Modullitteratur til modul 2, hold SOB15 Sygepleje

Comments

Transcription

Modullitteratur til modul 2, hold SOB15 Sygepleje
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense
Modullitteratur til modul 2, hold SOB15
Sygepleje
Birkler, J. (2003). Hvad er sundhed og sygdom? I: Filosofi & sygepleje. Etik og menneskesyn i faglig praksis.
Munksgaard Danmark. København. S. 69-81.
Christensen, A 2014. (11): Mål blodtrykket korrekt. En fagbedømt artikel i sygeplejersken.
http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-2014-11-64-1-Maal-blodtrykket-korrekt.aspx
Dahl Kari m.fl. (2006) Sygeplejedokumentation. I Kristoffersen, Nina Jahren m. fl. (red) Grundlæggende
sygepleje. Munksgaard 2. udg. København s. 105-119
Dørfler, L. & Hansen, H.P. (2005) Egenomsorg – en litteraturbaseret udredning af begrebet. Viden- og
dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen.
http://www.sst.dk/publ/Publ2005/CFF/Viden_forandring/egenomsorg_begreb.pdf
Hemmingsen, Lisa Bruus (2000) Den inkontinente ældres søvnforstyrrelser. I Klinisk Sygepleje. Munksgaard.
København. Nr. 3 s.174-177 (fronter)
Hølge-Hazelton, Bibi (2000). Lad mig klare det selv. I: Sygeplejersken nr. 24. s.30-33 (fronter)
Hørmann, Ester (2011) Litteratursøgning I: Glasdam, Stinne (red) Bachelorprojekt inden for det
sundhedsfaglige område – indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København,
s.36-46
Kirkevold, Mari (2010). Sygeplejeteorier: analyse og evaluering. 3. udgave, Munksgaard Danmark, Kbh. side
139-156.
Lovring, Iben m. fl. (red.) (2012). Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd i
samarbejde med Nyt Nordisk Forlag. 11.udgave. S. 91-103 (fronter)
Maglekær, Karen Margrethe (2012). Kredsløb. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2
Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s. 193-218
Maglekær, K. M. & Veje, P. L. (red.) (2015). Sygeplejeprocedurer og -teknikker. Gads Forlag.
Mahler, Pia Runge (2012). Respiration. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende
behov. Gads Forlag, 4. udgave, s. 171-192.
Medisat. Patientkufferten. http://medisat.dk/da-dk/Produkter/Patientkufferten
Odgaard, Eva (2012). Beslutningsprocesser i klinisk sygepleje. I: Hjortsø, Marianne (red.). Sygeplejebogen 2
– Grundlæggende behov. Gads Forlag, 4. udgave, s. 33-57.
Olsen I og Hallin S (2013). Farmakologi, hånden på hjertet. Munksgaard forlag. Kbh s 211-216 (fronter)
Otto, L. (2009). Sundhed i praksis. I: Glasdam, S. (red.). Folkesundhed – i et kritisk perspektiv. Dansk
Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 31-53 (fronter)
1
Skou, Marianne Troelsen (2013). Patienter sover for dårligt. I: Sygeplejersken nr. 3, DSR, s. 18-22 (fronter)
Sygeplejerskeuddannelsen i Odense & Svendborg (2013) Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken
ved medicinhåndtering
http://esdhweb.ucl.dk/60548.Retningslinjer%20medicinh%C3%A5ndtering%20februar%202013.pdf
Sørensen Birgitte (2005) Sovet godt? Ældres patienters oplevelser og erfaringer med at sove under
indlæggelse på medicinsk afdeling. Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus Universitet. Nr.
87.s.4-7 (fronter)
Thybo, P. (2004). Sygdom er, hvordan man har det – sundhed er, hvordan man ta´r det. I: Klinisk Sygepleje,
nr. 3. s. 4-12 (fronter)
Vejledning om sygeplejeoptegnelser (2013) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
Anatomi og fysiologi
Nielsen, Oluf, F. Bojsen-Møller, Mette J.(2012). Anatomi og fysiologi. Hånden på hjertet. Munksgaard.
KBH. ISBN: 978-87-628-1125-6.
Mikrobiologi
Andreasen Margit og Hansen L.B.(2009) Mikrobiologi en grundbog for sygeplejestuderende. Århus, Nucleus.
ISBN-13:978-87-90363-39-0
Statens Serum Institut, 2011. ationale Infektionshygiejniske retningslinjer [Online] KBH.: SSI.
Tilgængelig fra: http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Isolation%204%20udgave%202011%20web.as
hx
Central enhed for Infektionshygiejne, 2015. Undervisning i håndhygiejne.[Online]KBH.:SSI.
Tilgængelig fra:
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/Generelle%20Infektionshygie
jniske%20Retningslinjer/Haandhygiejne/Undervisning%20i%20haandhygiejne.aspx
Ergonomi
Arbejdsmiljøloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133159.
AT-vejledning D.3.3. http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-afpersoner.aspx
Lunde, Per Halvor; Plambech, Lene; Bøgedal, Gitte (2010): Forflytningskundskab – Aktivering, hjælp og
træning ved forflytning. København, Gads Forlag. ISBN-13: 978-87-12-04509-0. 2. udgave
2