corrosion.
Particularly with manual cleaning/disinfection, you must ensure that, in
the last rinse, the contacts are rinsed
thoroughly with microbiologically
clean/sterile water. Then the contacts
and instrument must be dried carefully,
preferably using sterile compressed air.
Vigtigt!: Laryngoskopet og elektronikmodulet indeholder guldbelagte kontakter, hvilket forebygger korrosion. Særligt
ved manuel rengøring/desinficering skal
du sikre, at kontakterne skylles grundigt
med mikrobiologisk rent/sterilt vand ved
den sidste skylning. Kontakterne og
instrumentet skal herefter tørres grundigt,
helst med steril trykluft.
Manuelle Reinigung und Desinfektion
Mit der Aufbereitung des eingesetzten Instrumentes sollte möglichst zeitnah begonnen werden, da Inkrustierungen irreparable Schäden verursachen können. Grobe Verschmutzungen mit
einem aktiven Reiniger und einem desinfizierten
Schwamm oder einer Bürste entfernen.
Manual cleaning and disinfection
Reprocessing of the instrument should begin as
soon as possible after use, as incrustations may
cause irreparable damage. Remove heavy
soiling using an active cleaner and a disinfected
sponge or brush.
Manuel rengøring og desinficering
Behandling af instrumentet bør starte straks efter
brug, da skorpedannelser kan forårsage uoprettelig skade på instrumentet. Fjern groft snavs
med et aktivt rengøringsmiddel og en desinficeret
svamp eller børste.
In einer Desinfektionslösung luftblasenfrei bei
vollständiger Benetzung einlegen. Die Angaben
des Chemikalienherstellers zur Konzentration
und Einwirkzeit müssen beachtet werden.
Immerse in a disinfectant solution, making sure
that all surfaces are covered and that all air bubbles have been removed. Follow the chemical
manufacturer’s instructions on concentration and
exposure time.
Nedsænk instrumentet i en desinficeringsopløsning, og sørg for, at alle overflader er dækket, og
at alle luftbobler er fjernet. Følg kemikalieproducentens anvisninger vedrørende koncentration
og nedsænkningstid.
Gründlich mit mikrobiologisch einwandfreiem /
vollentsalztem Wasser spülen und anschließend
trocknen.
Rinse thoroughly with completely demineralized
water and then dry.
Skyl instrumentet grundigt med helt demineraliseret vand, og tør det.
Hinweis: Besonders die elektrischen Kontakte
müssen sorgfältig getrocknet werden.
Note: The electrical contacts in particular must
be dried carefully.
Bemærk! Vær særligt omhyggelig med at tørre
de elektriske kontakter.
Cleaning, care and
sterilization
Rengøring, pleje og
sterilisering
Machine cleaning/Disinfection
The choice of washing programs must be agreed
with the washing machine manufacturer.
Rengøring/desinficering i maskine
Valget af skylleprogrammer skal aftales med producenten af rengøringsmaskinen.
Clean and chemically disinfect the C-MAC™
video laryngoscope in washers and disinfectors
at up to maximum 60°C.
Rengør og udfør kemisk desinfektion af CMAC™-videolaryngoskopet i en rengørings- og
desinfektionsmaskine ved maks. 60 °C.
Optische Flächen von Bildchip und LEDBeleuchtung mit einem mit 70%igem
Isopropylalkohol getränktem Wattestäbchen
nachreinigen.
At the end of the process, rewash the optical surfaces of the image chip and LED illuminator with a cotton tip applicator soaked in 70% isopropyl alcohol.
Når processen er fuldført, skal du vaske de optiske overflader på billedsensoren og LED-indikatoren med en vatpind dyppet i 70 % isopropylalkohol.
Hinweis: Besonders die elektrischen Kontakte
müssen sorgfältig getrocknet werden.
Note: The electrical contacts in particular must
be dried carefully.
Bemærk! Vær særligt omhyggelig med at tørre
de elektriske kontakter.
Sterilisation
Sterilization
Sterilisering
Reinigung, Pflege und
Sterilisation
Maschinelle Reinigung/Desinfektion
Die Auswahl der Reinigungsprogramme muss
mit dem Reinigungsmaschinenhersteller abgesprochen werden.
Das C-MAC™-Videolaryngoskop im Reinigungsund Desinfektionsautomaten mit maximal 60 °C
reinigen und chemisch desinfizieren.
Vorsicht: Das C-MAC™-Videolaryngoskop sowie das Elektronikmodul 8401 X
dürfen nicht mit Dampf sterilisiert
werden.
15
Caution: The C-MAC™ video laryngoscope and the electronic module 8401 X
must not be steam sterilized.
Vigtigt! C-MAC™-videolaryngoskopet og
elektronikmodulet 8401 X må ikke
dampsteriliseres.
Hinweis: Für die Gassterilisation sind die
länderspezifischen Gesetze und Vorschriften
zu beachten.
Note: In the case of gas sterilization, the
country-specific laws and regulations must
be observed.
Bemærk! Hvis der anvendes gassterilisering,
skal de landespecifikke love og bestemmelser
følges.
Das C-MAC™-Videolaryngoskop gas- oder
plasmasterilisieren und demontiert aufbewahren.
Gas or plasma sterilize the C-MAC™ video
laryngoscope and store disassembled.
Gas- eller plasmasterilisér C-MAC™-videolaryngoskopet, og opbevar det i adskilt tilstand.
16
Instandhaltung
Maintenance
Vedligeholdelse
Instandsetzung
Servicing and repair
Service og reparation
Die Instandsetzung von defekten Instrumenten
darf nur durch von uns autorisierte Personen und
unter Verwendung von Originalteilen erfolgen.
Defective items of equipment must be serviced
and repaired exclusively by persons authorized
by us; all repair work must employ original parts.
Defekte udstyrsdele må kun serviceres og repareres af personer, som vi har godkendt. Alt reparationsarbejde skal udføres med originale reservedele.
Verantwortlichkeit
Limitation of liability
Ansvarsbegrænsning
Als Lieferant dieses Instrumentes betrachten
wir uns für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Leistung des Instrumentes nur dann als
verantwortlich, wenn:
Montage, Erweiterung, Neueinstellungen,
Änderungen oder Reparaturen durch von
KARL STORZ autorisierte Personen durchgeführt
werden und das Instrument in Übereinstimmung
mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.
As the supplier of these medical devices we only
regard ourselves responsible for the safety, reliability and performance of the products if assembly, system expansions, readjustments, modifications, or repairs have been performed by people
authorized by KARL STORZ, and the device has
been used in accordance with its operating
instructions at all times.
Som leverandør af dette medicinske udstyr er vi
kun ansvarlige for produkternes sikkerhed, pålidelighed og funktionsdygtighed, hvis samling,
systemudvidelse, genjustering, ændringer eller
reparationer foretages af personer, der er godkendt af KARL STORZ, og hvis produktet til enhver tid har været anvendt i overensstemmelse
med betjeningsvejledningen.
Garantie
Warranty
Garanti
Für die Dauer von zwei Jahren ab Übergabe an
den Endkunden leisten wir unentgeltlich Ersatz
für nachweisbar fehlerhaftes Material oder
mangelhafte Verarbeitung. Transportkosten und
Versandrisiko können dabei nicht übernommen
werden. Im übrigen gilt die in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebene
Gewährleistung.
Bitte die anhängende Garantiekarte auf der
letzten Seite ausfüllen und möglichst umgehend
zurückschicken an:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 TUTTLINGEN
For two years as of delivery to the end customer,
we agree to replace the goods free of charge if
proof can be provided of faulty materials or faulty
workmanship. In doing so, we cannot accept the
cost of transportation or the risk of shipment.
The warranty referred to in our Standard
Conditions of Business shall apply.
I en periode på to år fra levering til slutkunden
påtager vi os at udskifte fejlbehæftede produkter
uden beregning, hvis det kan bevises, at fejlen
skyldes materiale eller konstruktion. I den forbindelse påtager vi os ikke at dække forsendelsesomkostningerne, ligesom vi ikke bærer risikoen ved forsendelsen. Garantien, der fremgår af
vores almindelige forretningsbetingelser, er altid
gældende.
Udfyld venligst det vedhæftede garantikort på
den sidste side, og returner det hurtigst muligt til:
Karl Storz GmbH & Co. KG KG
Postfach 230
78503 TUTTLINGEN/TYSKLAND
Eigenmächtige Reparaturen und Änderungen
am Instrument durch nicht autorisierte Personen
entbinden uns von jeglicher Haftung für die
Betriebssicherheit des Instrumentes. Während
der Garantiezeit erlischt dadurch jegliche
Gewährleistung.
Opening the equipment or performance of any
repairs or modifications to the equipment by
unauthorized persons shall release us from any
liability for its performance. Any such opening,
repair, or modification performed during the
warranty period shall void all warranty.
Please fill out the attached warranty card on the
last page and return it as soon as possible to:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 TUTTLINGEN/GERMANY
Hvis udstyret åbnes, eller hvis der udføres reparations- og ændringsarbejde på udstyret af
uautoriserede personer, bortfalder vores garanti
for udstyrets ydeevne. Hvis sådanne handlinger
udføres i løbet af garantiperioden, bortfalder hele
garantien.
Instandhaltung
Maintenance
Vedligeholdelse
Richtlinienkonformität
Directive compliance
Overensstemmelse med direktiver
Nach Medical Device Directive (MDD):
Medizinprodukt der Klasse I
Dieses Medizinprodukt ist nach der Medical
Device Directive (MDD) 93/42/EEC mit CEKennzeichen versehen. Ist dem CE-Kennzeichen
eine Kenn-Nummer nachgestellt, weist diese die
zuständige benannte Stelle aus.
In accordance with the Medical Device
Directive (MDD):
I overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr (MDD):
Medical device Class I
This medical device bears the CE mark in accordance with the Medical Device Directive (MDD)
93/42/EEC. A code number after the CE mark
indicates the responsible notified body.
Medicinsk udstyr i klasse 1.
Dette medicinske udstyr er CE-mærket i henhold
til Rådets direktiv (MDD) 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Kodenummeret efter CE-mærket
angiver det ansvarlige notificerede organ.
Normenkonformität
Standard compliance
Opfyldelse af standarder
(für 8401 AX, BX, AXC, BXC, GX, KX, X, ZX)
Nach EN 60601-1, EN 60601-2-18,
UL 2601, CSA 601.1:
• Art des Schutzes gegen elektr. Schlag:
Schutzklasse II
• Grad des Schutzes gegen elektr. Schlag:
Anwendungsteil des Typs BF
(for 8401 AX, BX, AXC, BXC, GX, KX, X, ZX)
In accordance with EN 60601-1, EN 60601-218, UL 2601, CSA 601.1:
• Type of protection against electric shock:
Protection class II
• Degree of protection against electric shock:
Applied part of type BF
(for 8401 AX, BX, AXC, BXC, GX, KX, X, ZX)
I overensstemmelse med EN 60601-1,
EN 60601-2-18, UL 2601 og CSA 601.1:
• Beskyttelsestype mod elektrisk stød:
Kapslingsklasse II
• Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød:
Anvendt del af typen BF
Nach IEC 60601-1-2 :2001:
Beachten Sie die Hinweise zur
Elektromagnetischen Verträglichkeit im Anhang.
In accordance with IEC 60601-1-2 :2001:
Please read the Electromagnetic Compatibility
Information in the appendix.
I overensstemmelse med IEC 60601-1-2:2001:
Læs oplysningerne om elektromagnetisk kompatibilitet i bilaget.
Entsorgung
Disposal
Bortskaffelse
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Nach
Ablauf der Lebensdauer ist das Gerät als
Elektronikschrott zu entsorgen. Hierzu erfragen
Sie bitte die für Sie zuständige Sammelstelle bei
KARL STORZ GmbH & Co. KG, einer
KARL STORZ Niederlassung oder Ihrem
Fachhändler. Im Geltungsbereich der Richtlinie ist
KARL STORZ GmbH & Co. KG für die ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes verantwortlich.
This unit has been marked in accordance with
the European Directive 2002/96/EC on waste
electrical and electronic equipment (WEEE). At
the end of its service life, dispose of the device
as electronic waste. Please ask either
KARL STORZ GmbH & Co. KG, a KARL STORZ
subsidiary or your specialist dealer for information about your local collection point. Within the
scope of application of this directive,
KARL STORZ GmbH & Co. KG is responsible for
the proper disposal of this device.
Denne enhed er mærket i henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE). Når udstyret ikke længere fungerer, skal det bortskaffes som elektronisk affald.
KARL STORZ GmbH & Co. KG, et KARL
STORZ-datterselskab eller din forhandler af specialudstyr kan oplyse dig om, hvordan du bortskaffer enheden. I henhold til dette direktivs
anvendelsesområde er KARL STORZ GmbH &
Co. KG ansvarlig for korrekt bortskaffelse af
dette udstyr.
Avoid environmental pollution by using electronic
devices (China RoHS).
Undgå miljøforurening ved brug af elektronisk
udstyr (China RoHS-direktivet).
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch
elektronische Geräte (China RoHS).
17
Instandhaltung
Maintenance
Vedligeholdelse
Reparaturprogramm
Repair program
Reparationsaftale
Zur Überbrückung der Reparaturzeit erhalten
Sie in der Regel ein Leihgerät, das unmittelbar
nach Erhalt des reparierten Gerätes wieder an
KARL STORZ zurückzugeben ist.
To bridge the repair period, you will receive a
unit on loan, which you then return to
KARL STORZ as soon as you receive the
repaired unit.
Som en ekstra service får du stillet en enhed til
rådighed i reparationsperioden, som skal returneres til KARL STORZ, når du får den reparerede
enhed tilbage.
In Deutschland wenden Sie sich im Falle einer
Reparatur direkt an:
In Germany you can refer repairs direct to
I Tyskland kan du henvende dig med reparationsspørgsmål direkte til:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Abt. Reparaturservice
Dr. Karl-Storz-Straße 34
78532 TUTTLINGEN
18
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Repair Service Department
Dr. Karl-Storz-Strasse 34
78532 TUTTLINGEN/GERMANY
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Repair Service Department
Dr. Karl-Storz-Strasse 34
78532 TUTTLINGEN/TYSKLAND
In other countries please contact your local
KARL STORZ branch or authorized dealer.
I andre lande end Tyskland skal du kontakte den
lokale afdeling af KARL STORZ eller den autoriserede forhandler.
Wichtige Information
Important information
Vigtige oplysninger
Aus hygienischen bzw. infektionspräventiven
Gründen müssen Optiken, Instrumente und
Geräte gereinigt, desinfiziert, ggf. sterilisiert
werden, bevor sie zur Reparatur eingeschickt
werden.
Wir behalten uns das Recht vor, kontaminierte
Instrumente/Geräte an den Absender zurückzuschicken.
For hygiene reasons or to prevent infection,
telescopes, instruments and units must be
cleaned, disinfected/sterilized before they are
sent for repair.
We reserve the right to return contaminated
instruments/units to the sender.
Af hygiejnemæssige årsager eller for at forhindre
infektion skal teleskoper, instrumenter og enheder
rengøres, desinficeres/steriliseres, før de indsendes til reparation.
Vi forbeholder os ret til at returnere kontaminerede
instrumenter/enheder til afsenderen.
19
Technische
Beschreibung
Technical
description
Teknisk
beskrivelse
Technische Daten
Technical data
Tekniske data
Monitor 8401 ZX
Länge
230 mm
Breite
155 mm
Tiefe
54 mm
Gewicht
1050 g
Tropfwasserschutz IP54
Klassifikation
IEC Class II
Eingangsspannung: 5 V
Leistungsaufnahme:12 VA
Batterie:
Lithium-Ionen,
3,6V 4300 mAh
Auflösung
800 x 480
Bildschirm-Breite 154 mm
Bildschirm-Höhe 93 mm
Speicherkarte
SD-Card
Monitor 8401 ZX
Height
230 mm
Width
155 mm
Length
54 mm
Weight
1050g
Water Protection IP54
Classification:
IEC Class II
Input voltage:
5V
Power consumption:12 VA
Battery:
Lithium Ion
3.6V 4300 mA
Resolution
800 x 480
Display Width
154 mm
Display Height
93 mm
Storage Device
SD-Card
Skærm 8401 ZX
Højde:
230 mm
Bredde:
155 mm
Længde:
54 mm
Vægt:
1.050 g
Beskyttelse mod vand:IP54
Klassifikation:
IEC Klasse II
Indgangsspænding: 5 V
Strømforbrug:
12 VA
Batteri:
Lithium-ion
3,6 V 4.300 mA
Opløsning:
800 x 480
Displaybredde:
154 mm
Displayhøjde:
93 mm
Opbevaringsmedie:
SD-kort
Lade-Netzgerät 40150031
Versorgungsspannung:
100–240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 18 VA
Ausgangsspannung: 5 V
Netzanschluß:
Netzanschlußadapter für
EU/UK/USA/AUS
Tropfwasserschutz: IP41
Kabellänge:
2m
Statusanzeige
durch LED
grün: betriebsbereit, Netz
spannung vorhanden
Maße
Steckernetzteil:
ca. 87 × 52 × 33 mm
(ohne Netzanschlußadapter)
Gewicht
ca. 130 g
Power supply 40150031
Line voltage:
100–240 VAC, 50/60 Hz
Power consumption18 VA
Output voltage:
5V
Power cord:
Power cord adaptor for
EU/UK/USA/AUS
Water protection: IP41
Cable length:
2m
LED Status display green: ready for use, line
voltage available
Dimensions
AC adaptor:
approx. 87 × 52 × 33 mm
(without power cord adaptor)
Weight
approx. 130 g
Strømforsyning 40150031
Netspænding:
100 – 240 V AC, 50/60 Hz,
Strømforbrug:
18 VA
Udgangsspænding: 5 V
Strømkabel:
Strømkabeladapter til
EU/UK/USA/AUS
Beskyttelse mod
vand:
IP41
Kabellængde:
2m
LED-statusindikator grøn: klar til brug, netspænding tilgængelig
Mål, AC-adapter: ca. 87 × 52 × 33 mm
(uden strømkabeladapter)
Vægt:
ca. 130 g
Elektronikmodul 8401 X
Klassifikation:
IEC Class II
Netzfrequenz:
DC
Spannung:
5V
Leistungsaufnahme: 2 VA
Schutz gegen
Untertauchen
IPX8
Electronic module 8401 X
Classification:
IEC Class II
Frequency:
DC
Voltage:
5V
Power consumption:2 VA
Protection against
submersion
IPX8
Elektronikmodul 8401 X
Klassifikation:
Frekvens:
Spænding:
Strømforbrug:
Beskyttelse mod
nedsænkning:
IEC Klasse II
DC
5V
2 VA
IPX8
20
Technische
Beschreibung
Technical
description
Teknisk
beskrivelse
Spatel 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC
Schutz gegen
Untertauchen
IPX8
KameraTechnologie
CMOS
Auflösung320 × 240
Illumination
LED, weiss, 1 W
Blade 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC
Protection against
submersion
IPX8
Camera
Technology
CMOS
Camera resolution 320 × 240
Illumination
LED, white, 1 W
Blad 8401 AX/BX/AXC/BXC/KXC
Beskyttelse mod
nedsænkning:
IPX8
Kamerateknologi:
CMOS
Kameraopløsning:
320 × 240
Belysning:
LED, hvid, 1 W
SD-Karte
Datendurchsatz:
Kompatibilität:
SD card
Throughput:
Compatibility:
SD-kort
Kapacitet:
Kompatibilitet:
10 MB/sec
Kompatibel zur Sandisk
Ultra II HD-Karte
Nicht kompatibel mit
SD-HC-Karten
Farbeinstellungen
Grundeinstellungen
Helligkeit 56%
Kontrast
50%
Sättigung 20%
Farbton
0%
Color settings
Basic Setting
Brightness 56%
Contrast
50%
Saturation 20%
Hue
0%
Betriebs-/Lagerbedingungen
Betriebs0 °C bis +40 °C
bedingungen:
30% bis 70% rel. Feuchte
Lager-20 °C bis +50 °C
bedingungen:
5% bis 95% rel. Feuchte
Operating/storage
Operating
conditions:
Storage
condiditons:
10 MB/s
Compatible with the Sandisk
Ultra lI HD card
Not compatible with SDHC
cards
10 MB/s
Kompatibel med SanDisk
Ultra lI HD-kort
Ikke kompatibel med
SD-HC-kort
Farveindstillinger
Grundindstilling
Lysstyrke: 56 %
Kontrast:
50 %
Mætning:
20 %
Farvetone: 0 %
conditions
0 °C – +40 °C
30% – 70% rel. humidity
–20 °C – +50 °C
5% – 95% rel. humidity
Drifts-/opbevaringsforhold
Drifts0 °C til +40 °C
forhold:
30 % til 70 % rel. luftfugtighed
Opbevarings-20 °C til +50 °C
betingelser:
5 % til 95 % rel. luftfugtighed
Technische
Beschreibung
Technical
description
Teknisk
beskrivelse
Fehlersuchliste
Troubleshooting
Fejlfinding
Warnung: Vor sämtlichen
Wartungsarbeiten Gerät vom Netz
trennen!
21
Warning: Before carrying out maintenance work, disconnect the unit from the
power supply!
Advarsel! Før du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du koble udstyret fra
strømforsyningen!
Fehlerbeschreibung:
Gerät ganz ausgefallen. Eventuell Aufleuchten
der Status-Anzeige
Mögliche Ursachen:
• Netzversorgung ausgefallen.
• Unzureichende Verbindung Netzgerätestecker–Gerätebuchse.
• Systemfehler
Abhilfe:
• Versorgungsnetz überprüfen.
• Netzgerätestecker fest in Gerätebuchse eindrücken.
• Reset durchführen (siehe Seite 12).
Symptom:
Complete failure of the unit. Possible lighting up
of status display
Possible causes:
• No power from power line.
• Power cord connector is not properly connected to power cord receptacle.
• System error
Remedy:
• Check the electrical supply.
• Push power cord connector firmly into the
power cord receptacle.
• Carry out reset (see page 12).
Fejl:
Enheden virker ikke. Statusdisplayet lyser
måske.
Mulige årsager:
• Der er ingen netspænding.
• Strømkablet sidder ikke korrekt i tilslutningsstikket.
• Systemfejl
Afhjælpning:
• Kontrollér strømforsyningen.
• Skub strømkablet ind i stikket, indtil det ikke
kan komme længere.
• Udfør nulstilling (se side 12).
Fehlerbeschreibung:
Kein Bild, TFT-Bildschirm dunkel.
Mögliche Ursachen:
• Elektronikmodul nicht ganz eingesetzt
• Kameraelektronik defekt.
• TFT-Bildschirm defekt.
Abhilfe:
• Elektronikmodul bis zum Anschlag einschieben.
• Elektronikmodul bzw. Versorgungsgerät zur
Reparatur an KARL STORZ senden.
Symptom:
No image, TFT screen is dark.
Possible causes:
• Electronic module not fully inserted
• Defective camera electronics.
• TFT screen is defect.
Remedy:
• Insert electronic module as far as it will go.
• Send electronic module or supply unit to
KARL STORZ for repair.
Fejl:
Intet billede, skærmen er sort.
Mulige årsager:
• Elektronikmodulet er ikke sat helt i.
• Kameraets elektronik er defekt.
• Skærmen er defekt.
Afhjælpning:
• Isæt elektronikmodulet, og skub det helt ind.
• Send elektronikmodulet eller forsyningsenheden til reparation hos KARL STORZ.
Fehlerbeschreibung:
Trübes Bild, Streifen, Schlieren und ähnliches.
Mögliche Ursachen:
• Optik des Laryngoskops verschmutzt.
• Kontakte des Elektronikmoduls verschmutzt.
Abhilfe:
• Reinigung mit Wattestäbchen und
Alkohollösung oder Spezial-Reinigungspaste.
• Kontakte des Elektronikmoduls reinigen.
Symptom:
Cloudy image, streaks and smears and similar.
Possible causes:
• Telescope of the laryngoscope is dirty.
• Contacts of electronic module are dirty.
Remedy:
• Clean with cotton swab and alcohol solution
or special cleaning paste.
• Clean the contacts of the electronic module.
Fejl:
Uklart billede, striber, streger eller lignende.
Mulige årsager:
• Laryngoskopets teleskop er snavset.
• Elektronikmodulets kontakter er snavsede.
Afhjælpning:
• Rengør med vatpind og spritopløsning eller
en særlig rengøringspasta.
• Rengør elektronikmodulets kontakter.
22
Technische
Beschreibung
Technical
description
Teknisk
beskrivelse
Fehlerbeschreibung:
Farbverfälschungen.
Mögliche Ursachen:
• Weißabgleich nicht korrekt durchgeführt.
• TFT-Bildschirm oder Elektronikmodul defekt.
Abhilfe:
• Neuen Weißabgleich durchführen.
• Versorgungsgerät zur Reparatur an
KARL STORZ senden.
Symptom:
Color distortions.
Possible causes:
• White balance not carried out correctly.
• TFT screen or electronic module defect.
Remedy:
• Carry out new white balance.
• Send supply unit to KARL STORZ for repair.
Fejl:
Farveforvrængning.
Mulige årsager:
• Hvidbalancen er ikke indstillet korrekt.
• Skærmen eller elektronikmodulet er defekt.
Afhjælpning:
• Indstil hvidbalancen igen.
• Indsend forsyningsenheden til KARL STORZ
til reparation.
Fehlerbeschreibung:
Farbwiedergabe wechselt.
Mögliche Ursachen:
• Kameraanschlusskabel gebrochen.
Abhilfe:
• Kameraanschlusskabel wechseln lassen.
Symptom:
Color rendering alternates.
Possible causes:
• Camera connecting cord is broken.
Remedy:
• Have a new camera connecting cord fitted.
Fejl:
Farvegengivelsen skifter.
Mulige årsager:
• Forbindelseskablet til kameraet er i stykker.
Afhjælpning:
• Få monteret et nyt kameraforbindelseskabel.
Fehlerbeschreibung:
Bild lässt sich nicht speichern
Mögliche Ursachen:
• keine Speicherkarte eingesteckt
• Speicherkarte voll
Abhilfe:
• Speicherkarte einstecken
• Speicherkarte wechseln
Symptom:
Image cannot be saved
Possible causes:
• No memory card inserted
• Memory card full
Remedy:
• Insert memory card
• Change memory card
Fejl:
Billedet kan ikke gemmes.
Mulige årsager:
• Der er ikke isat et hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er fuldt.
Afhjælpning:
• Isæt et hukommelseskort.
• Skift hukommelseskort.
Fehlerbeschreibung:
Videostream lässt sich nicht am PC-Bildschirm
wiedergeben.
Mögliche Ursachen:
• kein MPEG-4-Codec installiert
Abhilfe:
• MPEG-4-Codec auf dem PC installieren
Symptom:
Video stream cannot be played back on the PC
monitor.
Possible causes:
• No MPEG-4 codec installed
Remedy:
• Install an MPEG-4 codec on the PC
Fejl:
Videosekvens kan ikke afspilles på pc-skærmen.
Mulige årsager:
• MPEG-4-codec er ikke installeret.
Afhjælpning:
• Installer en MPEG-4-codec på pc'en.
8401 YAA
8401 YB
8401 YA
8401 YZ
39501 LC
8401 YD
23
Anhang
Appendix
Bilag
Zubehör
Accessories
Tilbehør
Stativ, für C-MAC-Monitor, Höhe 120 cm, mit
rollbarem Fünffuß und antistatischen Rollen,
Querstange 25 cm x Ø 25 mm, zur Fixierung
des Monitors, mit Ablagekorb für
Laryngoskope, Abmessungen (B x T x H): 30
x 20 x 10 cm
Stand, for C-MAC monitor, height 120 cm,
star-foot roller stand with antistatic castors, crossbar 25 cm x diameter 25 mm for
positioning the monitor, including storage
tray for laryngoscope, measurements
(w x d x h): 30 x 20 x 10 cm
Stativ til C-MAC-skærm, højde 120 cm, 5benet rullefod med antistatiske hjul, tværstang på 25 cm x Ø 25 mm til montering af
skærm, inklusive opbevaringsbakke til laryngoskopet. Mål (B x D x H): 30 x 20 x 10 cm.
Querstange, für Ständer 8401 YA,
50 cm x Ø 25 mm, zur Fixierung des C-MACMonitors 8401 ZX
Crossbar, for stands 8401 YA, 50 cm x
diameter 25 mm, for positioning the
C-MAC monitor 8401 ZX
Tværstang til stativ 8401 YA, 50 cm x Ø 25
mm, til montering af C-MAC-skærm 8401 ZX.
8401 YAA
Querstange, für Ständer 8401 YA,
70 cm x Ø 25 mm, zur Fixierung des
C-MAC-Monitors 8401 ZX
Crossbar, for stands 8401 YA, 70 cm x
diameter 25 mm, for positioning the
C-MAC monitor 8401 ZX
Tværstang til stativ 8401 YA, 70 cm x Ø 25
mm, til montering af C-MAC-skærm 8401 ZX.
8401 YAB
Multifunktionale Klemme mit VESA 75
Aufname Standard.
Geeignet für die Montage an Rohren bis 24
mm Durchmesser und Schienen bis 25 mm
Höhe
Multifunctional clamp for use with
VESA 75 standard holder.
Suitable for securing rods with a max.
diameter of 24 mm and rails with a max.
height of 25 mm
Multifunktionsklemme til brug sammen med
VESA 75-standardholder.
Egnet til fastgørelse af rør med en maks. diameter på 24 mm og skinner med en maks.
højde på 25 mm.
8401 YB
Schutztasche, für C-MAC System, aus wasserabweisendem und strapazierfähigem
Oberflächenmaterial, waschbar, die Tasche
beinhaltet separate Fächer für Monitor und
zwei C-MAC-Videolaryngoskope mit
Elektronik-Modul
Protective bag, for C-MAC system, made
from water-resistant, hard-wearing outer
material, washable, the bag comprises
separate compartments for the monitor,
two C-MAC video laryngoscopes and the
electronic module
Beskyttelsestaske til C-MAC-systemet,
fremstillet af vandafvisende, slidstærkt ydermateriale. Tasken er vaskbar og indeholder
separate rum til skærmen, to C-MAC-videolaryngoskoper og elektronikmodulet.
8401 YD
Siebkorb für Reinigung, Sterilisation und
Lagerung für zwei C-MAC VideolaryngoskopSpatel inkl. einem Elektronikmodul, mit
Halterung zu Fixierung und der Abdichtung
der Elektronik-Anschlüsse.
Aussenmaße (B x T x H):
260 x 120 x 170 mm
Instrument tray for the cleaning, sterilization and storage of two C-MAC videolaryngoscope blades, includes an electronic module, with holder for securing and
sealing the electronic connections.
Overall dimensions (w x d x h):
260 x 120 x 170 mm
Instrumentbakke til rengøring, sterilisering
og opbevaring af to C-MAC-videolaryngoskopblade, inklusive et elektronikmodul samt
holder til fastgørelse og forsegling af de elektroniske forbindelser.
Udvendige mål (B x D x H):
260 x 120 x 170 mm
39501 LC
Multifunktionale Kappe
zum Schutz der Kontakte während der
Wiederaufbereitung. Passend für das C-MAC
Videolaryngoskop und die C-MAC
Elektronikbox. Die Kappe ist wiederverwendbar.
Multifunctional cap
to protect the contacts during repreparation. Suitable for the C-MAC video
laryngoscope and the C-MAC electronic
module. The cap is reusable.
Multifunktionshætte
til beskyttelse af kontakterne under klargøring. Egnet til C-MAC-videolaryngoskopet og
C-MAC-elektronikmodulet. Hætten kan genbruges.
8401 YZ
8401 YA
(US:
9700GCX)
(US:
9700 CLP)
Typ
1 =
2 =
3 =
A =
Reiniger
Desinfektionsmittel
geeignet für Ultraschallbäder
nicht geeignet für flexible Endoskope
(gemäß Herstellerangaben)
(A) = nur für flexible Endoskope der neuen
Generation (Baujahr >2005)
Hinweis: Die aktuelle Freigabeliste finden Sie
auch im Internet unter www.karlstorz.com.
Hinweis: Bei anderen als den erwähnten Mitteln
übernimmt KARL STORZ keine Garantie im
Falle von auftretenden Schäden.
Ed: 07/2008
Type
1 = Cleaner
2 = Disinfectant
3 = Suitable for ultrasound baths
A = Not suitable for flexible endoscopes
(according to manufacturers' instructions)
(A) = Only for the flexible endoscopes of the new
generation (year of manufacture > 2005)
Anhang
Appendix
Bilag
Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Cleaning agents and disinfectants
Rengørings- og desinficeringsmidler
Auszug aus der Liste der freigegebenen Che- Extract from the list of approved chemicals
mikalien für die Aufbereitung von Optiken
for the preparation of telescopes and
und endoskopischem Instrumentarium
endoscopic instrument sets
Manuelle Aufbereitung
Manual preparation
Uddrag af listen med kemikalier, der er godkendt til klargøring af teleskoper og
endoskopiinstrumentsæt
Folgende von KARL STORZ hergestellte Instrumente und Optiken
sind nicht für ein komplettes Einlegen in Flüssigkeiten geeignet:
Optiken mit Okularfokussierung n. HAMOU®, Lupen mit
Fokussierung, IMPERATOR Bohrhandstücke, Prismenscheinwerfer.
Bei Motoren und deren Handstücken sind die Angaben in der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu beachten.
Folgende von KARL STORZ hergestellte Instrumente sind nicht für
eine Ultraschallreinigung geeignet: Starre Optiken, Flexible Optiken,
sonstige Instrumente mit optischen Glasbauteilen.
Beachten Sie bitte, dass bei der Herstellung und Anwendung der
Lösungen die Herstellerangaben über Konzentration und Einwirkungszeit genauestens zu beachten sind. Bezüglich der mikrobiologischen Wirksamkeit wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Folgende Mittel sind von KARL STORZ freigegeben bzgl. der
Materialkompatibilität:
The following instruments and telescopes produced by KARL
STORZ must not be fully immersed in a liquid: HAMOU® telescopes
with ocular focusing, magnifiers with focusing, IMPERATOR drill
handles, prismatic light deflectors. For motors and their handles
the appropriate manual provides detailed information.
The following instruments produced by KARL STORZ must not be
placed in an ultrasound cleaning bath: rigid telescopes, flexible telescopes, other instruments with optical components made of
glass.
When preparing and using the solutions, follow the solution manufacturer's instructions, paying close attention to concentration and
exposure times. Regarding the microbiological effectiveness please
ask the manufacturer. The following cleaning and disinfectant solutions have been approved regarding material compatibility:
Følgende instrumenter og teleskoper, der er produceret af KARL
STORZ, må ikke nedsænkes i væske: HAMOU®-teleskoper med okularfokusering, forstørrelsesapparater med fokusering, IMPERATORborgreb, prismatiske lysdeflektorer. Der findes detaljerede oplysninger om motorer og disses greb i den pågældende vejledning.
Følgende instrumenter, der er produceret af KARL STORZ, må ikke
nedsænkes i ultralydsbad: stive teleskoper, fleksible teleskoper
samt andre instrumenter med optiske dele fremstillet af glas.
Følg producentens anvisninger nøje, når du klargør og anvender
opløsningerne, og sørg især for at overholde de korrekte blandingsforhold og eksponeringstider. Yderligere oplysninger om den
mikrobiologiske effekt kan fås hos producenten. Følgende rengørings- og desinficeringsopløsninger er godkendt med hensyn til
materialekompatibilitet:
Hersteller/
Manufacturer/
Handelsnavn
Handelsname/
Commercial name/
Handelsnavn
Diverse
NaOH* (1 mol/l, max. 1 h!)
Caustic soda
Actosed Endo Terra
Cidex OPA
Cidezyme
Enzol
NU Cidex
Akadent
Peralkan
BIB forte
Aniosyme P.L.A.
Anioxyde 1000
Octanius basique
Steranios 2%
Acto GmbH
Advanced Sterilization
Products
Note: You will also find the current list of
approved products on our Web site
(www.karlstorz.com).
Note: When agents other than those named are
used, KARL STORZ assumes no liability for any
damage which may occur.
Akadia - Chemie
Alkapharm
Alpro Dental-Produkte GmbH
Type
1 = Rengøringsmiddel
2 = Desinficeringsmiddel
3 = Tåler ultralydsbad
A = Ikke egnet til fleksible endoskoper
(i henhold til producentens anvisninger)
(A) = Kun egnet til fleksible endoskoper af den
nye generation (fremstillingsår > 2005).
Bandelin electronic GmbH
Bemærk! Du kan desuden se den ajourførte
liste over godkendte produkter på vores websted (www.karlstorz.com).
Bemærk! Hvis der anvendes andre midler end
de nævnte, hæfter KARL STORZ ikke for skader, der måtte opstå som følge heraf.
Borer Chemie AG
24
Anios
Antiseptica
chem.pharm.Prod. GmbH
B. Braun Medical AG
Bochemie s.r.o
Bode Chemie GmbH
DuPont
Deppe, Laboratorium
Dr. rer. nat.
Ecolab GmbH & Co. OHG
Typ/
Type/
Type
2
1,
1,
1, 2,
1, 2,
1,
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
Triacid N
1, 2, 3
Helipur H plus N
Stabimed
Stammopur DR
Stammopur DR 8
Stammopur GR
Stammopur R
Chirosan
Discleen enzyme
Discleen Endo AF
Discleen Endo PAA
Aseptisol
Bodedex forte
Korsolex AF
Korsolex basic
Korsolex extra
Korsolex PAA
Deconex 36 Intensiv
Deconex 50 FF
Deconex 53 Plus
Deconex HLD PA / PA 20
PeraSafe
EndoStar
InstruPlus
InstruPlus N
InstruStar
InstruZym
Sekusept aktiv
Sekusept easy
Sekusept extra N
Sekusept forte
1,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
1,
1,
3
3
3
3
3
3
2
1, 3
2
1, 2
2, 3
1, 3
2
1, 2, 3
2
2
1, 3
1, 2
2
2
2
2
1, 2, 3
2, 3
1, 2, 3, A
1, 3
1, 2, (A)
2
1, 2, 3
2, 3
Ecolab GmbH & Co. OHG
Esteer Pharma GmbH
Fresenius AG
Holifa Polska Sp. zo.o
Indeba Industria E
Commercio LTDA
Jose Collado S.A.
Lysoform
Dr. Rosemann GmbH
Medichem International
Merz Hygiene GmbH
METASYS Medizintechnik
GmbH (formerly LONZA)
Orochemie
Promagent AB
Schumacher, Dr. GmbH
Schülke & Mayr GmbH
Steris
Weigert, Dr. GmbH & Co.
Whiteley Industries PTY.Ltd
Sekusept Plus
Sekusept Pulver Classic
Ultradesmit AF
Ultraseptin Aktiv
Ultraseptin Classic
Afid
Afid plus
Sporcid FF
Polsept Holifa
1,
1,
1,
1,
1,
2,
2,
2,
2,
2,
1,
3
3
3
3
3
2
2
1, 2
1, 2
Letahdeido
2
Darodor 4000 Liquido
Darodor 9000
Darodor Sinaldehyd 2000
Aldasan 2000
Almyrol
Desoform
Lysoformin 3000
MedDis
MediZyme
Edisonite Super
Mucadont-IS
Mucadont-Zymaktiv
Mucocit-T neu
1
2
2
2
2
3
2
2
1
3
3
3
3
ID 50
A 20
Wavacide
Descoton Extra
Descoton forte
Perfektan Endo
Perfektan Neu
Perfektan TB
Gigasept
Gigasept AF forte
Gigasept FF
Gigasept Instru AF
Gigasept Med forte
Gigazyme
Lysetol V
EnzyCare 2
neodisher LM 2
neodisher mediclean
neodisher mediclean forte
neodisher medizym
neodisher SeptoClean
neodisher SeptoPreClean
Aidal Plus
Matrix
1,
1,
1, 2,
1,
1,
2,
1,
1, 2,
2
1, 3, A
2
1, 2
2
2, 3
1, 2
1, 2, 3, A
2, 3
1, 2
1, 2
1, 2, 3, A
1, 2
1, 3
2
1, 3
1, 3
1
1, 3
1, 3
1, A
1, 2
2
1
Manuel klargøring
* Vorsicht: Die Verwendung von NATRONLAUGE
kann an Aluminiumteilen (auch beschichteten),
Kunststoffen sowie an Lötverbindungen zu
Oberflächenveränderungen führen und die
Lebensdauer des Instrumentariums beeinträchtigen. Bei flexiblen Endoskopen darf nur der
Untersuchungsschaft, jedoch nicht das
Gehäuse/Griffteil eingelegt werden.
* Caution: The use of CAUSTIC SODA can
cause changes to the surface of aluminium parts
(including coated parts), plastics and soldered
connections, and may reduce the service life of
the instrument set. For flexible endoscopes,
only immerse the examination shaft, not the
housing/handle part.
* Vigtigt! Brug af KAUSTISK SODA kan forårsage
ændringer af overfladen på aluminiumdele (herunder belagte dele), plast og loddede forbindelser
og kan reducere instrumentsættets levetid. Ved
fleksible endoskoper må du kun nedsænke
undersøgelsesskaftet, ikke selve huset/grebet.
Typ
1=
2=
3=
4=
5=
A=
Reiniger
Desinfektionsmittel
geeignet für Ultraschallbäder
Neutralisator
Klarspüler
nicht geeignet für flexible Endoskope
(gemäß Herstellerangaben)
Hinweis: Die aktuelle Freigabeliste finden Sie
auch im Internet unter www.karlstorz.com.
Hinweis: Bei anderen als den erwähnten Mitteln
übernimmt KARL STORZ keine Garantie im
Falle von auftretenden Schäden.
Type
1 = Cleaner
2 = Disinfectant
3 = Suitable for ultrasound baths
4 = Neutralizer
5 = Rinse aid
A = Not suitable for flexible endoscopes
(according to manufacturers' instructions)
Note: You will also find the current list of
approved products on our Web site
(www.karlstorz.com).
Note: When agents other than those named are
used, KARL STORZ assumes no liability for any
damage which may occur.
Ed: 07/2008
Type
1 = Rengøringsmiddel
2 = Desinficeringsmiddel
3 = Tåler ultralydsbad
4 = Neutraliseringsmiddel
5 = Skyllemiddel
A = Ikke egnet til fleksible endoskoper
(i henhold til producentens anvisninger).
Bemærk! Du kan desuden se den ajourførte
liste over godkendte produkter på vores websted (www.karlstorz.com).
Bemærk! Hvis der anvendes andre midler end
de nævnte, hæfter KARL STORZ ikke for skader, der måtte opstå som følge heraf.
25
Anhang
Appendix
Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Cleaning agents and disinfectants
Maschinelle Aufbereitung
Folgende von KARL STORZ hergestellte Instrumente und
Optiken sind nicht für eine komplette maschinelle
Aufbereitung geeignet: Optiken mit Okularfokussierung n.
HAMOU®, Lupen mit Fokussierung, IMPERATOR
Bohrhandstücke, Standard-, Hartmetall- und Diamantbohrer,
Prismenscheinwerfer und Magnetrahmen. Bei Motoren und
deren Handstücken sind die Angaben in der jeweiligen
Gebrauchsanweisung zu beachten.
Die Wahl des Verfahrens zur Reinigung und Desinfektion muss
in Absprache mit dem Hersteller der Maschine und dem der
chemischen Reagenzien erfolgen. Es dürfen nur spezielle
Verfahren Verwendung finden, die für diesen Zweck verifiziert
worden sind. Bezüglich der mikrobiologischen Wirksamkeit
wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Die thermische
Desinfektion ist zu bevorzugen. Folgende Mittel zur maschinellen Reinigung und Desinfektion sind freigegeben bzgl. der
Materialkompatibilität:
Machine preparation
The following instruments and telescopes produced by
KARL STORZ must not be prepared in a cleaning and disinfecting machine: HAMOU® telescopes with ocular focusing,
magnifiers with focusing, IMPERATOR drill handles, standard,
tungsten carbide and diamond-tipped drills, prismatic light
deflectors, and magnetic instrument rack. For motors and
their handles the appropriate manual provides detailed information.
Selection of a method for cleaning and disinfection must be
discussed with the machine manufacturer and the manufacturer of the chemical reagents. Only special methods must be
used which have been verified for this purpose. Regarding the
microbiological effectiveness please ask the manufacturer.
Thermal disinfection is preferable. The following agents for
machine cleaning and disinfection have been approved
regarding material compatibility:
Hersteller/
Manufacturer/
Producent
BHT Hygiene Technik GmbH
Bode Chemie GmbH
Borer Chemie AG
B. Braun Medical AG
Deppe, Laboratorium
Dr. rer. nat.
DiverseyLever
Ecolab GmbH & Co. OHG
IMS
Medisafe UK, Ltd.
Merz Hygiene GmbH
Ruhof Corporation
Schumacher, Dr. GmbH
Handelsname/
Commercial name/
Handelsnavn
Typ/
Type/
Type
BHT Scope Cleaner
BHT Scope Desinfectant
Dismoclean 24 Vario
Dismoclean 28 alka one
Korsolex-Endo-Cleaner
Korsolex-Endo-Disinfectant
Deconex 23 Neutrazym
Deconex 28 Alka One
Deconex Endomatic
Helimatic Cleaner alkaline
Helimatic Cleaner enzymatic
Helimatic Cleaner Rinse neutral
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1, A
1
4
Endomat Plus
1, 2
Sumotox E
Sekumatic FD
Sekumatic FNZ
Sekumatic FR
Sekumatic FRE
Sekumatic NeutraClean
Sekumatic MultiClean
Adapspor Ready to Use
3E-Zyme/HS-Zyme
Mucapur AF
Mucapur ED
Mucapur ER
Endozime AW
Thermoton Desinfektant
Thermoton Endo
Thermoton NR
1
2
4
1
1
4, A
1, A
2
1
1
2
1
1
2
2
1
Schülke & Mayr GmbH
Steris
Weigert, Dr. GmbH & Co.
Thermosept alka clean
Thermosept DK
Thermosept ED
Thermosept ER
Thermosept RKN-zym
Instru-Klenz
neodisher DuoClean
neodisher FA
neodisher FA forte
neodisher Oxivario
neodisher mediclean
neodisher mediclean forte
neodisher mediklar
neodisher medizym
neodisher SeptoClean
neodisher Septo DA
neodisher Septo DN
1
2
2
1
1
1, 3
1, A
1
1, 3
1
1
1, 3
5
1
1, 2, A
2
2
Bilag
Rengørings- og desinficeringsmidler
Klargøring i maskine
Følgende instrumenter og teleskoper, der er produceret af
KARL STORZ, må ikke rengøres eller desinficeres i maskine:
HAMOU®-teleskoper med okularfokusering, forstørrelsesapparater med fokusering, IMPERATOR-borgreb samt bor med
tungstens- eller diamantbelagte spidser, prismatiske lysdeflektorer og magnetiske instrumentstativer. Der findes detaljerede oplysninger om motorer og disses greb i den pågældende vejledning.
Valget af rengørings- og desinficeringsmetode skal foretages i
samarbejde med maskinproducenten og producenten af de
kemiske reagenser. Der må kun anvendes de specielle fremgangsmåder, der er godkendt til formålet. Yderligere oplysninger om den mikrobiologiske effekt kan fås hos producenten. Det anbefales at bruge varmedesinficering. Følgende
midler til maskinrengøring og -desinficering er godkendt med
hensyn til materialekompatibilitet:
26
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
WARNUNG: Medizinische elektrische Geräte
unterliegen besonderen Vorsichtsmaßnahmen
hinsichtlich der Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV). Beachten Sie die in diesem
Anhang angegebenen EMV-Hinweise bei
Installation und Betrieb.
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401
AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem
Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor
8401 ZX entsprechen der EN/IEC 60601-12 :2001 [CISPR 11 Klasse B] und erfüllt somit die
EMV-Anforderungen der Medical Device
Directive (MDD) 93/42/EEC.
Die verwendeten Grenzwerte bieten ein grundlegendes Maß an Sicherheit gegenüber typischen
elektromagnetischen Beeinflussungen, wie sie in
einer medizinischen Umgebung zu erwarten sind.
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401
AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem
Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor
8401 ZX sind Geräte der Gruppe 1 (nach CISPR
11).
In die Gruppe 1 gehören „Geräte und Systeme,
die HF-Energie ausschließlich für ihre interne
Funktion erzeugen oder nutzen“.
WARNING: Medical electrical equipment needs
special precautions regarding Electromagnetic
Compatibility (EMC). Observe the EMC instructions in this Appendix during installation and
commissioning.
ADVARSEL! Elektrisk medicinsk udstyr kræver
særlige forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Overhold EMC-anvisningerne i dette bilag under installation og ibrugtagning.
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401
AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic
Module 8401 X and Monitor 8401 ZX corresponds to EN/IEC 60601-1-2 :2001 [CISPR 11
Class B] and therefore meets the EMC requirements of the Medical Device Directive (MDD)
93/42/EEC.
These limits are designed to provide reasonable
protection against the typical electromagnetic
interference to be expected in a medical environment. The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401
AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic
Module 8401 X and Monitor 8401 ZX is a Group
1 unit (as per CISPR 11).
Group 1 contains all the ‘equipment and systems
which generate or use RF energy only for their
internal functioning’.
C-MAC™-videolaryngoskop model 8401
AX/BX/AXC/BXC, som bruges sammen med
elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX,
opfylder kravene i EN/IEC 60601-1-2 :2001
[CISPR 11 klasse B] og er derfor fundet i overensstemmelse med grænserne for elektromagnetisk kompatibilitet i Rådets direktiv om medicinsk
udstyr 93/42/EØF.
Disse grænser er udformet, så de giver en rimelig beskyttelse mod den forventede typiske elektromagnetiske interferens i et almindeligt hospitalsmiljø. C-MAC™-videolaryngoskop model
8401 AX/BX/AXC/BXC, som bruges sammen
med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX,
er klassificeret i gruppe 1 (iht. CISPR 11).
Gruppe 1 omfatter "udstyr og systemer, der kun
genererer eller bruger HF-energi til deres interne
funktion".
HINWEIS: Die in diesem Anhang eingefügten
Tabellen und Richtlinien liefern dem Kunden oder
Anwender grundlegende Hinweise um zu entscheiden, ob das Gerät oder System für die
gegebenen EMV-Umgebungsbedingungen
geeignet ist, beziehungsweise welche
Maßnahmen ergriffen werden können, um das
Gerät / System im bestimmungsgemäßen
Gebrauch zu betreiben, ohne andere medizinische oder nicht medizinische Geräte zu stören.
Treten bei der Benutzung des Gerätes elektromagnetische Störungen auf, kann der Anwender
durch folgende Maßnahmen die Störungen
beseitigen:
• veränderte Ausrichtung oder einen andereren
Standort wählen
• den Abstand zwischen den einzelnen Geräten
vergrößern
• Geräte mit unterschiedlichen Stromkreisen
verbinden.
NOTE: The tables and guidelines that are included in this Appendix provide information to the
customer or user that is essential in determining
the suitability of the equipment or system for the
electromagnetic environment of use, and in managing the electromagnetic environment of use to
permit the equipment or system to perform its
intended use without disturbing other equipment
and systems or non-medical electrical equipment. If this equipment does cause harmful interference with other devices, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
• reorient or relocate the receiving device
• increase the separation between the equipment
• connect the equipment into an outlet on a
circuit different from that to which the other
device(s) is connected.
BEMÆRK! Tabellerne og retningslinjerne i dette
bilag indeholder oplysninger til kunden eller brugeren, der er vigtige, når det skal afgøres, hvorvidt udstyret eller systemet er passende til det
elektromagnetiske miljø på brugsstedet, samt
ved håndtering af det elektromagnetiske miljø på
brugsstedet, så udstyret eller systemet kan bruges på den tiltænkte måde uden at forstyrre
andet udstyr, andre systemer eller ikke-medicinsk
elektrisk udstyr. Hvis udstyret forårsager skadelig
interferens med andre enheder, bør brugeren forsøge at fjerne interferensen på en eller flere af
følgende måder:
• Vend eller flyt det apparat, hvor forstyrrelsen
optræder.
• Øg afstanden mellem apparaterne.
• Slut apparatet til en stikdåse i et andet kredsløb end det, det eller de øvrige apparater er tilsluttet.
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
WARNUNG: Der Gebrauch von tragbaren und
mobilen HF-Kommunikationsgeräten kann dieses
oder andere medizinische elektrische Geräte
beeinflussen.
WARNING: The use of portable and mobile RF
equipment may have an impact on this and other
pieces of medical equipment.
ADVARSEL! Brug af bærbart og mobilt HFudstyr kan påvirke enheden og andet medicinsk
udstyr.
WARNUNG: Wird Zubehör verwendet, das nicht
in der KARL STORZ Gebrauchsanweisung
gelistet ist, kann dies zu einer erhöhten Aussendung oder einer reduzierten Störfestigkeit des
C-MAC™ Videolaryngoskop 8401
AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem
Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor
8401 ZX führen. Mit dem nachfolgend gelisteten
Zubehör wurde eine Übereinstimmung mit den
Forderungen der EN/IEC 60601-1-2 ermittelt. Bei
der Verwendung von nicht gelistetem Zubehör
liegt es in der Verantwortung des Betreibers, die
Übereinstimmung mit der EN/IEC 60601-1-2
nachzuprüfen.
WARNING: The use of accessoeries other than
those specified in the KARL STORZ instruction
manual may result in increased emissions or
decreased immunity of the C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic Module 8401 X and
Monitor 8401 ZX.
The accessories listed below have been shown to
comply with the requirements of EN/IEC 606011-2. When using accessories other than those
specified here, it is the responsibility of the user
to ensure that they comply with
EN/IEC 60601-1-2.
ADVARSEL! Brugen af andet tilbehør end det,
der er angivet i brugervejledningen fra KARL
STORZ, kan medføre øget emission eller reduceret immunitet i C-MAC™-videolaryngoskop
model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som anvendes
sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm
8401 ZX.
Det tilbehør, der er anført nedenfor, overholder
kravene i EN/IEC 60601-1-2. Hvis der bruges
andet tilbehør end det, der er angivet her, er det
brugerens ansvar at kontrollere, at det overholder
EN/IEC 60601-1-2.
Tabelle 200
Zubehör und Leitungen mit der die Übereinstimmung mit der EN/IEC 60601-1-2 nachgewiesen wurde:
Typ
Schirm
Länge [m]
Ferrite
Verwendung
Ladegerät 40 1500 30
Nein
2,0
Nein
Aufladen des internen Akkus
Table 200
Accessories and cables which have been shown to comply with EN/IEC 60601-1-2:
Cable type
Shielded
Length [m]
Ferrite
Used for
Charger 40 1500 30
No
2.0
No
Charging the internal battery
Tabel 200
Tilbehør og kabler, der overholder EN/IEC 60601-1-2:
Kabeltype
Oplader 40 1500 30
27
Skærmet
Nej
Længde [m]
2,0
Ferrit
Bruges til
Nej
Opladning af det interne
batteri
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Table 201
Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Aussendungen
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX ist für den Betrieb in
einer wie unten angegebenen Umgebung bestimmt. Der Anwender des Gerätes sollte sicherstellen, dass das System in einer derartigen Umgebung
betrieben wird.
Störaussendungsmessungen
HF-Aussendungen
nach CISPR 11
Übereinstimmung
Stimmt überein mit
Klasse B
Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit
dem Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX verwendet HFEnergie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HFAussendung sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte
elektronische Geräte gestört werden.
HF-Aussendungen
nach CISPR 11
Stimmt überein mit
Klasse B
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit
dem Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX ist für den Gebrauch
in anderen Einrichtungen als dem Wohnbereich und solchen geeignet, die
unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch
Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken benutzt werden.
Aussendung von Oberschwingungen nach IEC
61000-3-2
Klasse A. Nicht
anwendbar
Aussendungen von Spannungsschwankungen/
Flicker nach IEC 61000-3-3
Erfüllt
Table 201
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX is intended for use in the
electromagnetic environment specified below. The customer or user of the system should ensure that it is used in such an environment.
RF emissions
CISPR 11
Emissions test
Compliance
Complies
Class 1
Electromagnetic environment - guidance
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with
Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX uses RF energy only for its
internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to
cause interference in nearby electronic equipment.
RF emissions
CISPR 11
Complies
Class B
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with
Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX is suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to the public low
voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 610003-3
28
Class A. Not
applicable
Complies
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabel 201
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetiske emissioner
C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som bruges sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, er beregnet til brug i
det nedenfor anførte elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af systemet skal sikre, at enheden bruges i et sådant miljø.
Emissionstest
HF-emissioner
CISPR 11
HF-emissioner
CISPR 11
29
Opfyldelse
Elektromagnetisk miljø – vejledning
Overholder kravene C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som bruges samKlasse 1
men med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, anvender kun HF-energi
til sine interne funktioner. Enhedens HF-emission er derfor lav og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2
Overholder kravene C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som anvendes
Klasse B
sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, er egnet til brug på
alle andre steder end i private hjem og bygninger, der forsynes med strøm fra
det lavspændingsnet, der forsyner bygninger, som bruges til private formål.
Klasse A. Ikke
relevant.
Spændingsudsving/flimren IEC 61000-3-3
Overholder kravene
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabelle 202
Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX ist für den Betrieb in
der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.
Störfestigkeitsprüfungen
Entladung statischer Elektrizität
(ESD) nach IEC 61000-4-2
EN/IEC 60601 Prüfpegel Übereinstimmungspegel
Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
± 6 kV Kontaktentladung
Stimmt überein
Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder
± 8 kV Luftentladung
± 6 kV Kontaktentladung
mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden
± 8 kV Luftentladung
mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische
Störgrößen/Bursts nach
IEC 61000-4-4
± 2 kV für Netzleitungen
± 1 kV für Eingangs- und
Ausgangsleitungen
Stoßspannungen (Surges) nach IEC
61000-4-5
± 1 kV Gegentaktspannung Stimmt überein
Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer
± 2 kV Gleichtaktspannung ± 1 kV Gegentaktspannung typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung ent± 2 kV Gleichtaktspannung sprechen.
Spannungseinbrüche,
Kurzzeitunterbrechungen
und Schwankungen
der Versorgungsspannung
nach IEC 61000-4-11
<5 % UT *
(>95 % Einbruch der UT)
für 1/2 Periode
40 % UT
(60 % Einbruch der UT)
für 5 Perioden
70 % UT
30 % Einbruch der UT)
für 25 Perioden
<5 % UT
(>95 % Einbruch der UT)
für 5 Sekunden
Stimmt überein
± 2 kV für Netzleitungen
± 1 kV für Eingangs- und
Ausgangsleitungen
Stimmt überein
<5 % UT*
(>95 % Einbruch der UT)
für 1/2 Periode
Stimmt überein
40 % UT
(60 % Einbruch der UT)
für 5 Perioden
Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer
typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung
entsprechen. Bei Auftreten von Bildstörungen kann es
erforderlich sein, die Qualität der Versorgungs
spannung mit einem Netzfilter weiter zu verbessern.
Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer
typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Wenn der Anwender des Geräts fortgesetzte Funktion
auch beim Auftreten von Unterbrechungen der
Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das Gerät
aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung zu
speisen.
Stimmt überein
70 % UT
(30 % Einbruch der UT)
für 25 Perioden
Stimmt überein
<5 % UT
(>95 % Einbruch der UT)
für 5 Sekunden
Magnetfeld bei der
Versorgungsfrequenz
(50/60 Hz)
nach IEC 61000-4-8
3 A/m
Stimmt überein
3 A/m
* Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel.
30
Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen
Werten, wie sie in der Geschäfts- und
Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Table 202
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX is intended for use in
the electromagnetic environment specified below. The customer or user should ensure that it is used in such an environment.
Immunity test
Electrostatic Discharge (ESD)
IEC 61000-4-2
EN/IEC 60601 test level
Compliance level
± 6 kV contact
Complies
± 8 kV air
± 6 kV contact
± 8 kV air
Electromagnetic environment - guidance
Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are
covered with synthetic material, the relative humidity should
be at least 30%.
Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4
± 2 kV for power supply
lines
± 1 kV for input/output
lines
Complies
± 2 kV for power supply
lines
± 1 kV for input/output
lines
Mains power quality should be that of a typical commercial
or hospital environment. If image distortion occurs it may be
necessary to further filter the power quality by using a AC
line filter.
Surge
IEC 61000-4-5
± 1 kV differential mode
± 2 kV common mode
Complies
± 1 kV differential mode
± 2 kV common mode
Mains power quality should be that of a typical commercial
or hospital environment.
Complies
<5% UT*
(>95% dip in UT)
for 0.5 cycle
Complies
40% UT
(60% dip in UT)
for 5 cycles
Complies
70% UT
(30% dip in UT)
for 25 cycles
Complies
<5% UT
(>95% dip in UT)
for 5 sec
Mains power quality should be that of a typical commercial
or hospital environment.
If the user of the equipment or system requires continued
operation during power mains interruptions, it is recommended that the equipment or system be powered from an
uninterruptible power supply or a battery.
Complies
3 A/m
Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or
hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on <5% UT *
(>95% dip in UT)
power supply input lines
for 0.5 cycle
IEC 61000-4-11
40% UT
(60% dip in UT)
for 5 cycles
70% UT
(30% dip in UT)
for 25 cycles
<5% UT
(>95% dip in UT)
for 5 sec
Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8
3 A/m
* Note: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
31
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabel 202
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som bruges sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, er beregnet til brug i det nedenfor
anførte elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren skal sikre, at enheden bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest
Elektrostatisk udladning (ESD)
IEC 61000-4-2
Testniveau, EN/IEC 60601
± 6 kV kontakt
± 8 kV luft
Overensstemmelsesgrad
Elektromagnetisk miljø – vejledning
Overholder kravene
Gulvene skal være af træ, cement eller keramiske fliser. Hvis gulve± 6 kV kontakt
ne er belagt med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed
± 8 kV luft
være på mindst 30 %.
Elektrisk hurtig
transient/bygetransient
IEC 61000-4-4
± 2 kV for strømkabler
± 1 kV for indgangs-/udgangskabler
Overholder kravene
± 2 kV for strømkabler
± 1 kV for indgangs-/
-udgangskabler
Strømkablets kvalitet skal opfylde kravene til et almindeligt
erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis der forekommer billedforvrængning, kan det være nødvendigt at filtrere strømkvaliteten yderligere
ved hjælp af et AC-lysnetfilter.
Spændingsimpuls
IEC 61000-4-5
± 1 kV differentialetilstand
± 2 kV almindelig tilstand
Overholder kravene
± 1 kV differentialetilstand
± 2 kV almindelig tilstand
Strømkablets kvalitet skal opfylde kravene til et almindeligt
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Overholder kravene
<5 % UT *
(>95 % fald i UT)
i en halv cyklus
Overholder kravene
40 % UT (60 % fald i UT)
i 5 cyklusser
Overholder kravene
70 % UT
(30 % fald i UT)
i 25 cyklusser
Overholder kravene
<5 % UT
(>95 % fald i UT)
i 5 sekunder
Strømkablets kvalitet skal opfylde kravene til et almindeligt
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Overholder kravene
3 A/m
Magnetfelter forårsaget af driftsfrekvensen skal have samme niveau
som i et almindeligt erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbry<5 % UT *
delser og udsving i spænding- (>95 % fald i UT)
i en halv cyklus
en på indgangskabler
IEC 61000-4-11
40 % UT
(60 % fald i UT)
i 5 cyklusser
70 % UT
(30 % fald i UT)
i 25 cyklusser
<5 % UT
(>95 % fald i UT)
i 5 sekunder
Driftsfrekvens
(50/60 Hz)
magnetfelt
IEC 61000-4-8
3 A/m
* Bemærk! UT er vekselstrømspændingen inden anvendelse af testniveauet.
32
Hvis brugeren af udstyret eller systemet ønsker fortsat brug ved
strømafbrydelser, anbefales det, at udstyret eller systemet tilføres
strøm fra en kontinuerlig strømkilde eller et batteri.
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabelle 204
Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit Für medizinische elektrische Geräte, die nicht lebenserhaltend sind
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX ist für den Betrieb in der unten
angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender der Geräte sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung benutzt wird.
Störfestigkeitsprüfungen EN/IEC 60601 Prüfpegel Übereinstimmungspegel
Elektromagnetische Umgebung - Leitlinien
Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zum
C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem
Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX einschließlich Leitungen
verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die
Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird.
Empfohlene Schutzabstände:
Geleitete HF-Störgrößen
nach IEC 61000-4-6
d=[3,5/3]√P
. 150 kHZ bis <80 MHz
d=[3,5/3]√P
. 80 MHz bis 800 MHz
. 800 MHz bis 2,5 GHz
3 Veff
Gestrahlte HF-Störgrößen 3 V/m
nach IEC 61000-4-3
80 MHz bis 2,5 GHz
3 Veff
3 V/m
d=[7/3√P
Mit P als Nennleistung des Senders in Watt [W] gemäß den Angaben des
Senderherstellers und d als empfohlenem Schutzabstand in Metern [m].
Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer
Untersuchung vor Ort a geringer als der Übereinstimmungspegel sein. b
In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind
Störungen möglich:
Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich
Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflektionen
der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.
a Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und
Fernsehsendern können theoretisch nicht genau vorbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln,
sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem das Gerät benutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte das Gerät beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale
beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des Geräts.
b Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 10 V/m sein.
33
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Table 204
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity –
for equipment and systems that are not life-supporting
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user should ensure that it is used in such an environment.
Immunity test
EN/IEC 60601 test level
Compliance level
Electromagnetic environment - guidance
Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer
to any part of the C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX, including cables,
than the recommended separation distance calculated from the equation
applicable to the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance:
Conducted RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
3 Vrms
Radiated RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz
3 V/m
d=[3,5/3]√P
. 150 kHz to 80 MHz
d=[3,5/3]√P
. 80 MHz to 800
. 800 MHz to 2.5
d=[7/3]√P
Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts [W]
according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation in meters [m].
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site surveya, should be less than the compliance level in each frequency
range b.
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following
symbol:
Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies
Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection by structures, objects and people.
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio [cellular/cordless] telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio
broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the unit is used exceeds the applicable RF compliance level
above, the unit should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting
or relocating the unit.
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 10 V/m.
34
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabel 204
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet –
til udstyr og systemer, der ikke støtter vitale funktioner
C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som bruges sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, er beregnet til brug i det nedenfor
anførte elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren skal sikre, at enheden bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest
Testniveau, EN/IEC 60601
Overensstemmelsesgrad
Elektromagnetisk miljø – vejledning
Bærbart og mobilt HF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på
nogen del af C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som
anvendes sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, herunder
kablerne, end den anbefalede afstand, der er beregnet ud fra den gældende
ligning for transmitterens frekvens.
Anbefalet afstand:
Ledningsbåret HF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
3 Vrms
Feltbåret HF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz
3 V/m
d=[3,5/3]√P
. 150 kHz til 80 MHz
d=[3,5/3]√P
. 80 MHz til 800 MHz
. 800 MHz til 2,5 GHz
d=[7/3]√P
Hvor P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren udtrykt i watt [W] ifølge producenten af transmitteren, og d er den anbefalede afstand i meter [m].
Feltstyrkerne fra faste HF-transmittere, der er fastlagt gennem en elektromagnetisk undersøgelse a, skal være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert
frekvensområde b.
Der kan forekomme interferens i nærheden af det udstyr, der er mærket med
følgende symbol:
Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz skal det højeste frekvensområde anvendes.
Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
a Feltstyrkerne fra faste transmittere, herunder basestationer til radiotelefoner [mobil/trådløs], amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan
ikke forudsiges teoretisk nøjagtigt. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse med henblik på at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af
de faste HF-transmittere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor enheden bruges, overstiger den relevante HF-overensstemmelsesgrad ovenfor, skal det løbende
kontrolleres, at enheden fungerer korrekt. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, herunder
drejning eller flytning af enheden.
b I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 10 V/m.
35
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabelle 206
Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem
KARL STORZ C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC
Das C-MAC™ Videolaryngoskop 8401 AX/BX/AXC/BXC in Verbindung mit dem Elektronik-Modul 8401 X und dem Monitor 8401 ZX ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Anwender des Geräts kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden,
indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und dem Gerät – abhängig von der Ausgangsleistung des
Kommunikationsgeräts, wie untenangegeben – einhält.
Nennleistung des
Senders
[W]
Schutzabstand d [m]
abhängig von der Sendefrequenz
150
kHz d=[3,5/3]√P
bis
80 MHz
80 MHz bis 800 MHz
d=[3,5/3]√P
800 MHz bis 2,5 GHz
d=[7/3]√P
0,01
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4
0,4
0,7
1
1,2
1,2
2,3
10
3,7
3,7
7,4
Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern [m] unter Verwendung der Gleichung
ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt [W] gemäß Angabe des Senderherstellers ist.
Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen von
Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.
36
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Table 206
Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the
KARL STORZ C-MAC™ video laryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC
The C-MAC™ Videolaryngoscope 8401 AX/BX/AXC/BXC in conjunction with Electronic Module 8401 X and Monitor 8401 ZX is intended for use in an electromagnetic
environment in which radiated RF disturbances are controlled.
The customer or user of the unit can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications
equipment (transmitters) and the unit as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.
Rated maximum output power of trans150
mitter
kHz d=[3,5/3]√P
[W]
to
Separation distance d [m]
according to frequency of transmitter
80 MHz to 800 MHz
d=[3,5/3]√P
800 MHz to 2.5 GHz
d=[7/3]√P
80 MHz
0.01
0.1
0.1
0.2
0,1
0.4
0.4
0.7
1
1.2
1.2
2.3
10
3.7
3.7
7.4
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable
to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects
and people.
37
Anhang
Appendix
Bilag
Hinweise zur elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Information
Oplysninger om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)
Tabel 206
Anbefalet afstand mellem bærbart og mobilt HF-kommunikationsudstyr og
C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC fra KARL STORZ
C-MAC™-videolaryngoskop model 8401 AX/BX/AXC/BXC, som bruges sammen med elektronikmodul 8401 X og skærm 8401 ZX, er beregnet til brug i det nedenfor
anførte elektromagnetiske miljø, hvor de feltbårne HF-forstyrrelser kontrolleres.
Kunden eller brugeren af enheden kan medvirke til at undgå elektromagnetisk interferens ved at overholde den mindsteafstand mellem det bærbare og det mobile
HF-kommunikationsudstyr (transmittere) og enheden, der er angivet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Afstand d [m]
i henhold til transmitterens frekvens
Transmitterens nominelle maksimale
udgangseffekt
[W]
150 kHz til 80 MHz
d=[3,5/3]√P
80 MHz til 800 MHz
d=[3,5/3]√P
800 MHz til 2,5 GHz
0,01
0,1
0,1
0,2
0,1
0,4
0,4
0,7
1
1,2
1,2
2,3
10
3,7
3,7
7,4
d=[7/3]√P
For transmittere, der har en anden maksimal udgangseffekt end dem, der er nævnt ovenfor, kan den anbefalede afstand d i meter (m) bestemmes ved hjælp af den relevante ligning for transmitterens frekvens, hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge transmitterens producent.
Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz skal afstanden for det højeste frekvensområde anvendes.
Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske udbredelse påvirkes gennem absorption og refleksion fra bygninger, genstande
og mennesker.
38
GARANTI
Garantiekarte bei Kauf/Lieferung
ausfüllen lassen und möglichst
bald zurücksenden an:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen
Vom Lieferanten/Importeur auszufüllen:
Firmenstempel/Unterschrift:

WARRANTY
GARANTIE
Für die Dauer von zwei Jahren
ab Übergabe an den Endkunden
leisten wir unentgeltlich Ersatz
für nachweisbar fehlerhaftes
Material oder mangelhafte
Verarbeitung.
Transportkosten und Versandrisiko können dabei nicht übernommen werden. Im übrigen
gilt die in unseren allgemeinen
Geschäftsbedingungen angegebene Gewährleistung.
I en periode på to år, efter at
enheden er overdraget til slutbrugeren, påtager vi os gratis at
udskifte udstyr, der beviseligt er
behæftet med materiale- eller
håndværksmæssige mangler.
I den forbindelse påtager vi os
ikke at dække forsendelsesomkostningerne, ligesom vi ikke
påtager os risikoen ved forsendelsen. Garantien, der fremgår af
vores almindelige forretningsbetingelser, er altid gældende.
Udfyldes af leverandøren/importøren:
Virksomhedsstempel/underskrift:
Udfyld garantikortet efter køb/levering,
og returner det med det samme til:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen/Tyskland
For a period of two years after
delivery to the end-user, we shall
replace free of charge equipment
that can be proven to have
defects in material or workmanship.
In doing so we cannot accept
to bear the cost of transportation
or the risk of shipment. The
warranty referred to in our
Standard Conditions of
Business shall apply.
Complete warranty card upon
purchase/delivery and return
immediately to:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen/Germany
To be completed by the supplier/importer:
Company stamp/signature:
Skal udfyldes af ejeren af instrumentet:
Returadresse/virksomhedsstempel:
Husk porto
Anvendelsesområde:
Instrumenttype:
Serienr.:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen/Tyskland
Underskrift/dato:
SVARKORT
Købsdato:
To be filled out by instrument owner:
Return address/company stamp:
Vom Geräte-Besitzer auszufüllen:
Absender/Firmenstempel:
Please attach
sufficient
postage
Field of application:
Type of instrument:
Bitte
ausreichend
frankieren
Anwendungsgebiet:
Serial no.:
Geräte-Typ:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen/Germany
Signature/Date:
REPLY CARD
Purchase date:
SerienNr.:
ANTWORTKARTE
Kauf-Dat.:

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen
Unterschrift/Datum:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen, Germany
Phone: +49 (0)7461 708-0,
Fax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: [email protected]
Web: www.karlstorz.com
KARL STORZ Endoskope Berlin GmbH
Ohlauer Straße 43
10999 Berlin, Germany
Phone: +49 (0)30 30 69090
Fax: +49 (0)30 30 19452
KARL STORZ Endoscopy Canada Ltd.
2345 Argentia Road, Suite 100
Mississauga, ON, L5N 8K4, Canada
Phone: +1 905 816-8100, Fax: +1 905 858-0933
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy-America, Inc.
2151 East Grand Avenue
El Segundo, CA 90245-5017, USA
Phone: +1 424 218-8100, +1 800 421-0837
Fax: +1 424 218-8526
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Veterinary Endoscopy America, Inc.
175 Cremona Drive
Goleta, CA 93117, USA
Phone: +1 805 968-7776, Fax: +1 805 685-2588
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopia Latino-America, Inc.
815 N. W. 57th Avenue, Suite 480
Miami, FL 33126-2042, USA
Phone: +1 305 262-8980, Fax: +1 305 262-8986
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopia
Miramar Trade Center
Edificio Jerusalem, Oficina 108,
La Habana, Cuba
Phone: +53 72041097, Fax: +53 72041098
KARL STORZ Endoscopia México S.A. de C.V
Lago Constanza No 326
Col. Chapultepec Morales
D.F.C.P. 11520, México, Mexico
Phone: +52 5552 5056 07, Fax: +52 55 5545 0174
KARL STORZ Endoscopia Argentina S.A.
Cerviño 4449 Piso 10°
1425 Buenos Aires C. F., Argentina
Phone: +54 11 4772 4545, Fax: +54 11 4772 4433
E-Mail: [email protected]
Subsidiaries
Datterselskaber
KARL STORZ ENDOSKOPI NORGE AS
PO.Box 153
N-2007 Kjeller, Norway
Phone: +47 6380 5600, Fax : +47 6380 5601
[email protected]
KARL STORZ Endoskope Greece Ltd.*
Ipsilantou Str. 32
54248 Thessaloniki, Greece
Phone: +30 2310 304868 Fax: +30 2310 304862
*Repair & Service Subsidiary
KARL STORZ Endoskop Sverige AB
Storsätragränd 14, 12739 Skärholmen, Sweden
Postal address: Po Box 8013, 14108 Kungens Kurva,
Sweden
Phone: +46 8 50 56 480, Fax: +46 8 50 56 4848
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Industrial**
Gedik Is Merkezi B Blok
Kat 5, D 38-39, Bagdat Cad. No: 162
Maltepe Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 442 9500, Fax: +90 216 442 9030
**Sales for Industrial Endoscopy
KARL STORZ Endoskopi Danmark A/S
Skovlytoften 33
2840 Holte, Denmark
Phone: +45 45162600, Fax: +45 45162609
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopia ROMANIA srl
Str. Prof. Dr. Anton Colorian, nr. 74, Sector 4
041393 Bukarest, Romania
Phone: +40 (0)31 4250800, Fax: +40 (0)31 4250801
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy Australia Pty Ltd
15 Orion Road Lane Cove NSW 2066
P O Box 50 Lane Cove NSW 1595
Phone: +61 (0)2 9490 6700, Fax: +61 (0)2 9420 0695
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy (UK) Ltd.
392 Edinburgh Avenue, Slough
Berkshire, SL1 4UF, Great Britain
Phone: +44 1753 503500, Fax: +44 1753 578124
E-Mail: [email protected]
TOV KARL STORZ Ukraine
18b Geroev Stallingrada avenu
04210 Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 42668-14, -15, -19, -20
Fax: +380 44 42668-14
KARL STORZ Endoscopie Nederland B. V.
Phone: +31 651 938 738, Fax: +31 135 302 231
KARL STORZ Endoscopy Belgium N. V.
Phone: +32 473 810 451, E-Mail: [email protected]
OOO KARL STORZ Endoskopy – WOSTOK
Derbenyevskaya nab. 7, building 4
115114 Moscow, Russia
Phone: +7 495 983 02 40, Fax: +7 495 983 02 41
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Hong Kong Representative Office
Unit 1601, Chinachem Exchange Square
1 Hoi Wan Street, Quarry Bay,
Hong Kong, People’s Republic of China
Phone: +8 52 28 65 2411, Fax: +8 52 28 65 4114
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopie France S. A.
12, rue Georges Guynemer
Quartier de l’Europe
78280 Guyancourt, France
Phone: +33 1 30484200, Fax: +33 1 30484201
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoskope
Regional Center for Endoscopy S.A.L.
St. Charles City Center, 5th Floor
Phoenicia Street, Mina Elhosn
2020 0908 Beirut, Lebanon
Phone: +961 1 368181, Fax +961 1 365151
KARL STORZ Endoskop Austria GmbH
Landstraßer Hauptstr. 148/1/G1
1030 Wien, Austria
Phone: +43 1 71 56 0470, Fax: +43 1 71 56 0479
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy South Africa, (Pty) Ltd.
8th Floor Convention Tower
Cnr Heerengracht & Coen Steytler, Foreshore
Cape Town 8001, South Africa
P.O.Box 6061, Roggebaai Cape Town,
8012, South Africa
Phone: +27 21 417 2600, Fax: +27 21 421 5103
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopia Italia S. r. l.
Via dell’Artigianato, 3
37135 Verona, Italy
Phone: +39 045 8222000, Fax: +39 045 8222001
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopia Ibérica S. A.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Francia – Planta Baja
28830 Madrid, Spain
Phone: +34 91 6771051, Fax: +34 91 6772981
E-Mail: [email protected]
TOO KARL STORZ ENDOSCOPY Kasachstan
Khodjanova 17
050060 Almaty, Kazakhstan
Phone/Fax: +7 72 72 49 43 63, +7 72 72 49 41 00
e-mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy India Private Ltd.
C-126, Okhla Industrial Area, Phase-1
New Delhi 110020, India
Phone: +91 11 26815445-51, Fax: +91 11 268129 86
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Resident Representative Office
80/33 (44/19) Dang Van Ngu,
F.10–Q. Phu Nhuan
Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: +848 991 8442, Fax: +848 844 0320
KARL STORZ Endoscopy (S) Pte. Ltd.
#05 – 08 San Centre, 171 Chin Swee Road
Singapore 0316, Singapore
Phone: +65 6376-1066, Fax: +65 6376-1068
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy Asia Marketing Pte Ltd
3791 Jalan Bukit Merah
06-11 e-Centre @ Redhill
Singapore 159471, Singapore
Tel. No. +65 63761066, Fax. No. +65 63761068
Email : [email protected]
Email : [email protected]
KARL STORZ Endoscopy Singapore Sales Pte Ltd
3791 Jalan Bukit Merah
#06-07 e-Centre @ Redhill
Singapore 159471
Tel. No. +65 65325548, Fax No. +65 65323832
Email : [email protected]
Email : [email protected]
KARL STORZ Endoscopy Japan K. K.
Bois Hongo Building 6FI, 3-42-5 Hongo
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
Phone: +81 3 5802-3966, Fax: +81 3 5802-3988
E-Mail: [email protected]
www.karlstorz.com
KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Beijing Representative Office
Room 610, China Life Tower
No. 6, Chaowai Street
Beijing, 100020, People’s Republic of China
Phone: +86 10 8525 3725, Fax: +86 10 8525 3728
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Unit 3901-3904, Tower 1 Grand Gateway
No. 1 Hong Qiao Road
Shanghai, 200030, People’s Republic of China
Phone: +86 21 6113-1188, Fax: +86 21 6113-1199
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Chengdu Representative Office
F-5, 24/F., Chuanxing Mansion,
No. 18 Renming Road South
Chengdu, Sichuan, 610016, People’s Rep. of China
Phone: +86 28 8620-0175, Fax: +86 28 8620-0177
E-Mail: [email protected]
KARL STORZ Endoscopy China Ltd.
Guangzhou Representative Office
Room 1119-20, Dongshan Plaza
69 Xianlie Road Middle, Dongshan District,
Guangzhou, Guangdong, 510095,
People’s Rep. of China
Phone: +86 20 8732-1281, Fax: +86 20 8732-1286
E-Mail: [email protected]
96076004D
Niederlassungen
KARL STORZ Endoskopi Danmark A/S
Skovlytoften 33
DK-2840 Holte
Danmark
Telefon: +45 45 16 26 00
Telefax: +45 45 16 26 09
E-Mail: [email protected]
Web: www.karlstorz.com

Similar documents