FAS 2016 Programinnhold

Transcription

FAS 2016 Programinnhold
FAS 2016 – Programinnhold
I tillegg til mulighet for besøk på Lundsvågen naturskole torsdag ettermiddag, flere kulturinnslag og
en svært spennende paneldebatt som tar for seg inklusjon fra ulike ståsted og med ulike synspunkt
vil du få høre disse personene …
… på onsdag 11. mai:
Knud Hr. Jensen og Frode Jøsang er
spesialpedagoger med 40 års erfaring
hver fra spesialskole og som veiledere
i forhold til normalskolen. Begge har
arbeidet mye med systemarbeid,
kapasitetsbygging, prosjekter og
forebygging
De siste årene har fokus vært spesielt
på kartlegging og analyse arbeid, hvor
de blant annet har utviklet et verktøy
for analyse av læringsmiljøer som
primært har ungdomsskolen som
målgruppe.
Pål Roland er dosent ved Nasjonalt
senter for læringsmiljø og
atferdsforskning ved Universitetet i
Stavanger. Han har en doktorgrad i
utdanningsvitenskap på temaet
innovasjon og implementering.
Forskningen er videre knyttet til
aggresjonsperspektivet, innovasjons/organisasjonslæring og tidlig innsats.
Han har deltatt i og ledet omfattende
kompetanseprosjekter både i
barnehage (Være sammen og De
utfordrende barna) og skole (Respekt,
Zero-programmet og
læringsmiljøprosjektet). Han arbeider
for tiden med forskningsprosjektet
CIESL (finansiert gjennom Norges
forskningsråd). Han har publisert flere
bøker og artikler knyttet til
overnevnte tema.
Frode og Knud tar bakgrunn i teorier
om læringsmiljøer og presenterer en
analysemodell som de har bidratt til å
utvikle.
De går gjennom generelle resultater
og gir eksempler på verktøy for
etterarbeid etter analyse.
Til slutt kommer de til å presentere
noen refleksjoner og erfaringer de har
gjort seg.
Pål har disse temaene:
Hvordan forstår vi proaktiv aggresjon?
Utestengningsproblematikk er
krevende saker. Hvordan arbeider vi
med slike saker i et
inklusjonsperspektiv?
SIP modellen (Dodge, 2006)
presenteres som en
forståelsesramme.
… på torsdag 12. mai:
Eli Gundersen er Cand. Polit.
med hovedfag i pedagogikk fra
Universitetet i Oslo. Hun er en tydelig
og svært engasjert skolesjef i
Stavanger kommune (til 31.12.2015),
har lang erfaring fra
utdanningssektoren som lærer, ansatt
i skoleadministrasjonen i Stavanger og
Sandnes og som tillitsvalgt på ulike
nivå. Hun har også vært medlem i
styringsgruppa for «Nyutdanna
læreres mestring av yrket» i regi av
Høgskolen i Oslo og sitter i styret
for forskningsprosjektet. «Det
lærende barnet» ved Universitetet i
Stavanger. Hun var et engasjert
medlem i Ludvigsenutvalget som
diskuterte og kom med anbefalinger
for fremtidens skole.
Eli vil ta utgangspunkt i hennes
erfaringer som skolesjef og fra hennes
arbeid som medlem av
Ludvigsenutvalget. Fra dette ståstedet
vil hun gi oss noen tanker om hennes
syn på inklusjon i skolehverdagen.
Hildegunn Fandrem er professor ved
Nasjonalt senter for læringsmiljø og
atferdsforskning ved
Universitetet i Stavanger. Hennes to
hovedområder er barn/unge med
innvandrerbakgrunn og mobbing,
inkludert digital mobbing. Hun har
publisert en rekke artikler og kapitler
både i internasjonale og norske
tidsskrift og antologier. Fandrem er
forfatter av boka: «Mangfold og
mestring: Migrasjon som risikofaktor
og ressurs» (2011) og hun er forfatter i
og redaktør av boka «Barn i
utfordringer: Systemtenkning og tidlig
innsats i pedagogisk arbeid» (2013).
Hun har også vært med å utarbeide
«Retningslinjer for å forebygge digital
mobbing i skolemiljøet – en
gjennomgang og anbefalinger» (2013)
basert på arbeidet i et EU-nettverk på
temaet digital mobbing (COST
ISO0801)
Fra et forskerståsted vil Hildegunn ta
for seg den kompliserte
tilpasningsprosessen barn og unge
med innvandrerbakgrunn er i.
Hun identifiserer og omtaler faktorer
som kan være en risikofaktor for god
inkludering.
Fokus er videre på hvordan barn og
unge med innvandrerbakgrunn kan
sees på som en ressurs og viktige
prinsipper for skolens arbeid med
inklusjon av disse elevene.
Anders Meland og Lars A. Tønnessen
er med på å drive Flaks
Sjongleringsgruppe i Stavanger. De har
tilsammen 40 års sjongleringserfaring.
Siden 2004 har de turnert årlig for Den
kulturelle skolesekken.
Anders jobber i tillegg som tatoverer
på Studio Instinct og Lars jobber med
rap under artistnavnet Atlars.
Anders og Lars viser og forteller
hvordan de jobber med elevgrupper
og presenterer målsetningen deres
slik «Hovedmålet med dagen er at alle
elevene skal være med og fremføre,
og at det skal være en så kjekk
opplevelse som mulig for alle mann. Vi
kaller dagen medisin mot
sceneskrekk.»
Når 99% av alle elevene er på scenen i
slutten av dagen og viser frem det de
har øvd på, må man kunne si at de har
høy måloppnåelse med det de driver
med.
Fredag den 13. har vi satt av til:
Rune Lorenzen og Ulrik Andersen er
tilknyttet Hafniaskolen,
Familekurserne fra 2008 i
Familiekursusafdelingen, og fra 2010 i
Hafniaskolens Videns- og
Kompetencecenter
Uddannede lærere med erfaring fra
Folkeskolen, Børnepsykiatrisk afd.,
Behandlingshjem og Familiekursus
Øvrige efteruddannelser og kurser:
Miljøterapeutisk efteruddannelse,
ledelses- og projektlederkurser, LPvejledere, DISPUK, narrativ og
systemisk teori og metode.
Vi ser meget frem til at dele vores
pionerånd og erfaringer med jer om
kombinationen af familiearbejdet og
inklusion i samarbejde med skolen.
Den korte version af Hafniaskolen, Familiekursernes historie:
Københavns Kommune nedlægger 60 døgnpladser på de såkaldte ‘OBS-Kolonier’, hvor børnene
typisk kom i tre måneder, inden de blev sluset tilbage til deres klasse. Pladserne blev nedlagt da
resultaterne ikke stod mål med prisen på døgnpladser.
Københavns Kommune beslutter at oprette familiekurser efter Marlborough-modellen, som kort
fortalt går ud på, at flere familier til eksklusionstruede elever er på kursus samtidig for at udnytte og
bevidne hinandens erfaringer og historier, som et middel til at skabe varige forandringer i forhold til
elevernes adfærd og trivsel i skolen. Udover familier på kursus bygges også bro til elevernes
hjemskoler, og lærere og pædagoger bliver en del af det system og netværk der bidrager til
forandringerne.
Det bliver tydeligt for os ansatte på Hafniaskolen, Familiekurserne, at denne tilgang er den mest
effektive i forhold til at bringe eleverne på ret kurs i skolen, at skole-forældre-Hafniaskolen-eleverne
hurtigt kan sætte de rigtige indsatser op, lave fleksible forandringer og fastholde positive ændringer
ved at fokusere på det der lykkes for eleven.
Vi bemærker, at der hvor lærere og pædagoger arbejder godt sammen i teams, der har inklusion de
bedste muligheder for at lykkes. Vi overfører derfor en del af de systemiske og narrative måder at
arbejde på til skoler og lærer/pædagogteams og lægger vægt på teamsamarbejde,
forældrekommunikation- og samarbejde, klassetrivsel og klasseledelse. Derudover hjælper vi
skolerne i at etablere deres egne interne familieklasser.
Påmeldingsskjema med priser finner du her
og på FAS seminarets hjemmeside