i [dobbeltklik >> indsæt udbudssted som standardtekst]

Comments

Transcription

i [dobbeltklik >> indsæt udbudssted som standardtekst]
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Modul 1 E15
Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte
Tema: Sygepleje, fag og profession
Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som
sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger.
Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:
 At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters
oplevelser, reaktioner og handlinger

At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion

At redegøre for menneskets fysiologiske behov

At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod
begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt

At forstå, hvad det vil sige at være patient

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje
At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder, herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre
Modulets struktur og opbygning
ECTS-point
Sygepleje
Biokemi
Anatomi og fysiologi
Teoretisk
8
2
3
Klinisk
1
0
1
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 1 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Modulet indholder teoretisk undervisning med 2 gange 3 dages klinisk undervisning i henholdsvis primær og sekundær
sundhedstjeneste.og opbygning
Modulets indhold
Modulets indhold er beskrevet i læseplanen med centrale begreber.
Fagenes indhold er udvalgt således, at det sygeplejefaglig læringsudbyttet som helhed kan opnås.
Modulets sygeplejefaglige tema
 Sygepleje- fag og profession
 Sygepleje – værdier, teorier og metoder
 Klinisk sygepleje
 Patientologi
 Kropspleje
Sygeplejeprofessionens metoder
Teoretiske og kliniske metoder
Observation og dataindsamling
Fortælling
Refleksionsmetoder
Fortolkning af fortælling
Undervisnings- og arbejdsformer
På modulet anvendes følgende undervisnings- og arbejdsformer:
 Forelæsninger
 Dialog- og diskussionsbaseret undervisning
 Gruppearbejde
 Oplæg
 Øvelser
 Vejledning
 Selvstudium
Udover skemalagte timer er der selvstudium i alle fag. Gennemsnitligt er en studieuge på 41,5 timer – det kan være mere i forbindelse
med opgaver og prøver.
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 2 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Bedømmelse
Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve.
Læseplan
Sygepleje
Lektion
Indhold
Temaer
Sygepleje- fag og profession
Sygepleje – værdier, teorier og metoder
Klinisk sygepleje
Patientologi
Kropspleje
1-8
Sygeplejerskens virksomheds –
og genstandsområde
Sygeplejens kundskabsgrundlag,
begreber, teorier og metoder
Undervisning- og
arbejdsformer
Litteratur
Forelæsning
Oplæg
Dialog og diskussion
Gruppearbejde
Fremlæggelse
Holst, I. J. (2012). En nattevagt på intensiv afdeling. In M. Hjortshøj (Ed.),
Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads
Forlag (side 9-16) (8 sider).
Jørgensen, B. B. (2012). At studere sygepleje. In M. Hjortshøj (Ed.),
Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads
Forlag (side 27-43) (17 sider).
Frederiksen, K., & Beedholm, K. (2012). Virksomhed som sygeplejerske. In M.
Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.).
Kbh.: Gads Forlag (side 65-87) (13 sider).
Dansk Sygeplejeråd (2015). Sygeplejeprofessionens tradition og udvikling.
In 150 år med professionel sygepleje. Sygeplejens historie i Danmark.
Retrieved 30/06/2015 from
http://www.dsr.dk/dshm/Documents/Publikationer/Sygeplejens_historie_15
-41_pjece%20_LOW.pdf (side 1-15) (15 sider)
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 3 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
9-10
Indhold
Mødet med patienten/borgeren
Undervisning- og
arbejdsformer
Forelæsning
Dialog og diskussion
Litteratur
Dansk Sygeplejeråd. (2014). Sygeplejeetiske retningslinjer. Retrieved
11/06/2015 from
http://www.dsr.dk/ser/SygeplejeetiskeRetningslinjer/Sider/SygeplejeetiskeR
etningslinier.aspx
Mathar, H. (2012). Etiske overvejelser i mødet mellem patient og
sygeplejerske. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - sygepleje, patient,
relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 289-325) (37 sider).
Wederkinck Andersen, E., Sloth, H., & Pedersen, S. (2009). Principper for
udførelse af sygeplejeprocedurer og- teknikker. Forebyggelse af
sygehusinfektioner, hygiejniske og sterile principper. Hospitalssengen og
sengeredning. Personlig hygiejne. Tandpleje og speciel mundpleje. In Nielsen
Birthe Kamp (Ed.), Sygeplejeprocedurer og -teknikker (2nd ed.). Kbh.: Gad
(61.7 SYG) (side 14-17,18-20, 25-32, 33-48, 49-55) (34 sider).
Statens Serum Institut. (2005). Værd at vide om håndhygiejne, interaktivt
undervisningsmateriale. Retrieved 11/06/2015 from
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Uddannelse/Undervisning.aspx
11-12
Tavshedspligt
Forelæsning
Diskussion
13-20
Hvad vil det sige at være patient?
Opfølgning på beskrivelse af en
patient-fortælling eller en
fortælling om sygeplejerskens
virksomhedsområde
Gruppearbejde
Almene menneskelige behov
Forelæsning
21-23
Kristensen, K. (2014). Sundhedsjura: Patienters retsstilling,
sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn (5th ed.). Kbh.: Gad (side
187-231) (45 sider).
Madsen, K. H., & Winther, B. (2011). Patientologi. In L. K. Suhr, B. Winther & S.
Bech (Eds.), Basisbog i sygepleje - krop og velvære (2nd ed.). Kbh.:
Munksgaard Danmark (Side 51-68) (18 sider).
Ilkjær, I. (2012). Menneskesyn og sygeplejerskens arbejde med eksistentielle
fænomener. In M. Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient,
relation (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 181-197) (17 sider).
Henderson, V. (1995). The nature of nursing: En definition og dens
implikationer for praksis, forskning og uddannelse: Overvejelser 25 år efter
(1st ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (side 7-58) (51 sider).
Henderson, V. (2012). ICN: Sygeplejens grundlæggende principper (7th ed.).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 4 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsformer
Litteratur
København: Dansk Sygeplejeråd side 3-59 (56 sider).
24-26
Egenomsorg
Forelæsning
Mathisen, J. (2012). Hvad er sygepleje - Virginia Hendersons svar. In M.
Hjortshøj (Ed.), Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.:
Gads Forlag (side 9-31) (21 sider).
Jahren Kristoffersen, N. (2006). Teoretiske perspektiver på sygepleje. In F.
Nortvedt, N. Jahren Kristoffersen, E. Skaug & B. Schantz Laursen (Eds.),
Grundlæggende sygepleje. bind 4. Kbh.: Munksgaard Danmark (s. 38-52, 8387) (20 sider).
Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F., & Skaug, E. (2005). Om sygepleje. In F.
Nortvedt, N. Jahren Kristoffersen, E. Skaug & B. Schantz Laursen (Eds.),
Grundlæggende sygepleje. bind 1. Kbh.: Munksgaard Danmark (s. 18-19) (2
sider).
27-34
35-38
39-42
Egenomsorg
Kropsopfattelser
Dataindsamling
Gruppearbejde
Forelæsning
Dialog
Diskussion
Forelæsning
Dialog
Høy, B. (2012). Sundhedsfremmende egenomsorg. In B. Martinsen, A. Norlyk
& P. Dreyer (Eds.), Patientperspektivet: En kilde til viden (1st ed.). Kbh.:
Munksgaard (side 159 -174) (15 sider).
Se sygepleje lektion 21-23 + 24-36
Freysteinson, W., M. (2012). Use of mirrors as a nursing intervention to
promote patients' acceptance of a new body image. Clinical Journal of
Oncology Nursing, 16(5), 533-536.
Graubæk, A. (2012). Kroppens betydning. In M. Hjortshøj (Ed.),
Sygeplejebogen 1 - Sygeplejerske, patient, relation (4th ed.). Kbh.: Gads
Forlag (side 141-157)
(17 sider).
Odgaard, E. (2012). Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. In M. Hjortshøj
(Ed.), Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag
(side 35-44) (10 sider).
Sundhedsstyrelsen. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser - VEJ nr
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 5 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
43-44
45-50
Indhold
Sansning
Kropspleje
At holde kroppen ren og velplejet
Sansning
Beskytte hud og slimhinder
Undervisning- og
arbejdsformer
Oplæg
Dialog
Oplæg
Øvelser
Dialog
Litteratur
9019 af 15/01/2013. Retrieved 11/06/2015 from
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144979
Waters, A. (2010). The human touch. Nursing Standard, 25(1), 16-18.
Rindom, B. (2013). Kliniske studier. In E. Fink, E. Hoffmann & K. Vestergaard
(Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen.
Kbh.: Gads Forlag (S. 120-127) (8 sider).
Cappelen Damm A/S. PPS Praktiske procedurer i sygeplejen. Retrieved
11/06/2015 from https://www.ppsnett.dk/pps/forside?sv=10.0
Koblen, A., & Tonnesen S. Elin. (2001). Mundpleje - et forsømt område.
Sygeplejersken, (7), 25-36.
Håndhygiejne og uniformsetikette
Teknologi der støtter
observationer
Martinsen, B. (2011). Bliv bedre til at hjælpe med spisning. Sygeplejersken,
111(6), 50-53.
Nøddeskou, L. H. (2012). Personlig hygiejne. In M. Hjortshøj (Ed.),
Sygeplejebogen 2 - Grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag
(side 59 - 83) (25 sider).
Region Midtjylland. eDok kontaktsmitte - 1.6.3.1. infektionshygiejniske
forholdsregler, regional instruks. Retrieved 11/06/2015 from
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://edok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XAE15013AD49DC267C1
2575130041A1A4&level=HOMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&
windowheight=600&windowtitle=Søg
Wederkinck Andersen, E., Sloth, H., & Pedersen, S. (2009). Principper for
udførelse af sygeplejeprocedurer og- teknikker. Forebyggelse af
sygehusinfektioner, hygiejniske og sterile principper. Hospitalssengen og
sengeredning. Personlig hygiejne. Tandpleje og speciel mundpleje. In Nielsen
Birthe Kamp (Ed.), Sygeplejeprocedurer og -teknikker (2nd ed.). Kbh.: Gad
(side 14-17,18-20, 25-32, 33-48, 49-55) (34 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 6 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Anatomi og Fysiologi
Lektion
Undervisning- og
Litteratur
arbejdsmetoder
Temaer Grundlaget for den menneskelige organismes opbygning og funktion
Den menneskelige organismes styrings – og transportsystemer
Den menneskelige organismes stofskifte 1
Den menneskelige organismes afgrænsning mod det omgivende miljø
1-4
Introduktion til anatomi, fysiologi
Forelæsning
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på
og
Dialog
hjertet. Munksgaard Danmark (side 17-47, 491-493) (34 sider).
biokemi
Celler og væv
Nielsen, O., & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side 13-32, 78-97) (38 sider)
5-8
Blodet herunder immunsystemet
Forelæsning
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på
uspecifikke processer
Dialog
hjertet. Munksgaard Danmark (side 91-119, 151-160, 496-497) (41 sider).
9-19
20-27
28-29
Indhold
Nervesystemet
Endokrine kirtler
Hud og slimhinder
Forelæsning
Dialog
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O., & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side151-169) (18 sider)
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi : Hånden på
hjertet. Munksgaard Danmark (side 309-359, 386-392, 429-434, 485-486,
495) (67 sider).
Nielsen, O., & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side 255-274) (19 sider)
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi : Hånden på
hjertet. Munksgaard Danmark (side 107, 187, 192-193, 218-224, 259, 361373, 380-382, 458-459, 468-470) (30 sider).
Nielsen, O., & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side 274-285) (11 sider)
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på
hjertet. Munksgaard Danmark (side 44-46, 152, 225-226, 273-285, 489, 498499) (22 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 7 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Biokemi
Lektion
Indhold
Undervisning- og
Litteratur
arbejdsmetoder
Temaer Grundlaget for den menneskelige organismes opbygning og funktion
Den menneskelige organismes stofskifte 1
1-4
Almen kemi
Proteiner
Kulhydrater
Fedtstoffer
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O., & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side 15-67) (53 sider)
5-8
Enzymer
Hormoner og receptorer
DNA og Proteinsyntese
Stofskiftet
Stofskiftet (fortsat)
Syrebase regulering
Væske- og elektrolytbalance
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O, & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side 68-77, 122-150, 255-260, 274-276, 2097304, 122-150) (56 sider)
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O., & Springborg A. (2011). Biokemi og genetik (5th ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck (side 201, 216-217, 221-239) (22 sider)
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Oplæg
Dialog
Gruppearbejde
Litteratur
9-12
Studiekompetence mm.
Lektion
Indhold
1-8
Introduktion til
Sygeplejerskeuddannelsen i
Silkeborg
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014). Modulbeskrivelse Modul 1.
Retrieved 18/06/2015 from
http://www.viauc.dk/sygeplejerske/silkeborg/uddannelsesdokumenter/2008
uddannelsen/Sider/Modul1.aspx
Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014). Studieaktivitetsmodellen.
Retrieved 18/06/2015 from
http://www.viauc.dk/sygeplejerske/silkeborg/uddannelsesdokumenter/2008
uddannelsen/Documents/Studieaktivitetsmodeller/Modul%201.pdf
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 8 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Litteratur
Vestergaard, K. (2013). Studiestart. In E. Fink, E. Hoffmann & K. Vestergaard
(Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen.
Kbh.: Gads Forlag (s. 13-52) (40 sider)
9-10
Introduktion til studienet og
hjemmeside
Oplæg
Fredskild, T. U. (2013). Teoretiske studier. In E. Fink, E. Hoffmann & K.
Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem
sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (s. 53-94) (41 sider).
Studienet (obs: brug VIA-login)
Værktøjskassen i studienet
11
12
13-14
Introduktion til SU
Introduktion til studievejledning,
studentervejledning og klinisk
koordinator
Introduktion til biblioteket
15-16
Akademisk læsning
17-18
Studiegrupper
Konflikthåndtering
Oplæg
Oplæg
Oplæg
Øvelser
Oplæg
Dialog
Oplæg
Øvelser
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur. (s. 163-172) (10 sider)
VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. (2013). Samarbejdsaftaler til
gruppearbejde. Retrieved 11/06/2015 from
https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/sygeplejerske/silkeborg/vaerktoej
er/Sider/default.aspx (obs: brug VIA-login)
VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg. (2013). Konflikthåndtering,
CRECEA. Retrieved 11/06/2015 from
https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/sygeplejerske/silkeborg/vaerktoej
er/Sider/default.aspx
Vestergaard, K. (2013). Studiestart. In E. Fink, E. Hoffmann & K. Vestergaard
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 9 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Litteratur
(Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem sygeplejeuddannelsen.
Kbh.: Gads Forlag (s. 15-22) (8 sider)
Aarhus Universitet (2012) Kortlægge egne midler, Faglige og personlige
kompetencer, Retrieved 11/06/2015 from
http://eship.au.dk/undervisning/me2-model-for-entrepreneurialeducation/1.-kortlaegge-egne-midler/
19-20
Introduktion til klinisk
undervisning patientfortælling
Oplæg
Dialog
VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014) Tekniske retningslinjer.
Retrieved 11/06/2015 from
http://www.viauc.dk/sygeplejerske/silkeborg/uddannelsesdokumenter/2008
uddannelsen/Documents/Tekniske%20retningslinjer.pdf
Tekniske retningslinjer
21-22
Introduktion til primær og
sekundær sundhedstjeneste
Oplæg
Dialog
23
24-25
Første møde med kontaktlærer
Screening af læse- og
skrivefærdigheder
Intro til skriftlighed og
opgaveskrivning
Dialog
26-28
Hjemmeside og studienet
Oplæg
Øvelser
Hoffmann, E. (2013). Mundtlige og skriftlige prøver. In E. Fink, E. Hoffmann &
K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem
sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S. 167-187) (21 sider).
Tekniske retningslinjer
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur. (Side 39-51) (13 sider)
VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014) Tekniske retningslinjer.
Retrieved 11/06/2015 from
http://www.viauc.dk/sygeplejerske/silkeborg/uddannelsesdokumenter/2008
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 10 af 11
01/07/2015
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
29
Introduktion til intern prøve
Oplæg
Dialog
30-31
Introduktion til RefWorks
Litteratur
uddannelsen/Documents/Tekniske%20retningslinjer.pdf
Se kriterier
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 1\modulbeskrivelse og læseplaner\modulbeskrivelse modul 1e15.docx
Side 11 af 11
01/07/2015

Similar documents